Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 28-11-2016

Mandag den 28-11-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
46 Musik i Lejet. Evaluering af 2016 og anbefaling af rammer for 2017
47 Ansøgninger til Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer 2 runde.
48 4. Budgetopfølgning 2016 - Erhvervs- og Turismeudvalget.
49 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
50 Opstregning af Parkeringsplads og Street Basketbane i Rågeleje


Efterretningssager
45 Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland
51 Gadekær: Oversigt og ansvar for vedligehold
52 Evaluering af midlertidige arrangementer og events i 2016

Medlemmer:

Michael Bruun Jesper Hagen Behrensdorff
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Steen Pedersen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 46: Behandling ændret til Beslutning
Punkt. 49 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse - udgår
Punkt. 51 Gadekær: Oversigt og ansvar for vedligehold. Dette punkt har også været på Teknisk Udvalgs møde den 23.11.2016. Efter dette møde blev der indføjet nye oplysninger i sagsfremstillingen til ETU 28.11.16: En gruppe borgere søgte i oktober 2016 om midler fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje for "Kultur, Idræt og Landsbyer" til at oprense gadekæret. Udvalget besluttede den 25.10.2016 ikke at indbyde gruppen til at sende en fyldestgørende ansøgning, men lod den overgå til behandling i Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje for "Erhverv, Turisme og Landsbyer". Her lod man den gå videre til 2. runde.
Teknisk Udvalg vil få en skriftlig besked om dette, efter Erhvervs- og Turismeudvalgets møde 28.11.16.

Herefter godkendt.


Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
På Forkant - status
Gribskov Kommunes deltager i programmet På forkant - et samarbejde mellem Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), der har fokus på at hjælpe kommunerne uden for de store byer med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling. I den forbindelse er planen 'Kyst og Bagland' under udarbejdelse i Gribskov Kommune. I planen konkretiseres det, hvad der skal til for at bevare og styrke de særlige stedbundne Gribskov-værdier og stedbundne potentialer, herunder også af hvem og hvordan indsatser med fordel kan prioriteres. Fokus er særligt på, hvordan der skabes bedre forbindelser mellem Kysten og Baglandet. Projektet er inde i den afsluttende fase. Projektet afrapporteres endeligt fra SLA og Smith Innovation inden udgangen af 2016 og forelægges til politisk vedtagelse i januar 2017.

Musik i Lejet har anmodet om at få foretræde for Erhvervs- og Turismeudvalget i forbindelse med punkt 46 Musik i Lejet. Evaluering af 2016 og anbefaling af rammer for 2017.

Åbne

46. Musik i Lejet. Evaluering af 2016 og anbefaling af rammer for 2017
05.14G00 - 2016/26137

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om de fremadrettede rammer for musikfestival Musik i Lejet.

Baggrund
Musik i Lejet er en musikfestival i Tisvildeleje, som har vokset sig til en stor succes, som tiltrækker mange gæster.

Sagen kommer på dagsorden, fordi administrationen har brug for en politisk beslutning, om Gribskov Kommune skal understøtte planlægning og afvikling af de kommende års arrangementer i samme størrelsesorden som i 2016 eller om der skal justeres rammerne for størrelsen af arrangementet.

Sagens forhold
Om Musik i Lejet
Musik i Lejet er en musikfestival i Tisvildeleje. Festivalen er blevet en landskendt musikfestival, som tiltrækker rigtig mange gæster.

Festivalen løber af stabelen fra torsdag til lørdag i uge 29 og foregår på den store parkeringsplads i Tisvildeleje, som Kommunen lejer af Naturstyrelsen.

Om planlægningsprocessen 2016
I forhold til planlægning af årets festival har administrationen afholdt en række møder med Musik i Lejet for at sikre en så smidig og god planlægningsproces som muligt.

I planlægningsprocessen har der også været afholdt fælles møder med arrangørerne, politiet, Naturstyrelsen og kommunen. Dette bl.a. for at imødekomme ønsker om at mindske tung trafik igennem Tisvilde Hovedgade under opbygning og nedtagning af festivalpladsen. Der blev derfor givet særlig tilladelse fra Naturstyrelsen til, at udvalgte transporter kunne foregå igennem skoven i stedet for igennem Hovedgaden.

Under arrangementet i år blev der desuden lavet forsøg med delvis afspærring af Tisvilde Hovedgade og indsætning af shuttelbusser, betalt af Musik i Lejet.

Evaluering
Hvert år foretager Musik i Lejet og Gribskov Kommune en evaluering af sommerens arrangement med henblik på hele tiden at optimere og justere planlægning og afvikling af det kommende års arrangement.

