Handicaprådet

Publiceret 10-02-2016

Onsdag den 10-02-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse
5 Høring: Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i
Gribskov Kommune
6 Høring - forslag til Lokalplan 555.07 for detailhandel i Vejby
7 Høring: Model for etablering af dagcenter for borgere med demens
8 Høring - forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park
9 Årsberetning 2015
13 Høring: Team Tvilling
14 Handicaprådet: Mødeplan for perioden juli - december 2016


Efterretningssager
10 Tilsynsrapport om Gribskov Bo- og Støttecenter afdeling Kirkeleddet 10-20,
2015
11 Tilsynsrapport Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6, 2015
12 Opfølgende tilsyn Kobbel-Husene Gydevej

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inklusive punkt 13 (eftersendt dagsorden) og 14 (optaget på dagsorden på mødet)

Fraværende:

Meddelelser:
Refleksion over Handicapprisen 2015.
Tilbagemelding fra Det Centrale Handicaprådets årsmøde kommer på dagsorden til kommende møde i Handicaprådet.
Centerchef for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv inviteres til dialog med Handicaprådet.
Spørgsmål til tegninger for projektet Gilleleje Kulturhavn ved Inger Hansen.Åbne

4. Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Handicaprådet for at orientere om at Udviklingsstrategi 2016 er i høring og for at rådet kan afgive eventuelle bemærkninger.

Gribskov Byråd har den 14.12.2015 godkendt forslag til Udviklingsstrategi 2016 til offentlig fremlæggelse i perioden 13.01.2016 til 09.03.2016. I denne periode er det muligt for borgere, virksomheder, foreninger og andre at komme med ideer, forslag og kommentarer til strategien.

Udviklingsstrategien sætter rammen for de kommende budgetlægninger, for en række delstrategier og politikker, samt viser retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Desuden angiver strategien, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013.

Økonomi


Bilag
Udviklingsstrategi 2016, forslag. Dok.nr. 2014/12632 022

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at rådet afgiver eventuelle bemærkninger til forslag til Udviklingsstrategi 2016.Beslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Handicaprådet bemærker med glæde, at Gribskov Byråd vil skabe muligheder for at leve det gode liv for alle - også for dem, der har særlige forudsætninger og behov.

Vækst med kvalitet
Det er vigtigt, at kommunen løbende udvikler en tilgængelig infrastruktur, hvis strategiens intentioner om en tilgængelig kommune skal blive en realitet. Hvis både borgere og turister skal opleve, at bygninger, veje, transportmuligheder, indendørs og udendørs faciliteter er tilgængelige for alle - også for dem, der har særlige forudsætninger og behov.

Handicaprådet foreslår derfor, at tilføje målet om "Løbende forbedring af tilgængelighed af kommunens infrastruktur, herunder bygninger, veje, indendørs og udendørs faliciliteter samt tilgængelighed til strande og skove og information".

Velfærd i forandring
Handicaprådet bakker op om Gribskov Byråds fokus på uddannelses-, job- og bomuligheder for borgere med særlige behov.

Derfor foreslår Rådet at supplere målet om "Flest mulige i uddannelse og job" med en formulering om at "Andelen af børn og unge med særlige forudsætninger, der tager folkeskolens afgangseksamen og gennemfører en kompetencegivende uddannelse skal stige".

En eksplicit fokus på kortsigtede resultater i form af folkeskoleafgangseksamen og kompetencegivende uddannelse har betydning for, om børn og unge med særlige behov kan mestre eget liv på lang sigt.

Det gør vi i Greater Copenhagen
Handicaprådet bakker op om Gribskov Byråds opmærksomhed på, at kommunen har behov for at indgå i et samarbejde med andre kommuner og regioner. Handicaprådet anbefaler, at Gribskov Kommune har i dette samarbejde samme fokus på muligheder for alle - også for dem, der har særlige forudsætninger og behov - som kommunen har i målene rettet mod sig selv.

Gribskov i dag ...
Handicaprådet vurderer at "En lidt bedre barndom" afhænger af de voksnes vilje og evne til at favne alle børn. Også dem, der har særlige forudsætninger og behov. Også når det er dyrt for kommunen eller udfordrende for de voksne.

Handicaprådet foreslår derfor, at formuleringen "bedre muligheder for en tryg og indholdsrig barndom og ungdom med vægt på fællesskaber" ændres til "bedre muligheder for en tryg og indholdsrig barndom og ungdom med vægt på inkluderende fællesskaber".

Om brochuren
Handicaprådet bemærker desuden, at den indbydende brochure ikke er læsevenlig. Der mangler kontrast og skrifttypen er for lille. Valget af billeder understøtter ikke ordene om forskellighed, heller ikke i afsnittet "Lidt mere plads til forskellighed"

5. Høring: Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give et høringssvar. Sagen handler om ændringer i retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune.


Baggrund
Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunale lokaler stilles derfor gratis til rådighed for arrangementer af kulturel-, forenings- og uddannelsesmæssig karakter for organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov Kommune, og som er godkendt som en forening. Lokaler anvises i en prioriteret rækkefølge, som er defineret i folkeoplysningsloven.


Retningslinjer for benyttelse af lokale og udendørsanlæg
Kultur- og Idrætudvalget besluttede at sende forslag til ændringer i "Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune" i høring (jf. protokol af Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 12. januar 2016 punkt 1).

Forslag til retningslinjer er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Ændringer omhandler primært principper for fordeling af lokaler og tider, særligt i forbindelse med Gribskov Svømmehal.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6

Økonomi
Forslaget påvirker ikke kommunens udgifter til udlån af ledige lokaler til godkendte foreninger.

Høring
Forslag er sendt i høring i alle foreninger samt i Kulturrådet og i Idrætsrådet.

Bilag
Bilag: Forslag til retningslinjer (Forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune, ajourført i perioden 28/9 - 02.12.2015 - og godkendt i Idrætsrådet 02.12.2015 - nu efter behandling i KIU 12.01.2016)

Dokumentnummer 2014/13807 015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give et høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar

Handicaprådet sætter pris på, at formuleringen:

"Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for borgere med handicap, skal anvisning til sådan virksomhed normalt ske før anden anvisning"

er med i forslaget retningslinjer. Rådet foreslår, at denne formulering suppleres med en formulering:

"Ved anvisning af lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørs anlæg, som er handicapegnet, til foreninger, organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov Kommune og som er godkendt af Center for Kultur, Fritid og Turisme, skal foreninger, der har medlemmer med handicap, have forret til at få de handicapegnede lokaler anvist til de aktiviteter, hvor medlemmerne med handicap deltager".

