Handicaprådet

Publiceret 31-08-2016

Onsdag den 31-08-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
40 Dialog med Center for Teknik og Miljø - team Byg og Miljø
41 Høring. Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede
socialområde og specialundervisning
42 Høring. Rammeaftale 2017 - Styringsaftale for det specialiserede

socialområde og specialundervisning


Efterretningssager
39 E-post og digital selvbetjening
43 Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftale III

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Helle Mariager

Meddelelser:
Dagsordenspunkt 39, orienteringen om e-post og digital selvbetjening, behandles som det første punkt på dagsorden.
KL's Handicap og Psykiatrikonference afholdes i år på Hotel Comwell Kolding den 29. november 2016. Når KL offentliggør program og pris for konferencen, vil Handicaprådet kunne tage stilling til tilmelding.
Information til Handicaprådet omkring høringsprocessen for budget 2017-2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område. Budgettet sendes i år i høring i to omgange:
1. høring vedrører Økonomiudvalgets første behandling af budget 2017-2020 og sendes i høring den 30. august 2016. Der afholdes informationsmøde den 7. september 2016. Høringsfristen er den 14. september 2016.
2. høring vedrører prioriteringskataloger for Social- og Sundhedsudvalget og sendes i høring den 27. oktober 2016. Der afholdes informationsmøde den 8. november 2016. Høringsfristen er den 11. november 2016.
Anne Steffensen, stedfortræder for Helle Mariager, var indkaldt, men blev forhindret i at deltage i dagens møde.
Handicappolitikken (printet udgave) blev omdelt på mødet.
Dagsorden til et ekstraordinært møde i Handicaprådet den 14. september blev omdelt på mødet.

Åbne

40. Dialog med Center for Teknik og Miljø - team Byg og Miljø
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet har inviteret teamledere fra for Center for Teknik og Miljø til en dialog om centers opgaver og opgaveløsning.

På dette møde vil rådet have mulighed for at snakke med teamleder for teamet Byg og Miljø, hvorefter rådet skal beslutte, om rådet vil komme med input og anbefalinger til teamet.

Spørgsmål til Team Byg og Miljø
Handicaprådet formulere følgende spørgsmål til mødet med teamleder:

Generelle spørgsmål

 • Hvordan arbejder teamet med den nye Handicappolitik, og hvilken betydning har politikken for teamets arbejde?


Spørgsmål til Team Byg og Miljø

 • Medarbejdernes viden og kompetencer i forhold til tilgængelighed. Byggeregelmenter og vejledninger forandrer sig - hvordan sikrer man, at medarbejdere er opdateret på de krav, som gælder i forhold til tilgængelighed?
 • Hvordan sikrer kommunen, at regler om tilgængelighed overholdes i praksis i byggesager?
 • Hvordan er dispensationspraksis i forhold til kravene om tilgængelighed for alle?


Spørgsmålene blev formuleret på Handicaprådets møde den 22. juni 2016 og fremsendt til teamlederen med henblik på fælles forberedelse til mødet.

Rammen om dialogen
Forventningen er, at teamleder lægger ud med et kort oplæg, hvor teamleder tager afsæt i de fremsendte spørgsmål. Efterfølgende vil der være tid til uddybende spørgsmål og fælles refleksion.

Om Team Byg og Miljø
Teamet Byg og Miljø har flere forskellige opgaver. Nedenunder nævnes nogle eksempler:

Byg

 • Behandling af byggesager (efter bygningslovgivningen, planloven og naturbeskyttelsesloven)
 • Administration af lokalplaner
 • At tage imod henvendelser fra borgere, der vurderer, at der er ulovlige forhold på andres ejendomme, for eksempel et skur, der ligger for tæt på skellet


