Handicaprådet

Publiceret 21-09-2016

Onsdag den 21-09-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
45 Dialog med Center for Teknik og Miljø - team Natur og Vand
46 Høring: Udkast til bekendtgørelse af Parkeringsregler i Gribskov Kommune
48 Høring: Værdigrundlag, krav og forventninger til boligkapaciteten på
velfærdsområderne


Efterretningssager
47 Handicapprisen 2016

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
I forbindelse med fravær af formand og næstformand valgte Handicaprådet Agnete O. Sørensen til mødeleder. Herefter blev dagsorden godkendt.

Fraværende:
Bente Ullits Eckmann DH
Annelise Hansen DH
Helle Mariager


Meddelelser:
Bente Eckmann og Annelise Hansen er fraværende. Deres stedfortræder Jørgen Eckmann er indkaldt og deltager.
Helle Mariager er fraværende. Helles stedfortræder, Anne Steffensen er indkaldt og deltager.
KL's Handicap- og Psykiatrikonference afholdes den 29. november 2016 i Kolding. Handicaprådet tager stilling til rådets deltagelse i konferencen på mødet den 12. oktober.
Orientering om budgetaftalen ved Pia Foght.
Orientering om Grib Livet app. Alle opfordres til at komme input, hvis de kender kulturtilbud, legepladser, gangstier og andet som er egnet til menensker med handicap. Input kan sendes pr mail til Katrine Glejtrup. Katrines mail er: kglej@gribskov.dk
Publikationen "Selv om synet svigter" blev omdelt på mødet.

Åbne

45. Dialog med Center for Teknik og Miljø - team Natur og Vand
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet har inviteret teamledere fra for Center for Teknik og Miljø til en dialog om centers opgaver og opgaveløsning.

På dette møde vil rådet have mulighed for at snakke med teamleder for teamet Natur og Vand, hvorefter rådet skal beslutte, om rådet vil komme med input og anbefalinger til teamet.

Spørgsmål til Team Natur og Vand
Handicaprådet formulere følgende spørgsmål til mødet med teamleder:

Generelle spørgsmål

 • Hvordan arbejder teamet med den nye Handicappolitik, og hvilken betydning har politikken for teamets arbejde?


Spørgsmål til Team Natur og Vand

 • Miljøet har stor betydning for mennesker med allergi. Er teamet opmærksom på dette aspekt i teamets arbejde?
 • Konsekvenser af nogle tiltag for miljøet virker nogle gange underbelyst i sagsfremstillinger. Hvordan arbejder teamet med at styrke denne viden?


Spørgsmålene blev formuleret på Handicaprådets møde den 22. juni 2016 og fremsendt til teamlederen med henblik på fælles forberedelse til mødet.

Om Team Natur og Vand
Teamet Natur og Vand har flere forskellige opgaver. Nedenunder nævnes nogle eksempler:

Natur

 • At sørge for, at loven er overholdt i forbindelse med beskyttet natur som moser, åer og enge
 • At sørge for, at loven er overholdt i byggesager i forbindelse med fortidsminder og diger
 • At sørge for, at loven er overholdt, når det gælder beskyttede dyr og planter
 • Pleje af naturområder med for eksempel græsning og slåning for at undgå, at områderne gror til


Kyst

 • Kystbeskyttelse og adgangen til strandene
 • At holde øje med kvaliteten af badevandet og står for Blå Flag-ordningen
 • Sekretariat for Kystlivredningen


Vand

 • At sørge for kvalitet af drikkevandet
 • At sikre at ejere etablerer spildevandsanlæg på deres ejendomme
 • At sørge for, at vandløbsloven bliver overholdt
 • Rensning og vedligehold af kommunens vandløbSammenhæng med FN's konvention
Center for Teknik og Miljø løser opgaver, som har betydning for gennemførelse af følgende artikler i FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:

 • artikel 3 Generelle principper
 • artikel 9 Tilgængelighed
 • artikel 19 Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
 • artikel 20 Personlig mobilitetLovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194. Artikel 3, 9, 19 og 20