I år har administrationen udvidet evalueringsprocessen. Udover at evaluere med arrangørerne, har der været afholdt møder med en række lokale interessenter:


Tisvilde Lokalråd
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
Tisvilde Erhvervsforening
Forpagter af iskiosken på den store parkeringsplads i Tisvildeleje (telefonmøde)
Naboer til den midlertidige campingplads på idrætsarealet ved Idrætshuset i Tisvilde

Elementer i evalueringer med lokale interessenter
Generelt.
Generelt er der stor opbakning til arrangementet fra de lokale interessenter og enighed om, at det er godt for Tisvilde og Gribskov Kommune.

Der er også enighed om, at arrangementet nu har en størrelse, som er det absolut størst mulige. Nogen mener også, at arrangementet er blev for stort.

Politi og beredskab roser arrangementet. Sikkerhed og logistik håndteres meget professionelt af arrangørerne.

Hos nogen af parterne er der en bekymring for, at Tisvilde mister sin tiltrækningskraft på turister og sommerhusejere, hvis der hen over sommeren, og specielt i uge 29, er så massivt med arrangementer og tiltag i byen.

Nogle butikker melder, at de har meget få kunder under Musik i Lejet.
Andre butikker, restauranter og hoteller melder, at deres omsætning under arrangementet er det største hele året.

Afspærring af den store parkeringsplads
Flere nævner, at perioden hvor den store parkeringsplads i Tisvildeleje er lukket for almindelig parkering er meget lang. Det tager en lille uge at bygge festivalpladsen op og igen en lille uge at tage den ned, så parkeringspladsen er samlet set afspærret i næsten 3 uger. Det er et problem for mennesker, som gerne vil køre til stranden i bil - typisk ældre og børnefamilier/turister. Det er ligeledes noget, som har negativ betydning for iskioskens omsætning i opsætnings- og nedtagningsperioden.

Der er således et ønske fra mange parter om, at perioden for lukning af hele parkeringspladsen afkortes, så der i dele af opsætnings- og nedtagningsperioden er et antal parkeringspladser til rådighed for bade- og strandgæster.

Der er brug for at undersøge, om den komplicerede logistik omkring opbygning og nedtagning af festivalpladsen kan ændres, således at der friholdes et antal p-pladser i flere dage under opbygning og nedtagning end det har været tilfældet i 2016.

Affald og oprydning
Generelt positive tilbagemeldinger på arrangørernes håndtering af affaldshåndtering og oprydning før, under og efter festivalen. Der er modtaget enkelte klager i forbindelse med affald mv. på stranden og i naturen. Disse arealer er ejet af Naturstyrelsen.

Der er et ønske om, at kommunen gør en øget indsats i forhold til affaldshåndtering i Tisvilde under festivalen. Musik i Lejet gør en stor indsats på festivalpladsen og i Hovedgaden, men der er behov for ekstra tiltag i Tisvilde By.

Afspærring af Tisvilde Hovedgade
Der er positive tilbagemeldinger på forsøget med afspærring af Hovedgaden. Det skabte ro i gaden og minimerede trafikgener kraftigt. Derudover blev der skabt en hyggelig stemning i Hovedgaden, og restauranterne der satte borde ud på gaden, hvilket skabte en fin stemning.
Der er kommet et forslag om, at afspærring med fordel kan ske før Vængevej på Hovedgaden.

Det var frivillige fra Musik i Lejet, som stod for at guide folk ved afspærringen. Flere har bemærket, at det bør være en instans med myndighed, som står for den opgave.

Der er behov for at sætte yderligere ind i forhold til skiltning, så det er helt tydeligt, at Hovedgaden er lukket, og at der henvises til alternative p-pladser (ved Godhavn).

Lydniveau
Nogle borgere har været generet af musikken og lydniveauet indtil kl. 5 om morgenen. Vindretningen er afgørende for, hvem der generes af dette. Det er foreslået, at lydniveauet de sidste timer nedsættes.

Kørsel gennem skoven med aftalt tung trafik
Tiltaget var sat i værk for at minimere gener med tunge trafik igennem Hovedgaden. Tiltaget fungerede overordnet set godt, men nogen tilkendegiver, at de ikke ønsker trafik igennem skoven.

Midlertidig campingplads på Idrætsarealet ved Idrætshuset
Dette element er blevet evalueret særskilt på møde mellem Musik i Lejet, naboer til campingpladsen og kommunens administration.

Naboerne havde været meget bekymrede for tiltaget, og ønsker fortsat, at der findes en anden placering til den midlertidige campingplads i forbindelse med Musik i Lejet. Der stilles spørgsmål ved, om etablering af campingpladsen på stedet opfylder gældende campingreglement. Administrationen undersøgte det i 2016 men vil undersøge sagen igen.