Den første formulering er en gengivelse af lovens krav. Den anden formulering forsøger at indfange og understøtte lokal interesse for at fremme muligheder for, at mennesker med handicap kan deltage i aktiviteter i almene foreninger.

6. Høring - forslag til Lokalplan 555.07 for detailhandel i Vejby
27.69.48G00 - 2014/48644

Sagsfremstilling
Handicaprådet har fået forslag til Lokalplan 555.07 for detailhandel i Vejby i høring.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget har godkendt forslag til Lokalplan 555.07 for detailhandel i Vejby til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 22.01.2016 til 18.03.2016 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 18.03.2016, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med lokalplanforslag
Lokalplanen har til formål:

 • at sikre det fornødne plangrundlag for den dagligvarebutik, som ligger i området
 • at fastlægge de eksisterende forhold uden større ændringerLovgrundlag
LBK nr. 1529 af 23/11/2015 § 1, stk. 5 og Kapitel 5
LBK nr. 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37 a stk. 2


Økonomi
Intet at bemærke

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 09.11.2015 til 07.01.2016


Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument er på 14 sider. Handicaprådet modtager hele dokumentet i papir, men kun siderne 4 til 5 og 9 til 11 samt kortbilag 1, 2 og 3 udgør bilag til behandling af sagen.

Bilag Forslag til lokalplan for detailhandel i Vejby Dokumentnummer 2014/48644 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvarBeslutning
Handicaprådet opfordrer til, at lokalplanen understøtter etablering af minimum to handicapparkeringspladser.

7. Høring: Model for etablering af dagcenter for borgere med demens
27.00G00 - 2015/26239

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar. Sagen handler om en model for etablering af et dagcenter for borgere med demens.

1. Baggrund
Behovet for et målrettet tilbud til borgere med demens forventes at være stigende. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at ca. 767 borgere i Gribskov Kommune har en demenssygdom i dag, og at tallet vil være ca. 1.445 om 10 år.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at arbejde på at etablere et dagcentertilbud til borgere med demens. Udvalget traf beslutningen den 10. september 2014 og har arbejdet med sagen lige siden. Både Handicaprådet og Ældrerådet har været hørt i denne proces.

Den 24. februar 2016 skal Social- og Sundhedsudvalget vælge en model for etableringen af dagcenteret.

2. Præsentation af modeller for målgruppe og placering

Udvalget får præsenteret tre modeller for målgruppe og placering:

 • Model 1: Dagcenteret placeres på et plejecenter. Tilbuddets målgruppe er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens.
 • Model 2: Dagcenteret placeres på egen matrikel uden for plejecenter. Målgruppen for tilbuddet er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens.
 • Model 3: Dagcenteret placeres på egen matrikel uden for plejecenter. Målgruppen rummer både hjemmeboende borgere med moderat-svær demens (som i model 1 og 2) samt nydiagnosticerede borgere med demens.


De tre modeller vil blive beskrevet nærmere i det følgende.

2.1. Model 1 og 2: Målgruppe og placering

Målgruppe
Målgruppen i model 1 og 2 er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens. Det er typisk borgere, der:

 • Ikke kan være alene eller har svært ved at være alene
 • Har en pårørende, som primært står for hjælp og pleje, og derfor har stort behov for aflastning
 • I flere tilfælde ikke kan/ønsker at benytte kommunes nuværende tilbud


Placering af tilbud

Vælger udvalget at etablere et tilbud alene for denne målgruppe, kan det placeres enten i lokaler på plejecenter (model 1) eller på en selvstændig matrikel uden for plejecenter (model 2).

Placering af tilbud i model 1
Muligheden for at etablere et dagcenter på et af kommunes plejecentre blev behandlet tidligere (jf. Handicaprådets behandling af sagen i den 24. juni 2015). Administrationen har vurderet, at dagcenteret kunne placeres i lokale på henholdsvis Trongården eller Bakkebo.

Administrationen har vurderet lokalerne på de to centre igen og har på den baggrund vurderet, at lokalet på Trongården er mindre egnet til formålet. Derfor anbefaler administrationen, at dagcenteret etableres på Bakkebo, hvis udvalget vælger model 1.

Placering af tilbud i model 2
Administrationen har gennemgået kommunens nuværende ledige bygninger med henblik på at finde en bygning egnet til formålet.

En bygning er fundet særligt egnet. Det drejer sig om den tidligere fritidsordning i Blistrup, som er beliggende på Udsholtvej 74. Bygningen står tom og kan anvendes til formålet.

Matriklen i Blistrup kan både rumme model 2 og 3. Ved model 2 anvendes den ene halvdel af bygningen. Ved model 3 tages hele bygningen i anvendelse, så de to målgrupper etableres i samme bygning, men med hver sin "afdeling".


2.3. Model 3: Målgrupper og placering

Målgruppe
Målgruppen i model 3 er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens og borgere med let-moderat demens.

Borgere med let-moderat demens er typisk borgere, der:

 • Ofte er nydiagnosticerede med demens
 • Godt kan være alene i kortere perioder
 • Har en pårørende, som primært står for hjælp og pleje og derfor har stort behov for aflastning
 • I flere tilfælde ikke kan/ønsker at benytte kommunes nuværende tilbud


Placering
Hvis tilbuddet skal rumme både borgere med moderat-svær demens samt borgere med let-moderat demens, skal tilbuddet etableres på selvstændig matrikel.

Eksisterende plejecentre kan ikke rumme model 3 på grund af mangel på plads.

Tilbuddet kan etableres i den tidligere FO i Blistrup. I model 3 tages hele bygningen i anvendelse, så de to målgrupper får hver sin "afdeling" i samme bygning.


2.4. Sammenligning af modeller

Skemaet nedenfor viser de tre modeller i forhold til hinanden:

Model 1 Model 2 Model 3
Målgruppe Hjemmeboende borgere med moderat- svær demens Hjemmeboende borgere med moderat-svær demens Hjemmeboende borgere med moderat-svær demens

Hjemmeboende borgere med let- moderat demens
Placering På Plejecenter Bakkebo I den tidligere FO i Blistrup I den tidligere FO i Blistrup
Åbningstider og omfang Tilbuddet har åbent på alle hverdage.

Kan rumme ca. 10 borgere pr. dag.
Tilbuddet har åbent på alle hverdage.

