Forebyggelsesudvalget

Publiceret 26-01-2016

Tirsdag den 26-01-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget 2016-17
2 Forebyggelsesudvalget: Plan for udvalgets arbejde og arbejdsformer i 2016


Efterretningssager
3 Videnopbygning: Forebyggelse og Sundhedsfremme anno 2016

Medlemmer:

Pia Foght Susan Kjeldgaard
Thomas Elletoft Knud Antonsen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget 2016-17
00.22A00 - 2015/24448

Sagsfremstilling
Forebyggelsesudvalget skal vælge formand og næstformand for Forebyggelsesudvalget. Udvalget skal ligeledes tiltræde rammen for udvalgets arbejdsområde, som fremgår af kommissoriet (se bilag).

Byrådet har på møde den 14. december 2015 besluttet at oprette Forebyggelsesudvalget - et tværgående temaudvalg efter §17, stk. 4 i Kommunestyrelsesloven. Byrådet har udpeget fem medlemmer til Forebyggelsesudvalget.

De juridiske rammer for de stående udvalgs virksomhed efter kommunestyrelseslovens (KSL) kapitel III finder i vidt omfang også anvendelse på 17,4-udvalg, med mindre Byrådet konkret beslutter noget andet.

Forebyggelsesudvalget skal derfor vælge en formand og eventuel næstformand på udvalgets 1. møde i overensstemmelse med principperne i styrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4 og § 22, stk. 1

Økonomi
Formandsvederlag 5 procent af vederlaget til borgmesteren = 37.212 kr.
Næstformandsvederlag 3,14 procent af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 6.102 kr.) = 18.306 kr.

Jf. Byrådets beslutning af den 31. august 2015, dagsordenspunkt 141.

Bilag
Bilag 2: Kommissorium § 17,4 udvalg: Forebyggelsesudvalg dok nr: 2015/24448 007


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Forebyggelsesudvalget

 1. at vælge formand for udvalget og
 2. at vælge næstformand for udvalget
 3. at tiltræde rammen for udvalgets arbejdsområde som fremgår af kommissorietBeslutning
1. Pia Fogt (A) valgt som formand
2. Birgit Roswall (V) valgt som næstformand
3. Tiltrådt
2. Forebyggelsesudvalget: Plan for udvalgets arbejde og arbejdsformer i 2016
00.22A00 - 2015/24448

Sagsfremstilling
Forebyggelsesudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om:

 1. plan for udvalgets arbejde i første halvår af 2016
 2. give input til, hvordan udvalget ønsker at arbejde med borgerinddragelse og videnopbygning


Baggrund
Byrådet har nedsat Forebyggelsesudvalget som et tværgående temaudvalg efter § 17, stk 4 i Kommunestyrelsesloven. Byrådet har truffet beslutningen på byrådsmøde den 14. december 2015. Formål og rammer for udvalgets virke er defineret af kommissorium, som fremgår af punkt 1 på dagsordenen til dette møde. Under punktet får Forebyggelsesudvalget kommissoriet til godkendelse.

Formål og rammer for udvalgets arbejde
Forebyggelsesudvalget har fået til opgave at sætte tydelig ramme og retning for Gribskov-borgernes sundhed og trivsel. Udvalget skal stå i spidsen for, at der under temaet "Sundhed og Velfærd" udarbejdes en ambitiøs tværgående sundhedspolitik, der sætter ramme og retning for Gribskov-borgernes sundhed over de næste 10 år.

Forebyggelsesudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan effektfulde tilbud og indsatser prioriteres og tilrettelægges, så vi får mest mulig sundhed og velfærd for pengene - også på den lange bane.

Udvalgets arbejde tager overordnet afsæt i de syv nationale mål for danskernes sundhed. De syv mål er:

 1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
 2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed
 3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
 4. Flere skal vælge et røgfrit liv
 5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebutten skal udskydes blandt unge
 6. Færre børn skal være overvægtige
 7. Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen


Der er tale om bredt formulerede mål, som går på tværs af fagområder.

Forebyggelsesudvalgets opgave er tværgående i forhold til de stående udvalg. Udvalget refererer til Økonomiudvalget. Forebyggelsesudvalget har en forberedende og rådgivende funktion i forhold til de stående udvalg. Udvalgets afsæt er at arbejde helhedsorienteret og ud fra et bredt perspektiv på sundhedsfremme, forebyggelse og trivsel. Udvalget vil udfolde de skitserede fokuspunkter og pege på rammer og retninger, der skal sikre, at forebyggelse er et fælles politisk og fagligt ansvar. Udvalget er dannet fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017.

