Handicaprådet

Publiceret 10-08-2016

Onsdag den 10-08-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
36 Høring: Godkendelse af hovedstadsregionens afrapportering
på Socialstyrelsens udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser
(KKR Hovedstad en)
37 Udpegning: Følgegruppe til Ny skole i Gilleleje
38 Udpegning: Attraktive Lokalsamfund - Vejby

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Orientering fra Annelise Hansen vedrørende dialog om parkeringspladser for mennesker med handicap i forlængelse af mødet om Kulturhavnen, etape 3. Der er kommet fokus på parkeringspladser for mennesker med handicap og der er en forbedret løsning i sigte.


Åbne

36. Høring: Godkendelse af hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser (KKR Hovedstaden)
27.00G00 - 2015/38705

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. august 2016:

"Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og området for det mest specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordinering eller samarbejde. Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

Aktuelle udmelding til godkendelse
Socialstyrelsen udsendte i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Hovedstadsregionens afrapportering på denne udmelding konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

Den videre proces
KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Kommunernes og regionens frist for behandling af afrapporteringen er den 1. oktober 2016. Kommunerne og regionen bedes orientere KKR Hovedstadens Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde om resultatet af behandlingen senest på denne dato.

Afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

Administrationens anbefaling
Administrationen finder ikke anledning til kommentere yderligere og anbefaler udvalget at godkende afrapporteringen."

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ( LBK nr 769 af 09/06/2015 )

Økonomi


Høring
Høring i Handicaprådet den 10. august 2016.

Bilag
Læsevejledning
Der findes kort resume på s. 3-4. Resumeet udgør bilag til Handicaprådets behandling af sagen. Hele dokumentet er på 26 sider og vedhæftes dagsordenspunktet, så særligt interesserede kan læse dokumentet i dets helhed.


Bilag SSU 17.08.16: Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - dokumentnummer 2015/38705 009


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvarBeslutning
Handicaprådet bakker op om udvikling af matrikelløse indsatser, forudsat at de matrikelløse indsatser suppleres med muligheden for indsatser i andre omgivelser (opholdssteder og døgninstitutioner m.fl.). For der er brug for begge dele.

Handicaprådet ser det som vigtigt og positivt, at indsatser er helhedsorienteret; det vil sige, at indsatser omfatter netværksintervention, måltidsstøtte, træning af dagligdagskompetencer og sociale kompetencer, motion, fritidsaktiviteter samt beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser m.fl.

Handicaprådet finder, at det er vigtigt at udvikle kompetencer, så problemer kan blive opdaget og korrekt diagnosticeret i forbindelse med den kontakt borgerne har med fagpersoner - for eksempel i sundhedssektoren.

Med disse bemærkninger kan Handicaprådet anbefale at godkende afrapporteringen.


37. Udpegning: Følgegruppe til Ny skole i Gilleleje
02.00G00 - 2016/17808

Sagsfremstilling
Introduktion
Handicaprådet får sagen til beslutning.

Handicaprådet skal tage stilling til henvendelsen fra Center for Børn og Unge om at udpege en person, som skal indgå i følgegruppen for projektet "Ny skole i Gilleleje".

Sagens baggrund
Byrådet besluttede grundlaget for det videre arbejde med Ny skole i Gilleleje på møde den 20. juni 2016. Byrådet besluttede, at der skal arbejdes ud fra det scenarie (scenarie 4) der indeholder en totalombygning af skolen på Parkvej, samt nedrivning af en enkelt blok og opførsel af en ny bygning på eksisterende matrikel mod Søborg Kanal. Skolen skal huse eleverne fra Parkvej og Rosgårdsvej fra 0.-9. klassetrin. Projektet skal udføres i totalentreprisekonkurrence.

