Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 31-10-2016

Mandag den 31-10-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
39 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
40 Delegationsplan for Gribskov Kommune - høring
41 Bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S - indstilling af et
bestyrelsesmedlem og en suppleant
42 Erhvervs- og Turismeudvalget - Studietur til Bornholm
43 Ansøgninger til Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer


Efterretningssager
44 3. kvartalsrapportering Gribskov Erhvervscenter A/S 2016

Medlemmer:

Steen Pedersen Jesper Hagen Behrensdorff
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Steen Pedersen
Knud Antonsen


Meddelelser:
Orientering om Fishing Zealand arrangement i efterårsferien. Godt besøgt og besøgende fra København.
Åbne

39. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at beslutte udmøntningen af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Heri er fastsat rammebudgetter for alle udvalg, der indeholder krav til rammebesparelser.

Budget 2017-2020 hviler endvidere på, at der opnås effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles på dette budgetpunkt.

Fagudvalgene skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Dvs. at udvalgene på dette møde skal:
træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser.
træffe beslutning om udmøntning af evt. manglende tidligere besluttede besparelser.
vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan imødegås, så udvalget overholder budgettet. Det kunne fx skyldes, at DUT midlerne ikke rækker ift. vores beregninger af opgavens omfang, eller udviklingen på de vanskeligt styrbare områder.

På dette møde er det vigtigt at udvalget drøfter og beslutter et bruttokatalog over besparelsesemner. Bruttokataloget skal indeholde forslag for mere end besparelseskravet.

Kataloget sendes i høring og vil efterfølgende ligge til grund for realiseringen af de rammebesparelser og øvrige udfordringer, som udvalget skal beslutte på novembermøderne.

Det er vigtigt, at udvalget drøfter og træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis udmøntningen sker tidligt.

Budget på Erhvervs- og Turismeudvalget
Nedenfor beskrives rammebesparelser mv. på Erhvervs- og Turismeudvalgets område:Rammebesparelser i vedtaget budget 2017-2020
Rammebesparelsen på Erhvervs- og Turismeudvalgets område er 0,2 mio. kr. årligt i 2017-2020 samt 0,009 mio. kr. årligt på eksterne konsulenter i 2017-2019.


Takster for 2017
Der er ingen takster på Erhverv- og Turismeudvalgets område.


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
I det videre arbejde frem mod udmøntningen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: ETU 31-10-16 Prioriteringskatalog budget 2017-2020 dok.nr. 2016/29332 015


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:
1. at træffe beslutning om bruttoprioriteringskatalogets indhold

Beslutning
Udvalget besluttede at sende prioriteringskataloget i høring med følgende ændring:

1. Udgår

Fraværende: Knud Antonsen, Steen Pedersen

40. Delegationsplan for Gribskov Kommune - høring
00.22G00 - 2016/14566

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at afgive et høringssvar til Byrådet vedrørende udvalgets eget forvaltningsområde i en samlet delegationsplan for Gribskov Kommune.

Baggrund
De 98 kommuner i Danmark administrerer en meget stor del af den lovgivning, som hvert år bliver vedtaget af Folketinget og EU.

Byrådet er - i næsten alle tilfælde - det organ, som formelt bliver tillagt beslutningskompetencen inden for de mange lovgivningsområder, som administreres af kommunerne.

Det ville imidlertid blive en uoverkommelig opgave, hvis Byrådet fik forelagt samtlige sager til beslutning.

Det er derfor muligt for Byrådet at delegere noget af sin beslutningskompetence til økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Sagen kommer på dagsorden for at indsamle fagudvalgenes høringssvar inden Byrådet træffer en endelig beslutning om en samlet delegationsplan.

Delegationsplan
Fordelingen af beslutningskompetencen mellem de politiske niveauer er kommet til udtryk i Gribskov Kommunes lovpligtige styrelsesvedtægt, hvor de stående udvalg og deres forvaltningsområder er fastsat.

For at skabe et samlet og mere detaljeret indblik i beslutningskompetencen i de mange sager, som hvert år afgøres af Gribskov Kommune, har administrationen nu kortlagt sagsflow og beslutningsgange mellem administrationen og de politiske niveauer inden for de hyppigst forekommende lovgivningsområder.

Udredningsarbejdet er blevet gennemført centervis med afsæt i de enkelte udvalgs forvaltnings-/beslutningsområder.

Delegationsplanens overordnede formål er derfor at supplere styrelsesvedtægten og give læseren et hurtigt og detaljeret indblik i de enkelte sagers beslutningsvej gennem organisationen.

