Handicaprådet

Publiceret 25-05-2016

Onsdag den 25-05-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
26 Dialog med Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
27 Værdighedspolitik og initiativer
28 Høring: Servicebeskrivelse dagcenter for borgere med demens
29 Handicapprisen 2016

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inklusive det eftersendte punkt 28.

Fraværende:
Inger Hansen DH
Helle Mariager


Meddelelser:
Dagsordenspunkt 28 "Høring: Servicebeskrivelse - dagcenter for borgere med demens" blev eftersendt dagsorden.

Teamleder for By og Bolig, Stine Løfgren Tveden, teamleder for Ejendomme og Erhverv, Erik Dam Petersen, teamleder for Service og Drift, Lars Bo Sørensen, samt midlertidig centerchef, Anders Petersen, repræsenterede Center for Byer, Ejendomme og Erhverv på punktet 26.

Inger Hansen er fraværende. Stedfortræderen, Ole Præst, var indkaldt og deltog i mødet.

Helle Mariager er fraværende. Stedfotræderen, Anne Steffensen var indkaldt, men var forhindret i at deltage.
Handicaprådet afgav høringssvar i høring af Lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og veterantogcenter mm og Lokalplan 344.02 Nordsjællands Fuglepark. Begge lokalplaner er vedtaget. Høringssvar fra handicaprådet blev behandlet, og det blev vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Orientering om en positiv tilbagemelding på den nye hjemmeside fra Dansk Blindesamfund.
Byrådet behandler vedtagelsen af Handicappolitikken på byrådsmødet den 30. maj 2016.

Åbne

26. Dialog med Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet har inviteret ledelsen for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv til en dialog om centers opgaver og opgaveløsning.

På mødet får rådet orientering om centers opgaver og arbejde med opgaveløsning, hvorefter rådet skal beslutte, om rådet vil komme med input og anbefalinger til centret.

Spørgsmål til Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Handicaprådet formulere følgende seks spørgsmål til mødet med center:

 1. Hvordan center arbejder med at forbedre tilgængelighed i forbindelse med udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme?
 2. Hvordan center arbejder med tilgængelighed i forbindelse med byudvikling, kommune- og lokalplanlægning?
 3. Hvordan sikrer center at tilgængelighed ikke går tabt, når opgaven skifter hænder i anlægs- og byggeprojekter?
 4. Hvordan arbejder center med information om tilgængelighed af bygninger og udearealer?
 5. Hvad gør center for at sikre en brugbar placering af handicapparkeringspladser (spørgsmål med afsat i erfaringer fra parkering ved lægehuset i Gilleleje)?
 6. Hvordan vil center arbejde med realisering af den nye handicappolitik?


Spørgsmålene blev formuleret på Handicaprådets møde den 30. marts 2016 og fremsendt til centerchefen med henblik på centrets forberedelse til mødet.

Om Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv (CBEE) arbejder blandt andet med lokalplanlægning, byudvikling, erhvervsudvikling, køb og salg af ejendomme samt drift og udvikling af kommunale ejendomme. Center består af tre teams:

 1. Ejendomme og Erhverv
 2. By og Bolig
 3. Service og Drift


Ejendomme og Erhverv
Teamet Ejendomme og Erhverv har opgaver som for eksempel:

 • Udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme
 • Anlægs- og byggeprojekter
 • Udbud og kontraktstyring
 • Erhvervsstrategi- og udvikling
 • Økonomifunktion og -styring
 • Risikostyring og forsikring


By og Bolig
Teamet By og Bolig har opgaver som for eksempel

  • Udviklingsstrategi, planstrategi, bosætningsstrategi og bæredygtighedsstrategi
  • Byudvikling
  • Køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme
  • Kommune- og lokalplanlægning
  • Miljøscreening og vurdering
  • Understøtte borgerinitiativer
  • Boligvisitation- og administration


Service og Drift
Teamet Service og Drift står for intern service for den kommunale organisation, som for eksempel:

  • Drift af kantine
  • Drift af bilpark
  • Tilpasning af kontorer
  • Kontrollering af rengøringskontrakter
  • Adgangskontrol
  • Logistik mellem kommunens ejendomme
  • Drift af post
  • Indkøb af møbler, kontorartikler m.v.
  • Aflæsning af forbrug (el, vand, varme) på kommunale ejendomme
  • Mindre håndværksydeler

Men også opgaver som for eksempel

  • Tilsyn og vedligehold af offentlige legepladserSammenhæng med FN's konvention
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv løser opgaver, som har betydning for gennemførelse af følgende artikler i FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:

