Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 22-08-2016

Mandag den 22-08-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 3. Budgetopfølgning 2016
28 Forslag til ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og
erhverv samt landsbyer
29 På forkant - status og tidsplan for det videre arbejde
30 Creative Business Cup. Støtte til netværksarbejde
31 Erhvervs- og Turismeudvalget - studietur til Bornholm
32 Pulje til bedre netdækning
33 Autocamperparkering - Gilleleje


Efterretningssager
34 Gribskov Erhvervscenter A/S 2016 - evaluering af 2. kvartal 2016

Medlemmer:

Michael Bruun Jesper Hagen Behrensdorff
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Michael Bruun
Brian Lyck Jørgensen
Thomas Elletoft


Meddelelser:
Det Konservatives gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Jan Ferdinandsen (C), at Jesper Behrensdorff (C) som medlem af Byrådet indtræder i Erhvervs- og Turimseudvalget og deltager i udvalgsmøde den 22. august 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Tilbagemelding fra dialogmøde med erhvervet og borgmesteren v. Anders Petersen
Der er udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse med Gribskov Erhvervscenter. Undersøgelsen er sendt til udvalgets medlemmer

Åbne

27. 3. Budgetopfølgning 2016
00.30Ø00 - 2016/16654

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt

Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Erhvervs- og Turismeudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Budgetopfølgning 3
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2016.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i BO1 og BO2
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2017-2020:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2017-2020.

Budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalget
Samlet konklusion
Administrationen forventer, at budgettet for 2016 bliver overholdt på Erhvervs- og Turismeudvalgets område.


Forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

 • Der gøres opmærksom på at der pr. 31/7-2016 er udisponeret 92.000 kr. af de overførte midler fra 2015.
Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Erhvervs- og Turismeudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit.

Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Erhverv og Turisme.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO3 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1, forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at svare til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forbrugsprocenten i figur 2 skyldes primært tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag 1: ETU BO3 2016 - Bilag 1 Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok. nr: 2016/16654 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at godkende budgetopfølgningen for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.Beslutning
Tiltrådt
Fraværende: Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen
28. Forslag til ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer
00.16G00 - 2016/05638

Sagsfremstilling
Introduktion
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer.

Baggrund
I forbindelse med Budgetaftalen 2016 - 2020 er der afsat midler i 2016 og 2017 til en pulje til investeringer på kultur-, idræts-, turist- og erhvervsområdet samt initiativer i landsbyerne.

Fra Budgetaftalen 2016 - 2020:
Pulje erhverv/kultur/landsby
Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal være mulighed for at fremme aktiviteter inden for kommunen med et strategisk sigte på udvikling af kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og erhvervslivet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til investeringer på kultur-, idræts-, turist- og erhvervsområdet samt initiativer i vores landsbyer i tæt samarbejde med lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.

Ved budgetoverholdelse samlet set for kommunen og hvis reservepuljen dermed ikke er anvendt i årets 3. kvartal, tager Økonomiudvalget stilling til hvorvidt der skal allokeres yderligere 0,5 mio. kr. til puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer.

På Byrådets møde den 20..6.2016 blev der truffet følgende beslutning:
Der etableres en samlet pulje på 1,5 mio. kr. Puljen er åben for ansøgninger fra borgerne. 0,475 mio. kr. reserveres til Erhvervs- og Turismeudvalget. 1,025 mio. kr. disponeres af Kultur- og Idrætsudvalget.

Administrationen har udarbejdet forslag til ansøgningskriterier for Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af puljen.

Erhvervs- og Turismeudvalget skal tage stilling til forslaget. Forslaget fremgår af bilag 1.

Der lægges vægt på, at initiativet:

   • er til gavn for borgere, turister, aktører, fritidsborgere og erhvervsliv i

Gribskov Kommune

  • er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed
  • fremmer samarbejde mellem foreninger, kulturinstitutioner, erhvervs- og turistaktører og kommunale virksomheder i Gribskov Kommune
  • understøtter indsatser i Gribskov Kommunes Erhvervs- og Turismestrategier
  • giver værdi lokalt og har tiltrækningskraft for nationale og internationale turister
  • efter etablering kan drives uden kommunens deltagelse


Administrationen foreslår en ansøgningsproces i 2 runder:

 1. Der indsendes en ansøgning på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe.
 2. Erhvervs- og Turismeudvalget udvælger et antal ansøgninger fra 1. ansøgningsrunde, som udvalget ønsker at modtage en ansøgning fra.


