Handicaprådet

Publiceret 22-06-2016

Onsdag den 22-06-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
30 Laugøvej 1 - Adgangsforholdene til bygning 1, adminstrationsbygning til ny
børnehave
31 Høring: Kanalstrategi
32 Udpegning af kontaktpersoner i forhold til tilgængelighed - sagen om
samling af faciliteter til kampsport
33 Forberedelse til møde med Center for Teknik og Miljø


Efterretningssager
34 Handicaprådet - tovholder på program for Byrådets temamøde
35 Orientering om sagen om tilbagebetaling af opkrævede udgifter § 85

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inklusive det eftersendte dagsordenspunkt 31 (Høring: Kanalstrategi) og 35 (Orientering om sagen om tilbagebetaling af opkrævede udgifter §85)

Fraværende:
Agnete O. Sørensen

Meddelelser:
Agnete Sørensen er fraværende, stedfortræderen, Torsten Forsberg er indkaldt og deltager i mødet.

Handicaprådet blev orienteret om valg af Aleris som leverandør for dagcenter for borgere med demens.

Brochure om Gilleleje Aktivitetshus blev omdelt på mødet. Stedet holder sommerlukket fra den 24. juni til og med den 7. august.

Handicaprådet vil holde et ekstraordinært møde den 10. august, hvis det viser sig nødvendigt af hensyn til høringer. Materialet til mødet vil blive udsendt pr. mail. Alle medlemmer af Handicaprådet bedes derfor om at tjekke deres mail den 5. august sidst på dagen.
Handicaprådet har besluttet i mødeplanen at holde et ekstraordinært møde i september for at kunne give høringssvar i høring om budgettet. Med aktuelt kendskab til budgetprocessen og den planlagte høring er det aftalt, at mødet holdes onsdag, den 14. september 2016 kl. 14.30 - 15.30

Åbne

30. Laugøvej 1 - Adgangsforholdene til bygning 1, adminstrationsbygning til ny børnehave
022002 - 2015/33548

Sagsfremstilling
Indledning
Handicaprådet behandler sagen for at træffe beslutning om, om rådet kan anbefale, at der meddeles dispensation til ikke at etablere almindelig niveaufri adgang ved indgangsdørene i bygning 1 på ejendommen - administrationsbygning til den nye børnehave på Laugøvej 1.

Baggrund
Gribskov Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at opføre en ny børnehave (Helsinge Realskoles børnehave) på ejendommen Laugøvej 1, herunder nye bygninger til børnehaven.

I forbindelse med ansøgningen er der ansøgt om tilladelse at ændre anvendelsen den eksisterende bygning på Laugøvej 1 (bygning 1) - fra enfamiliehus til administrationsbygning til den kommende børnehave på ejendommen.

Gribskov Kommune har tidligere meddelt byggetilladelse til de nye bygninger til børnehaven. Denne sag vedrører kun byggetilladelse til anvendelsesændringen af den eksisterende bygning 1.

Sagens forhold
Dispensationsansøgning
I forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse til anvendelsesændringen, er der ansøgt om dispensation fra bygningsreglement 2010 (BR 10) til ikke at etablere niveaufri adgang, herunder ramper, ved yderdørene i bygning 1. Dispensationsansøgningen er vedlagt som bilag 1 med tilhørende tegningsmateriale.

Bygning 1 har en høj sokkel, og stueetagen ligger ifølge ansøgningen ca. 2,09 m over terrænet ved hovedindgangen.

I ansøgningen er det beskrevet, at en rampe ved hovedindgangen vil få en længde på ca. 48,5 m, hvis bygningsreglementets krav til hældning og reposer skal overholdes. Der er med ansøgningen fremsendt et forslag til, hvordan en rampe ved hovedindgangen kan udføres. Ansøger har vurderer, at den viste rampe vil være uhensigtsmæssigt. Den viste rampe vil ligge i lokalplanens område X.

