Handicaprådet

Publiceret 05-01-2016

Tirsdag den 05-01-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Høring: Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud - ændring af
ser viceniveau
2 Høring: Godkendelse af afrapporteringer vedrørende Børn og unge med

alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
(KKR Hovedstaden)
3 Høring: Forslag til lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og

veterantogscenter

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Dagsordenspunkter er omnummereret i forbindelse med protokollen, så det første punkt på dagsorden til første møde i kalenderåret 2016 har nummer 1. Det betyder, at punkt 57 blev til punkt 1 og så fremdeles.
Åbne

1. Høring: Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud - ændring af serviceniveau
27.00G00 - 2015/17278

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.


Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2016.

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om revideret kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104, samt nye ydelsesbeskrivelser for kommunens egne tilbud Klubben og Mødestedet.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte den 18. marts 2015 justering af serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens §104. Justeringen indebærer primært, at der reduceres i serviceniveau vedr. krav til åbningstid.

Med afsæt i kommunens egne tilbud Klubben (i regi af Gribskov Bo og Støtte) og Mødestedet (i regi af Voksenstøtte) skete justeringen med afsæt i følgende:

 • Klubben - vigende søgning, reduceret åbningstid og øget fokus på udflugter og aktiviteter; udvalget bemærkede i forbindelse med tiltrædelsen, at der fortsat skal være kontinuerlige aktiviteter i Klubben på ugebasis.
 • Mødestedet - reduceret åbningstid, udvikling i retning af øget brugerdreven åbningstid.


Om den reviderede kvalitetsstandard
Indhold: Den reviderede kvalitetsstandard er kun ændret minimalt i sin substans vedr. fastlæggelse af indhold og omfang i tilbuddene, idet den oprindelige kvalitetsstandards beskrivelser fortsat er dækkende ift. de reducerede åbningstider og justerede indhold. Hovedelementer i ændringen fremgår i skematisk oversigt nedenfor.

Layout: Layoutmæssigt er der sket en del ændringer, idet gældende skabelon for kvalitetsstandarder er anvendt, hvilket betyder:

 • at generelle forhold vedr. sagsbehandlingsfrister, opfølgning m.v. flyttes over i en servicebeskrivelse, som er under udarbejdelse og forventes forelagt for SSU i foråret 2016
 • at enkelte formuleringer er sprogligt forenklede


Der henvises også til bilag 1, hvor ændringer i kvalitetsstandarden er fremhævet med fed blå skrift.

I forbindelse med revision af kvalitetsstandarden er det valgt at udarbejde separate ydelsesbeskrivelser for kommunens egne tilbud Mødestedet og Klubben. Formålet er at tydeliggøre, hvad det enkelte tilbud omfatter. Ydelsesbeskrivelser vedlægges til udvalgets godkendelse. Centrale elementer heri fremgår også af skema nedenfor.


Dokument Vigtige elementer
Kvalitetsstandard for §104 aktivitets- og samværstilbud Det fremgår, at der kan været brugerdreven åbningstid.

Det fremgår, at egenbetaling for følgeudgifter nu indgår, jf. udvalgets beslutning vedr. serviceniveau for egenbetaling på møde den 9. september 2015.
Ydelsesbeskrivelse for Klubben Klubtilbuddet bygges op omkring sæson- og traditionsprægede aktiviteter, der tager afsæt i brugernes behov og ønsker, samt deres kognitive og motoriske formåen.

Der afholdes en klubaktivitet hver uge, og der veksles mellem klubaktiviteter i huset og aktiviteter af oplevelsesorienteret karakter. Der er mulighed for socialt samvær, fællesspisning m.v.

Den ugentlige åbningsdag kan i samråd med brugerne konverteres til udflugter ud af huset.
Ydelsesbeskrivelse for Mødestedet På Mødestedet er der mulighed for socialt samvær, fællesspisning, aktiviteter i og udenfor huset.