Kan rumme ca. 10 borgere pr. dag.
Tilbuddet har åbent på alle hverdage.

Kan rumme ca. 20 borgere pr. dag.
Økonomi * Finansieringsbehov pr. år (overslag):

Etablering og drift:
2016: 0 kr.

Årlig drift og kørsel:
2017: 900.000 kr
2018: 1.350.000 kr.
2019: 1. 350.000 kr.
Finansieringsbehov pr. år (overslag):

Etablering og drift:
2016: 725.000 kr.

Årlig drift og kørsel:
2017: 1.675.000 kr.
2018: 1.675.000 kr.
2019: 1.675.000 kr.
Finansieringsbehov pr. år (overslag):

Etablering og drift:
2016: 1.525.000 kr.

Årlig drift og kørsel:
2017: 2.450.000 kr.
2018: 2.450.000 kr.
2019: 2.450.000 kr.


* Finansieringsbehovet er fratrukket de midler, som udvalget tidligere har afsat. Se de øvrige forudsætninger for beregningerne under afsnittet vedr. økonomi.


3. Kommunes nuværende tilbud
Gribskov Kommune tilbyder i dag to muligheder for støtte og aktivitet i dagstimerne for borgere, der har demens. Det ene tilbud er det private tilbud Demenskontakten, og det andet er et generelt dagcentertilbud på kommunens plejecentre. De to tilbud beskrives kort nedenfor, og potentialet for et målrettet tilbud vurderes.

Demenskontakten versus model 3
Demenskontakten er et privat tilbud placeret i Kagerup, som tilbyder nydiagnosticerede borgere med demens aktivitet og støtte i dagtimerne. Stedet har et begrænset antal pladser og er "selvvisiterende". Det betyder, at det er personalet på Demenskontakten og ikke kommunen, som vurderer, om den enkelte borger skal tilbydes en plads.

Stedet benyttes af borgere fra flere nordsjællandske kommuner og har et større antal frivillige tilknyttet. Det er typisk borgere med en let-moderat demens, som benytter tilbuddet. På nuværende tidspunkt benytter 7 Gribskov borgere Demenskontakten.

Det er administrationens vurdering, at langt flere af kommunens borgere end de nuværende 7 vil have gavn af og lyst til at benytte et dagtilbud målrettet dem.

Valg af model 3 vil det betyde, at nydiagnosticerede borgere fremadrettet kan tilbydes eget kommunalt tilbud.

Fordele ved model 3
Fordelen ved model 3 er, at borgerne vil kunne blive i de samme rammer og med samme personale, fremfor, som det er i dag, at skulle skifte til et helt nyt tilbud med nyt personale, når de ikke længere kan rummes på Demenskontakten. Markante forandringer i hverdagen har stor betydning for borgere med demens og har typisk en negativ påvirkning både på trivsel og sygdommens udvikling. Det er derfor en klar fordel for både borgerne og kommunen, hvis forandringer kan minimeres.

En anden fordel ved model 3 er, at der kan rummes et større antal borgere, hvilket dels vil give mulighed for, at flere borgere kan få en plads, og dels have en positiv påvirkning på driftsøkonomien, da der kan sikres en større synergi i forhold til ressourcer, faglighed samt de aktiviteter, der igangsættes.

Dagcentertilbud på kommunens plejecentre versus målrettet tilbud
Borgere, der ikke er i Demenskontaktens målgruppe, kan tilbydes ophold på et af kommunens dagcentre.

Dagcentrene er placeret på 5 af kommunes plejecentre, har typisk åbent 2-5 dage om ugen i 2-4 timer pr. åbningsdag, og tilbyder diverse aktiviteter for visiterede borgere. Tilbuddet er ikke kun målrettet borgere med demens, men der tilbydes aktiviteter også for denne målgruppe. Det er typisk borgere med en moderat-svær demens, som benytter tilbuddet. En del borgere med demens ønsker af forskellige årsager ikke at benytte kommunens almindelige dagcentertilbud. Administrationen har kendskab til mindst 35 hjemmeboende borgere med demens, der i dag ikke er i det eksisterende tilbud, men som ville have gavn af et målrettet tilbud.

Det er administrationens vurdering, at en del af de 35 hjemmeboende borgere vil benytte et dagtilbud særligt målrettet dem, uanset hvilken model udvalget peger på. Potentialet vurderes dog at være størst i model 2 og 3, da en del borgere har svært ved at se sig selv som en del af målgruppen på et plejecenter og derfor fravælger muligheden for at benytte tilbud placeret her.

Administrationens samlet vurdering
Samlet set vurderer administrationen, at der allerede på nuværende tidspunkt er et behov for at udvikle og supplere kommunens eksisterende tilbud med et dagcentertilbud målrettet borgere med demens.

Dels fordi der er en gruppe borgere, som ikke synes at indgå i nuværende tilbud, da det "rette" tilbud ikke findes i dag, og dels fordi der med et stigende antal borgere med demens vil være et stigende behov.

Endelig kan et målrettet dagtilbud for borgere med demens betyde, at flere borgere kan modtage målrettet aktivitet og træning, som kan begrænse udviklingen af sygdommen og udskyde behovet for en plejebolig. Dette uddybes i næste afsnit. På den baggrund, ses etableringen af et målrettet dagcentertilbud for borgere med demens som en nødvendig investering, der kan medvirke til at begrænse udgiftspresset på ældreområdet fremadrettet.


4. Dagcenterets indhold og rammer
Der ses et stort forebyggende potentiale i at etablere et dagcenter målrettet borgere med demens, som kan medvirke til, at flere borgere kan være længere i egen bolig med deres ægtefælles hjælp.

Skal det forebyggende potentiale indfries, skal tilbuddet derfor medvirke til at

 • Sikre aflastning af pårørende i hverdagen
 • Sikre større kapacitet, så flere gør brug af tilbuddet
 • Sikre mere egnede rammer og flere målrettede og stimulerende aktiviteter
 • Understøtte borgernes livskvalitet
 • Vedligeholde nuværende færdigheder og funktioner
 • Forebygge unødvendig forværring af sygdommen
 • Understøtte bedre koordinering af tilbud både i kommunalt og frivilligt regi.


Dagcenterets indhold og fysiske rammer er uddybet i bilaget "Indhold og fysiske rammer".