Af ansøgningen fremgår det, at der i stedet ansøges om at montere en udvendig trappelift på den eksisterende trappe, som fører til hovedindgangen i stueetagen af bygning 1. Ved de øvrige yderdøre i stueetagen etableres der reposer på minimum 1,3 x 1,7 m.

Der er med ansøgningen ikke oplyst hvilken trappelift, der vil blive anvendt eller hvordan den udformes.

Begrundelse for ansøgning
Ansøger har oplyst, at for at bevare husets arkitektur og gårdmiljø, jf. lokalplan 512. 15 § 6.5 anses det for skæmmende at etablere en rampe som vist på tegningerne.

Det oplyses, at det i den daglige drift, herunder møder med forældre, vil være muligt at benytte de øvrige bygningers lokaler, hvor der er etableret niveaufri adgang, herunder ramper.

Bygningsreglementets bestemmelser
(BR 10) kap. 3.2.1 stk. 2 bestemmer:
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper. Uden for yderdøre skal der være et vandret fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden. Arealet udenfor yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv. Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.

Af vejledningsteksten til BR 10 kap. 3.2.1 stk. 2 fremgår det bl.a. at trappelifte vil være i strid med bestemmelsen. Den ansøgte trappelift opfylder dermed ikke kravene til niveaufri adgang.

BR 10 kap. 3.1 stk. 2 bestemmer dog:
Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i kap. 3, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn eller ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen.

Af vejledningsteksten til BR 10 kap. 3.1 stk. 2 fremgår det bl.a.:
Anvendelse af bestemmelsen forudsætter desuden, at kommunalbestyrelsen foretager en særskilt vurdering af ombygningsprojektet, bygningens konstruktioner og andre byggetekniske forhold.

Der er med ansøgningen ikke redegjort for de konstruktive forhold eller de byggetekniske forhold, hvorfor det er vurderet, at det ansøgte som udgangspunkt ikke er omfattet disse undtagelsesbestemmelser. Det ansøgte vil derfor kræve en dispensation.

BR 10 kap. 2.4.3 stk. 2 bestemmer bl.a.
Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap. Adgangsareal fra vej, herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger, skal være mindst 1,3 m bredt og med fast jævn belægning.

Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe.

Lokalplanens bestemmelser
Ejendommen er omfattet af lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugø.

Lokalplanens § 6.5 bestemmer
Det eksisterende præg af gårdmiljø omkring arealet X skal bevares, herunder skal den eksisterende længestruktur ved bygning A, B og C bevares ved renovering og nybyggeri.

Lokalplanens § 8.13 bestemmer bl.a.
Terrænbearbejdning og placering af ny bebyggelse skal fastlægges i sammenhæng, så der opnås niveaufri adgang i stedet for ramper og lignende anlæg.

Administrationens vurdering
Da det er en eksisterende bygning, hvor stueetagens gulv ligger ca. 2 m over det omkringliggende terræn, vurderer administrationen i denne sag, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere niveaufri adgang og ramper ved alle yderdøre ved bygningen, hvis der foretages andre tiltag for at forbedre tilgængeligheden til bygningen.

Den viste rampe ved hovedtrappen vil få en længde og udformning, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen af bebyggelsen på ejendommen og den vil begrænse tilgængeligheden på selve gårdspladsen fra de andre bygninger.

Derudover vurderes det, at det ikke er hensigtsmæssigt med en rampe på omkring 48 m i forhold til anvendelsen.

I ansøgningen er det oplyst, at der ved hovedindgangen i stedet vil blive etableret en trappelift, som vil fungere som integreret adgang, hvor alle har lige mulighed for at få enkel og hurtig adgang i de tilfælde, hvor der er behov for niveaufri adgang til bygningen.
Det er vurderet, at den viste trappelift i denne sag vil være en fornuftig løsning i forhold til rammerne og forholdene på ejendommen. Den ansøgte trappelift vil sikre adgangen til bygningen samtidig med at der tages hensyn til de eksisterende forhold på ejendommen.

