Handicaprådet

Publiceret 27-04-2016

Onsdag den 27-04-2016 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
24 Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)

Lukkede
25 Høring: Udbud af befordring
Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Helle Mariager

Meddelelser:
Tre repræsentanter for Handicaprådet, Annelise Frank Hansen, Bente Ullits Eckmann og Inger Hansen, deltog i dialogmødet om kommunens nye værdighedspolitik for ældreplejen. Mødet blev afholdt den 14. april 2016.
Inger Hansen og Pia Foght deltog i info- og foredrag om Team Tvilling Gribskov, den 19. april 2016. Tiltag er i gang, Team Tvilling deltagere mødes hver søndag kl. 11.00 foran Helsinge Hallerne.

Åbne

24. Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)
01.02P00 - 2014/49437

Sagsfremstilling
Introduktion
Handicaprådet behandler sagen med henblik på at give høringssvar til Bæredygtighedsstrategien. Bemærkninger og ændringsforslag tages med i tilretningen af den endelige udgave af Bæredygtighedsstrategien, der skal besluttes af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens baggrund
Byrådet har d. 1.02.2016 vedtaget forslag til Bæredygtighedsstrategi, samt at Bæredygtighedsstrategien behandles i de øvrige fagudvalg i høringsperioden, så fagudvalgene kan afgive bemærkninger til forslaget.

Kommuner skal (jf planloven) inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende 5 indsatsområder:

 1. mindskelse af miljøbelastningen,
 2. fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
 3. fremme af biologisk mangfoldighed,
 4. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
 5. fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.


Planloven indeholder kun få konkrete indholdskrav, og den fastlægger ikke krav til ambitionsniveaet, men det er vigtigt, at visioner, mål og handlinger i strategien udtrykker en bevidst politisk prioritering. Det er vigtigt, at strategien er et svar på de lokale udfordringer.

Indholdet i Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune
Bæredygtighedsstrategien supplerer kommunens øvrige strategier og udgør et overordnet tankesæt for hvilke værdier, der tages med i den enkelte opgaveløsning.
Bæredygtighedsstrategien fokuserer overordnet på kommunens kerneværdier: natur og lokalsamfund.

I Bæredygtighedsstrategien indgår følgende målsætninger:

 • være et godt eksempel for at skabe en bæredygtig udvikling i Gribskov Kommune
 • have fokus på udvikling af bæredygtige attraktive byer og lokalsamfund
 • lade sig inspirere af lokale initiativer og samarbejde om bæredygtighed
 • understøtte socialt engagement og lokale fællesskaber
 • mindske miljøbelastningen og fremme biodiversitet


Indsatser formuleres ud fra principperne: at tiltag skal virke motiverende, og de skal udgøre konkrete synlige tiltag. Der lægges særligt vægt på, at kommunens rolle i højere grad end tidligere vil være faciliterende fremfor styrende, og at vi sammen med kommunens øvrige aktører skal kunne gå nye veje.

Indsatser for bæredygtig udvikling er fordelt under temaerne:

 • At forstå og kende vores værdier
 • Gode fællesskaber
 • God tilgængelighed
 • Bedre miljø
 • Fremme biodiversitet


Forslag til Bæredygtighedsstrategien, herunder deltemaer og konkrete indsatser, fremgår af Bilag 1.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at Handicaprådet tager forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning og afgiver bemærkninger til forslaget.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 33a (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015

Økonomi
Handlinger under strategien er ikke vurderet budgetmæssigt, men knytter sig primært til eksisterende opgaver.

Miljøforhold
Bæredygtighedsstrategien har som udgangspunkt at nedbringe den miljømæssige belastning.

Høring
Forslag til Bæredygtighedsstrategi er sammen med Udviklingsstrategi 2016-19 præsenteret og drøftet på borgermøde 23.02.2016.