Åbningstider og antal borgere
Dagcenteret skal være åbent i ca. en arbejdsdags længde i fem dage pr. uge (hverdage) for at kunne dække behovet for aflastning, aktiviteter m.v. Det foreslås, at tilbuddet har åbent kl. 9-15 mandag til fredag (på hverdage). Borgerne bliver efter behov visiteret til tilbuddet i hele dage. Det betyder, at nogle borgere kan have behov for at komme to hele dage om ugen, mens andre tre hele dage om ugen.

Dagcenteret kan rumme ca. 10 borgere dagligt, hvis udvalget vælger at pege på model 1 eller 2. Vælger udvalget model 3, kan dagcenteret rumme op til ca. 20 borgere dagligt.


5. Udviklingsmuligheder i forhold til samarbejde med frivillige
Der er et stort potentiale i at inddrage frivillige i et dagcentertilbud for borgere med demens - både som ekstra støtte til pårørende, og som generel støtte og udvikling af det daglige arbejde. Potentialet for samarbejde med frivillige vurderes at være størst, hvis udvalget vælger at pege på en model, hvor dagcenteret placeres på en selvstændig matrikel (model 2 eller 3). Det skyldes dels, at der er mere fysisk plads at råde over, hvilket fx kunne give mulighed for at anvende lokaler til pårørendegrupper, og dels at potentialet for samarbejde omkring konkrete aktiviteter er størst ift. borgere, der har en lettere demens.

Henvendelse fra Frivilligcenter Græsted
Frivilligcenter Græsted har kontaktet kommunen med ønske om at indgå i et samarbejde omkring etablering af dagcenter for borgere med demens. Frivilligcenter Græsted driver i forvejen projektet "Grib Dagen", som har fokus på pårørende til demente borgere. Administrationen anbefaler, at Frivilligcenteret indgår i det videre arbejde med at konkretisere samarbejdet, når beslutningen om den konkrete model for centerets etablering er truffet.


6. Hvem skal drive centeret?
Driften af dagcenteret ikke skal i udbud. Uanset valg af modellen vil tilbuddet kunne holdes indenfor rammerne af de eksisterende kontrakter mellem kommunen og leverandørerne. To ud af tre centerleverandører har tilkendegivet interesse for at drive et dagcentertilbud. Hvem der skal drive centeret, skal afklares i den videre proces.


7. Udviklingspotentiale i forhold til brug af velfærdsteknologi
Der er et stort potentiale i at inddrage velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at understøtte, at borgere med demens forbliver selvhjulpne længst muligt. De teknologiske løsninger kan for eksempel motivere til fysisk aktivitet, hjælpe med at skabe struktur i hverdagen, styrke hukommelsen eller understøtte bedre kommunikation mellem borger og dennes pårørende. Social- og Sundhedsudvalget kan i forbindelse med udmøntning af Værdighedspuljen i foråret vælge at prioritere midler til velfærdsteknologi, der kan anvendes af hjemmeboende borgere med demens - både på dagcenteret og i eget hjem.

Størst potentiale ved tidlig introduktion:
Potentiale for at benytte velfærdsteknologiske løsninger er størst, hvis de introduceres så tidligt i sygdomsstadiet som muligt. Dels er anvendelsesmulighederne her størst og dels viser erfaringen, at jo tidligere i sygdomsforløbet borgerne bliver præsenteret for teknologierne, jo længere tid er de i stand til at anvende dem. Administrationen vurderer på den baggrund, at potentialet for at benytte velfærdsteknologi i forhold til dagcenteret vil være størst, hvis udvalget vælger at pege på model 3, hvor målgruppen også inkluderer borgere med en lettere demens.

8. Økonomisk overslag
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at afsætte 1.300.000 kroner til etablering og drift af et dagcentertilbud for borgere med demens i 2015. Midlerne dækker 500.000 kroner til etablering (engangsudgift), 500.000 kroner til drift af bygningen og personale samt 300.000 kroner til dækning af kørsel for borgere til og fra dagcenteret. Udvalget traf beslutningen den 10. september 2014 i forbindelse med udmønting af Puljen til Løft af Ældreområdet (Ældrepuljen). Midlerne overføres til det nuværende budgetår 2016.

I budgetaftalen fra 2016-19 er der fra 2017 og frem afsat 800.000 kr. årligt til drift af dagcenteret.

Forventet finansieringsbehov
Overslag over det forventede finansieringsbehov for de tre modeller er angivet i skema nedenfor og er modregnet de midler, som udvalget allerede har afsat til formålet.

Finansieringsbehovet dækker således over de samlede ekstra-omkostninger til både istandsættelse af bygning, udgifter til drift, kørsel af borgere mv. Beregningerne forudsætter, at borgere på Demenskontakten fra 2017 overgår til eget kommunalt tilbud.

Finansieringsbehov 2016 2017 2018 2019
Model 1
0 kr
900.000
1.350.000
1.350.000
Model 2
725.000
1.675.000
1.675.000
1.675.000
Model 3
1.525.000
2.450.000
2.450.000
2.450.000Administrationens vurdering
Administrationen har vurderet, at de afsatte midler ikke rækker til etablering og drift af et permanent tilbud. Uanset om udvalget vælger model 1, 2 eller 3, skal der derfor findes ekstra midler i forbindelse med udmøntningen af Værdighedspuljen.

Der er derudover fortsat usikkerhed om udgifterne til kørsel af borgere som følge af, at konsekvenserne af den nye kørselsaftale ikke kendes.

Konsekvenser ved valg af model 2
Administrationen gør desuden opmærksom på, at hvis model 2 vælges, vil det være relativt dyrt at indrette resten af bygningen til andet formål. Dels fordi borgere med demens ikke kan dele matrikel med særligt mange funktioner, og dels fordi den resterende del af bygningen ikke indeholder andet end nogle mindre rum.

Valg af model 2 kan indebære enten tomgangsudgift i resten af bygningen eller relativt dyre etableringsomkostninger for den resterende del, hvis denne skal fungere som en selvstændig enhed. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke medtaget i tabellens opgørelse af finansieringsbehov.

Udvidet serviceniveau
Det skal bemærkes, at økonomien ved et udvidet tilbud på egen matrikel (model 2 og model 3) vil udgøre en udvidelse af det eksisterende serviceniveau. Der vurderes at være positive faglige såvel som økonomiske gevinster ved at etablere et dagcentertilbud målrettet hjemmeboende borgere med demens, men der er ikke udarbejdet en egentlig business case.