Der er mulighed for at etablere nye relationer og blive støttet i at være sammen med andre mennesker.

De konkrete aktiviteter planlægges i samarbejde med brugerne.


Den videre proces
Det justerede serviceniveau implementeres i løbet af primo 2016. De berørte borgere informeres relevant. Visiterede borgere revisiteres. Fremmøde følges tæt og hvis fremmødefrekvensen ændres markant orienteres udvalget.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at udvalget tiltræder kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser som fremlagt, med henblik på at budgetbeslutningen kan implementeres."

Lovgrundlag
Lov om social service, LBK 150 af 16.02.2015.

Økonomi
Den samlede afregningspris for Klubben er i 2015 på 0,9 mio. kr.
Den beregnede besparelse er samlet 0,4 mio. kr. i 2015 (idet et overskud fra 2014 på 0,2 mio. som følge af reduktion i det faktiske medarbejderforbrug kan overføres til 2015, og indgå i prioriteringskataloget som en besparelse), og på 0,2 mio. kr. 2016-18.

Den samlede afregningspris for Mødestedet er i 2015 på 2.3 mio. kr.
Den beregnede besparelse er samlet 0,1 mio. kr. i 2015. Og 0,5 mio. kr. 2016-18.

Høring
Høring i Handicaprådet den 5. januar 2016.Bilag
Bilag SSU 13.01.16 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (dok.nr. 2015/17278 008)

Bilag SSU 13.01.16 Ydelsesbeskrivelse for Mødestedet (dok. nr. 2015/17278 003)

Bilag SSU 13.01.16 Ydelsesbeskrivelse for Klubben (dok. nr. 2015/17278 004)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at give høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Vigende søgning
På baggrund af det fremlagte materiale kan Rådet ikke vurdere, hvad der er grunden til den vigende søgning.

Rådet lægger vægt på, at det er vigtigt, at borgere i målgruppen har kendskab til tilbudet, og at ændrede åbningstider ikke bidrager til at skabe frafald.

Fra individuel til gruppetilbud
Rådet bakker op om tankegangen om gruppetilbud og ser det som noget positivt, at der åbnes for brugerdrevet aktiviteter, forudsat at brugere kan magte ansvaret eller få hjælp til med tiden at kunne magte ansvaret.

2. Høring: Godkendelse af afrapporteringer vedrørende Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (KKR Hovedstaden)
27.00G00 - 2015/38705

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.


Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2016.

"Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og området for det mest specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordinering eller samarbejde. Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

Aktuelle udmeldinger - to oplæg til godkendelse
Vedlagt er hovedstadsregionens afrapporteringer på de to første centrale udmeldinger om henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. For at sikre en grundig afdækning er hovedstadsregionens afrapporteringer baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner samt drøftelser i særligt nedsatte faglige referencegrupper. KKR Hovedstaden har på møde den 24. november 2015 behandlet afrapporteringerne, og KKR anbefalede begge til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre. Disse områder kan opsummeres som følgende:

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse:

 • At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
 • At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
 • At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.
Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

 • At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.
 • At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra central hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.


Den videre proces
I perioden 24. november 2015 til 19. februar 2016 er afrapporteringerne udsendt til politisk behandling og godkendelse i alle kommuner og Region Hovedstaden. Afrapporteringerne skal være endelig fastlagt og fremsendt til Socialstyrelsen senest ved udgangen af februar 2016. Herefter fremsender Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde på vegne af kommunerne og regionen, afrapporteringerne til Socialstyrelsen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler udvalget at godkende de to afrapporteringer. F.s.v.a afrapportering om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade har Gribskov Kommune deltaget i besvarelsen af det omfattende spørgeskema, der ligger til grund for afrapporteringen, og vi kan genkende vores besvarelser i den samlede centrale udmelding. F.s.v.a. afrapportering om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse finder administrationen ikke anledning til at kommentere yderligere."