 • artikel 3 Generelle principper
 • artikel 9 Tilgængelighed
 • artikel 19 Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
 • artikel 20 Personlig mobilitetLovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194. Artikel 3, 9, 19 og 20


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om centers arbejde til efterretning
 2. at komme med anbefalinger til center i forhold til høring af Handicaprådet
 3. at komme input til centers arbejde ud fra det perspektiv, som rådet repræsentererBeslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. I forbindelse med høring af lokalplaner kommer Handicaprådet med input som kan række ud over, hvad der kan reguleres via lokalplanen. Det er vigtigt, at disse input dokumenteres og formildes, så de er synlige for den efterfølgende byggesagsbehandling.
 3. Rådet foreslår, at Center benytter moderne teknologi (for eksempel apps) til at formilde information om tilgængelige bygninger og udearealer. Både over for borgere, der bor i kommunen, og over for turister. En tilgængelig information kan være med til at afdække "blinde pletter" og dermed hjælpe til at udpege investerings og udviklingsbehov.

Handicaprådet ønsker at fortsætte dialogen med administrationen ved at invitere repræsentanter for Center for Teknik og Miljø til rådets møde.
27. Værdighedspolitik og initiativer
30.10G00 - 2016/02905

Sagsfremstilling
Handicaprådet forelægges udkast til værdighedspolitik samt udmøntningsinitiativer til høring.

Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af dialogdag den 14. april 2016, samlet input til dels en værdighedspolitik og dels udmøntningsinitiativer for 2016 og forslag til evt. fremtidige initiativer, og har foreløbigt godkendt høringsudkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer.

Høringsmaterialet omfatter:

 • Værdighedspolitik.
 • Initiativer for 2016.
 • Fremtidige initiativer.


Høringsmaterialet er også lagt på kommunens hjemmeside, under: "politik - høringer og afgørelser". Høringsperioden slutter den 27. maj 2016.

Høringssvaret vil indgå i Social- og Sundhedsudvalgets videre bearbejdelse af politikken og initiativerne.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015 §81a.


Økonomi
Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca. 8,8 mio. kr. fra værdighedspuljen. Beløbet for de kommende år kendes ikke endnu.

Bilag
Bilag 1: Høring - Udkast til Værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 042

Bilag 2: Høring - Forslag til udmøntningsinitiativer, værdighedspulje dok nr: 2016/02905 041

Bilag 3: Mulighedskatalog - Input fra dialogmøde om værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 043

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer for 2016 og kommende år.


Beslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Handicaprådet bakker op om udkast til Værdighedspolitikken, og rådet bemærker i den forbindelse, at rådet har oplevet en god inddragelsesproces.

Handicaprådet har følgende bemærkninger til udkastet:

 • Mennesker med handicap bliver også ældre. Handicaprådet antager, at når Gribskov Byråd ønsker at understøtte et værdigt ældreliv, så handler det om et værdigt liv for ældre med og uden handicap.
 • Rådet foreslår at formuleringen "Når ældre svækkes og får brug for hjælp" ændres til "når ældre svækkes eller af anden grund for brug for hjælp".
 • Rådet lægger vægt på udmøntningsinitiativet "Besøg efter udskrivning". Rådet bemærker, at det er vigtigt, at besøget finder sted inden for 24 timer efter udskrivning.
 • Rådet foreslår, at hold for selvtrænere også oprettes - hvis muligt - på aktivitetscentre.
 • Rådet forventer, at faguddannet personale er med til at realisere alle tiltag, herunder tiltag omkring brug af specialiserede hjælpemidler.
 • Rådet bakker op om, at realisering af politikken understøttes gennem kompetenceudvikling af medarbejdere.
 • Rådet bemærker med bekymring, at værdighedspolitikken ikke adresserer medarbejdernes rammer for opgaveløsning, herunder relevant ressourcetildeling.
28. Høring: Servicebeskrivelse dagcenter for borgere med demens
27.00G00 - 2015/26239

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar. Sagen handler om at godkende servicebeskrivelsen for hjemmeboende borgere med demens som visiteres til dagcenter.

Baggrund
Den 14. marts traf Byrådet beslutning om en etableringsmodel for dagcenter for hjemmeboende borgere med demens. Byrådet besluttede at tiltræde etableringsmodel 3, hvor dagcenteret etableres på selvstændig matrikel i Blistrup og kan rumme 20 borgere om dagen. I forlængelse heraf skal Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 8. juni 2016 godkende dagcenterets serviceniveau, som beskrives i "Servicebeskrivelse for hjemmeboende borgere med demens på dagcenter".