Derudover er det vurderet, at det ansøgte projekt understøtter intentionerne i lokalplanen omkring at bevare gårdspladsen.

I forbindelse med dispensationen skal der indskrives følgende betingelser:

 • At der bliver udformet en drifts- og vedligeholdelsesplan for liften, så der er sikkerhed for at den virker, og hvad der skal ske, i det tilfælde, hvor den er gået i stykker. Det vil også være en betingelse at trappeliften skal fungere i hele bygningens levetid.
 • At trappeliften kan anvendes af kørestolsbrugere på egen hånd
 • At trappe liften kan anvendes i al slag vejr.
 • At der inden påbegyndelse af monteringen af trappeliften fremsendes oplysninger/produktblad angående trappeliften til godkendelse hos Gribskov Kommune


Til orientering kan det oplyses, at de nye bygninger vil blive opført med niveaufri adgang ved alle yderdøre, og de ubebyggede arealer vil blive indrettet efter bestemmelserne i bygningsreglementet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at der meddeles dispensation til det ansøgte projekt, hvor der ved hovedtrappen til bygning 1 monteres en liftadgang til bygningen.

Lovgrundlag

Bygningsreglement 2010 (BR 10) kap. 2.4.3 stk. 2, kap. 3.1 stk. 2 og 3.2.1 stk. 2

Lokalplan 512.15 §6.5 og §8.13

Økonomi
Det påvirker ikke kommunens økonomi

Miljøforhold
Det påvirker ikke miljøet

Høring
Dansk Handicaporganisationer - Gribskov er ikke høringsberettiget i sådanne sager, men har fået sagen fremsendt til orientering.


Bilag
Bilag 1: Handicaprådet 22.06.16 dispensationsansøgning og situationsplan Dok:nr. 2015/33548 030

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til at Handicaprådet

 1. at der på baggrund af det fremsendte projekt med liftadgang ved trappen til hovedindgangen anbefales, at der meddeles dispensation til ikke at etablere niveaufri adgang ved bygning 1.Beslutning
For at være en del af samfundet, skal mennesker med handicap kunne være de samme steder som andre mennesker. Derfor skal mennesker med handicap kunne bruge de samme bygninger som andre bruger. Bygninger kan tilpasses.

Handicaprådet har en forståelse for, at ansøger ønsker at bevare husets arkitektur og gårdmiljø, og derfor ønsker en anden løsning end en rampe. Handicaprådet har også forståelse for, at det i den daglige drift, herunder møder med forældre, vil være muligt at benytte de øvrige bygningers lokaler, hvor der er etableret niveaufri adgang, herunder ramper.

I sin anbefaling lægger Handicaprådet vægt på, at bygningen skal gøres tilgængelig for alle, så ingen jobansøgere diskrimineres på forhånd, fordi de ikke kan komme på kontoret og ingen børn oplever, at de aldrig kan komme på kontoret, fordi de sidder i kørestolen.

Derfor anbefaler Handicaprådet, at dispensation bliver betinget. Rådet bakker op om betingelser beskrevet i denne sagsfremstilling og foreslår, at der fastsættes en konkret frist for at bringe forholdene i orden.

Handicaprådet anbefaler også, at kommunen følger op på, om betingelserne blev opfyldt inden for fristen.

Handicaprådet beder om at få en orientering om sagen, når liften er taget i brug.
31. Høring: Kanalstrategi
85.13P00 - 2016/19258

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.

Baggrund
Kanal- og servicestrategi blev besluttet af byrådet 19.12.11. Strategien løb til 2015, og er blevet forlænget til 2016.

Administrationen har lavet udkast til ny kanal-strategi som nu er i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer - Gribskov og Hovedudvalget.
Strategien skal herefter besluttes i Økonomiudvalget og Byrådet i efteråret 2016.
Efter vedtagelse vil strategien blive udmøntet i handleplaner for organisationen.