Denne proces foreslås for at minimere arbejdet for såvel de politiske udvalg som ansøgerne. Erfaringer fra den tidligere Investeringspulje var, at vi modtog et overvældende antal ansøgninger, som langt oversteg puljens beløb. Det betød, at mange ansøgere fik afslag efter, at der var lagt et stort arbejde i at formulere en ansøgning.


Lovgrundlag
LBK nr. 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven)
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune som vedtaget 15/12/2014 §15 stk. 2, §16 stk.2 og §17 stk. 2

Økonomi
Puljen er på 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017. 0,475 mio. kr. reserveres til Erhvervs- og Turismeudvalget. 1,025 mio. kr. disponeres af Kultur- og Idrætsudvalget.

Ved budgetoverholdelse samlet set for kommunen og hvis reservepuljen dermed ikke er anvendt i årets 3. kvartal, tager Økonomiudvalget stilling til hvorvidt der skal allokeres yderligere 0,5 mio. kr. til puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer.

Bilag
ETU 22-08-2016: Forslag til ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer - Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af puljen Dok. nr. 2016/05638 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at godkende forslagetBeslutning
Indstillingen tiltråd med følgende ændring:

 1. Puljen uddeles på en gang i 2017. Ansøgningsfristen sættes til den 1. april 2017

Fraværende : Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen
29. På forkant - status og tidsplan for det videre arbejde
01.00G00 - 2016/13576

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget behandler denne sag med henblik på at kvalificere projektet. Desuden skal Plan- og Miljøudvalget godkende den videre proces for arbejdet.

Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 06.06.2016, og det forelagte er derfor viderebearbejdet.

Baggrund
Byrådet har ved beslutning den 13.04.2015 godkendt Gribskov Kommunes deltagelse i programmet På forkant, og bevilliget kommunal medfinansiering.

Programmet er et samarbejde mellem Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen) med fokus på at hjælpe kommunerne uden for de store byer (landdistriktskommuner) med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling.

Planen udarbejdes i samarbejder med SLA og Smith Innovation.

Formål
I Udviklingsstrategi 2016's tema 'Vækst med Kvalitet' fremgår, at kommunens udvikling blandt andet skal bygge på kommunens værdier og stedbundne potentiale. I arbejdet med denne plan konkretiseres det, hvad der skal til for at bevare og styrke de særlige Gribskov-værdier og stedbundne potentialer, herunder også af hvem og hvordan indsatser med fordel kan prioriteres. Resultatet bliver dermed en operationel plan for hvilke handlingsinitiativer/tiltag, der med fordel kan iværksættes og af hvem (kommunen/andre aktører).

Planen skaber dermed også et bindeled mellem kommunens strategier og planer og den forestående kommuneplanrevision.

Status og overordnet tidsplan for det videre arbejde
Vedlagte bilagsnotat introducerer projektet og et bud på 8 værdier, der alle italesætter nogle af Gribskov Kommunes kvaliteter og udfordringer: Nærhed til hinanden; Naturen er særlig; Kvalitet i landbruget; Storbyens frirum; Kyst og turisme; Kulturhistorie og folkelighed; På landet; Åbne arme. De 8 værdier er en opsamling på de strategiske værdirelaterede drøftelser Byrådet har haft det seneste år, blandt andet i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.
Notatet er et arbejdsnotat, og dermed ikke et udkast til selve planen.

Der arbejdes netop nu med kortlægning/analyse, der mere specifikt/geografiske udpeger, hvor hvilke værdier/potentialer findes, og hvilke muligheder og udfordringer der ligger i at realisere dem og af hvem. Blandt andet er der i den forbindelse interviewet en række centrale aktører.

Næste fase bliver en kvalificering af dette, sammen med formulering af konkrete indsatser til, hvordan potentialerne kan sikres og styrkes. I den forbindelse planlægges afholdt en workshop med udvalgte centrale aktører og politisk deltagelse.

Tidsplan for projektet fremgår af vedlagte notat side 15. Projektet følger tidsplanen.