Om servicebeskrivelsen
Formålet med en servicebeskrivelse er at understøtte en ensartet udmøntning af kommunes serviceniveau på området. Servicebeskrivelsen beskriver derfor den service som borgere, der er visiteret til dagcenteret, kan forvente at modtage. Derudover beskriver servicebeskrivelsen bl.a. også selve visitationsprocessen, krav til leverandøren, krav til samarbejde samt de faglige og metodiske tilgange til den demensfaglige indsats på dagcenteret.

Udarbejdelsen af servicebeskrivelsen
Servicebeskrivelsen er udarbejdet af ledere og fagmedarbejdere med særlige demensfaglige kompetencer i Center for Social og Sundhed. Kommunens eksisterende leverandører på social- og sundhedsområdet er ved dialogmøder blevet inddraget til at give input til dagcenterets etableringsmodel, herunder rammer og fagligt indhold. Disse input er inddraget i udarbejdelsen af servicebeskrivelsen.

Fokus på faglighed
Visionen for dagcenteret er at skabe et målrettet tilbud til hjemmeboende borgere med demens, der kan være med til at øge trivsel og livskvalitet samt forebygge en unødvendig forværring af sygdommen. For at kunne lykkes med dette er det afgørende, at den metodiske og faglige tilgang til at arbejde med borgere med demens, er i klar overensstemmelse med den nyeste viden på området. I forbindelse med udarbejdelse af servicebeskrivelsen, har administrationen derfor både inddraget egne lokale erfaringer på området samt orienteret sig bredt og opsøgt interessenter med særlig indsigt i og erfaring på demensområdet, herunder fx. Nationalt Videnscenter for Demens, Teknologisk Institut og andre kommuner med erfaring på området. Med afsæt i dette er dagcenterets demensfaglige indsats beskrevet i servicebeskrivelsen. Heraf fremgår det også hvilke faglige- og metodiske tilgange der arbejderes efter på dagcenteret, samt hvilke krav der på den baggrund stilles til kommunens og leverandørens arbejde.

Samarbejde med frivillige:
Administrationen har i forbindelse med udarbejdelse af servicebeskrivelsen løbende haft dialog med Frivilligcenter Græsted med henblik på at afdække konkrete muligheder for samarbejde bl.a. med afsæt i nationale erfaringer og lokale tilbud på demensområdet, herunder eksisterende pårørendegrupper. Konkret har dette udmøntet sig i et samarbejde, hvor Gribskov Kommune og Frivilligcenter Græsted sammen søger om midler fra den aktuelle sats-pulje "Aflastning af pårørende til demente i eget hjem". Der søges midler til et projekt, hvor formålet er at etablere et bæredygtigt frivillig-netværk, som forankres på dagcenteret og som på en faglig forsvarlig vis samt gennem tæt samarbejde med personalet på dagcenteret kan bidrage med aflastning af pårørende.

Inddragelse af målgruppen
I forbindelse med udarbejdelsen af servicebeskrivelsen blev det forsøgt at inddrage målgruppen ved et annonceret borgermøde d. 12. maj 2016. Hensigten var, at få input til servicebeskrivelsens indhold fra fx. pårørende, lokale foreninger og andre med interesse i demensområdet. Mødet blev midlertidigt aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. Der planlægges et nyt borgermøde i august måned bl.a. med mere konkret fokus på dagcenterets rammer, indretning og aktiviteter. Derudover afholdes desuden dialogmøde med repræsentanter fra Ældrerådet d. 26. maj.

Form og struktur
Servicebeskrivelsen følger samme form og struktur som de eksisterende servicebeskrivelser på social- og sundhedsområdet. Dette er vurderet mest hensigtsmæssigt, da dagcenteret for borgere med demens netop holdes indenfor de eksisterende kontrakter på området.

Servicebeskrivelsen indeholder overordnet 5 kapitler:

 • I kapitel 1 præsenteres kommunens strategi og versionen på social- og sundhedsområdet, herunder demensområdet.
 • I kapitel 2 beskrives borgerens visitationsforløb samt de metoder som medarbejderne i myndigheden arbejder ud fra.
 • I kapitel 3 beskrives krav og forventninger til leverandøren, herunder de faglige og metodiske tilgange.
 • I kapitel 4 beskrives samarbejde og kommunikation mellem myndighed og leverandør
 • I kapitel 5 beskrives den konkrete kvalitetsstandard for visitation til dagcenteret.

 • Kapitel 1, 2, og 4 ligner meget de eksisterende servicebeskrivelser på social- og sundhedsområdet, men med mindre justeringer. I kapitel 3 og 5 er der derimod større forandringer, da det særligt er i disse kapitler at krav til leverandøren og den demensfaglige indsats på dagcenteret fremgår.