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om teamets arbejde til efterretning
 2. at komme med eventuelle anbefalinger til teamet i forhold til høring af Handicaprådet
 3. at komme eventuelle input til teamets arbejde ud fra det perspektiv, som rådet repræsentererBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. - 3.
 • Rådet vil anbefale, at teamet er opmærksom på at skilte og promovere de steder, som er tilgængelige. For eksempel Gilbjergstien og Fyrestien i Gilleleje er asfalteret og derfor kan de benyttes af brugere af kørestole. Men der er ingen skilte herom.
 • Rådet opfordrer til, at teamet giver input til Grib Livet app.
 • Rådet opfordrer også teamet til at udvikle nogle naturstier, som er egnet til, at mennesker med synshandicap kan bruge dem uden ledsager. Inspiration kan hentes i Fredensborg.
 • Rådet håber, at teamet vil sætte fokus på adgang til strande. Rådet er opmærksom på, at der er mange udfordringer i forhold til vedligeholdelse af ramper, og derfor kunne det være interessant at samle viden om, hvordan de eksisterende ramper benyttes. Rådet peger på, at der tidligere har været en rampe i Gilleleje; men den mangler nu.
 • Rådet opfordrer teamet til at "slå et slag" for "miljøfeltet" i dagsordenspunkter. Forurening, beplantning, lysforhold - alle de faktorer har stor betydning for mennesker. Desto mere, at allergi er et stigende problem i det danske samfund. Det er vigtigt, at beslutningstagere kan træffe beslutninger på baggrund af oplyst beslutningsgrundlag.


46. Høring: Udkast til bekendtgørelse af Parkeringsregler i Gribskov Kommune
05.09G00 - 2015/40936

Sagsfremstilling
Udkast til bekendtgørelse af parkeringsregler i Gribskov Kommune forelægges for Handicaprådet med henblik på at få rådets kommentarer.

Teknisk Udvalg har på møde 25.11.2015 bedt administrationen om at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om parkeringsregler i Gribskov Kommune. Bekendtgørelsen ønskes udarbejdet med udgangspunkt i reglerne om tilgængelighed, herunder hensyn til kørestolsbrugere.

Bekendtgørelsen definerer hvor kommunens parkeringsbestemmelser skiller sig ud fra de generelle regler i Færdselsloven. Bekendtgørelsen omfatter kun bestemmelser i tættere bebygget område. Uden for byerne gælder de generelle bestemmelser jf. færdselsloven

Generelt gælder det i Færdselsloven, at man ikke må holde med to hjul på fortovet i tættere bebygget område. Forslaget går på, at det bliver tilladt at parkere med to hjul på fortov eller rabat dog forudsat, at der er et frirum til passage.

Bekendtgørelsen omfatter i hovedpunkter:

 • Tilladt parkering med en del af køretøjet på fortov. Det tillades at køretøjer m.v. må parkere delvist på fortovet, såfremt det sikres at en kørestol kan passere.
 • Påhængskøretøjer begrænses til højst at må parkere i indtil 24 timer.
 • Tunge køretøjer, over 3.500 kg må kun parkeres i erhvervsområder i tidsrummet mellem 19.00 til 07.00.


Udkast til parkeringsbekendtgørelse er vedlagt som bilag.

Hvis kommunen vedtager en parkeringsbekendtgørelse skal den offentliggøres på vejdirektoratets og kommunens hjemmeside. Håndhævelse kan ske via kommunens parkeringsvagt eller politiet.

Lovgrundlag
LBK nr 1386 af 11/12/2013 Færdselsloven § 28 stk. 3, § 92 stk. 1, nr. 1 og 3, § 92 c, stk. 4, § 121 og § 122a

LOV nr 169 af 26/02/2014 Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje


Økonomi
Intet

Miljøforhold
Intet

Høring
Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om høringsproces inden endelig vedtagelse af parkeringsbekendtgørelsen.

Bilag
Bekendtgørelse ver. 2. Dok. nr: 2015/40936 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give eventuelle bemærkninger inden udkastet forelægges i Teknisk UdvalgBeslutning
Handicaprådet anbefaler på det kraftigste, at kommunen holder sig til Færdselsloven, hvor det gælder, at man ikke må holde med to hjul på fortovet i tættere bebygget område.

Begrundelse
De fleste mennesker har ingen forudsætninger for korrekt at vurdere, hvor meget plads der er brug for, så en mor med barnevognen, særlig med en dobbelt barnevogn, eller en bruger af en kørestol eller en rollator kan komme igennem.

Rådets medlemmer har konkrete erfaringer med situationer, hvor bilister parkerer deres biler med to hjul på fortovet og skaber en situation, hvor kørestolsbrugere skal skifte til modsatte side for at kunne komme igennem. Det er desværre meget problematisk, da nedkørsler og opkørsler sjældent findes i den umiddelbare nærhed af de parkere biler. Som bruger af en kørestol eller en rollator kan man blive tvunget ud i lange omveje. Det hæmmer muligheden for fri bevæglighed.