9. Den videre proces
Tabellen nedenfor viser en overordnet procesplan for etableringen af dagcenteret.

Tidspunkt Beslutning og høring Aktiviteter
Februar-marts 24. februar:
SSU træffer beslutning om at anbefale model 1, 2 eller 3 til Økonomiudvalget.

7. marts:
Økonomiudvalget træffer beslutning om model for etablering af dagcenter for demente borgere.
Udvælgelse af tilbuddets leverandør

Udarbejdelse af tillægsnotat til kontrakt

Istandsættelse af bygning/lokaler
April-maj SSU træffer beslutning om den økonomiske ramme / udmøntning af værdighedspuljen.

20.maj:
Udkast til kvalitetsstandarder sendes i høring hos HR

26. maj:
Udkast til kvalitetsstandarder sendes i høring hos ÆR
Udarbejdelse af kvalitetsstandard

Istandsættelse af bygning/lokaler
Juni 8. juni:
SSU træffer beslutning om kvalitetsstandard.
September 2016 Dagcenter for borgere med demens starter op.Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) LBK nr 1284 af 17/11/2015 § 81 og 82.

Økonomi

Jf. afsnittet om "Økonomisk overslag" i sagsfremstillingen

Høring
Sagen sendes i høring i Handicaprådet d. 10.2.2016 og Ældrerådet d. 15.2.2016.

Bilag
SSU 24.2.2016: Indhold og fysiske rammer (dok.nr. 2015/26239)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet;

 1. At afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet bakker om model 3, hvor målgruppen er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens og borgere med let-moderat demens, og hvor tilbuddet placeres på egen matrikel uden for plejecenter.

Handicaprådet ser tre fordele ved model 3:

 1. Borgere med demens skal ikke skifte miljøet i takt med, at sygdommen forværres. Det er en fordel for borgerne.
 2. Miljøet kan målrettes målgruppen.
 3. Vedligeholdelse og drift af bygningen kan være nemmere og billigere, når hele bygningen tages i brug.


8. Høring - forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park
27.69.48G00 - 2014/48644

Sagsfremstilling
Handicaprådet har fået forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park i høring.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget har godkendt forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 27.01.2016 til 30.03.2016 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 27.03.2016, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med lokalplanforslag
Lokalplanen har til formål at give mulighed for at anlægge fælles affaldsstationer i Græsted Park.


Lovgrundlag
LBK nr. 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37 a stk. 2

Økonomi


Miljøforhold


Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 09.11.2015 til 07.01.2016

Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument er på 11 sider. Handicaprådet modtager hele dokumentet i papir, men kun siderne 4 til 5 og 9 til 10 samt kortbilag udgør bilag til behandling af sagen.

Bilag Forslag til lokalplan for affaldsstationer i Græsted Park Dokumentnummer 2014/48644 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvarBeslutning
Handicaprådet gør opmærksom på, at affaldsstationer skal være tilgængelige for alle. Derfor anbefaler Rådet, at arbejdet med lokalplanen følges op af en målrettet fokus på tilgengælighed både i etableringsfasen, hvor valg af underlag, valg af affaldscontainer, markering m.v. har stor betydning for tilgængelighed, og i driftsfasen.

9. Årsberetning 2015
27.69.48G00 - 2014/02573

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at godkende årsberetning 2015. Årsberetningen udgør den orientering, som Handicaprådet giver til Byrådet om sit virke.

Baggrund
Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde at orientere Byrådet om rådets arbejde og virke. Det skal Handicaprådet efter punkt 2 i Vedtægter for Handicaprådet i Gribskov Kommune.

Årsberetning 2015
Sekretariatsbetjeningen har lavet udkast til årsberetning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015. Udkastet er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

Udkastet for årsberetningen beskriver følgende fem temaer:

 1. Rådets sammensætning
 2. Rådets møder og deltagelse i høringer
 3. Væsentlige indsatser og begivenheder i perioden
 4. Rådets varetagelse af kommunale hverv og deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v.
 5. Rådets deltagelse i kurser og konferencer


Efter godkendelse af beretningen fremsendes den til orientering for Byrådet.


Lovgrundlag
LOV nr. 1052 af 08/09/2015 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37a
BEK nr. 1128 af 24/09/2015 § 28 stk. 6 og § 30 stk. 2
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 331


Økonomi
Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation. Det sker efter §30, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 1128 af 24. september 2015.

Gribskov Byråd tildelte Handicaprådet et samlet budget på 61.823 kr. til finansiering af udgifter ved rådets virksomhed i 2015.

Bilag
Bilag Udkast til Handicaprådets årsberetning 2015 Dokumentnummer 2014/02573 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at godkende årsberetningenBeslutning
Godkendt med den tilføjelse, at afsnittet om Handicapprisen skal omskrives, så navnet på prismodtageren, som blev offentliggjort i forbindelse med prisuddelingen, fremgår af årsberetningen.

13. Høring: Team Tvilling
22.09G00 - 2016/04156

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give en anbefaling til behandling af sagen i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagen kort fortalt
Gribskov Kommune, Foreningen Gribben og Løbeklubben Nordtrim ønsker at samarbejde med Team Tvilling om at starte en ny løbeklub.

Formålet er at gøre mennesker med handicap involverede og synlige i i almen sport og nedbryde tabuer omkring det at være handikappet. Projektet Team Tvilling gør det ved at skabe makkeskab mellem mennesker med handicap/kørestolsbrugere og frivillige løbere.

For at løbe projektet i gang er der brug for en kommunal medfinansiering til opstartfase og indkøb af de første løbevogne.

Samarbejde med Team Tvilling
Samarbejdet med Team Tvilling betyder følgende:

 • Kommunen kan lave en kopi af projektet Team Tvilling inden for løb
 • Kommunen har rettigheder til at bruge navnet Team Tvilling
 • Team Tvilling bidrager med foredrag og inspiration, når projektet præsenteres for kommunens borgere
 • Team Tvilling bidrager med rådgivning og sparring
 • Den lokale klub bliver en del af nationalt netværk, hvor frivillige løbere og mennesker med handicap hverves til projektet
 • Team Tvilling deltager i første officielle træning og underviser i brug og vedligehold af løbevogne.
 • Gribskov Kommune og den lokale klub bliver synlige på hjemmesider teamtvilling.dk og foreningenteamtvilling.dk samt facebookgruppen Team Tvilling


Hvordan kommer projektet i gang?
Kommunen skal investere i løbevogne og skabe kontakt mellem løbere, som alligevel er ude og løbe flere gange om ugen og bosteder for mennesker med handicap og andre mennesker med handicap i kommunen.