Indhold i strategien
Kanalstrategien beskriver hvordan og gennem hvilke kanaler, kommunen håndterer henvendelser til og fra borgere, virksomheder og foreninger.
Kanalstrategien skal sikre at betjeningen er mest hensigtsmæssig for borgere, virksomheder og foreninger og deres behov og er mest effektiv ifht. kommunens ressourcer.

Formålet med kanalstrategien er:

 • At bidrage til at brugerne oplever en smidig og sammenhængende betjening i mødet med kommunen.
 • At danne grundlag for prioritering af kanaler i forhold til behov, anvendelse og ressourcer.
 • At udvikle og øge brugen af effektive henvendelseskanaler for dermed at frigøre tid til mere komplekse sager.
 • At sikre retning for de kanalstrategiske indsatser (eks. hjemmeside, åbningstider, sociale medier og callcenter)
 • At sikre sammenhæng med eksisterende strategier og politikker (eks. digitaliseringsstrategien).


Særlige opmærksomhedspunkter for Handicaprådet
Punkter der kan have Handicaprådets interesse kan især være:

 • Principper for kanalvalg og brugernes forventninger (s. 6)
 • Henvendelseskanaler for ikke-digitale (s. 17)


Behandling af høringssvar
Høringssvar vil blive vurderet og taget med i strategien eller videre i arbejdet med handleplaner for organisationen.


Lovgrundlag
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020
Gribskov Kommunes digitaliseringsstrategi 2016-2019
Lov om Offentlig Digital Post
Persondataloven
Forvaltningslovens § 27 ifht. tavshedspligt og fortrolighed

Økonomi
Implementering af strategien forventes at effektivisere administrationens arbejde.

Miljøforhold
Ved at reducere tryk og fragt af papirbreve og i højere grad bruge digitale kanaler, forventes en mindre belastning på miljøet.

Høring
Strategien sendes i høring i:

 • Ældrerådet 20. juni
 • Handicaprådet 22. juni
 • Danske Handicaporganisationer - Gribskov 13. juni
 • Hovedudvalget 22. juniBilag
Bilag: Kanalstrategi 2016-2018 - Høringsversion Dokumentnummer 2016/19258 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at give et høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Handicaprådet er bekymret for, om kommunen i tilstrækkelig grad tilbyder hjælpe til dem, der ikke kan følge med de digitale løsninger, de fleste kan bruge. Derfor foreslår Handicaprådet, at følgende indskrives i strategien:

 • Hot-line. Når man prøver at benytte de digitale løsninger, men oplever, at man ikke kan finde ud af en konkret selvbetjeningsløsning (eller andet) skal man have en nem tilgang til at få hjælp. Dette kan løses ved en nem tilgængelig og korrekt bemandet hotline.
 • Borgere har forskellige forudsætninger for at lære at bruge nye kommunikationskanaler. Mennesker med handicap, for eksempel synshandicap, kan have brug for hjælp fra fagpersoner, som både har viden om digitale løsninger, de hjælpemidler, borgeren bruger og de funktionsbegrænsninger borgeren har. Kommunen skal kunne levere den rette hjælp til disse borgere, selvom hjælpen skal hentes uden for kommunen.
 • Fleksibilitet. Borgere er forskellige, og derfor er der brug for at kommunen kan handle fleksibelt for at kunne hjælpe alle borgere, og ikke kun dem, der kan benytte standardløsninger.
 • Vigtigt at fortsætte med uddannelsestiltag, hvor borgere kan få hjælp til og undervisning i de digitale løsninger, også i forhold til nem-id, e-boks o.s.v.
 • Vigtigt at kompetenceuddanne medarbejdere, så de kan understøtte borgere i at agere i den digitale verden.
 • Startegien har meget fokus på, at løsninger, som ikke er effektive set ud fra kommunens organisatoriske perspektiv, skal afskaffes. Det er lige så vigtigt, at digitale løsninger, som er svære at gennemskue og bruge for borgere afskaffes og erstattes af digitale løsninger, som borgerene har nemt ved at benytte. For at understøtte dette arbejde bør kommunen arbejde systematisk med brugerfeedback og bruge brugerfeedback til løbende at udvikle løsninger og kommunikationskanaler.
 • Digitale løsninger skal gerne løbende udvikles, så teknologien benyttes til at gøre løsninger tilgængelige og brugeregnet for alle. For eksempel ved hjælp af "læse op" funktioner m.v.
 • Vigtigt også med god informationsformidling. Så borgere får kendskab til hvilke kanaler de forventes at benytte, og de ved hvilke svartider og svarfrister, de kan forvente.