Handicap har forskellige former. For mennesker med synshandicap er biler, som delvis er parkeret på fortorvet, en farlig forhindring. Særlig i de situationer, hvor fortorvets kantsten bruges som ledelinje.


Rådet håber, at Teknisk Udvalg vil lægge vægt på tilgængelighed af de fysiske omgivelser, som beskrevet i artikel 9 i Konvention om rettigheder for personer med handicap, og følge Rådets anbefaling om ikke at tillade parkering med to hjul på fortorvet.

48. Høring: Værdigrundlag, krav og forventninger til boligkapaciteten på velfærdsområderne
82.00G00 - 2016/25520

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 14. september 2016 at sende "Kompas for fremtidens velfærdsboliger" i høring i Handicapråd og Ældreråd. Udvalget træffer beslutning om "Kompas for fremtidens velfærdsboliger" på udvalgets næstkommende møde den 26. oktober 2016.

Indledning
I budgetaftalen 2016-19 er der skabt grundlag for, at plejeboligkapaciteten udvides med 50-60 boliger i 2017-18. Dette understøttes i aftalen af en fremrykning af 2 mio. kr., så konceptudvikling og programmering af byggeriet kan påbegyndes i 2016.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2016, at udvidelsen af plejeboligkapaciteten skal ses i sammenhæng med hele boligkapaciteten på velfærdsområderne. Formålet hermed er at indrette den samlede boligkapacitet fleksibelt og udnytte denne optimalt, baseret på behov og sammenhængende faglige strategier og ny viden, så effekten af indsatserne styrkes og tomgangsudgifter nedbringes.

Tidsplan og proces for arbejdet med udvidelsen af plejecenterkapaciteten og den øvrige boligkapacitet på social- og sundhedsområdet blev forelagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2016.

Sagens forhold
I tidsplanen indgik, at der i august og starten af september 2016 skulle gennemføres en række workshops og en ekskursion. På baggrund heraf skulle administrationen og ekstern rådgiver udarbejde oplæg om værdigrundlag, krav og forventninger til fremtidens velfærdsboliger. I henhold til dette er konkret gennemført følgende aktiviteter:

 • den 22. august: Workshop for ledelse og nøglepersoner på tværs af myndighedsfunktioner, plejecentre og sociale tilbud
 • den 30. august: Ekskursion for Social- og Sundhedsudvalget, Handicapråd, Ældreråd samt nøglepersoner fra administrationen
 • den 1. september: Workshop for Social- og Sundhedsudvalget, Handicapråd, Ældreråd samt nøglepersoner fra administrationen
 • den 6. september: Temamøde for Social- og Sundhedsudvalget.


Omdrejningspunkterne for disse aktiviteter har været:

 • Udviklingstendenser og udfordringer. Hvor ser vi fremtidens behov, og hvordan matcher det op mod bygningsmassen? Hvad er handlemulighederne i forhold til boligstrategiske udfordringer?
 • Mulighed for at opnå synergier - fx gennem naboskaber
 • Fremtidens ældre borgere, herunder demens
 • Borgere i botilbud - fremtidens behov og faglige strategier


Som et resultat af forløbet foreligger nu "Kompas for fremtidens velfærdsboliger" i Gribskov Kommune, jf. bilag. Nærværende version er en rå-udgave, idet den endelige version vil have et layout, som matcher kompas-struktur.

Kompas for fremtidens velfærdsboliger
Kompasset beskriver de forventninger, der er til de værdier og resultater, velfærdsboligerne forventes at levere til beboere, brugere og personalet i og omkring boligen. Det er tanken, at kompasset skal danne rygraden i den boligstrategiske handleplan, som i følge tidsplanen skal udarbejdes og vedtages politisk i løbet af efteråret 2016. Det strategiske kompas skal udpege de væsentligste sigtelinier i den kommende boligstrategiske handleplan.