Efter en kommunal indsats i opstart af projektet forventes projektet at blive drevet af frivillige kræfter.

Finansiering
For at financierer opstart af projektet og indkøb af to løbevogne søger administrationen tilskud fra Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.

Foreningen Gribben og Løbeklubben Nordtrim søger Nordeafonden om støtte til indkøb af flere løbevogne.


Lovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194. Artikel 8 (Bevidstgørelse) Punkt 1 og 2. Artikel 30 (Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt) punkt 5a.

Økonomi
Der søges kommunal medfinansiering i størrelsesorden 82.000 kr. fra puljer under de respektive udvalg.

Høring
Administrationen indhenter en udtalelse fra Gribskov Kommunes Handicapråd

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at anbefale Social og Sundhedsudvalget og Kultur og Idrætsudvalget at støtte initiativetBeslutning
Handicaprådet vurderer, at projektet Team Tvilling er et eksempel på, hvordan intentioner i "FN-konvention om rettigheder for personer med handicap" kan omsættes til handling. Rådet vurderer, at projektet Team Tvilling kan bidrage til:

 • at øge bevidstheden i lokale samfund om mennesker med handicap
 • at nedbryde stereotyper og fordomme om mennesker med handicap
 • at fremme en positiv holdning til mennesker med handicap
 • at gøre det muligt for mennesker med handicap at deltage i flere fritids- og idrætsaktiviteter
 • at fremme, at mennesker med handicap deltager i almene idrætsaktiviteter


I sin vurdering af projektet lægger Handicaprådet vægt på, at projektet også henvender sig mennesker med handicap, der bor på bosteder. Projektet er dermed et eksempel på, hvordan de frivillige kan supplere og berige den professionelle hjælp og støtte til mennesker med handicap.

Handicaprådet anbefaler derfor, at Gribskov Kommunen går ind i projektet og understøtter opstart af en lokal udgave af projektet med den fornødne finansiering. Rådet håber, at både Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget vil bakke op om en lokal udgave af projektet Team Tvilling.

14. Handicaprådet: Mødeplan for perioden juli - december 2016
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte mødeplan for rådets møder i perioden juli - december 2016.

Baggrund
Byrådet besluttede samlet mødeplan for møder i de politiske udvalg i perioden juli - december 2016. Byrådet traf beslutningen den 1. februar 2016. Handicaprådet kan nu beslutte mødeplan for rådets møder i samme periode.

Om mødeplanen
Datoerne for møder i Handicaprådet skal passe ind i mødeplanen for de politiske udvalg, så Handicaprådet kan blive hørt i relevante sager, inden sagerne kommer på dagsorden i de politiske udvalg.

Administrationen foreslår, at Handicaprådet

  • holder møder om onsdagen i ugen to uger før udvalgsmøder (for eksempel, når udvalgsmøder finder sted i uge 8, holder rådet møde i uge 6)
  • begynder møder kl. 16.15.
  • holder ordinære møder på følgende datoer: 31. august, 21. september, 12. oktober og 9. november
  • holder ekstraordinært møde den 10. august (hvis nødvendigt i forhold til sager til fagudvalgsmøder i august) og i september (af hensyn til budgethøring, budget 2017-2020)

Administrationen forventer, at datoen for behandling af budgethøring vil være den 7. september 2016.


Lovgrundlag
LBK nr 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37a stk 2.


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte mødeplanen for perioden juli - december 2016 som foreslåetBeslutning
Godkendt.

Efterretningssager

10. Tilsynsrapport om Gribskov Bo- og Støttecenter afdeling Kirkeleddet 10-20, 2015
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25.11.2015


"Social- og Sundhedsudvalget får i denne sag orientering om gennemført uanmeldt tilsyn på Gribskov Bo- og Støttecenters afdeling Kirkeleddet 10-20. Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Det uanmeldte tilsynsbesøg fandt sted den 29. juni 2015. Tilsynsbesøgets formål var at følge op på opmærksomhedspunkter fra tilsynet i 2014, primært med fokus på dokumentation af indsatsen. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 23. juli 2015.

Rapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og tilbuddets ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter. Social- og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Regodkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel. Modellen indeholder syv temaer:

 1. uddannelse og beskæftigelse,
 2. selvstændighed og relationer,
 3. målgruppe, metoder og resultater,
 4. organisation og ledelse,
 5. kompetencer,
 6. økonomi og
 7. fysiske rammer.


Tilsynet vurderer, om tilbuddet har den fornødne kvalitet til at blive regodkendt. Indtil regodkendelsen er givet, fortsætter tilbuddet på sin oprindelige godkendelse.

I tilsynsrapporterne bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Kirkeleddet 10-20 blev regodkendt i juni 2014. Tilsynsbesøget den 29. juni 2015 fulgte op på tilsynsbesøget i 2014. Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten, samt beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Tilsynets overordnede vurderinger


Uddannelse og beskæftigelse
Temaet 'Uddannelse og beskæftigelse' giver Socialtilsynet scoren 3,5, idet tilsynet vurderer, at Kirkeleddet har fokus på at støtte op om borgernes beskæftigelse. Tilbuddet samarbejder med beskæftigelsestilbuddet for at skabe trivsel for borgerne, og der sættes konkrete mål for borgernes beskæftigelse i samarbejde med borgerne. Det aktuelle dokumentationssystem giver dog ikke mulighed for særskilt opfølgning på indsatsen, hvilket der vil blive arbejdet med.
Selvstændighed og relationer
Tema 2, 'Selvstændighed og relationer' gives scoren 4,3, idet Socialtilsynet vurderer, at der på Kirkeleddet arbejdes med borgernes sociale kompetencer. Fællesfaciliteter og personalestøtte både aften og weekend understøtter muligheden for relationer både i og udenfor botilbuddet. Der er fokus på at støtte borgernes selvstændighed, og der fastsættes mål for denne udvikling i handleplaner. Der arbejdes på at styrke dokumentationen af disse i nyt dokumentationssystem. Kirkeleddet har et godt samarbejde med pårørende og forventningsafstemmer, så de pårørende ved, hvad de kan forvente. De er velkomne på besøg alle ugens dage.