Den fælles evaluering var overordnet positiv med god drøftelse af de udfordringer, der har været. Der er nogle opmærksomhedspunkter, som arrangørerne vil være opmærksomme på til næste år. Tisvilde Idrætsforening havde påtaget sig en stor opgave med at være ansvarlig på campingpladsen, og det fungerede rigtig fint. Det letter bl.a. dialogen med naboerne, at det er lokale folk, som er på pladsen. Naboerne gav udtryk for, at hvis der skal være campingplads på området i 2017, vil man være tryg ved, at det er Idrætsforeningen, som står for vagtordningen på pladsen.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at musikfestivalen Musik i Lejet er et stort attraktiv for Tisvildeleje og Gribskov Kommune. Begivenheden falder fint i tråd med kommunens Turismestrategi, og understøtter Byrådets ønske om vækst og bosætning.

Administrationen har samtidig forståelse for, at et så stort arrangement uundgåeligt vil medføre gener for byens borgere og turister, som ikke deltager i festivalen. Derfor arbejder kommunen tæt sammen med arrangørerne for, sammen med dem, at mindske generne så meget som muligt. Det er administrationens opfattelse, at arrangørerne gør en stor indsats for at løbende at justere og optimere elementer i festivalen. Dette arbejde skal naturligvis fortsætte.


Det er imidlertid administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der skabes klarhed over, hvilke rammer arrangørerne kan forvente, så der ikke hvert år er usikkerhed omkring eksempelvis størrelsen af det areal, som stilles til rådighed.

Der er behov for, at Byrådet kommer med en tilkendegivelse om dette spørgsmål.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Byrådet bakker op om Musik i Lejet i den form og den størrelse, som arrangementet har nu.

Administrationen vil fortsætte det tætte samarbejde med arrangørerne for at minimere gener så meget som muligt.


Lovgrundlag


Økonomi
Hvis kommunen skal gøre mere, end kommunen har gjort i 2016, kan det medføre ydede udgifter for kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at beslutte om Gribskov Kommune fremadrettet skal understøtte planlægning og afvikling af Musik i Lejet i den form og den størrelse som festivalen havde i 2016.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning 22-11-2016:

 1. Anbefalet, at Gribskov Kommune fremadrettet skal understøtte planlægning og afvikling af Musik i Lejet i den form og den størrelse som festivalen havde i 2016.


Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen


Beslutning

 1. Anbefalet med den tilføjelse, at udvalget anbefaler at beslutte, at der arbejdes med en rullende 3-årig tilladelse, herunder i forhold til alkoholbevilling


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost

47. Ansøgninger til Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer 2 runde.
24.05G00 - 2016/31144

Sagsfremstilling
Introduktion
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om hvilke projekter der skal modtage støtte.

Udvalget skal behandle de indkomne ansøgninger til Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer med henblik på at udvælge projekter, der skal have støtte fra puljen.

Baggrund
I forbindelse med tildeling af midler fra puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer har Erhvervs- og Turismeudvalget besluttet at gennemføre ansøgningsproces i to runder. I første runde indsendte ansøgere ansøgninger på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe. I første runde er der indkommet 26 ansøgninger.

Erhvervs- og Turismeudvalget har d. 31.10.2016 gennemgået disse ansøgninger og har udvalgt 9 ansøgninger, som udvalget nu har modtaget en gennemarbejdet ansøgning fra. Dertil er overflyttet én ansøgning fra Kultur- og Idrætsudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget vedr. Smidstrup Gadekær.

Om puljen
Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer er en pulje, som har til formål at understøtte strategiske investeringer på Erhvervs- og Turismeområdet samt initiativer i landsbyerne i tæt samarbejde med lokalsamfundene.

Den samlede pulje er på 475.000 kr.

Administrationen har oplistet de 10 ansøgninger i en ikke-prioriteret rækkefølge i nedenstående skema.

Ansøger Projekt Beløb
1.Bæredygtigt Bofællesskab Bæredygtige bofællesskaber ved Gribskov og Esrum Sø 86.500 kr.
3. Esrum Kloster og Møllegård Regionalt Madhus 80.000 kr.
11. Debatforum Sommerprogram til debatarrangementer, kultur/natur 36.000 kr.
12. Græsted Veterantræf PR til veterantræf 100.000 kr.
14. Gadekærsgruppen/Ramløse Borgerforening Til at gøre gadekærsprojektet færdigt 15.000 kr.
15.Naturlegeplads Tisvildeleje Restfinansiering til etablering af naturlejeplads 100.000 kr.
- søger også KIU puljen
16. Gribskov Erhvervscenter Creative Business Cup/ Erhvervs-cup 25.000 kr.
25. Gribskov Erhvervscenter Udvikling af Maritim Klynge 75.000 kr.
26. De 9 rideklubber i Gribskov Tilskud til at gøre ridning, og ridning for turister, mere attraktivt i Gribskov kommune 164.500 kr.
- søger også KIU puljen
Niels Larsen Oprensning af Smidstrup Gadekær 147.500 kr.
- er rykket fra KIU til ETU
I alt 829.500 kr.


Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte den 22.08.2016 ansøgningskriterier for
søgning af Pulje for Erhverv-, Turisme og landsbyer. (se nedenstående)

Der lægges vægt på at projektet tilgodeser et eller flere af disse kriterier.

 1. er til gavn for erhvervsliv, turister, aktører, fritidsborgere
 2. understøtter indsatser i Gribskov Kommunes Erhvervs- og Turismestrategier
 3. skaber vækst og merværdi på Erhvervs- og Turismeområdet i Gribskov Kommune
 4. er medvirkende til at tiltrække virksomheder og eller turister
 5. er medvirkende til øget detail- og eller øget turismeomsætning
 6. er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed og besøge
 7. bidrager til at tiltrække nationale og internationale turister
 8. efter etablering kan drives uden kommunens deltagelse


Der gives ikke tilskud til
9. almindelige foreningsarrangementer der kun er rettet imod foreningens medlemmer
10. drift

Bilag med de 10 ansøgninger vedlagt.


Lovgrundlag
Kommunalfuldmagt

Økonomi
Der er i 2016 afsat 475.000 kr til formålet

Bilag
ETU 28-11-2016 Oversigt ansøgninger Dok. nr: 2016/31144 047


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhverv- og Turismeudvalget

 1. at beslutte, hvilke projekter der skal modtage støtte, og antal kroner som de udvalgte ansøgninger skal modtage.Beslutning
Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede at give tilskud til følgende projekter:

Ansøger Projekt Beløb
1.Bæredygtigt Bofællesskab Bæredygtige bofællesskaber ved Gribskov og Esrum Sø 0 kr.
3. Esrum Kloster og Møllegård Regionalt Madhus 80.000 kr.
11. Debatforum Sommerprogram til debatarrangementer, kultur/natur 0 kr.
12. Græsted Veterantræf PR til veterantræf 100.000 kr.
14. Gadekærsgruppen/Ramløse Borgerforening Til at gøre gadekærsprojektet færdigt 15.000 kr.
15.Naturlegeplads Tisvildeleje Restfinansiering til etablering af naturlejeplads 50.000 kr.
16. Gribskov Erhvervscenter Creative Business Cup/ Erhvervs-cup 0 kr.
25. Gribskov Erhvervscenter Udvikling af Maritim Klynge 75.000 kr.
26. De 9 rideklubber i Gribskov Tilskud til at gøre ridning, og ridning for turister, mere attraktivt i Gribskov kommune 0 kr.
Niels Larsen Oprensning af Smidstrup Gadekær 147.500 kr.
- er rykket fra KIU til ETU
I alt 467.500 kr.Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost

48. 4. Budgetopfølgning 2016 - Erhvervs- og Turismeudvalget.
00.30Ø00 - 2016/31808

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.


Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Erhvervs- og Turismeudvalget for udviklingen og det forventede resultat for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.

Denne budgetopfølgning er den sidste i år.

Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal ligesom i de tidligere BO'er indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO'er
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalg
Samlet konklusion
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2016 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område. Det er en ændring på 0,2 mio. kr. ift. BO3. mindreforbruget svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 3,1 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:
Afvigelsen skyldes fortrinsvis en tidsmæssig forskydning i realiseringen af disponerede midler. Mindreforbruget forventes overført til udbetaling i 2017.

Tabel 1


Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Erhvervs- og Turismeudvalget bliver gennemgået nærmere i det følgende afsnit.

Erhverv og Turisme
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Erhverv og Turisme.


Figur 1 Figur 2Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO4 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.

Hvis forbrugsprocenten i 2016 afviger fra den i 2015, kan det være et tegn på, at der er tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.

Men det kan også skyldes, at området bevæger sig mod en budgetafvigelse.Som det fremgår af tabel 1 forventes det samlede mindreforbrug ved 4. budgetopfølgning at være 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er en forbedring ift. BO3 på 0,2 mio. kr.
I figur 2 fremgår forbrugsprocenten. Som det fremgår af figuren er forbrugsprocenten lavere i perioden januar til september 2016 end i perioden januar til september 2015. Udviklingen skyldes tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.

Opfølgning på elementer fra budgetaftalen 2014-2017:
I budgetaftalen for 2014-2017 blev der afsat en pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr.
På budgetopfølgningstidspunktet udgør de ikke disponerede midler i puljen 0,1 mio. kr.
Opfølgning på budgetaftalens elementer er vedlagt som bilag 1.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag 1: ETU 28-11-16 Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok.nr. 2016/31808 019


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.