Planforslaget forelægges Plan- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget i efteråret med efterfølgende offentlig fremlæggelse i november. Planen forelægges endeligt og vedtages af Byrådet i begyndelsen af 2017 efter indstilling fra udvalgene.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget afgiver eventuelle input til det videre arbejde.

Desuden anbefaler administrationen, at den videre proces for projektet godkendes.


Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11 2015
Lov om erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16/12 2010


Økonomi
Realdania, Erhvervs- og Vækstministeriet og Kommunernes Landsforening har støttet projektet med 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Byrådet i Gribskov Kommune har godkendt projektet den 13. april 2015. Kommunens egenfinansiering af projektet er 0,5 mio. kr., hvoraf halvdelen er til arbejdstid fra kommunens medarbejdere. De resterende 0,250 mio. kr. indgår som medfinansiering af ekstern rådgivning og er finansieret af Økonomiudvalgets ramme til anlægsprojekt Fælles Kystprogram (150 tkr.) og Erhvervs- og Turismeudvalgets Pulje til Erhvervsudvikling (100 tkr.).


Bilag
Bilag 1 PMU 15.08.2016 Hvad er de grundlæggende værdier i Gribskov ?, notat fra SLA/Smith Innovation - Juni 2016 Dok. nr. 2016/13576 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget
1. at afgive eventuelle input til det videre arbejde med projektet Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:
2. at godkende den videre proces for arbejdet.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 15-08-2016:

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt  Beslutning

1. Tiltrådt
Fraværende: Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen
30. Creative Business Cup. Støtte til netværksarbejde
01.00G00 - 2016/26490

Sagsfremstilling
Erhverv- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at træffe beslutning.

Vækst- og Skoleudvalget har ligeledes behandlet sagen med henblik på at træffe beslutning den 18. august 2016. Vækst- og Skoleudvalgets beslutning vil blive mundtligt overleveret til Erhverv- og Turismeudvalgets behandling af sagen.

Indledning
Sagen handler om, at Gribskov Kommune har mulighed for at indtræde i et allerede etableret partnerskab mellem Gribskov Erhvervscenter, SCAN Group og SCAN Factory. I dette partnerskab samarbejder man om at profilere lokale iværksættere i forbindelse med et stort anlagt internationalt erhvervsarrangement, som går under navnet Creative Business Cup 2016.

Erhverv- og Turismeudvalget behandler sagen i forhold til om udvalget ønsker, at indgå i arbejdet som partner. Derudover skal udvalget beslutte, om man ønsker at bidrage med et engangsbeløb på 12.500 kr., som skal understøtte Gribskov Erhvervscenters arbejde med at udnytte opmærksomheden til fordel for lokale iværksættere og erhvervsliv.

Vækst- og Skoleudvalget har ligeledes behandlet sagen på deres møde den 18. august 2016. Vækst- og skoleudvalget skulle også beslutte, om Gribskov Kommune skal indgå i samarbejdet som partner, samt om man ønsker at bidrage med et engangsbeløb på 12.500 kr.

Såfremt begge udvalg beslutter at støtte arbejdet med Creative Business Club 2016, vil kommunens samlede bidrag således udgøre 25.000 kr.

Baggrund og indhold
Creative Business Cup er en international konkurrence, hvor kreative iværksættere i en række lande kan præsentere deres idéer for investorer. Til november 2016 er der finale i København, hvor også hovedkontoret for organisationen bag Creative Business Cup er placeret. Inden finalen skal der afholdes en bootcamp for deltagere fra forskellige regioner. Kolding skal fx. være vært for iværksættere fra mellemøsten.

Gribskov Erhvervscenter har med partnere og via netværksarbejde bidraget til at en bootcamp for iværksættere fra Asien kommer til Nordsjælland til november 2016. Gribskov Erhvervscenter har udarbejdet en beskrivelse af potentialet ved Creative Business Cup samt de arrangementer, som afvikles op til finalen (Bilag 1). Gribskov Erhvervscenters partner fra SCAN betaler for rejser, ophold og selve afviklingen af bootcampen. Det er et ønske fra begge parter, at Gribskov Kommune også indtræder i samarbejdet som ny partner , og dermed skaber yderligere legitimitet for indsatsen. Kommunens rolle som partner er ikke nærmere defineret, og skal derfor aftales nærmere med erhvervscenteret og SCAN efterfølgende. Derudover foreslår Gribskov Erhvervscenter, at Gribskov Kommune bidrager samlet med minimum 25.000 kr til Erhvervscenterets indsats til efteråret 2016, som kan være med til at sikre den lokale forankring og synlighed af projektet.