Arbejdsformer
Forebyggelsesudvalget lægger vægt på at arbejde med afsæt i den bedste viden på området og med et stærkt blik på effektfokus og resultatskabelse. Dette skal understøtte, at udvalget agerer handlekraftigt og initierer igangsættelsen af indsatser, hvis effekter og resultater følges tæt.

Forebyggelsesudvalget ønsker at inddrage civilsamfund, foreninger, erhvervsliv, videnspersoner og eksperter til at være med til at pege på løsninger og handlemuligheder i arbejdet hen mod at nytænke grundlaget for et sundere Gribskov.

En god inddragelsesproces er en vigtig forudsætning for at skabe et kvalificeret og meningsskabende grundlag for denne nytænkning.

Administrationen foreslår, at inddragelsesprocessen dels sker i takt med, at Forebyggelsesudvalget introduceres til det samlede forebyggelsesområder, og dels i takt med at udvalget peger på "problemfelter", som udvalget ønsker belyst fx af videnspersoner og praksispersoner.

For at understøtte et stærkt blik på implementering af de indsatser og tiltag, som Forebyggelsesudvalget anbefaler igangsat, bør det overvejes at invitere fx formænd for de stående udvalg, ledere og nøglepersoner fra skoler, daginstitutioner m.fl. til at kvalificere, hvordan der kan arbejdes med disse i hverdagen. Følgende målgrupper kan eksempelvis inviteres:

 • Borgere
 • Ældreråd
 • Handicapråd
 • Idrætsrådet
 • Frivilligcentre
 • Offentlige og private virksomheder
 • Videnpersoner fra fx andre kommuner, forskningsinstitutioner, styrelser o.l.


Inddragelse vil ske specifikt og relevant ift. de konkrete problemfelter, som udvalget vælger at fokusere på. Udvalget vil invitere disse til at dele viden og give konkrete input, der kan pege på praksisnære handlinger og implementering.

Inddragelsen kan eksempelvis foregå ved:

 • Ekskursioner
 • Facebook-kampagner
 • Paneldebatter
 • Fokusgrupper
 • Politikerpraktikker
 • Gæster på udvalgsmøder


Forebyggelsesudvalget skal give input til, hvordan udvalget ønsker at arbejde med borgerinddragelse og videnopbygning. Administrationen vil på den baggrund indarbejde de konkrete forslag i planlægningen af møderne i Forebyggelsesudvalget

I år 2 forelægges Forebyggelsesudvalget en procesplan for, hvordan arbejdet med udformning af sundhedspolitikken tilrettelægges - herunder hvordan borgerinddragelse mv. tilrettelægges.

Tilrettelæggelse af udvalgets arbejde
Ifølge kommissoriet for Forebyggelsesudvalgets arbejde falder udvalgets arbejde i to overordnede faser:

1. År 1 (2016): Udbredelse af forebyggelsesprogrammet "Grib livet". Grib livet er betegnelsen for kommunens tværgående forebyggelsesprogram og således for al den borgerrettede forebyggelse, som kommunen laver - uanset hvilket fagcenter indsatsen er forankret i. Dvs. at Grib livet favner alt fra trafikkampagner, indsatser mod overvægt i folkeskoler, grejbank, alkoholkampagner, sundhedsspor, ridestier o.l.

Dertil har Grib livet i 2015 søsat fire pilotprojekter, hvor der i udvalgte nærmiljøer arbejdes med at "trimme" den forebyggelsesindsats, der i forvejen finder sted. Formålet er helt overordnet at finde ud af, hvad der virker, og dermed gøre mere af det - og stoppe med indsatser, som ikke virker.

Arbejdet med Grib livet i år 1 vil foregå i 3 spor:

 1. Udbredelse af 4 pilotprojekter for børn i Boager, unge på Uddannelsescenteret, mennesker med psykisk lidelse på Mødestedet og voksne i Pyramiden
 2. Kortlægning af borgernære sundhedsfremmende og forebyggende tilbud på tværs i kommunen
 3. Iværksættelse af konkrete initiativer for specifikke målgrupper. Udvalget har herunder allerede besluttet at arbejde med 1) børn og 2) udvikling af alternative muligheder på forebyggelsesområdet ved brug af bl.a. velfærdsteknologi


2. År 2 (2017): Udarbejdelse af en tværgående sundhedspolitik

Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvordan udvalgets arbejde i første halvår af 2016 kan tilrettelægges. Denne opbygning skal understøtte, at udvalget arbejder med et stærkt fokus på resultatskabelse og med en prioritering af målgrupper og indsatser.