Beslutning

 1. Godkendt


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost

49. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10.10.2016 vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Erhvervs- og Turismeudvalget.

På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarene fremgår af bilag 2.

På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser.
Erhvervs- og Turismeudvalget skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Erhvervs- og Turismeudvalget skal:
træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.

Det er vigtigt, at udvalget træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet, før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker nu.

Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter, at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor og skal derfor ikke behandles i denne sag.

Budget på Erhvervs- og Turismeudvalget
Rammebesparelser mv. på Erhvervs- og Turismeudvalgets område fremgår af denne tabel:


Tabellen er beskrevet i dagsordenen til oktobermøderne.

Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi

Bilag
Bilag 1: Erhvervs- og Turismeudvalgets prioriteringskatalog - Dok. nr. 2016/29332 043

Bilag 2: ETU 28-11-16 Høringssvar budget 2017-2020 - Dok. nr. 2016/29332 038


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Erhvervs- og turismeudvalget:

 1. at udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 209.000 kr. i 2017, 2018 og 2019 og 200.000 kr. i 2020Beslutning
Punktet udgår

Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost
50. Opstregning af Parkeringsplads og Street Basketbane i Rågeleje
24.00G00 - 2016/37314

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Sagsfremstilling

Introduktion
Kommunen har modtaget en henvendelse om behov for opstregning af stadepladser på
parkeringspladsen beliggende Strandvej 93 i Rågeleje, Rågeleje P-plads.

Parkeringspladsen rummer på nuværende tidspunkt 157 P-pladser, hvor der i den ene ende af parkeringspladsen er opstillet et Street Basketnet

Baggrund
Rågeleje Sommer Torv har fået tilladelse til, at der hver lørdag i juli afholdes torvedage fra kl. 9 til kl 13. Her er det muligt at opstille en stadeplads, hvorfra man kan udstille loppeeffekter.

Stadepladserne er markeret af de eksisterende parkeringsbåse, som befinder sig på langs af parkeringspladsen. Der er nu et ønske om, at der sker en ny opstregning af området, da de nuværende striber næsten er forsvundet. En opstregning af de eksisterende parkeringspladser vil dermed også etablere en optegning af stadepladser.

Denne anmodning inkludere en opstregning af Street Basketbanen. Dette vil betyde, at 4 parkeringspladser annulleres. Det vurderes dog, at alle parkeringspladser stor set aldrig er anvendt.

Der er en aftale i stand om, at der ikke vil foregå spil på baskebanen under torvedagene, ligesom der indskærpes hensynstagende til parkerede biler.

Omkostning af opstregning af P-pladserne samt Street Basketbane er 32.000 kr. Til dette skal der tilægges 30%, hvis arbejdet ønskes udført imellem 1. november og 1. april.

Administrationen vurderer at opstregningen kan fremme sommerlivet for Erhverv og Turisme
i området og foreslår arbejdet udført umiddelbart efter 1. april 2017.


Lovgrundlag


Økonomi
Det foreslås at udgifterne på 32.000 kr. finansieres at overførte midler fra 2015, idet 93.000 kr. af disse midler endnu ikke er disponeret til andre formål.


Bilag
ETU 28-11-2016: Fotos af Rågeleje P-plads Oktober 2016 Dok. nr: 2016/37314 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at beslutte afstribningen foretages efter 1. april 2017 og finansieres af de endnu ikke disponerede overførselsmidler fra 2015Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost


Efterretningssager

45. Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland
20.00G00 - 2016/11744

Sagsfremstilling
Introduktion
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering.

Baggrund
VisitDenmark har i september 2016 udgivet rapporten, "Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014".

Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i destinationen og viser, hvordan turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet, og ikke kun i turismeerhvervene. Rapporten omhandler desuden data om udvikling i overnatninger og kapacitet til og med 2015. Resultaterne fra Kongernes Nordsjælland holdes op mod regionale og nationale nøgletal

Direktør for VisitNordsjælland Annette Sørensen præsenterer rapporten for udvalget med særlig fokus på Gribskov.

Sagens forhold
Turismen er et vigtigt erhverv i Kongernes Nordsjælland og i Gribskov Kommune. Turisterne brugte i 2014 for i alt 4,9 mia. kr. i løbet af deres ophold på destinationen og foretog ca. 1,4 mio. kommercielle overnatninger i 2015.

Turismeforbruget skabte, inklusiv afledte effekter, knap 2,9 mia. kr. i værditilvækst, knap 2,2 mia.kr. i skatteindtægter og 5.700 job i området i 2014.