Bilag
PMU 11.01.2016: Bilag: Forslag til Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune Dok.nr.: 2014/49437 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning,
 2. at afgive bemærkninger til forslag til BæredygtighedsstrategiBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar

Overordnet tankesæt
Handicaprådet bakker op om ideen, at bæredygtighedsstrategi skal udgøre et overordnet tankesæt, som skal afspejles i den enkelte opgaveløsning. Men formuleringen "hvilke værdier, der tages med i den enkelte opgaveløsning" virker meget uforpligtende, fordi teksten ikke præcisere HVEM der skal gøre det og HVILKE VÆRDIER det handler om.

Handicaprådet foreslår derfor to ting:

 1. At den konkrete sætning omformuleres, så sætningen fortæller, hvem der skal handle. For eksempel: "... hvilke værdier kommunen tager med ..."
 2. At Byrådet definerer/nævner værdierne; og at "tilgængelighed for alle" defineres i den forbindelse som en værdi.

Rådet foreslår også, at administrationen i højere grad udfylder feltet "miljøforhold" i alle dagsordenspunkter til politiske udvalg i kommunen.

At forstå og kende vores værdier
Handicaprådet gør opmærksom på, at formidling er vigtig for at fremme forståelse og kendskab. Rådet opfordrer til, at formidlingstiltag tænkes så variereret, at alle borgere kan udvikle kendskab og forståelse.

Handicaprådet bemærker, at den aktuelle ordning med naturvejleder er vist et projekt. Hvis det er rigtigt, vil Handicaprådet foreslå at gøre ordningen permanent - så projektet går fra at være et projekt til at være en driftsopgave. En naturvejleder kan bidrage til, at kommunen på en systematisk og kvalificeret måde kan understøtte, at blandt andet alle kommunens børn og unge udvikler kendskab til den lokale natur og får gode friluftsoplevelser.

Gode fællesskaber
Handicaprådet bakker op om ambitionen om at fremme beskæftigelse for sårbare grupper.
Handicaprådet opfordrer til, at eksempler i afsnittet, som lige nu har fokus på unge og på flygtninge også omtaler mennesker med handicap.

God tilgængelighed
Handicaprådet bakker op om ambitionen om god tilgængelighed.

Handicaprådet opfordrer til, at formuleringer i afsnittet "Det vi vil" udtrykker tydeligt, at det handler om god tilgængelighed for alle. Så ambitionen om "at øge muligheden for at anvende natur" ikke alene kommer til at handle om flere stier (blot et eksempel), men også kommer til at handle om tilgængelighed af stier, strande og skove for mennesker med gangbesvær eller handicap.

Rådet peger på, at udvikling skal følges ad med vedligeholdelse. Vedligeholdelsen af de eksisterende og fremtidige stier, ramper, nedkørsler o.s.v. er alt afgørende for tilgængelighed.
Rådet bakker op om, det "at have mulighed for at orientere sig er grundlaget". Rådet gør derfor opmærksom på, at det er vigtigt at udvikle mange forskellige former for formidling, så informationer kan komme til alle - blot på forskellig vis. Teknologi kan være en god hjælp, men vis den bruges for ensidig (for eksempel kun via en hjemmeside eller kun via tavler), vil den virke ekskluderende.

Bedre miljø
Foreningen Astma-Allergi Danmark oplyser på foreningens hjemmeside, at over én million danskere har problemer med allergi. Handicaprådet bakker derfor op om ambitionen om at skabe bedre miljø og nedbringe miljøbelastningen.

Rådet er dog i tvivl, om afsnittet "Bedre miljø" reducerer arbejde for godt og sundt miljø alene til ressourceoptimering. Hvis det skulle være tilfælde, foreslår Rådet at udvide blikket for, hvilke tiltag skaber bedre miljø.

Rådet gør også opmærksom på, at tiltag som "Legetek" er et fint eksempel på, hvordan en faglig løsning kan understøtte miljøhensyn, som handler om ressourceoptimering.


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 25 - Høring: Udbud af befordring
Handicaprådet afgav høringssvar.


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:05 PM