Kompasset indeholder 8 strategiske værdier:

 • Rehabiliterende
 • Tryghed
 • Fleksibilitet
 • Tilgængelighed
 • Faglig kvalitet
 • Trivsel
 • Bæredygtighed
 • Værdighed


Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at nærværende udkast til kompas afspejler den gennemførte proces, og at det kan sendes i høring hos involverede råd, forud for endelig vedtagelse på udvalgets næstkommende møde.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven). LBK nr. 1284 af 17/11/2015 og senere ændringer til forskriften. Særligt kapitel 2 om kommunens forpligtelser, herunder forsyningsansvar.
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retsikkerhedsloven). LBK nr. 1052 af 08/08/2015 og senere ændringer til forskriften. Særligt kapitel 2 om borgerens rettigheder og kapitel 4 om kommunens forpligtelser, herunder samarbejde med Ældreråd og Handicapråd.

Økonomi
Ifølge Budgetaftale 2016-19 afsættes der samlet 44 mio. kr. i budgetperioden til udvidelse af plejeboligkapaciteten, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalget frigav på sit møde den 23. maj 2016 de 2 mio. kr. til ekstern, finansiel og juridisk rådgivning og til interne projektledere.

Høring
Sagen sendes i høring i Handicaprådet den 21 september 2016 og i Ældrerådet den 17. oktober 2016.

Bilag
SSU 14.09.2016: Kompas for fremtidens velfærdsboliger (dok.nr. 2016/25520 001).

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at

 1. afgive høringssvar om "Kompas for fremtidens velfærdsboliger"Beslutning
Handicaprådet bakker op om "Kompas for fremtidens velfærdsboliger" med følgende bemærkninger:

 1. Problemer med overvægt er et stigende problem i det danske samfund. Rådet anbefaler derfor, at velfærdsboliger - eller i det mindste en del af dem - bør dimensioneres og indrettes på en måde, så lejlighederne er egnede som tilbud til mennesker som - ud over andre problemer - har problemer med overvægt.
 2. Fleksibilitet kan øges, hvis lejligheder varierer i størrelsen.
 3. Rådet anbefaler, at kommunen er omhyggelig i at gennemtænke og udvikle de tilbud, der følger med en velfærdsbolig, fordi tryghed og trivsel kan handle om mange forskellige ting.
 4. Rette hjælp på rette tidspunkt - i form af kortere ophold, aflastning m.v. - kan bidrage til, at flere borgere vil kunne få hjælp uden at skulle flytte permanent. Rådet bakker derfor op om ideen om aflastningspladser, akutpladser og midlertidige boliger.
 5. "Følelsen af hjem" handler om mere end indretning. Rådet anbefaler, at kommunen lægger vægt på at udvikle og vedligeholde en arbejdskultur, hvor fagpersoner til enhver tid er bevidste om, at de arbejder i en borgers hjem og betragter boliger som borgernes hjem frem for at betragte dem som deres eget arbejdsplads.
 6. Rådet anbefaler, at beslutningstagere altid tænker kompassets værdier igennem, når de træffer store og små beslutninger. Så de skaber nogle rammevilkår, der giver fleksibilitet og muligheder for at udvikle tilbuddene i takt med forandringer i samfundet samt målgrupper og deres behov.
 7. Handicaprådet bemærker, at det sprog vi benytter, når vi benævner tilbud, kan bidrage til misforståelser. For eksempel betegnelsen "ældreboliger" kan få alle til at tro, at boligerne er et tilbud til alle ældre. Handicaprådet anbefaler derfor, at målgruppen for velfærdsbolig altid beskrives på en enkel og forstålig, men samtidig præcis måde.
Efterretningssager

47. Handicapprisen 2016
00.05G00 - 2016/14253

Sagsfremstilling
Hvert år uddeler Handicaprådet en pris.

Gribskov Kommunes Handicappris gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet. Indsatsen skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i kommunen til gode.

Flere oplysninger om prisen findes i bilag til dette dagsordenspunkt.

Oplysninger om processen for uddeling af Handicapprisen 2016 er offentliggjort på kommunens hjemmeside og annonceres i Ugeposten i uge 38 og 39.

Alle, der har et forslag til hvem der skal have Handicapprisen 2016, kan sende deres forslag med begrundelse senest den 5. oktober 2016 til gribskov@gribskov.dk, att. Handicaprådet.

Bilag
Bilag 25-05-15 Handicapprisen 2016 - kriterier mv. Dokumentnummer 2016/14253 002

Bilag blev fremsendt til Handicaprådet i forbindelse med behandling af sagen den 25. maj 2016. Bilag fremsendes ikke igen, men vedhæftes dagsordenspunktet af hensyn til offentligheden. Så interesserede kan læse om kriterier m.v.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:07 PM