Herved står turismen bag

 • 5,8 % af al værditilvækst
 • 6,7 % af alle job
 • 7 % af det samlede skatteprovenu i Kongernes Nordsjælland.


Gribskov
Gribskov har med 847 mio. kr. den højeste værditilvækst af de fem kommuner i Kongernes Nordsjælland målt på overnatninger og turismeforbrug. Turismen knytter sig primært til danske turister på endagsbesøg og fritidsborgere med ophold i eget sommerhus. Den økonomiske betydning er særlig mærkbar i detailhandel og beskæftigelse.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost

51. Gadekær: Oversigt og ansvar for vedligehold
01.05P00 - 2016/36433

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering. Sagen handler om, hvem der har ansvaret for at vedligeholde gadekærene i Gribskov Kommune.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har på deres møde den 22.08.16 spurgt, hvem der har ansvaret for at vedligeholde gadekærene i kommunen.

Teknisk Udvalg har ligeledes på deres møde den 26.10.16 spurgt til en oversigt over gadekær i Gribskov Kommune, samt hvem der har ansvaret for at vedligehold gadekærene i kommunen.

Hvem har ansvaret for at vedligeholde gadekær
Historisk
Tidligere har beredskabet stået for at vedligeholde de gadekær, der fungerede som branddamme. Gadekærenes funktion som branddamme er nedlagt, hvorfor beredskabet ikke længere står for vedligehold af gadekær.

I dag
Kommunen har adkomst på nogle af gadekærene. Andre gadekær ligger på gadejord.
Det vil sige, at gadekæret ligger på et fællesareal ejet af alle i ejerlavet. Der er i dag ikke pligt til at oprense gadekær, uanset "ejerforhold".

Det er lovbestemt, at kommunen ikke har pligt til at pleje søer på kommunal ejendom (naturbeskyttelseslovens § 52). Der er heller ikke pligt til vedligehold af søer på fælles- eller private jorde. Det vil kræve en politisk beslutning, at man skal bruge ressourcer på vedligehold af gadekær, både de "fælles" og dem der i dag er kommunale.

Økonomi
Der er ikke afsat midler i budgettet til vedligehold af gadekær.
Tiltag i gadekær (på gadejord) bygger på frivillighed. Frivillige kan søge puljemidler til oprensning, f. eks. Erhvervs- og Turismeudvalgets samt Kultur- og Idrætsudvalgets puljer, samt ekstern finansiering.

Ramløse Gadekær og Smidstrup Gadekær
Erhvervs- og Turismeudvalget har konkret spurgt ind til oprensning af Ramløse og Smidstrup Gadekær.

Ramløse Gadekær
En gruppe borgere har i 2014 søgt og fået midler fra Investeringspuljen til at oprense og forny gadekæret. Gadekæret er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og kommunen har givet dispensation til oprensningen. Gadekæret blev oprenset i starten af 2015.

Smidstrup Gadekær
Kommunen har kendskab til, at gadekæret er blevet oprenset for mange år siden ( >16 år). I dag står kommunen for at vedligeholde en vejbrønd, der ligger ved gadekæret, samt en brønd, der styrer afløb fra gadekæret. D.v.s. fra et driftsmæssigt synspunkt er gadekæret en mellemstation på et drænsystem. Kommunen sørger for at til- og afløb til gadekæret bliver vedligeholdt. Men vi vedligeholder ikke selve gadekæret. D.v.s. kommunen har ikke oprenset gadekæret og har som nævnt ovenfor ikke forpligtelsen til det.

En gruppe borgere søgte i oktober 2016 om midler fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje for "Kultur, Idræt og Landsbyer" til at oprense gadekæret. Udvalget besluttede den 25.10.16 ikke at indbyde gruppen til at sende en fyldestgørende ansøgning, men lod den overgå til behandling i Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje for Erhverv, Turisme og Landsbyer. Her lod man den gå videre til 2. runde.

Lovgrundlag
§ 3 og § 52 i Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), LBK nr 1217 af 28/09/2016.

Miljøforhold
Gadekærene i kommunen er beskyttet natur
Alle gadekær, vi har kendskab til i kommunen, er vurderet til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, idet de er 100 m2 eller større. D.v.s. det er beskyttede søer, og det kræver dispensation at oprense dem. Dog kan der være undtagelser, hvis der f.eks. er foregået løbende vedligehold af gadekæret. Gribskov Kommune er myndighed på området.

En dispensation til oprensning af et gadekær offentliggøres 4 uger, hvor ansøger og lovbestemte interessenter har mulighed for at klage over afgørelsen. Et afslag offentliggøres ikke.