Administrationens vurdering og anbefaling
Tænketanken Vækst:Gribskov anbefalede i april 2015, at man arbejdede videre med vækstpotentialet i de kreative erhverv. Det blev anbefalet, at åbningstrækket skulle være at tiltrække Creative Business Cup til Gribskov Kommune. Det er ikke lykkedes endnu, men som partner med blandet andet SCAN, vil det være muligt, at få udnyttet at en del af arrangementet kommer til Nordsjælland til november 2016. Derfor anbefaler administrationen at tiltræde indstillingen.

Lovgrundlag


Økonomi
Støttebeløbet på 12.500 kr. vil kunne finansieres af udisponerede midler fra Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling 2015, der er blevet overført til 2016. Restbeløbet i denne pulje udgør i dag 92.000 kr.

Bilag
Bilag 1 (ETU 22.08.2015): Gribskov Erhvervscenters beskrivelse af potentialet ved Creative Business Cup (dok. nr. 2016/26490 003)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhverv- og Turismeudvalget

 1. at Gribskov Kommune indgår som partner i arbejdet med Creative Business Cup 2016
 2. at Erhverv- og Turismeudvalget bidrager med støtte på 12.500 kr. til Gribskov Erhvervscenter indsats med Creative Business Cup 2016

  Beslutning

1. Ikke tiltrådt
2. Udgår
Fraværende: Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen
31. Erhvervs- og Turismeudvalget - studietur til Bornholm
00.01G00 - 2016/04260

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om dato, program og transportform i forbindelse med udvalgets studietur til Bornholm.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget ønsker at afholde en studietur på Bornholm, som et led i udvalgets arbejde med at implementere Erhvervsstrategi 2016-2020 (forventet vedtagelse i Byrådet den 28. april) og vil ligeledes kunne bidrage til implementeringen af den kommende Turismestrategi. Bornholm er blevet valgt som destination på grund af, at der er mange lighedspunkter i de erhvervs- og turismemæssige udfordringer.

Administrationen har på baggrund af dette udarbejdet forslag til datoer, program og transportform, og i den forbindelse anbefaler administrationen, at turen er med overnatning.

Datoer
Administrationen foreslår en af følgende datoer for studieturen primo august 2017.

Forslag til program

Dag 1
- Afrejse Helsinge, tidlig eftermiddag
- Ankomst Bornholm, indkvartering, middag

- Business Center Bornholm
Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og den lokale erhvervsservice på Bornholm. Business Center Bornholm har som mål at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund.

Dag 2
- Morgenmad

- Rønne Havn samt evt Bornholms - og Christiansøs Fiskeriforening.
Havnen i Rønne er af vital betydning for Bornholm. En analyse viser, at omkring 1.850 personer direkte eller indirekte lever af Rønne Havn, og samlet set bidrager havnens aktiviteter med 4,1 milliarder kroner til det bornholmske nationalregnskab. Det er 20 % af det samlede, bornholmske "bruttonationalprodukt".

- Frokost

- Helhedsplan for Folkemødet og Allinge, et projekt i samarbejde med Real Dania Folkemødet på Bornholm er en stor succes, og et godt eksempel på hvordan nye aktiviteter kan være med til at styrke et yderområde. Kommunen investerer hvert år mange penge i såvel midlertidige som permanente installationer i forbindelse med folkemødet, og har behov for at have et styringsredskab for at sikre, at disse investeringer gøres klogt. Projektet har derfor haft til formål at udarbejde en helhedsplan for Allinge, der styrker Folkemødet og Allinges unikke identitet og skaber grundlag for nye og forbedrede aktiviteter i lokalområdet.

- Bornholms Regionskommune
Fra 2012 har Bornholms Regionskommune arbejdet med 4 visioner som pejlemærkerne for udviklingen på Bornholm:

Vision: Et godt og aktivt liv for alle
Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle.
Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen.

Vision: Grøn bæredygtig ø
Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.

Vision: Økonomisk bæredygtig ø
Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter.

Vision: Bornholm som vidensamfund
Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst.