Byrådet besluttede på samme møde at igangsætte arbejdet med at udfærdige byggeprogram og idéoplæg

Sagens forhold

Følgegruppens rolle i udarbejdelse af byggeprogram
I processen med udfærdigelse af byggeprogrammet, er inddragelse af brugernes perspektiver afgørende for, hvordan skolen bedst kan rumme og tilgodese en lang række forskellige brugeres ønsker og behov. Derfor nedsættes der en bred følgegruppe til at bistå dette arbejde. Følgegruppen skal drøfte de løsningsforslag, som det er muligt for følgegruppen at have indflydelse på og komme med deres vurdering af disse. Formålet er altså at involvere de kommende brugere, og hvor det er muligt at tage højde for deres ønsker og forslag i de endelige beslutninger. Følgegruppen repræsenterer forskellige brugere, hvis behov og ønsker kan være i modstrid med hinanden og det er derfor ikke en forudsætning at brugergruppen er enig. Det er kommunen i samarbejde med den valgte rådgiver, der vælger de endelige løsninger.
Følgegruppemedlemmer kan på enkelte punkter, blive inviteret ind i Vækst- og Skoleudvalget for at belyse specifikke perspektiver.

Medlemmer af følgegruppen
Følgegruppen vil bestå af:

 • Skoleledelse
 • Skoleafdelingsledelse
 • Fritidsordningsledelse
 • Skolebestyrelsesformand
 • Elevrådsformand
 • Medarbejderrepræsentant
 • Repræsentant fra Handicaprådet
 • Repræsentant fra kulturforeninger
 • Repræsentant fra idrætsforeninger

Tidsforbrug og forventninger til deltagelse i følgegruppen
Til udfærdigelse af byggeprogram forventes det, at der vil blive afholdt 3-5 møder af ca. 3 timers varighed i perioden august til november 2016.
Når projektet bydes ud i totalentreprisekonkurrence, vil entreprenørens redegørelse for inddragelsen af brugerne være et vigtigt vurderingskriterie. Tidsforbruget i de næste faser af projektet konkretiseres, når der er fundet en totalentreprenør. Tidsforbruget forventes dog at blive betydeligt mindre end i fasen med at udfærdige byggeprogram.

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at ovenfor skitserede inddragelse af brugere, vil medvirke til at alle brugergrupper bliver hørt og involveret i det forestående arbejde med udarbejdelse af byggeprogram for Ny skole Gilleleje.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09.06.2015 (Kommunestyrelsesloven) §16a stk. 1

Økonomi
Den udpegede har ret til befordringsgodtgørelse (transport mellem hjem og mødested) i forbindelse afholdelse af møder. Udgiften finansieres fra Handicaprådets budget.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at:

 1. at udpege en repræsentant fra Handicaprådet der skal deltage i følgegruppen for projektet "Ny skole i Gilleleje".Beslutning

 1. Udpeget Bente Ullits Eckmann

Handicaprådet beslutter samtidig, at Bente Ullits Eckmann og Inger Hansen kan kontaktes i forhold til sparring om tilgængelighed og test af tilgængelighed i projektets senere faser.
38. Udpegning: Attraktive Lokalsamfund - Vejby
17.00G00 - 2016/20861

Sagsfremstilling
Introduktion
Handicaprådet får sagen til beslutning.

Handicaprådet skal tage stilling til henvendelsen fra Center for Børn og Unge om at udpege en kontaktperson, som projektgruppen kan samarbejde med i forhold til tilgængelighed og handicapvenlige løsninger i projektet "Attraktive Lokalsamfund - Vejby".

Sagens baggrund
Byrådet besluttede den 20. juni 2016, at projektet "Attraktivt Lokalsamfund - Vejby" skal starte op. Projektet indebærer, at dagtilbuddet Bakketoppen flyttes til Sankt Helene Skole, Vejbyafdelingen.

Sagens forhold
Der bliver over sommerferien udarbejdet skitse- og økonomisk overslag for projektet, der skal godkendes i Byrådet den 5. september 2016.

For at sikre tilgængelighed og handicapvenlige løsninger i forbindelse med projekteringen, anmoder Center for Børn og Unge om, at Handicapudvalgetrådet (berigtigelse sket i forbindelse med behandling af punktet)udvælger en kontaktperson, der kan kontaktes med henblik på samarbejde og sparring i løbet projektperioden.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09.06.2015 (Kommunestyrelsesloven) §16a stk. 1

Økonomi
Den udpegede har ret til befordringsgodtgørelse (transport mellem hjem og mødested) i forbindelse afholdelse af møder. Udgiften finansieres fra Handicaprådets budget.

Bilag

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at udpege en kontaktpersonBeslutning
Udpeget Kim G. Nielsen og Jørgen Eckmann.Mødet startet:
04:20 PM

Mødet hævet:
04:55 PM