Hegnssyn

 • Sekretariat for Hegnssynet


Landzone

 • Behandling af sager om landzoner


Miljø

 • Tilsyn og miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug
 • Behandling af klagesager om virksomheders udledninger (røg, støj og møg)
 • Vurdering om der skal laves "Vurdering af Virkning på Miljøet" ved større projekter
 • At fjerne og begrænse jordforurening
 • Rottebekæmpelse
 • Tilsyn med grundejereSammenhæng med FN's konvention
Center for Teknik og Miljø løser opgaver, som har betydning for gennemførelse af følgende artikler i FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:

 • artikel 3 Generelle principper
 • artikel 9 Tilgængelighed
 • artikel 19 Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
 • artikel 20 Personlig mobilitetLovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194. Artikel 3, 9, 19 og 20

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om teamets arbejde til efterretning
 2. at komme med eventuelle anbefalinger til teamet i forhold til høring af Handicaprådet
 3. at komme eventuelle input til teamets arbejde ud fra det perspektiv, som rådet repræsentererBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning-
 2. - 3. Handicaprådet peger på, at det er vigtigt med opmærksomhed på tilgængelighed i forbindelse med tilpasninger og ændringer af de oprindelig godkendte planer. Rådet anbefaler, at hvis sagen ikke har betydning for miljøet, så skal det stå i punktet, fordi det er et signal om, at der blev tænkt over det. Handicaprådet skal være opmærksom på, at Rådet kan bidrage til, at tilgængelighed bliver skrevet ind i lokalplaner, i redegørelse, som understøttelse til formålsparagraffen for lokalplanen. Det er hjælp til de medarbejdere, der arbejder med byggesager.


41. Høring. Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning
00.17G00 - 2016/26861

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får forelagt nedenstående sag på deres møde den 14. september 2016 med indstilling om at tiltræde Udviklingsstrategien. Sagen forelægges hermed i høring for Handicaprådet forud for udvalgets møde.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14.9.2016

Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde 22.06.2016 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017.

Formålet med udviklingsstrategien er:

 • At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
 • At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.
 • At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.


Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 er den 3. oktober 2016.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at tiltræde udviklingsstrategien for 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 150 af 16/02/2015) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1156 af 29/10/2014).

Økonomi


Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument udgør bilag både til behandling af punkt 41 og 42.

Bilag: Rammeaftale 2017 (dokumentet indeholder både udviklingsstrategi og styringsaftale) Dokumentnummer 2016/26861 001

Til særlig interesserede
Er man interesseret i at læse bilag til rammeaftalen, kan man læse dem på hjemmesiden rammeaftale-h.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar om forslag til tiltrædelse af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017Beslutning
Handicaprådet vælger at give et samlet høringssvar i sager om Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Handicaprådet bakker op om bestræbelser på at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene inden for det specialiserede socialområde, som rammeaftalen er udtryk for. Handicaprådet mener, at eksistens og udvikling af tilbud med højt niveau af specialiseret viden er afgørende for, at borgerne kan få den rette hjælp.

Handicaprådet håber, at Gribskov Kommune fortsat vil benytte sig af specialiserede tilbud uden for kommunen, når borgerene har brug for det.

Handicaprådet bemærker, at et særligt tema i 2017 er Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde. Rådet opfatter det positivt, at man vil fokusere på implementering.

42. Høring. Rammeaftale 2017 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
00.17G00 - 2016/26859

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får den 14. september 2016 forelagt Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 til godkendelse. Sagen forelægges for Handicaprådet med henblik på høring før den politiske beslutning.

Det bemærkes, at det alene er Styringsaftalen, der forelægges til Handicaprådets høring, og ikke taksterne for de sociale tilbud.

Dagsordenstekst til Social- og Sundhedsudvalget den 14.09.16:

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget forlægges denne sag med henblik på anbefaling til Byrådet om at beslutte:

 1. Styringsaftale i Rammeaftale for 2017 for det specialiserede socialområde.
 2. Taksterne for 2017 for Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen.


Baggrund
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.
Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde 22.06.2016 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Styringsaftalen i Rammeaftale 2017.

Styringsaftalens formål er at lægge rammen for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden har styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængig af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Kommunernes frist for behandling af Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er den 3. oktober 2016.