Handicaprådet bemærker også, at strategien har meget misvisende navn. Det færreste tænker på kommunikation, når det hører/læser ordet "kanal".

Sidst men ikke mindst opfordrer Handicaprådet kommunen til at være opmærksom på borgere, som kan befinde sig i en gråzone - de har ikke bedt om at blive fritaget fra digital post, men de bruger den heller aldrig, fordi de ikke har de fornødne digitale kompetencer eller oplever, at det er angstprovokerende, at de skal ordne noget digitalt. På den måde kan nogle borgere melde de sig ud af det digitale samfund og kan komme i vanskeligheder, som i den yderste konsekvens kan koste dem og/eller kommunen dyrt. Derfor er det vigtigt, at kommunen finder en måde at hjælpe disse borgere på.

32. Udpegning af kontaktpersoner i forhold til tilgængelighed - sagen om samling af faciliteter til kampsport
18.00G00 - 2015/01479

Sagsfremstilling
Handicaprådet skal tage stilling til henvendelsen fra den kommunale administration om at udpege en til to personer, som administrationen kan samarbejde med om arbejdet med tilgængelighed i forbindelse med ombygning af Toftehallen til kampsportcenter.

Ombygning afhænger af Byrådets beslutning. Sagen forventes at blive afgjort i juni måned.

Baggrund - samling af faciliteter til kampsport
Sagen om samling af faciliteter til kampsport, herunder frigivelse af midler til ombygning af Toftehallen, er i skrivende stund på dagsorden til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. juni 2016. Byrådet forventes at træffe beslutning i sagen den 20. juni 2016.

Kontaktpersoner til samarbejde om tilgængelighed
Administrationen skriver i sagen: "I forbindelse med projekteringen vil der blive foretaget en gennemgang med henblik på at sikre tilgængelighed for mennesker med handicap. Handicaprådet vil blive inviteret til at deltage."

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv har bedt Handicaprådet om at udpege blandt rådets medlemmer en eller to personer, som administrationen kan kontakte med henblik på samarbejde og sparring om tilgængelighed.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09.06.2015 (Kommunestyrelsesloven) §16a stk. 1

Økonomi
Den udpegede har ret til befordringsgodtgørelse (transport mellem hjem og mødested) i forbindelse med test af tilgængelighed. Udgiften finansieres fra Handicaprådets budget.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at udpege en eller to kontaktpersonerBeslutning

 1. Udpeget Inger Hansen og Kim G. Nielsen.


33. Forberedelse til møde med Center for Teknik og Miljø
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, hvad Rådet særligt ønsker at drøfte med teamledere i Center for Teknik og Miljø.

Baggrund
I årene 2014 - 2015 har Handicaprådet arbejdet systematisk med at opbygge viden om den kommunale organisation. I den forbindelse har Rådet inviteret relevante centerchefer til dialog om de enkelte centres opgaveområder.

Siden er der sket en række omorganiseringer i den kommunale organistion. Handicaprådet har derfor aftalt at invitere teamledere i det nye Center for Teknik og Miljø til en præsentation af center og en dialog om centers opgaver.