- Destination Bornholm
Destination Bornholm er en non-profit udviklings- og markedsføringsorganisation og er det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation. Organisationen er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne. Alle midler som investeres flyder gennem organisationen, og skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet.

- Middag

- Afrejse, sen eftermiddag

Transport og overnatning
Transport / priserFly
Med udgangspunkt i 14 deltagere vurderes det, at beløbet bliver på maksimalt 20.000 kr.
Bus til transport på Bornholm. Alt efter, hvilke aktiviteter der udvælges, vil der potentielt set være ret begrænset kørsel, da de fleste aktiviteter er placeret i Rønne.
Transport fra Gribskov til lufthavnen er ikke indregnet. Alternativt kan der arrangeres fælleskørsel til og fra lufthavnen.

Bil + færge
Min 5 timers transport: 14.600 kr, inkl. moms og færgeoverfart.

Bus + færge
Fællesbus (14 pers) Helsinge T/R: 18.000 kr. inkl. moms og færgeoverfart. Hotel / priser
Priser fra 500 kr - 1200 pr. enkeltværelse i Rønne.

Forplejning
2 x middage
1 x morgenmad
1 x frokost
Snacks + drikkevarer.

Administrationen anbefaler, at studieturen finansieres via det afsatte beløb til arbejdet med erhvervsstrategien.


Lovgrundlag


Økonomi
Oprindeligt blev der bevilget 380.000 kr. til arbejdet med erhvervsstrategien. Heraf er der brugt 280.000 kr. og der henstår dermed 100.000 kr.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at

 1. udvalget tager på den foreslåede studietur til Bornholm
 2. studieturen finansieres via det afsatte beløb til arbejdet med erhvervsstrategien.Beslutning
1. -2. Tiltrådt. Udvalget ønsker, at studieturen lægges i foråret 2017.
Fraværende: Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen
32. Pulje til bedre netdækning
00.16G00 - 2016/23841

Sagsfremstilling
Vækst og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Gribskov Kommune skal tilskynde grundejerforeninger og andre sammenslutninger til at søge tilskud i bredbåndspuljen, og om hvorvidt kommunen vil give økonomisk tilskud.

Indledning
Regeringen har oprettet en pulje til forbedring af bredbåndsforbindelserne i områder med dårlig dækning. Puljen administreres af Energistyrelsen. Styrelsen har kortlagt, hvor i landet der er områder med dårlig dækning, og disse områder kan søge tilskud fra puljen. Det skal være sammenhængende områder, og der er krav om medfinansiering på minimum 2.000 kr. pr. adresse. Kommunerne kan være med som partnere i projekterne og dermed også medfinansierende, men det er ikke et krav.

Bredbåndspuljen, ansøgning og tilskudsmuligheder
Bredbåndspuljen giver lokale sammenslutninger og kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter. Enkeltpersoner kan ikke søge. Puljen kan give tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke allerede er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år.
Puljen er teknologineutral. Det betyder, at den konkrete løsning bestemmes sammen med udbyderne. Kravet er, at der efterfølgende skal være 30/5 Mbit med mulighed for opgradering til 100/30 Mbit/ i 2020.
Det er en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. Yderligere medfinansiering vægter ved tildeling af midler.
Energistyrelsen har kortlagt de adresser, hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen. Flere områder i Gribskov Kommune er omfattet. Kortlægningen kan ses her: https: //bredbaandspulje.ens. dk/
En lokal sammenslutning kan være stiftet særligt til projektet, eller det kan være en forening, som findes i forvejen – eksempelvis et bylaug eller en grundejerforening. Puljen kan give tilskud på op til 70.000 kr. i gennemsnit pr. adresse, der indgår i projektet. Ansøgningsfristen er 31. oktober 2016.
Med sammenhængende område forstås, at adresserne i et bredbåndsprojekt skal ligge i naturlig forlængelse af hinanden, og at der ikke er sprunget støtteberettigede adresser over inde i området.