For at minimere sagsmaterialet til denne dagsorden er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt. De tilhørende bilag kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Styringsaftale i Rammeaftale 2017
Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

 1. Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20 april 2016. Aftalen indebærer, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
 2. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til styringsaftalen i Rammeaftale 2017).


Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

 1. Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 (jf. bilag 1 og 4 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017)
 2. Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger (jf. bilag 1 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017).
 3. Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen (jf. bilag 1 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017).


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at tiltræde Styringsaftalen for 2016.Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 150 af 16/02/2015) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1156 af 29/10/2014).

Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK nr. 3 af 12/1/2015).

Økonomi


Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument udgør bilag både til behandling af punkt 41 og 42.

Bilag: Rammeaftale 2017 (dokumentet indeholder både udviklingsstrategi og styringsaftale) Dokumentnummer 2016/26861 001

Til særlig interesserede
Er man interesseret i at læse bilag til rammeaftalen, kan man læse dem på hjemmesiden rammeaftale-h.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar om forslag til tiltrædelse af Styringsaftale i Rammeaftale 2017Beslutning
Handicaprådet vælger at give et samlet høringssvar i sager om Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Handicaprådet bakker op om bestræbelser på at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene inden for det specialiserede socialområde, som rammeaftalen er udtryk for. Handicaprådet mener, at eksistens og udvikling af tilbud med højt niveau af specialiseret viden er afgørende for, at borgerne kan få den rette hjælp.

Handicaprådet håber, at Gribskov Kommune fortsat vil benytte sig af specialiserede tilbud uden for kommunen, når borgerene har brug for det.

Handicaprådet bemærker, at et særligt tema i 2017 er Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde. Rådet opfatter det positivt, at man vil fokusere på implementering.


Efterretningssager

39. E-post og digital selvbetjening
27.69.48G00 - 2014/48645

Sagsfremstilling
Handicaprådet får på mødet en orientering om elektronisk post (kaldet også e-post) og digital selvbetjening.

Punktet er sat på dagsorden med afsæt i de spørgsmål og tvivl, rådet har udtrykt i forbindelse med høring af kanalstrategi på rådets møde den 22. juni 2016.

Formål med orienteringen er at give rådet en forståelse for forskellen mellem elektronisk post og digital selvbetjening samt indblik i, hvilken hjælp borgere kan få til at håndtere de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillingerBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.43. Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftale III
29.00G00 - 2015/16085

Sagsfremstilling
Handicaprådet får denne sag til orientering.

Indledning
Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 27. maj 2016 behandlet en sag om status for Sundhedsaftale III, med henblik på opfølgning på aftalen og for at vurdere behovet for at revidere aftalen. Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftale III til orientering.

Baggrund
Sundhedsaftalen er baseret på 4 visioner:

 • Borgeren som aktiv samarbejdspart.
 • Nye samarbejdsformer.
 • Lighed i sundhed.
 • Kvalitet og sammenhæng.

Visionerne er konkretisteret i en række målsætninger. Arbejdet med målsætningerne er i implementeringsplanen for Sundhedsaftalen fordelt over de 4 år, som Sundhedsaftalen varer, for at sikre, at de implicerede sektorer arbejder med samme mål i samme år.
Til målsætningerne er knyttet en række indikatorer, som gør det muligt at måle på opfyldelsen af målsætningerne.

Sundhedskoordinationsudvalget, som har det overordnede politiske ansvar for Sundhedsaftalens udarbejdelse og implementering, skal 1 gang årligt følge op på fremdriften i arbejdet med aftalen og herunder vurdere om forhold i aftalen bør justeres, f.eks. som følge af ny viden.

Sundhedskoordinationsudvalget har som led i denne proces godkendt opfølgningen på arbejdet med aftalen samt at der sker en justering af indikatoren om middellevetid for borgere med psykisk sygdom. Justeringen betyder, at indikatorens fokus rettes mod status på indsatser, der iværksættes med henblik på at øge middellevetiden for borgere med psykisk sygdom. Justeringen sker, fordi det har vist sig for vanskeligt at måle på denne målgruppes faktiske middellevetid og fordi de tiltag der iværksættes, først forventes at påvirke middellevetiden over en årrække.