Denne sag er en forberedelse til dialog om opgaver i Center for Teknik og Miljø


Om Center for Teknik og Miljø
Center betjener borgere og virksomheder inden for områderne affald, byggeri, natur, miljø og spildevand. Derudover har centeret en række driftsområder. Som eksempler kan nævnes vej- og parkområdet, de kommunale vandløb og affaldsområdet, hvor centret driver kommunens to genbrugsstationer. Center er desuden sekretariat for den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner.

Center er organiseret i tre teams.


Team Trafik og Ressourcer
Teamet Trafik og Ressourcer har flere forskellige opgaver. Nedenunder nævnes nogle eksempler:

Vej og Park

 • Drift af veje, stier, bygninger og grønne offentlige områder
 • Drift af belysning i kommunen, som for eksempel gadelamperne
 • Vintervedligeholdelse (salte og rydde sne)


Trafik

 • Trafikmålinger og trafiktællinger
 • Analyse af sikkerhed og tryghed i trafikken
 • Kampagner, som skal styrke trafiksikkerheden og skabe bedre trafikkultur


Kollektiv trafik og transport

 • Bestilling af hvor og hvornår busserne (Movia) skal køre
 • Udbud og kontraktstyring af transport, som for eksempel skolebusser og kørsel på social- og sundhedsområdet


Ressourcer og genanvendelse

 • At sikre bedre sortering af affald.
 • At sørge for, at miljøbeskyttelsesloven bliver overholdt
 • At sikre, at de årlige cirka halvanden million tømninger af affaldsspande (dagrenovation) sker på rette tid og sted
 • Information til borgere og virksomheder om affald, for eksempel genbrug


Driftteam 'Genbrug og Ressourcer'

 • Drift af genbrugstationerne og omlastestationen
 • Vedligehold af kommunens cirka 80 mini-genbrugsstationerTeam Natur og Vand
Teamet Natur og Vand har flere forskellige opgaver. Nedenunder nævnes nogle eksempler:

Natur

 • At sørge for, at loven er overholdt i forbindelse med beskyttet natur som moser, åer og enge
 • At sørge for, at loven er overholdt i byggesager i forbindelse med fortidsminder og diger
 • At sørge for, at loven er overholdt, når det gælder beskyttede dyr og planter
 • Pleje af naturområder med for eksempel græsning og slåning for at undgå, at områderne gror til


Kyst

 • Kystbeskyttelse og adgangen til strandene
 • At holde øje med kvaliteten af badevandet og står for Blå Flag-ordningen
 • Sekretariat for Kystlivredningen


Vand

 • At sørge for kvalitet af drikkevandet
 • At sikre at ejere etablerer spildevandsanlæg på deres ejendomme
 • At sørge for, at vandløbsloven bliver overholdt
 • Rensning og vedligehold af kommunens vandløbTeam Byg og Miljø
Teamet Byg og Miljø har flere forskellige opgaver. Nedenunder nævnes nogle eksempler:

Byg

 • Behandling af byggesager (efter bygningslovgivningen, planloven og naturbeskyttelsesloven)
 • Administration af lokalplaner
 • At tage imod henvendelser fra borgere, der vurderer, at der er ulovlige forhold på andres ejendomme, for eksempel et skur, der ligger for tæt på skellet


Hegnssyn

 • Sekretariat for Hegnssynet


Landzone

 • Behandling af sager om landzoner


Miljø

 • Tilsyn og miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug
 • Behandling af klagesager om virksomheders udledninger (røg, støj og møg)
 • Vurdering om der skal laves "Vurdering af Virkning på Miljøet" ved større projekter
 • At fjerne og begrænse jordforurening
 • Rottebekæmpelse
 • Tilsyn med grundejereSammenhæng med FN's konvention
Center for Teknik og Miljø løser opgaver, som har betydning for gennemførelse af følgende artikler i FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:

 • artikel 3 Generelle principper
 • artikel 9 Tilgængelighed
 • artikel 19 Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
 • artikel 20 Personlig mobilitetLovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194. Artikel 3, 9, 19 og 20

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at beslutte

 1. hvad Rådet særligt ønsker at drøfte med teamledere i Center for Teknik og MiljøBeslutning
Spørgsmål til møder med teamledere fra Center for Teknik og Miljø:

Generelle spørgsmål til alle

 • Hvordan arbejder teamet med den nye Handicappolitik, og hvilken betydning har politikken for teamets arbejde?