Møderne i foråret 2016 foreslås tilrettelagt på følgende vis (blå=ordinære møder, grøn= temamøder):

2016
FOKUS: Udbredelse af Grib livet, spor 1-3
Mødeform
26. januar Formål med mødet:
 1. Udvalget konstituerer sig
 2. Stillingtagen til arbejdsformer og tidsplan
 3. Opstart på videnopbygning med afsæt i kommissoriets fokus: A) Forebyggelsesdagsordenen anno 2016, B) Forebyggelse på børneområdet

Formål: Konstituering og påbegyndelse af videnopbygning.
Ordinært møde
9. februar Oplæg om følgende:
 • Forebyggelse i Gribskov Kommune - kort rids
 • Præsentation af Grib livet
 • Præsentation af 4 pilotprojekter (spor 1) - målrettet børn i Boager, unge i Uddannelsescenteret, mennesker med psykiske lidelser på Mødestedet og voksne i Pyramiden
 • Præsentation af udvalgte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i Gribskov Kommune (spor 2)
 • Oplæg om alternative muligheder på forebyggelsesområdet ved brug af bl.a. velfærdsteknologi
 • Oplæg om arbejdet med gevinstrealisering og business cases

Afhængig af udvalgsbeslutning kan der blive tale om andre videnopbygningsaktiviteter f.eks. i form af besøgstur, studietur, dialog med borgere i målgruppen etc.

Formål: Videnopbygning ift. Grib livets konkrete indsatser med fokus på konkrete målgrupper og effekter.
Temamøde
29. februar Udvalget tager på ekskursion til projekter/indsatser i andre kommuner.

Afhængig af udvalgsbeslutning kan der blive tale om andre videnopbygningsaktiviteter f.eks. i form af besøgstur, studietur, dialog med borgere i målgruppen etc.

Formål: Videnopbygning ift. succesfulde indsatser, som kan overføres til andre kommuner.
Temamøde
19. april
 1. Præsentation af midtvejsevaluering fra de 4 pilotprojekter (spor 1). Beslutning om anbefaling til fagudvalg om udbredelse/tilpasning træffes.
 2. Præsentation af kortlægningen (spor 2). Beslutning om, hvilke foki og tiltag udvalget på baggrund af kortlægningen ønsker at arbejde videre med - herunder beslutning om udarbejdelse af business cases på udvalgte målgrupper/indsatser.
 3. Formål: Beslutning om anbefaling til fagudvalg om udbredelse af erfaringer fra pilotprojekter samt beslutning om udarbejdelse af business case på udvalgte målgrupper/indsatser.
Ordinært møde
14. juni
 1. Fremlæggelse af business cases. Beslutning om anbefaling til fagudvalg om iværksættelse af konkrete tiltag - herunder finansiering (spor 3).
 2. Formål: Beslutning om anbefaling til fagudvalg om konkrete tiltag, der skal sættes iværk.
Ordinært møde
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

Økonomi
Det fremgår af Budgetaftale 2016-19, at der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016 til Forebyggelsesudvalgets arbejde med temaet Sundhed og Velfærd. Der er desuden afsat 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 i en pulje, der anvendes til at understøtte forskellige initiativer inden for forebyggelsesområdet.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Forebyggelsesudvalget at:

 1. tiltræde forslag til plan for udvalgets arbejde i første halvår af 2016
 2. give input til, hvordan udvalget ønsker at arbejde med borgerinddragelse og videnopbygningBeslutning
1. Tiltrådt med bemærkning om, at udvalget den 14. juni også forelægges tiltag, der evt. ikke videreføres.
2. Input afgivet med bemærkning om, at borgerinddragelsen sker ift. udvalgets konkrete drøftelse af målgrupper og indsatser.

Efterretningssager

3. Videnopbygning: Forebyggelse og Sundhedsfremme anno 2016
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Formål med dette dagsordenspunkt er at give Forebyggelsesudvalget et kort rids af forebyggelsesdagsordenen, som den tegner sig anno 2016. Introduktionen vil indeholde både et overordnet rids og et mere specifikt for børneområdet, da udvalget allerede i kommissoriet har valgt at prioritere børneområdet.

Meget er sket siden 2007, hvor kommunerne overtog forebyggelsesopgaven, og med denne introduktion får udvalget tid til at diskutere de tendenser, der præger området, og hvilken betydning det kan have for udvalgets arbejde.

Malene Størup, Chef for Sundhed og Forebyggelse fra Center for Social og Sundhed vil give et oplæg på mødet og stå til rådighed for spørgsmål og drøftelse. Det samme vil Helle Mariager fra Center for Børn og Unge.


Bilag
FOU 26.01.2016: Oplæg om sundhedsfremme og forebyggelse anno 2016 (2013/19248 052)

Oplægget blev præsenteret for udvalget på mødet og efterfølgende vedhæftet mødeprotokollen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Forebyggelsesudvalget

 1. at give input til det videre arbejde med afsæt i udvalgets drøftelse.Beslutning

1. Input afgivet


Mødet startet:
03:38 PM

Mødet hævet:
05:40 PM