Målgruppe, metode og resultater
Socialtilsynet tildeler tema 3 'Målgruppe, metode og resultater' scoren 3,5. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bruger en række relevante pædagogiske metoder, som medvirker til positive resultater for borgerne. Kirkeleddet er midt i en proces, hvor et nyt dokumentationssystem bliver indarbejdet i det daglige arbejde. Socialtilsynet vurderer, at fokus på dokumentationen vil understøtte en yderligere professionalisering af den ydede støtte, da dokumentation kan lede til refleksion over indsatsen, og hvilke resultater den har ført til. Kirkeleddet har desuden en pædagogisk praksis, som forebygger magtanvendelser.

Organisation og ledelse
Temaet 'Organisation og ledelse' giver Socialtilsynet en score på 4,3, idet de vurderer, at ledelsen har ledelses- og pædagogfaglige kompetencer samt mange års erfaring med målgruppen. Ledelsen har udarbejdet en handleplan for opfølgning på opmærksomhedspunkterne fra tilsynet i 2014. Ved tilsynsbesøget i 2015 var der fokus på ledelsens arbejde med kulturændringer i det faglige arbejde. En kulturændring, som både omhandler dokumentation og forandring af de faglige tilgange med øget professionalisering som mål.

Kompetencer
Temaet 'Kompetencer' gives scoren 4, som ved tilsynet i 2014. Her er ingen nye betragtninger siden sidste tilsynsbesøg.

Økonomi
Temaet 'Økonomi' får scoren 2,5. Her henviser Socialtilsynet ligeledes til deres vurdering i tilsynsrapporten fra 2014. Grunden til den noget lavere score 2,5 (i 2014 blev givet scoren 4) er, at Socialtilsynet har valgt at vurdere manglende dokumentation anderledes, end de gjorde sidste år.

Der ønskes fortsat en tydeliggørelse af, hvad overskud fra 2013 skal bruges til. Ledelsen på GBS oplyser at overskuddet bl.a. vil blive anvendt til indkøb af diverse kommunikationsteknologier og velfærdsteknologiske løsninger.

Fysiske rammer
Temaet 'Fysiske rammer' får ligesom sidste år scoren 5. Her henvises igen til tilsynsrapporten fra 2014. Eneste nye betragtning går på kriterium 14c, som omhandler indretning og hjemlighed. Her roses Kirkeleddet 10-20 for, at borgernes lejligheder er meget individuelt indrettede, samt for borgernes tilfredshed med ny indretning af fællesrummet.

Gribskov Bo- og Støtte center Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
Kirke-
leddet 10-20


Status:
1. Arbejde med systematisk opfølgning på konkrete mål for beskæftigelsen i dokumentationssystem.
2. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er godt i gang med at arbejde med en styrket dokumentationskultur. Niveauet for
arbejdet med dokumentation i medarbejdergruppen er forskelligt, og et udviklingspunkt er at kvalitetssikre niveauet,
herunder at dokumentationen bliver mere reflekterende til brug for egen læring.


3. Styrke borgernes bevidsthed om egne mål.


4. Forsat fokus på og refleksion over udviklingsperspektiv i forhold til omsorgsperspektiv.
1. Der har været afholdt en temadag,
hvor omdrejningspunktet var dokumentation og pædagogiske metoder i Avaleo. Der arbejdes endvidere systematisk med dokumentation ved løbende opfølgning ift. den enkelte borger.

2. Der afholdes en temadag i november, hvor konkrete pædagogiske temaer og tiltag drøftes med henblik på videndeling og faglig argumentation for den pædagogiske praksis.
3. Der arbejdes med, at borgerne i højere grad bliver inddraget i drøftelsen af egne støttebehov og udviklingsmål.

4. I førnævnte temadag vil der endvidere stilles skarpt på udviklingsperspektivet for den enkelte borger.
Lovgrundlag

LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Bilag

Læsevejledning
Kun siderne 1-7 i rapporten udgør bilag i behandling af sagen og de fremsendes til Handicaprådet i papir. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten, som er på 55, elektronisk.

SSU 25.11.2015: Tilsynsrapport GBS, Kirkeleddet 10-20, 2015 (2014/38360 035)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.11. Tilsynsrapport Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6, 2015
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2015


"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Kobbel-Husenes afdeling Kirkeleddet 6. Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Det anmeldte tilsynsbesøg fandt sted den 3. august 2015, og to uanmeldte tilsynsbesøg fandt efterfølgende sted den 1. og 2. september 2015. Tilsynsbesøgenes formål var at regodkende tilbuddet. Kirkeleddet 6 er regodkendt med vilkår. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 21. september 2015.

Rapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og Kobbel-Husenes ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter. Social- og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Regodkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel. Modellen indeholder syv temaer:

 1. uddannelse og beskæftigelse,
 2. selvstændighed og relationer,
 3. målgruppe, metoder og resultater,
 4. organisation og ledelse,
 5. kompetencer,
 6. økonomi og
 7. fysiske rammer.


Tilsynet vurderer, om tilbuddet har den fornødne kvalitet til at blive regodkendt. Indtil regodkendelsen er givet, fortsætter tilbuddet på sin oprindelige godkendelse.


I tilsynsrapporterne bedømmes de syv temaer ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten, og beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Tilsynets overordnede vurderinger
Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1, 'Uddannelse og beskæftigelse' får scoren 2,5, da Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på målgruppens tilknytning til beskæftigelse samt på meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger. Der opstilles dog ikke separate mål for borgernes beskæftigelse, hvilket Socialtilsynet mener, vil være en fordel. Borgerne i dagtilbuddet får relevante aktiviteter tilbudt, som tilgodeser den enkeltes behov for socialt samvær, oplevelser, sansestimulation og fysisk træning.

Selvstændighed og relationer
Tema 2, 'Selvstændighed og relationer' gives scoren 3,0, idet Socialtilsynet vurderer, at Kirkeleddet 6 har fokus på borgernes selvstændighed og opretholdelse af funktioner. Ligeledes prioriterer Kirkeleddet, at borgerne bevarer et tilhørsforhold til lokalmiljøet. Kirkeleddets tilbud om matrikelløs beskæftigelse giver gode muligheder for sociale relationer og oplevelser i en mindre gruppe, hvor der er samvær og kontinuitet i oplevelser og aktiviteter. Borgerne støttes i deres kontakt til pårørende, som inviteres indenfor på tilbuddet.