Den forslåede delegationsplan er således et praktisk opslagsværk for administrationen, politikere og eksterne aktører, som skal sikre effektivitet, ensartethed og gennemsigtighed i sagerne.

Delegationsplanen understøtter dermed kommunens arbejde med at levere et højt serviceniveau og kvalitet i varetagelsen af de kommunale kerneopgaver.

Det foreliggende udkast til delegationsplan afspejler udelukkende den aktuelle praksis, som følges i dag og som blandt andet fremgår af styrelsesvedtægten og de administrationsgrundlag, som allerede er besluttet politisk.

Den forslåede delegationsplan medfører således ingen fravigelser fra gældende praksis.

Løbende ajourføring
Delegationsplanen er en dynamisk plan. Delegationsplanen vil løbende blive justeret og tilrettet i forbindelse med lovændringer mv. Den kan også justeres i takt med, at der opnås erfaringer med, hvilket niveau konkrete beslutninger bedst kan træffes på.

Delegationsplanen vil løbende blive ajourført og blive tilgængelig i elektronisk form på kommunens hjemmeside.

Detaljeringsgrad
Visse steder i delegationsplanen er der henvist (med rødt) til mere detaljerede administrationsgrundlag. Dette skyldes, at visse beslutningsområder er så detaljerede og omfangsrige, at de ikke lader sig beskrive i delegationsplanen, hvis grundlæggende formål er at give læseren et hurtigt overblik over sagsflow og beslutningsgange i de mest almindeligt forekommende sager.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 769 af 6. juni 2015) og Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune

Økonomi
Ingen ændringer i økonomi, hvis praksis fastholdes.

Miljøforhold
Intet at bemærke.

Høring
Høring i stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag
Bilag 1: BILAG Udkast til samlet delegationsplan Dokumentnummer 2016/14566 014

Læsevejledning
Den samlede delegationsplan er på 65 sider. Siderne 63 - 64 i den vedhæftede pdf fil udgør bilag til Erhvervs- og Turismeudvalget behandling af sagen.

Det kan tage et øjeblik at åbne filen med delegationsplanen, vis venligst lidt tålmodighed.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at afgive høringssvar.Beslutning
Erhvervs- og Turismeudvalget har ikke yderligere at tilføje til delegationsplanen.

Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler, at udvalget orienteres om delegationsplanens indhold på 1. møde i en ny valgperiode med en gentagelse efter 1 år.

Udvalget ønsker derudover, at administrationen tager udvalget med på råd ved særligt følsomme sager, selvom beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen.

Fraværende: Knud Antonsen, Steen Pedersen
41. Bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S - indstilling af et bestyrelsesmedlem og en suppleant
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler indstilling af et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S.

Baggrund
Bestyrelsen i Gribskov Erhvervscenter består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf to medlemmer og to suppleanter indstilles af Byrådet i Gribskov Kommune. De indstillede skal være byrådsmedlemmer.

Punktet kommer på dagsorden som følge af, at Jan Ferdinandsen udtrådte af Byrådet og dermed bestyrelsen i Gribskov Erhvervscenter 03.10.2016 (jævnfør Byrådets beslutning af 03.10.2016, punkt 176).

Historik
Byrådet indstillede to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter (en for hvert medlem) på byrådsmødet 15.12.2014 (punkt 247). De indstillede var Kim Valentin (V) med Jørgen Simonsen (V) som suppleant og Anders Gerner Frost (G) med Jan Ferdinandsen (C) som suppleant.

Da Anders Gerner Frost udtrådte af bestyrelsen, trådte Jan Ferdinandsen ind i bestyrelsen. Men Jan Ferdinandsen udtrådte af Byrådet og bestyrelsen med virkning fra den 03.10.2016.

Hvad sker der nu?
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, og der ikke indtræder en suppleant, skal den resterende bestyrelse foranlede, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant kan vælges (Ejeraftalen punkt 7.7).

Byrådet i Gribskov Kommune bedes derfor indstille et bestyrelsesmedlem og, hvis muligt, en suppleant til bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S.

De indstillede skal være byrådsmedlemmer i kommunen. De indstillede skal besidde kvalifikationer, som gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og effektiv ledelse af selskabet (Ejeraftalen punkt 7.1).