  Administrationen foreslår derfor, at Handicaprådet i deres høringssvar har et særligt fokus på kapitlerne 3 og 5.

  Den videre proces
  Nedenfor er den overordnede procesplan for etableringen af dagcenteret skitseret:

  Tidspunkt Beslutning og høring Aktiviteter
  Juni 8. juni:
  SSU træffer beslutning om servicebeskrivelse.
  Opstart istandsættelse af bygning i Blistrup.

  Valg af leverandør og underskrivelse af allonge
  August Borgermøde med fokus på input ift. fx. rammer, indretning og aktiviteter.
  September 2016 Dagcenter for borgere med demens starter op.  Lovgrundlag
  Lov om Social Service §81

  Økonomi
  Dagcenteret drives indenfor en økonomisk ramme med midler afsat i den tidligere Ældrepulje (Puljen til Løft af Ældreområdet), budgetaftalen 2016-2019 samt forventet prioritering af Gribskov Kommunes andel af Værdighedspuljen (Puljen til Værdig Ældrepleje).

  Høring
  Sagen sendes i høring i Handicaprådet d. 25 maj og i Ældrerådet d. 30. maj.

  Bilag
  Læsevejledning
  Administrationen foreslår, at Handicaprådet i deres høringssvar har et særligt fokus på kapitlerne 3 og 5

  SSU 08.06.2016: Servicebeskrivelse for hjemmeboende borgere med demens på dagcenter (dok. nr. 2015/26239 074) Dokumentet er på 40 sider, kapitel 3 omfatter siderne fra 16 til og med 25 og kapitel 5 omfatter siderne fra 30 til og med 32.

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Handicaprådet:
  1. At afgive høringssvar på "Servicebeskrivelse for hjemmeboende borgere med demens på dagcenter".


  Beslutning
  Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

  Handicaprådet ser en værdi i, at kommunens servicebeskrivelser er bygget op omkring samme skabelon; men rådet foreslår, at kommunen definerer en afgrænset målgruppe for dokumentet. Dokumentet opleves som svært at forstå. Det kan hænge sammen med, at man forsøger at tilgodese flere forskellige målgrupper.

  Handicaprådet foreslår, at nogle afsnit forkortes, Rådet foreslår, at der læses korrektur på dokumentteksten; så små fejl, dobbelte negationer og særlig uhensigtsmæssige formuleringer som demensramte borgere luges ud. Formuleringen demensramt borger sætter sygdommen før mennesket, og det er uhensigtsmæssigt.

  Handicaprådet forventer, at servicebeskrivelsen sikrer, arbejdet udføres af personale med de nødvendige faglige kompetencer, og ikke alene af "medarbejdere på laveste kompetenceniveau med mulighed for hjælp og sparring fra personale fra andre fagkompetencer"

  Handicaprådet bemærker, at servicebeskrivelsen italesætter "indretningen som en del af det demensfaglige arbejde"; men rådet savner opmærksomhed på, at mennesker med handicap også kan blive demente. Indretning bør derfor også handle om tilgængelighed for alle; så et dagcenter er handicapegnet.

  29. Handicapprisen 2016
  00.05G00 - 2016/14253

  Sagsfremstilling
  Handicaprådet behandler sagen for at beslutte tidsplan for Handicapprisen 2016.

  Baggrund
  Social- og Sundhedsudvalget besluttede kriterier, beslutningskompetence, form og økonomi for en handicappris i Gribskov Kommune (jf. protokol af Social- og Sundhedsudvalgets møde 25.8.2010, punkt. 100, og 7.5.2014, punkt 31).

  Handicapprisen består af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster. Udgiften dækkes indenfor Handicaprådets budget.

  Handicaprådet afgør ud fra de af Social- og Sundhedsudvalget besluttede kriterier, hvem af de indstillede prisen skal uddeles til. Prisen ikke kan gives til medlemmer af Handicaprådet.

  Om forslag til tidsplan og aktiviteter
  Forslag til tidsplan og aktiviteter er justeret i forhold til hidtidig standardplan. Justeringer tager højde for følgende fire forhold:
  1. Gribskov Kommune har fået en ny hjemmeside, hvor der ikke længere er kommunale nyheder på forsiden
  2. Gribskov Kommune er aktiv på facebook
  3. Erfaringer fra 2014 og 2015 tyder på, at det er for tidligt at annonce i begyndelsen af september
  4. I 2016 falder den 3. december på en lørdag


  Forslag til tidsplan og aktiviteter - Handicapprisen 2016

  Dato
  Aktivitet
  Uge 37
  12.-16. september
  Baggrundsinformation er tilgængelig på kommunens hjemmeside