Praktiske udfordringer ved oprensning
Oprensning af et gadekær kan være vanskelig og bekosteligt. Det oprensede materiale skal bortskaffes. Hvis der er store mængder tungmetaller el. lign., må materialet ikke anvendes til jordforbedring på landbrugsarealer, eller udspredning i byområder.

Når der bliver oprenset, ændres gadekærets tilstand. Gadekærets vandspejl kan blive dækket af andemad og lign., hvilket kan få det til at se ud som om gadekæret igen har brug for en oprensning. Det er ikke tilfældet. Der vil gå en årrække, så stabiliserer gadekærets tilstand sig igen og der vil være mere varieret plante- og dyreliv. Det kan aldrig undgås, at der til tider kommer andemad og lign., da gadekæret er næringsrigt.


Høring
Arbejdsopgave om gadekærene i kommunen
Center for Teknik og Miljø arbejder med en kortlægning af gadekærene i kommunen. Det vedlagte bilag viser de eksisterende gadekær, vi har kendskab til pr. november 2016. Arbejdsopgaven indbefatter, at vi indsamler viden om gadekærene, herunder ejerforhold, gadekærets fysiske forhold (størrelse, udformning m.m.), naturværdi, kulturværdi, gadekærets funktion som centralt grønt element i landsbyen og funktion som socialt samlingspunkt.

Det er et af målene, at det lægges op politisk, hvordan man kan prioritere gadekærene ud fra bestemte kriterier - bl. a. for at kunne prioritere evt. tildeling af midler til gadekær-projekter. Det vil f. eks. være relevant, når der eksisterer puljer som ovennævnte pulje hos Kultur- og Idrætsudvalget. Arbejdet forventes afsluttet i 2017 med en politisk behandling i Teknisk Udvalg.


Bilag
Bilag ETU 28-11-16 Gadekær oversigt nov 2016 Dok.nr. 2016/36433 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at

 1. Erhvervs- og Turismeudvalget tager dagsordenspunktet til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost

52. Evaluering af midlertidige arangementer og events i 2016
05.14G00 - 2016/26137

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
får sagen til orientering.

Introduktion.
Formålet med sagen er, at give fagudvalgene og Byrådet en orientering om evaluering af sommerens større arrangementer.

Baggrund.
Der afholdes et meget stort antal events, festivaler og arrangementer i Gribskov Kommune hen over sommeren. I 2016 har der været en stigning på 29%, i antallet af midlertidige arrangementer i forhold til 2015.

I 2015 blev der behandlet 126 arrangementtilladelser, her af 24 motionsløb på vejene.
I 2016 er der i årets første 8 måneder behandlet i alt 108 arrangementtilladelser, her af 29 motionsløb på vejene.

Sagens forhold.
Efter sommerens arrangementer har administrationen afholdt et antal evalueringsmøder, med arrangører af største event's og lokale foreninger i Gilleleje, Helsinge og Tisvilde.
De allerfleste arrangementer er forløbet helt uden problemer til stor tilfredshed for arrangørerne og de mange deltagere. Fælles for de tre byer er, at de alle ønsker at vedligeholde og udvikle de tre byers særlige miljø.


Gilleleje
Gilleleje Handel- og Turistforening oplyser at der har været mange gæster ved sommerens arrangementer, som været meget posetive og flere har vist interesse i at bosætte sig i kommunen. Turisteren har været tiltrukket af atmosfæren og de mange events. Den store indsats fra foreningens tovholder har været afgørende for udviklingen.

Den positiv stemning i løbet af sommeren, har tiltrukket flere frivillige og Gilleleje Handel- og Turistforening arbejder på at skabe et øget samarbejde med Havnen og byens foreninger som helhed. Alle aktivisterne i byen er blevet samlet på én kalender der bliver delt ud og kan læses på Gilleleje Handel- og Turistforenings hjemmeside.

Det er organiseringen og samarbejdet, mere end de fysiske rammer, som har været afgørende for at arrangementer er blevet til noget. I 2016 har der, ud over de sædvanlige, også været nye event's, som f. eks. opera på havnen. Gilleleje Handel- og Turistforening arbejder for, at Gilleleje festivalen kommer til at omfatte en større del af byen.

Erhvervsforeninger fra Dragør og Allerød, samt Helsingør og Tingryd kommune i Sverige, har kontakt Gilleleje Handel- og Turistforening, for at få konkret inspiration til midlertidige aktiviteter.

Generelt opleves rengøringen som forbedret. I sommerperioden efterlyses der placering af større skraldespande på torvet, som kan rumme de støre mængder affald, som generes som følge af de mange besøgende.

Helsinge
Helsinge Byfest tiltrak mange mennesker, men indtægterne var desværre ikke stor nok til at det løber rundt. Byfesten koncentrerede sig mest på markedspladsen og Helsinge Gadekærforening arbejder for, at byfesten kommer til at brede sig mere ind på gågadeområdet.