Opfølgning
Opfølgningen sker med udgangspunkt i den vedtagne implementeringsplan for arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015. Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen har udarbejdet opfølgningen.

Opfølgningen indeholder del 1, som kort beskriver arbejdet med Sundhedsaftalens organisering og del 2, som kort beskriver eksempler på indsatser inden for hvert af Sundhedsaftalens fire visionsområder. Det beskrives, at arbejdet med Sundhedsaftalens indsatser i 2015 har været organiseret omkring 9 tværsektorielle arbejdsgrupper. Herudover har arbejdet med enkelte indsatser være forankret i andre nedsatte fora. I 2015 er der på tværs af alle arbejdsgrupper arbejdet med, hvordan borgerperspektivet kan styrkes i det generelle arbejde med Sundhedsaftalen.
I opfølgningens del 2 beskrives eksempler på, hvordan der i 2015 konkret er arbejdet med indsatser inden for Sundhedsaftalens fire visionsområder:

Derudover indeholder opfølgningen et bilag (bilag 1), som viser en oversigt over Sundhedsaftalens indikatorer inden for de enkelte visionsområder (bilag 2) samt et bilag, der viser en status på alle indsatser igangsat i 2015 (bilag 3).

Sundhedsaftalens indikatorer
Udviklingen i indikatorerne i 2015 har været begrænset. Det skyldes, at Sundhedsaftalens indsatser i 2015 primært har været på udviklingsstadiet. Først når de konkrete indsatser er færdigudviklet, pilottestet og/eller udbredt i hele regionen, kan man forvente en mulig påvirkning af indikatorerne. Yderligere gælder det også, at andre forhold end Sundhedsaftalens indsatser påvirker indikatorerne. Det skal endvidere bemærkes, at indikatorerne for "borgeren som aktiv samarbejdspart" og for "genindlæggelser af nyfødte", fortsat er under afklaring.

Status for GKs arbejde med Sundhedsaftalen
Som bidrag til den generelle statusopfølgning er der fra Gribskov Kommunens side konkret bidraget til/arbejdet med følgende indsatsområder ift at sikre opfyldelse af målsætningerne i Sundhedsaftalen:

Eksempler på lokale initiativer
Igangsatte:

 • Pilotprojekt vedr. forebyggelse af genindlæggelser: besøg hos borgere med lungeinfektioner (pneumoni). Indsatsen omfatter en screening af borgere på hospitalet, der er i særlig risikogruppe for genindlæggelse efter en lungebetændelse samt en særlig indsats i hjemmeplejen med besøg samme dag som borgeren udskrives eller senest dagen efter afhængig af hospitalets screening.
 • Elektronisk triagering. Borgeren vurderes ud fra en række parametre ift sygdom og behov for evt. indsats. Triagering er et krav i servicebeskrivelsen. PlejeGribskov har som noget nyt indført elektroniske tavler til triageringen for at sikre fælles overblik på Toftebo, Trongården og Helsingegården. De øvrige plejecentre følger i 2. halvår 2016.
 • Rammedelegation inden for sygeplejen, som bemyndiger sygeplejen til at udføre en del af de lægelige opgaver. Gribskov kommune igangsatte i efteråret 2014 en proces, hvor kommunen sammen med leverandørerne af hjemmesygepleje og med praksiskonsulenten som tovholder udarbejdede en instrukssamling for delegation og sygeplejeinstrukser på 27 konkrete områder. Derved er det sikret, at alle leverandører arbejder med udgangspunkt i fælles instrukser og retningslinjer på området for sygeplejedelegation.


