Handicaprådet

Publiceret 14-09-2016

Onsdag den 14-09-2016 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Høring af budget 2017-2020

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Annelise Hansen DH
Pia Foght


Meddelelser:
Annelise Hansen (DH Gribskov) er fraværende. Stedfortræderen, Jørgen Eckmann, er indkaldt og deltager.
Pia Foght (Byrådet) er fraværende. Stedfortræderen, Ulla Dræbye, er indkaldt og deltager.

Åbne

44. Høring af budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/26696

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give et høringssvar i forbindelse med høring af budget 2017-2020.

Baggrund
Økonomiudvalget godkendte 1. behandling af budget 2017 på mødet den 29. august 2016. Høringsmaterialet er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside den 30. august 2016. Høringsperioden løber fra den 30. august til og med den 14. september 2016.

Budgetoplæg 2017-2020
Budgetoplæg som det var beskrevet i dagsorden til Økonomiudvalgets behandling af sagen:

"Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år med en ramme om, at vi selv skal finansiere alle udfordringer, vores bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt et demografisk pres med en stigende ældrebefolkning.

Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, bl.a. konsekvenserne af nyt kørselsudbud, indlagte besparelser på ejendomsområdet med videre samt forslag til finansiering.

Med hensyn til finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres. Samtidig er der i budgetoplægget indarbejdet rammebesparelser.

Alle ændringer i forhold til budgetoplægget fra april-seminaret fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set over budgetperioden et mindreforbrug på det skattefinansierede område på 180 mio. kr., men på grund af nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en likviditetsopbygning på 174 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er, at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

De årlige budgetter går fra et underskud i 2017 på 7 mio. kr. til et overskud i 2020 på 104 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. Den væsentlige årsag er, at der i budgetoplægget er indlagt effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden. Derudover er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte, således en stor del af flygtningeudgifterne i 2017 finansieres af indtægter i 2019 og 2020.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet på intet tidspunkt kommer under 100 mio. kr. Kommunens likviditet er presset i årene 2017 og 2018, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er videre administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 174 mio. kr. er nødvendig for at skabe en varig balance mellem vores udgifter og indtægter samt have tilstrækkeligt råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år fx i forbindelse med samling af administrationen og inden for byudvikling af vores kommune.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg."

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

5. september 1. behandling i Byrådet
12. - 19. september 1. budgetmøde i fagudvalg
26. september 2. behandling i Økonomiudvalget
10. oktober 2. behandling i Byrådet
24. - 31. oktober 2. budgetmøde i fagudvalg - udmøntning af rammebesparelser
21. - 28. november Fagudvalgene beslutter endeligt udmøntning af rammebesparelser efter høring
30. november Endelige takster 2017 i Økonomiudvalget og ByrådetLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.


Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Bilag
Læsevejledning
Nedenunder vedhæftes to dokumenter, som udgjorde bilag til Økonomiudvalget behandling af sagen den 29. august 2016.
Handicaprådet skal være særlig opmærksom på siderne 7 - 11 i bilag 1 (Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020 - august 2016)

Bilag 1: ØU 29.08.2016: Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020 - august 2016. Dok.nr. 2016/26696 014

Bilag 2: ØU 29.08.2016: Hovedoversigt med ændringsoversigt og anlægsprogram. Dok.nr. 2016/26696 013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

  1. at afgive et høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

  1. Handicaprådet tilkendegiver, at det er svært at gennemskue budgettet.
  2. Rådet gør opmærksom på, at STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er et vigtigt tilbud for en bestemt målgruppe. Rådet kan bakke op om, at man kigger på, om man tilbyder uddannelsen til den rette målgruppe. Så dem, der har brug for den uddannelse, ikke kommer til at mangle den.
  3. Gribskov Byråd har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Gribskov Kommunes Handicappolitik, at Byrådet vil holde et årligt temamøde for at vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken. Handicaprådet foreslår, at Byrådet afsætter en pulje til en umiddelbar opfølgning på temamødets konklusioner. På den måde vil Byrådet kunne understøtte realisering af politikken uden at skulle afvente et nyt budget.
  4. Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, for eksempel ministerielle eller private puljer, der handler om bedring af forholdene for borgere med handicap.
  5. Handicaprådet foreslår, at Gribskov Kommune får lavet en analyse med et samlet overblik over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og åbne arealer, herunder rekreative områder, og derefter laver en flerårig handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de kommende år. Man kan for eksempel købe God Adgang til at lave analysen og derefter kan kommunen selv lave prioriteringen.
  6. Effektiviseringer via digitalisering skal gerne ske i takt med, hvor "digitale" borgerne kan være. Rådet finder, at det er vigtigt, at kommunen er opmærksom på borgere, der ikke har taget stilling til digital post og derfor risikerer at "falde igennem". Vigtigt at bruge midler på oplysning, annoncering samt opfølgning - også for at minde borgerne om kursustilbud. Rådet foreslår, at kommunen opstiller konkrete indikatorer for at kunne følge med i udvikling og dermed sikre, at digitalisering reelt skaber effektivisering.

Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
03:25 PM