Lovgrundlag
LBK nr. 820 af 28/06/2016 (Erhvervsfremmeloven) § 12

Økonomi
Centret er et aktieselskab og dermed en selvstændig enhed. Der udbetales derfor hverken diæter eller anden godtgørelse fra kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationens indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. indstille et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S
 2. at indstille en suppleantBeslutning
1. Udvalget indstiller Jesper Hagen Behrensdorff som medlem af bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S
2. Udvalget indstiller Brian Lyck Jørgensen som suppleant i bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S

Fraværende: Knud Antonsen, Steen Pedersen
42. Erhvervs- og Turismeudvalget - Studietur til Bornholm
00.01G00 - 2016/04260

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om dato og program i forbindelse med udvalgets studietur til Bornholm.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har besluttet at afholde en studietur på Bornholm som er et led i udvalgets arbejde med at implementere Erhvervs- og Turismestrategi 2016-2020. Bornholm er blevet valgt som destination på grund af, at der er mange lighedspunkter i de Erhvervs- og Turismemæssige udfordringer.

Det er på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde d. 22.08.16. besluttet at studieturen skal foregå primo 2017.

Administrationen har på baggrund af dette udarbejdet et forslag til datoer og rammeprogram.

Forslag til rammeprogram
Dato: 3. - 4. Maj 2016.
Afgang d. 3. Maj kl. 9.30 med hjemkomst d. 4. Maj kl. 16.30.
Tur/retur Gribskov Rådhus.

Dag 1
Kl. 09.30: afgang Gribskov Rådhus .
Kl. 13.50: ankomst til Rønne.
Kl. 14.00: indlogering på Hotel Green Solution House, Rønne.
Kl. 14.30-15.30: Introduktion Rønne Havn ved Thomas Bendtsen.

Der kan herefter vælges to af de tre nedenstående aktiviteter.
a) Nexø: Bright Park - Iværksætteri hos virksomheder
b) Østermarie: Hallegaard - samarbejde mellem fødevareaktører i forhold til et slagteri
c) Melsted: Gaarden - etablering og brug af et Madkulturhus Kl. 19.00: Middag på hotellet.

Dag 2
Morgenmad

To sessioner med Bornholms Regionskommune.

Morgen:
Oplæg og dialog med konsulent fra Uddannelse og Erhvervsudvikling.

Der kan herefter vælges en af de to nedenstående aktiviteter.

 1. Erfaringer og anbefalinger fra fødevarer-området eller
 2. Erfaringer og anbefalinger i forhold til helhedsplan for Folkemødet; hvad kræver det af
  organisationen og lokalsamfundet at starte noget så stort op?


Formiddagspause

Møde med Bornholms Regionskommunes Arbejdsmarkedschef.
Mødet består af oplæg og dialog vedrørende hvilke erhvervsfremmeinitiativer som Bornholms Regionskommune og Gribskov Kommune har god erfaring med.

Kl. 12.05: afgang til færgen, frokost på færgen.
Kl. 16.30: ankomst til Gribskov Rådhus.

Studieturen finansieres via restbeløb til arbejdet med erhvervsstrategien. Budget er vedhæftet (Bilag 1)

Administrationen anbefaler:
At Erhvervs- og Turismeudvalget vælger 2 aktiviteter fra Dag 1 samt en af de to sessioner om morgenen på Dag 2.


Lovgrundlag


Økonomi
Studieturen finansieres via afsat beløb til arbejdet med erhvervsstrategien. Budget 100.000 kr.

Bilag
ETU 31.10.16: Budget Studietur Bornholm Dok nr. 2016/04260 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at

 1. udvalget træffer beslutning om en dato og et program for udvalgets studietur til BornholmBeslutning
Ændringsforslag
Brian Lyck Jørgensen (O) stillede et ændringsforslag om, at turen aflyses.

For: O (1)
Imod: V, G, A, C (6)

Ændringsforslaget er ikke tiltrådt.


1. Besluttet at turen foretages den 3. - 4. maj 2017.
Administrationens forslag til program tiltrædes med følgende bemærkninger:

Dag 1. Udvalget ønsker en tidligere afgang, således at både aktivitet a, b og c kan nås
Dag 2. Her vælges aktivitet 2

Fraværende Knud Antonsen, Steen Pedersen
43. Ansøgninger til Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer
24.05G00 - 2016/31144

Sagsfremstilling
Introduktion
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Udvalget skal behandle de indkomne ansøgninger til Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer. Dette med henblik på at udvælge projekter, som udvalget gerne vil invitere til at indsende endelige ansøgninger.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har besluttet at gennemføre ansøgningsproces i to runder. I første runde indsender ansøgere ansøgninger på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe.

Der er indkommet 26 ansøgninger og Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen, for at udvælge de ansøgninger som udvalget ønsker at modtage en gennemarbejdet ansøgning fra (bilag 1).


Om puljen
Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer er en pulje, som har til formål at understøtte strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt initiativer i landsbyerne i tæt samarbejde med lokalsamfundene.

Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte den 22. august 2016 ansøgningskriterier for Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer (bilag 2).