Kulturnatten tiltrak mange mennesker til byen og de åbne butikker. Torsdagskoncerterne var et stort tilløbsstykke og overdækning af torvet med markiserne fungere rigtig godt. De bruges også til at overdække torvet ved børneloppemarkedsdagene. Et flertal af de handlede fortrækker, at loppemarkedet igen placeres på markedspladsen og er med til at bringe liv til gågadeområdet.

Som følger af, at udgiften til ny julebelysning er blevet opprioriteret, er nogle event's desværre udgået, men Helsinge Gadekærforeningen er meget optaget af, at arrangere flere event's i det kommende år.

Tisvilde
Der er har været afholdt arrangementer, som Kildemarked, Tisvildeleje går i Fisk, Loppemarked, Torvedage, Kulturtoget, Kunst festival og Musik i Lejet.
De nye torvedage på Birkepladsen er blevet taget godt imod.

Holdningen til typen og omfanget af arrangementer i byen er forskellig i følge Tisvilde Lokalråd og Område Grundejerforeningen for Tisvilde. Fastboende vil gerne have at der er aktivitet og landliggere vil gerne have fred og ro.

Landliggerne mener at størrelsen på festivalen Musik i Lejet har nået et punkt, hvor arrangementet er for dominerer og har brudt den samlede balance af events i Tisvilde.
Lokalrådet oplyser at handlen i festivalperioden er med til at sikre at butikkerne i Tisvilde og Vejby kan overleve om vinteren. Lokalrådet ønsker at aktiviteterne i Tisvilde tiltrække flere fastboene og at arrangementer styrker Tisvilde som helhed.
Tisvilde Lokalråd og Område Grundejerforeningen for Tisvilde vil kontakte Tisvilde Erhvervsforeningen, for sammen skrive et oplæg til hvilken typer aktiviteter der kan foregå i Tisvilde.

Affaldshåndtering i løbet af sommeren har ikke været tilstrækkelig. Skraldespande bliver tømt for sjældent,.er for små og kan ikke rumme pitza bakker. Affaldshåndteringen i byen fungerede under festivallen, på grund af en særlige indsats fra de frivillige. Desværre efterlod festivalgæsteren en del affald på standen og Natrurstyrelsens arealer.

Nærmere evaluering af Musik i Lejet, bliver behandlet under andet dagsordenspunkt.

Administrationens opsamling og vurdering.
Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt er forløbet tilfredsstillende.
De mange motions- og cykelløb har forløbet problemløst. Behandlingen ved vejmyndighed og politi har i nogle sager været presset, på grund af at det fremsendte ansøgnings materiale har været manglefulgt.

Administrationen vurderer at antallet af arrangementer og events i kommunen, afhænger af et godt lokalt samarbejde.
Det er fortsat vigtigt med den tætte dialog mellem arrangør og kommune, i forhold til de mange praktiske spørgsmål og behov undervejs i planlægning af arrangementerne.


Kommunens organisering fungere fint med det tværfaglig opgavefælleskab som arbejder for flere event's i kommunen. Eventgruppen vejleder arrangører, behandler arrangementtilladelser og er med til at sikre sammenhæng, mellem center for Teknik og Miljø, Kultur, center for Fritid og Turisme, samt center for Bolig, Byg og Erhverv, i forhold til udfoldelse af kommunes Turismestrategi .

Forbedringstiltag
Administrationen har med baggrund i evalueringen besluttet følgende:

 • At der fortsat stilles en kommunal kontaktperson til rådighed ved event's og større arrangementer. En kontaktperson, som kan være indgangen til kommunen for ansøgeren/aktøren - og som kender den interne organisering og dermed vil være i stand til at henvise til de korrekte medarbejdere i de forskellige sammenhænge.
 • At informationen på hjemmesiden bliver forbedret, således at nye arrangører kan få et større overblik over de praktiske elementer.
 • At der udarbejdes generelle rammer for events, som kan oplyse arrangører om hvor forskellige event kan arrangeres i Kommunen.
 • At der udarbejdes et 'eventårshjul', som kan sikre overblikket over event's lokalt, event's i kommunen og som hjælp for arrangører ved planlægningen af større event's.

Evalueringer peger på, at der bør arbejdes videre med at afsætte en pulje/økonomi til ekstra renholdelse og affaldshåndtering, som følge af mange besøgende i sommerperioden i Gilleleje og Tisvilde. Administrationen vil arbejde videre med emnet.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og idrætsudvalgets beslutning 22-11-2016:

 1. Taget til efterretning.


Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen


Beslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner FrostMødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:20 PM