Målgruppe, metode og resultater
Socialtilsynet tildeler tema 3 'Målgruppe, metode og resultater' scoren 2,4. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, og borgerne mødes med en positiv tilgang, hvor omsorg er i højsædet. Tilbuddet arbejder med at strukturere hverdagen for borgerne, som får tilbudt fysiske aktiviteter og oplevelser, der stimulerer sanserne. Dog vurderes det også, at tilbuddets høje sygefravær og medarbejdergennemstrømning og deraf høje vikarforbrug forårsager manglende kontinuitet, hvilket udfordrer borgerne uhensigtsmæssigt. Tilbuddet forebygger i høj grad anvendelse af magt, men kan yderligere reflektere og italesætte brugen af magt, ligesom der er brug for et fokus på etik.

Organisation og ledelse
Temaet 'Organisation og ledelse' giver Socialtilsynet en score på 1,7. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse bør udarbejde en strategi for bedre organisering af deres ledelses- kompetencer samt en rammesætning for tilbuddets faglige indhold. Dette er nødvendigt for at kunne udøve strategisk ledelse. Der mangler klare rammer for faglig sparring og supervision for at skabe trivsel på arbejdspladsen.

Kompetencer
Temaet 'kompetencer' får en score på 2, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i mindre grad har de nødvendige kompetencer og uddannelse, som arbejdet kræver. Dette skyldes til dels det høje vikarforbrug, som pålægger de tilstedeværende faguddannede medarbejdere en yderligere arbejdsbyrde, som kan forringe kvaliteten i den støtte, som borgerne modtager.

Økonomi
Temaet 'økonomi' tildeles scoren 2,5. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtig med et budget, der tilgodeser en medarbejdernormering, der matcher borgernes behov, faglig udvikling samt aktiviteter for borgerne.

Fysiske rammer
Temaet 'Fysiske rammer' tildeles scoren 3. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer tilgodeser borgernes behov for både privatliv og fællesskab. Dog pointeres det, at fællesarealerne snart er for små i forhold til målgruppens aldring, som medfører et stigende behov for hjælpemidler, der kræver mere plads. De fysiske rammer roses for at tilgodese borgernes behov for fysisk udfoldelse i form af sansehaven og mulighed for ture i nærområdet.


Kobbel-
Husene
Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
Kirke-
leddet 6
1. Fokus på skriftlige målsætninger for borgerne på dagtilbuddet, der dokumenteres og evalueres løbende, samt skriftlige
mål fra boenheden for understøttelse af borgerne i deres dagtilbud.2. Kirkeleddet 6 kan yderligere arbejde med konkrete mål for borgerne herunder løbende dokumentation angående
målsætninger og dokumentere evalueringer herfor.
3. Styrke borgernes indflydelse bl.a. via visualisering af valgmuligheder.


4. Tilføre en ledelsesstrategi for at understøtte den faglige udvikling yderligere på Kirkeleddet 6, samt sikre en fordeling af
medarbejderkompetencer, der tilgodeser borgerne bedst muligt.5. Udarbejdelse af skriftlig procedure ift. forebyggelse af overgreb i selvbestemmelse.
1. Der vil på temadag i november 2015 forestå et større overblik over, hvilke aktiviteter der generelt foregår både i forhold til døgndelen og i forhold til dagtilbuddet.
I tråd med arbejdet omkring dokumentation vil det være en målsætning at specificere konkrete mål for den enkelte borger på Kirkeleddet.

2. Der er en proces i gang i forhold til arbejdet med dokumentation og målopsætning for den enkelte borger med afsæt i Avaleo. Ved gennemgang af den enkelte borger vil der i den sammenhæng blive belyst, hvilke indsatsmål der opsættes jævnfør bestilling fra borgerens handlekommune, hvilken pædagogisk metode vil blive anvendt, og endelig hvilke kommunikationsmetoder fordrer den enkelte borger i forhold til indflydelse og selvbestemmelse.

3. Implementering af velfærdsteknologi med vægt på at understøtte visualisering som anvendt metode.

4. Der pågår en større afdækning af, hvilke kompetencer målgruppen tilsiger. Der er på Kirkeleddet tale om kompetencer både sundhedsfagligt og pædagogisk.
Konkret afdækning af kompetencer indenfor begge områder foretages ved temadag i november 2015

5. Den 4.11.2015 gennemføres undervisning i lovgivningen omkring magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelse ved to jurister fra kommunen. Dette vil danne grundlag for efterfølgende håndteringer og strategi i forhold til proaktiv ageren med afsæt i mindsteindgrebsprincipper.
Skriftlig procedure sikres.Som nævnt skal det bemærkes, at regodkendelse er sket med to vilkår, som relaterer sig til henholdsvis forbedring af samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne, samt den pædagogiske håndtering af magtudøvelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. Socialtilsynet er vidende om, at Kirkeleddet 6 er omfattet af de initiativer der i forbindelse med skærpet tilsyn på Kobbel-Husene Gydevej er iværksat, herunder initiativer angående begge disse forhold."


Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Bilag
Læsevejledning
Kun siderne 1-7 i rapporten udgør bilag i behandling af sagen og de fremsendes til Handicaprådet i papir. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten, som er på 51 sider, elektronisk.

SSU 25.11.2015: Tilsynsrapport Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6, 2015 (2014/38360 034)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen om det anmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


12. Opfølgende tilsyn Kobbel-Husene Gydevej
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Kobbel-Husenes afdeling på Gydevej har været underlagt skærpet tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden for perioden 1. august til 31. oktober 2015. Handicaprådet er orienteret om dette på rådets mødet den 22. september 2015.

Det skærpede tilsyn er efterfølgende blevet forlænget til at gælde yderligere 3 måneder fra den 5. november 2015. Social- og Sundhedsudvalget har fået fremlagt tilsynsrapporten med begrundelse for forlængelse af det skærpede tilsyn på deres møde den 25. november. Hvis Handicapudvalget ønsker yderligere indblik i tilsynsrapporten henvises til referatet fra mødet.

Socialtilsynet har den 21. december 2015 gennemført et opfølgende tilsyn på Kobbel-Husene Gydevej som har resulteret i, at tilbuddet er blevet re-godkendt uden vilkår.

Tilsynsrapporten fra dette sidste tilsynsbesøg er endnu ikke modtaget i kommunen, men administrationen forventer at kunne forelægge rapporten for Handicaprådet på næstkommende møde, sammen med tilsynsrapporten om det forlængede skærpede tilsyn. Begge tilsynsrapporter bliver forlagt for at give yderligere indblik i processen, som Kobbel-Husene har været igennem, samt det store stykke arbejde, der er blevet lagt fra ledelse, medarbejdere og forvaltning.

Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:40 PM