Spørgsmål til Team Byg og Miljø

 • Medarbejdernes viden og kompetencer i forhold til tilgængelighed. Byggeregelmenter og vejledninger forandrer sig - hvordan sikrer man, at medarbejdere er opdateret på de krav, som gælder i forhold til tilgængelighed?
 • Hvordan sikrer kommunen, at regler om tilgængelighed overholdes i praksis i byggesager?
 • Hvordan er dispensationspraksis i forhold til kravene om tilgængelighed for alle?


Spørgsmål til Team Trafik og Ressourcer

 • Medarbejdernes viden og kompetencer i forhold til tilgængelighed. Byggeregelmenter og vejledninger forandrer sig - som eksempler kan nævnes det nye vejregulativ, som man ser nu implementeret i Sverige, nye regler for akustiske signaler - hvordan sikrer man, at medarbejdere er opdateret på de krav, som gælder i forhold til tilgængelighed?
 • Vintervedligeholdelse /for eksempel snerydning/ har betydning for tilgængelighed. Hvordan arbejder teamet med at sikre vintervedligeholdelse?
 • Trafiksikkerhed. Handicaprådet har input i forhold til udbredelse af lydsignaler, markeringer omkring baneboom etc. Det vil Rådet gerne drøfte på mødet.
 • Affaldssortering. Hvordan sikrer man, at alle - også mennesker, som ikke kan se, eller mennesker med nedsat kognitiv formåen - vil kunne finde ud af det? Skilte, markeringer, billeder?
 • Renovering af veje. Der er flere eksempler på opkørsler og nedkørsler i kommunen, hvor hældning er for stejl til at mennesker med bevægelseshandicap kan bruge dem som tiltænkt. Hvilken praksis har teamet for at sikre, at de løsninger, som kommunen betaler for, også duer i praksis?

Spørgsmål til Team Natur og Vand

 • Miljøet har stor betydning for mennesker med allergi. Er teamet opmærksom på dette aspekt i teamets arbejde?
 • Konsekvenser af nogle tiltag for miljøet virker nogle gange underbelyst i sagsfremstillinger. Hvordan arbejder teamet med at styrke denne viden?Efterretningssager

34. Handicaprådet - tovholder på program for Byrådets temamøde
27.69.48G00 - 2016/19337

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Baggrund
Gribskov Kommunes Handicappolitik blev vedtaget af Byrådet på byrådsmødet den 30. maj 2016.

Opfølgning på Handicappolitikken - Handicaprådet har en opgave
Handicaprådet gøres særligt opmærksom på sidste afsnit i politikken:

"Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte fokus på ét udvalgt tema.

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets tema. Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er opnået.

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017."


Forberedelse til temamødet
Inden udgangen af året 2016 vil Handicaprådet påbegynde arbejde med at forberede temamødet. En sag herom kommer på dagsorden til rådets møde.

Lovgrundlag
LBK nr. 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) med senere ændringer § 37 a

Økonomi


Bilag
Gribskov Kommunes Handicappolitik vedtaget 30. maj 2016 Dokument nummer 2016/19337 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


35. Orientering om sagen om tilbagebetaling af opkrævede udgifter § 85
27.35G00 - 2014/40069

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Handicaprådet for at orientere rådet om, at henholdsvis Statsforvaltningens samt Social- og Indenrigsministeriets udtalelser om, at det er ulovligt at opkræve udgifter til socialpædagogisk ledsagelse fra borgerne, ikke har konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sagen har været forelagt for Social- og Sundhedsudvalget på møde d. 8. juni 2016, hvor udvalget tog orienteringen til efterretning.