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ( LBK nr 769 af 09/06/2015 )

Økonomi


Høring
Høring i Handicaprådet den 5. januar 2016.


Bilag
Læsevejledning til bilag
Handicaprådet får begge rapporter i papir. Rapporterne er på henholdsvis 26 og 20 sider. Siderne 3 - 4 (resume) udgør bilag i behandling af sagen.

Bilag SSU 13.01.16: Afrappotering vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse dokumentnummer 2015/38705 002 (26 sider)

Bilag SSU 13.01.16: Afrapportering vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade dokumentnummer 2015/38705 003 (20 sider)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvar


Beslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Handicaprådet anbefaler at godkende de to afrapporteringer.

I forhold til det fremadrettede arbejde har Rådet følgende anbefalinger:

Vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
I forhold til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse er det vigtigt at kombinere øjenlægefaglighed med psykologfaglighed i forbindelse med vurderinger og arbejdet med børn og unge. Rådet anbefaler, at effekten af tiltag måles også ved, hvor mange børn og unge med alvorlig synsnedsættelse får folkeskolens afgangsprøve. Rådet anbefaler, at der stilles krav til, at andelen af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, der tager afgangsprøven, stiger.

Vedr. metodevalg
Rådet anbefaler, at der bruges flere forskellige metoder i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringer. Så afrapporteringer belyser også brugeroplevet kvalitet og pårørendes erfaringer med tilbud til de forskellige målgrupper.3. Høring: Forslag til lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og veterantogscenter
27.69.48G00 - 2014/48644

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler forslag til lokalplan for Græsted Stations- og veterantogscenter for at komme med et høringssvar.

Baggrund
Gribskov Byråd har godkendt forslag til lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og veterantogscenter til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremsættes offentligt i perioden 01.12.2015 til 31.01.2016 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 31.01.2016, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med forslag til lokalplan
Lokalplanen har til formål at skabe grundlag for

 • At der øst for lokalbanen ved Græsted Station kan opføres en vognhal til opbevaring af Nordsjællands Veterantogs jernbanemateriel med tilhørende sporforbindelse til lokalbanen. Hallen skal indrettes, så der kan skabes publikumsadgang til den. Hallen skal kunne bruges til aktiviteter for eksempel i forbindelse med "Græsted Veterantræf og Kræmmermarked". I tilknytning til hallen kan indrettes servicefaciliteter til cafe, kiosk, møderum, toiletter m.v.
 • At vognhallen og forpladsen ud mod Græsted Stationsvej skal indgå som en del af det større område mod øst, Græsted Eventplads. Forpladsen skal kunne fungere som ankomstområde til både Nordsjællands Veterantog og eventpladsen.Lovgrundlag
LBK nr. 587 af 27/05/2013 (Planloven) § 1

Økonomi
Intet at bemærke

Høring
Planforslaget fremsættes offentligt i perioden 01.12.2015 til 31.01.2016

Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument består af høringsskrivelse og forslag til lokalplan 316.06.

Handicaprådet får papirkopi af siderne 4-7, 12-15 og kortbilag 1, 2, 3 og 4. Siderne 4-7 samt §§ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12, som kan læses på siderne 12 - 15, udgør bilag i behandling af sagen.

Forslag til lokalplan for Græsted Stations- og veterantogscenter Dokumentnummer 2014/48644 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give bemærkninger til forslag til lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og veterantogscenterBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Da der er tale om adgang til publikum lægger Handicaprådet vægt på, at lovgivning omkring tilgængelighed overholdes. Rådet anmoder om, at der sættes fokus på tilgængelighed for alle i forhold til den senere byggesag og udførelsesfasen. Det handler blandt andet om

 • valg og anvendelse af rette belægning
 • handicapparkeringspladser
 • tilgængelighed til bygninger
 • handicaptoiletter
 • rette skiltning
 • belysning

Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:05 PM