Den samlede pulje er på 475.000 kr.

Administrationen har oplistet de 26 ansøgninger i en ikke-prioriteret rækkefølge i nedenstående skema.

Kriterier for søgning af Pulje for Erhverv-, Turisme og landsbyer
Der lægges vægt på at projektet tilgodeser et eller flere af disse kriterier.

 1. er til gavn for erhvervsliv, turister, aktører, fritidsborgere
 2. understøtter indsatser i Gribskov Kommunes Erhvervs- og Turismestrategier
 3. skaber vækst og merværdi på Erhvervs- og Turismeområdet i Gribskov Kommune
 4. er medvirkende til at tiltrække virksomheder og eller turister
 5. er medvirkende til øget detail- og eller øget turismeomsætning
 6. er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed og besøge
 7. bidrager til at tiltrække nationale og internationale turister
 8. efter etablering kan drives uden kommunens deltagelse


Der gives ikke tilskud til
9. almindelige foreningsarrangementer der kun er rettet imod foreningens medlemmer
10. drift

Opmærksomhedspunkt
Der kan fremkomme problemer med at støtte virksomheder med puljemidler i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne vedrørende konkurrenceforvridning og lighedsprincippet.

OBS! I forbindelse med behandling af sagen på udvalgsmøde den 31. oktober er der indarbejdet to rettelser og en tilføjelse i tabellen. Rettelser vedrører punkt 8, 15 og 26 og er fremhævet med fed skrift.

Ansøger Projekt Kriterier Opfyldt Beløb
1.Bæredygtigt Bofællesskab Bæredygtige bofællesskaber ved Gribskov og Esrum Sø Ja -ikke angivet
2. Visit Nordsjælland Vejvisning - gøre det nemt at være gæst/besøgende i Gribskov Ja 70.000 kr.
3. Esrum Kloster og Møllegård Regionalt Madhus Ja 80.000 kr.
4. Gribskov Erhvervscenter Nytårskur Januar 2017 og Januar 2018 Ja 84.000 kr.
5. Gribskov Erhvervscenter Gribskov Iværksætterhotel og -fabrik Ja 50.000 kr.
6. Gribskov Erhvervscenter Åben Industridag 2017 Ja 91.000 kr.
7. Helsinge Modeltogklub Udvikling af eksisterende modeltog klub platform Nej (da der ansøges til at udvikle foreningen, og visioner om at bidrage til borgere og turister ikke er del af det ansøgte. Derfor ses det som søgning til drift/internt foreningsarbejde) -ikke angivet
-har også søgt KIU
8. Rideklubberne i Gribskov Kommune
Tina Seligmann
Sikring af overlevelse af ringridning projekt Ja -ikke angivet
-har også søgt KIU
9. Nordkystens cykeludlejning Udefineret udvikling af cykeludlejningsforret-
ning
Ja
OBS, evt. strid med kommunalfuldmagt
-ikke angivet
10. Søborggård Hestecenter Bygge 4 fjordhytter, turisme Ja
OBS, evt. strid med kommunalfuldmagt
-ikke angivet
11. Debatforum Sommerprogram til debatarrangementer, kultur/natur Ja -ikke angivet
12. Græsted Veterantræf PR til veterantræf Ja -ikke angivet
13.Pia Schmidt Nielsen Plejehjemsprojekt - effektivisering af personaleresurser ved brug af lift Nej (det vurderes at meget få af puljens kriterier opfyldes samt at der ikke forefindes en egentligt identifikation af- og kontaktdetaljer til ansøger) -ikke angivet
14. Gadekærsgruppen/Ramløse Borgerforening Til at gøre gadekærsprojektet færdigt Ja 15.000 kr.
15. Naturlegeplads Gilleleje
Naturlegeplads Tisvildeleje
Restfinansiering til etablering af naturlejeplads Ja 225.000 kr.
-er søgt til KIU
16. Gribskov Erhvervscenter Creative Business Cup/ Erhvervs-cup Ja 25.000 kr.
17. Gribskov Erhvervscenter Finansiering og fonde Ja 75.000 kr.
18. Gribskov Erhvervscenter Iværksætternetværk 2017 (inkl. mentorordning, fra ledig til iværksætter) Ja 120.500 kr.
19. Gribskov Erhvervscenter Branchenetværk - Industrinetværket Ja 212.500 kr.
20. Gribskov Erhvervscenter Branchenetværk - Håndværkernetværket Ja 199.000 kr.
21. Gribskov Erhvervscenter Branchenetværk - Netværk for Liberale Erhverv Ja 150.000 kr.
22. Gribskov Erhvervscenter Branchenetværk - Turismeerhvervsnetværket Ja 172.500 kr.
23. Gribskov Erhvervscenter Erhvervenes Dag 2017 - der hvor alle i Gribskov kan mødes Ja 100.000 kr.
24. Gribskov Erhvervscenter Branding af Gribskov Ja 200.000 kr.
25. Gribskov Erhvervscenter Udvikling af Maritim Klynge Ja 75.000 kr.
26. De 9 rideklubber i Gribskov Tilskud til at gøre ridning, og ridning for turister, mere attraktivt i Gribskov kommune Ja - ikke angivet
- er søgt til KIU
i alt: 1.944.500 kr.Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag 1: ETU 31-10-2016: Ansøgninger til Pulje for Erhverv, Turisme og Landsbyer Dok. nr: 2016/31144 028