  Pressemeddelelse udsendes

  Mail til Gribskov Erhvervscenter, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, Frivilligcenter Helsinge, Frivilligcenter Græsted*

  Meddelelse på facebook
  14. september
  Annonce klar (Ugeposten)
  Uge 38
  19.-25. september
  Annoncering i Ugeposten - indkaldelse af indstillinger
  21. september
  Orienteringspunkt på dagsorden til Handicaprådet
  5. oktober
  Deadline for indstillinger
  6.- 25. oktober
  Sagsbehandling af indstillinger
  26. oktober
  Formøde
  26.-27. oktober
  Dagsorden udsendes (lukket punkt)
  9. november
  Handicaprådsmøde - beslutning om prismodtager
  10.- 30. november
  Kontakte prismodtager, pressemeddelelse, invitere indstillere, øvrige indstillede og presse, diplom med motivation, arrangere festlighed mv.
  december**
  Overrækkelse af Handicappris 2016

  * Det er kutyme at sende en mail til Gribskov Erhvervscenter, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, Frivilligcenter Helsinge samt Frivilligcenter Græsted for at gøre opmærksom på prisen og deadline for indstillinger.

  ** Den konkrete dato besluttes særskilt

  Forslag til dato for overrækkelse af prisen
  Som udgangspunkt overrækkes handicapprisen den 3. december på FN's internationale handicapdag. Det sker, fordi formål med prisen også er at markere FN's internationale handicapdag.

  I 2016 falder den 3. december på en lørdag. Derfor skal Handicaprådet finde en anden dato for overrækkelse af prisen.

  Administrationen kan foreslå følgende to datoer:
  • forud for FN's internationale handicapdag - torsdag den 1. december kl. 14.00 - 15.00 eller fredag den 2. december kl. 13.30 - 14.30
  • i forbindelse med byrådsmøde, mandag, den 12. december kl. 19.00

  Torsdag den 1. december eller fredag den 2. december - administrationens vurdering
  Fordelen ved at afholde arrangementet torsdag den 1. december eller fredag den 2. december kan være, at arrangementet vil sætte fokus på FN´s internationale handicapdag forud for dagen. Det kan understøtte formål om at markere FN's internationale handicapdag.

  Ulempen ved fredagen kan være, at vi taler om en mødedag i mellemkommunale og regionale samarbejdsfora, og så en fredag i december, hvor mange mennesker kan have andre aftaler. Begge dele kan påvirke deltagelsen negativt, så færre mennesker deltager i arrangementet. Det kan gå ud over formål om at sætte fokus på vilkårene for mennesker med handicap og fokus på det gode eksempel.

  Derfor er torsdag, den 1. december, at foretrække, hvis prisen skal overrækkes forud for den internationale handicapdag.

  Mandag den 12. december - administrationens vurdering
  Hvis prisen skal overrækkes i forbindelse med byrådsmødet, vil det kunne ske den 12. december.

  Erfaringer fra 2015, hvor borgmesteren overrakte prisen på byrådsmødet den 14. december, viser, at overrækkelsen i forbindelse med et byrådsmøde
  • giver medieomtale af prisen
  • sikrer, at det samlede Byråd deltager i prisoverrækkelsen
  • sikrer et større og anderledes publikum i forbindelse med overrækkelsen

  Alle tre elementer bidrager til at sætte fokus på vilkårene for mennesker med handicap og fokus på det gode eksempel, hvilket er formål med prisen.

  Erfaringer fra 2015 giver også mulighed for at justere formen omkring selve overrækkelsen og det efterfølgende arrangement i overensstemmelse med de input, som Handicaprådet har givet den 10. februar 2016 i forbindelse med refleksion over Handicapprisen 2015.


  Lovgrundlag


  Økonomi
  Udgiften til 5.000 kr., et diplom og en buket blomster samt udgiften til forplejning til arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen dækkes indenfor Handicaprådets budget.

  Bilag
  Bilag 25-05-15 Handicapprisen 2016 - kriterier mv. Dokumentnummer 2016/14253 002

  Bilag genbruges i forbindelse med efterfølgende behandlinger af sagen, Handicaprådet bedes derfor om at gemme bilaget.

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Handicaprådet at:
  1. at godkende tidsplan for arbejde med handicapprisen 2016
  2. at pege på en dato til prisoverrækkelsen


  Beslutning
  1. Godkendt.
  2. Handicaprådet peger på den 1. december 2016 som datoen for prisoverrækkelsen.  Mødet startet:
  04:15 PM

  Mødet hævet:
  06:20 PM