Kommende:

 • Systematisk opfølgende besøg hos borgere efter indlæggelse (igangsættes i efteråret 2016). Indsatsen omfatter, at alle borgere der udskrives fra hospital, og som allerede har eller forventes at få behov for hjælp, besøges af sygeplejerske inden for det første døgn efter udskrivelse (igangsættes via Værdighedspuljemidler).
 • Tværkommunal afprøvning af subakut-/akutforløb, med fokus på reduktion af antal (gen)indlæggelser af især ældre medicinske patienter. Målgruppen tilbydes et relevant ambulant og tværsektorielt koordineret behandlings- og plejetilbud, der sygdoms- og ressourcemæssigt modsvarer borgerens behov på henvisningstidspunktet. Borgeren tilbydes således en akut udredning og et eventuelt behandlingsforløb, der umiddelbart kan fortsættes i hjemkommunen, fremfor indlæggelse. Der er gennemført et pilotprojekt mellem Frederikssund hospital og Frederikssund og Halsnæs kommuner, og erfaringerne herfra implementeres nu i flere kommuner, herunder Gribskov.
 • Frikommune ansøgning vedr. den "Sunde borger", som skal skabe tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune, for derved at sikre, at borgere med behandlings-/plejebehov på tværs af sektorerne, ikke oplever unødig ventetid i sektorovergangene og at aktørerne bliver bedre til at udveksle de nødvendige og korrekte oplysninger hurtigere, således at borgeren ikke bliver ringere fungerende i overgangene. Der forventes svar på frikommuneansøgningen i september 2016 og der skal efterfølgende tages konkret stilling til Gribskov kommunes fokus i frikommunenetværket.
 • Satspulje ansøgning vedr. samarbejde mellem kommuner, Nordsjællands Hospital og almen praksis om fælles tværsektoriel stuegang med henblik på at forebygge genindlæggelser af borgere fra de midlertidige rehabiliterings- og akutpladser. Der forventes svar på ansøgningen i august 2016.


Tværsektorielle arbejdsgrupper:
Der er nedsat i alt 11 tværsektorielle arbejdsgrupper, som hver især arbejder med 1 eller flere målsætninger i Sundhedsaftalen. I arbejdsgruppen vedr. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser udgør Gribskov Kommune halvdelen af formandsskabet. Gruppen arbejder med 8 af Sundhedsaftalens målsætninger, herunder bl.a. målsætningerne vedr. rammedelegation, tidlig opsporing, følgeordninger, akutte indsatser og medicinkommunikation.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager opfølgningen på arbejdet med Sundhedsaftale III til efterretning.

Hidtil har arbejdet med Sundhedsaftale III været præget af behovet for en lang række udviklingsarbejder. I takt med at der foreligger konkrete anbefalinger til implementering på tværs af kommuner og region skal der tages stilling til lokale ressource- og evt. uddannelsesbehov. Det samme gælder ansøgning om frikommunestatus på udvalgte områder samt satspuljeansøgning.

Lovgrundlag
Sundhedsloven (LBK nr 913 af 13/07/2010) § 205.

Bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler (BEK nr 1569 af 16/12/2013).

Bilag
Læsevejledning
Dokumenterne vedhæftet nedenunder udgør ikke bilag i rådets behandling af punktet og fremsendes ikke i papir. Men dokumenterne er tilgængelige elektronisk, så dem, der har en særlig interesse i sagen kan læse dem.

Bilag til HR den 31.8.16: Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015. Dokumentnummer 2015/16085 006

Bilag til HR den 31.8.16: Opfølgning på indikatorer. Dokumentnummer 2015/16085 007

Bilag til HR den 31.8.16: Status, igangsatte indsatser 2015. Dokumentnummer 2015/16085 008

Bilag til HR den 31.8.16: Ansøgning til satspulje om tværsektoriel stuegang. Dokumentnummer 2015/16085 009

Supplerende
Bilag vedr. Frikommuneansøgning er tidligere behandlet af Byrådet på byrådsmøde den 30. maj 2016, dagsordenspunkt nr. 94.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet, at:
1. tage status for arbejdet med Sundhedsaftale III til efterretning.


Beslutning

 1. Orientering taget til efterretning.
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:25 PM