Baggrund
Statsforvaltningen har i udtalelse af den 2. oktober 2014 i forbindelse med en konkret sag vedr. Favrskov Kommune slået fast, at kommunerne ikke lovligt kan opkræve borgere i botilbud betaling for socialpædagogisk ledsagelse på ferieture. Kommunen havde derfor i den aktuelle sag pligt til at tilbagebetale beløbet til den berørte borger. Endvidere havde kommunen som udgangspunkt pligt til af egen drift at tilbagebetale ulovligt opkrævede beløb i forhold til andre berørte borgere i kommunen.

KL indbragte sagen for det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium, idet KL anmodede ministeriet om at vurdere, hvorvidt en kommunalbestyrelse med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan opkræve betaling fra beboere i botilbud for ledsageres løn samt rejse- og opholdsudgifter under ferieophold uden for botilbuddet.

Social- og Indenrigsministeriet har i udtalelse af 8. februar 2016 opretholdt Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014. Ministeriet har således blandt andet udtalt følgende:

”Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at kommunalbestyrelsens mulighed for at tilbyde støtte og ledsagelse til borgere i kommunens botilbud under sædvanlige ferier og udflugter, herunder adgangen til at opkræve betaling herfor, er udtømmende reguleret i serviceloven.

Da serviceloven således efter ministeriets opfattelse udtømmende regulerer kommunalbestyrelsens mulighed for at tilbyde støtte og ledsagelse til borgere i kommunens botilbud under sædvanlige ferier og udflugter, herunder adgangen til at opkræve betaling herfor, er der efter ministeriets opfattelse ikke grundlag for at vurdere, hvorvidt kommunalbestyrelsen med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan tilbyde dette.

Social- og Indenrigsministeriet er således enigt med Statsforvaltningen i, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke finder anvendelse i dette tilfælde.”

Se bilag for hele ministeriets udtalelse.

Tilbagebetalingspligt
Udtalelserne fra hhv. Statsforvaltningen og Social- og Indenrigsministeriet betyder, at kommuner, der ulovligt har opkrævet udgifter til socialpædagogisk støtte fra borgerne, af egen drift skal tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb.

Tilbagebetalingspligten er undergivet en 3-årig forældelsesfrist, der løber fra forfaldstidspunktet, som er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Idet tilbagebetalingsforpligtelsen først blev fastslået ved Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 anses dette for forfaldstidspunktet og forældelsesfristen for at løbe fra denne dag, hvilket betyder, at eventuelle opkrævede beløb for perioden fra 2. oktober 2011 og frem, skal tilbagebetales til borgerne.

Gribskov Kommune
I Gribskov Kommune ophørte praksis med at opkræve borgerne for udgifter til socialpædagogisk ledsagelse på ture, udflugter og rejser allerede ved årsskiftet 2010/2011, og botilbudslederne i Gribskov Kommune har skriftligt bekræftet, at borgerne ikke er blevet opkrævet for udgifter til socialpædagogisk ledsagelse siden dette tidspunkt.

Det betyder, at Gribskov Kommune ikke har en tilbagebetalingsforpligtelse for den periode, der er omfattet af Statsforvaltningens udtalelse.

Lovgrundlag
LBK nr 1284 af 17/11/2015 om Social Service § 85.

Bilag
Læsevejledning
Er man interesseret i at læse Social- og Indenrigsministeriets udtalelse, er dokumentet vedhæftet nedenunder. Dokumentet er på 14 sider og udgør ikke bilag til Handicaprådets behandling af punktet.

Bilag SSU 08.06.2016: Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 8. februar 2016 om opkrævning af udgifter til socialpædagogisk ledsagelse (2014/40069 020)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
06:02 PM