Bilag 2: ETU 31-10-16: Ansøgningskriterier for Puljen for Erhverv, Turisme og Landsbyer Dok. nr: 2016/31144 029


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. At udvalget skal udvælge de ansøgninger som det ønsker at gå videre til næste runde med.Beslutning
Udvalget valgte følgende ansøgere, som indbydes til at sende en fyldestgørende ansøgning:
Nr. 1, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 26.

Derudover besluttede udvalget at medtage en ansøgning, som har været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 25.10.2016, som nr. 39: Niels Larsen - Oprensning af Smidstrup Gadekær. Denne ansøgning får nr. 27 i Erhvervs- og Turismeudvalgets liste og bliver indbudt til at sende en fyldestgørende ansøgning

Fraværende: Knud Antonsen, Steen Pedersen

Efterretningssager

44. 3. kvartalsrapportering Gribskov Erhvervscenter A/S 2016
24.10A00 - 2015/32251

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering om Gribskov Erhvervscenter A/S' kvartalsvise afrapportering.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har godkendt samarbejdsaftalen med Gribskov Erhvervscenter A(S (GEC A/S) på udvalgets møde 30.11.2015.
Samarbejdsaftalen indeholder en række driftsopgaver som centeret løser for Erhvervs- og Turismeudvalget og sammenslutningen af erhvervsforeninger, Erhverv Gribskov.

Erhvervs- og Turismeudvalget har ud over driftsopgaverne købt GEC A/S til at løse en række specifikke opgaver. De indsatser skal styrke den lokale erhvervsservice og markedsføre Gribskov som en erhvervsvenlig kommune, så virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye tiltrækkes. Målet for indsatserne er, at det lokale erhvervsliv i større grad bidrager med at løfte den fælles, lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Projekter i 2016
I 2016 er GEC A/S operatør på følgende projekter, som er finansieret af Erhvervs- og Turismeudvalget:

 • Generelt, inkl. netværk
 • Branding
 • Sparring til iværksættere ift kapitaltilførsel
 • Handle Lokalt - BYLIV
 • Investeringsrundtur i Gribskov
 • Åbent hus dag, Industri
 • Gribskov Erhvervskonference
 • Styrkelse af lokale virksomheders kompetencer til at byde på større opgaver
 • Iværksætter hotel
 • Iværksætter fabrik
 • Styrkelse af iværksætteri


Som et led i aftalen laver GEC A/S kvartalsvise afrapporteringer, som vil give Erhvervs- og Turismeudvalget mulighed for at følge udviklingen i de projekter udvalget har igangsat - Se nedenstående bilag.

Administrationen vurdering:
Administrationen vurderer ud fra afrapporteringen fra Gribskov Erhvervscenter A/S, at der er den ønskede fremdrift i de enkelte projekter Erhvervs- og Turismeudvalget finansierer.


Lovgrundlag
LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6, stk 3

Økonomi


Bilag
ETU 31-10-2016: 3. kvartal Udbud Dok. nr: 2015/32251 059

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Industri Åbent Hus Dok. nr: 2015/32251 049

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Finansiering Dok. nr: 2015/32251 057

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Investeringsrundtur Dok. nr: 2015/32251 048

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Iværksætternetværk Dok. nr: 2015/32251 050

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Iværksætterfabrik Dok. nr:. 2015/32251 052

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Iværksætterhotel Dok. nr: 2015/32251 053

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Generelt Dok. nr:. 2015/32251 058

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Branding Dok. nr:. 2015/32251 051

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Erhvervenes Dag Dok. nr:. 2015/32251 054

ETU 31-10-2016: 3. kvartal Byliv Dok. nr:. 2015/32251 055

ETU 31-10-2016: Nyhedsbrev uge 40 - Åben Industridag Dok. nr:. 2015/32251 056


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Knud Antonsen, Steen Pedersen


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:55 PM