Kriterier for tilskud
Når ansøgningsfristen er udløbet gennemfører Energistyrelsen en samlet vurdering af de ansøgninger, der er modtaget. Det sker ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra fem objektive kriterier:1. Projekter hvor området ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
2. Projekter hvor området ikke har adgang til maksimalt 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.
3. Projektets størrelse i form af antal omfattede
4. Totalprisen per tilslutning. Den gennemsnitlige tilslutningspris. Den kommunale medfinansiering kan nedsætte den gennemsnitlige totalpris per tilslutning i forhold til tildeling af point.
5. Andel af egenbetaling (vægtning 20 pct.)
Andel af etableringsomkostninger (ud over de obligatoriske 2.000 kr.), som dækkes med egenbetaling.
Hvis kommunen er med i projektet eller støtter det, skal den også være med til at finansiere projektet. Der er ikke sat grænser for, hvor lidt eller hvor meget kommunen skal betale, men det beløb, kommunen er villig til at give, kan forbedre pointene i kriterie 4 i pointmodellen ved, at kommunens finansiering bliver trukket fra i den gennemsnitlige samlede pris pr. adresse.
De lokales og kommunens bidrag til finansiering kan også være med til at gøre det
muligt overhovedet at gennemføre et projekt.

På Energistyrelsens hjemmeside kan man finde nærmere vejledning om puljen og kriterierne (http:// www.ens. dk/bredbaandspulje).

Kommunen vil undersøge interessen for et lokalt orienteringsmøde for borgere og virksomheder. Såfremt der er interesse herfor, vil kommunen gå i dialog med Energistyrelsen og arbejde for at realisere dette.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at bedre bredbåndsdækning i områder, hvor der ikke er det i dag, kan understøtte vækst og iværksætteri, blandt andet ved at gøre det mere attraktivt at bo og etablere arbejdspladser i de områder.
Administrationen anbefaler at kommunen via grundejerkontaktudvalget mv., gør grundejerforeningerne opmærksomme på muligheden for at søge tilskud samt via annonce i Ugeposten.
Kommunen kan derudover vælge at støtte konkrete projekter økonomisk. Det kan for eksempel være i områder, som vurderes som strategisk vigtige, der er dog ikke er afsat midler til kommunal støtte i indeværende budget.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget, at:

 1. Kommunen orientere borgere og virksomheder om mulighederne for at søge puljen til bedre bredbånd via annonce i lokalavisen og via grundejerkontaktudvalg mv.
 2. At arbejde for et lokalt orienteringsmøde, hvis der er interesse for det blandt borgerne.Beslutning
1.-2. Tiltrådt
Fraværende: Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen
33. Autocamperparkering - Gilleleje
01.11G00 - 2016/12754

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at give en anbefaling til Teknisk Udvalg

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har på deres møde den 13. juni 2016 anbefalet Teknisk Udvalg at implementere en forsøgsordning med 1-2 parkeringsmuligheder for overnattende autocampere.

Erhvervs- og Turismeudvalget har anbefalet, at man laver en forsøgsordning i 2016 med 1-2 pladser et sted i Gilleleje; f.eks. Parkeringspladsen i nordenden af Fejlbergsvej / Parkeringspladsen for enden af Østergade/Carl Lendorfsvej / Den runde parkeringsplads ved Veststranden.

Erhvervs- og Turismeudvalget har afsat 3000 kr til et skilt og beder Teknisk Udvalg om at afklare placering og forestå implementering, herunder skiltning samt følge op og evaluere.

Input fra Campervenner
Administrationen er blevet kontaktet af Ole Koch fra Campervenner som oplyser, at autocamperne gerne vil kunne holde og overnatte uden at risikere parkeringsbøder. Nuværende skiltning afholder dem fra at holde flere steder i Gilleleje.
Ole Koch oplyser, at de foreslåede placeringer på Fejlbergsvej og Østergade har snævre tilkørselsforhold, der gør dem uegnede for autocampere.
Ole Koch foreslår i stedet, at den gamle gasværksgrund ved stationen forbeholdes autocampere.

Lovgrundlag
Der findes ikke i færdselsloven eller i vejlovgivningen generelle regler om forbud mod overnatning i et parkeret, registreret køretøj. Således er det ikke forbudt at overnatte i sit køretøj, når det er parkeret. Man skal dog naturligvis overholde eventuelle parkeringsbestemmelser for området.

Kommunen kan lokalt opsætte skilte, som begrænser parkering tidsmæssigt.

Generelle regler for parkering i Gribskov Kommune vil blive fastsat i den nye parkeringsbekendtgørelse, som Teknisk Udvalg har bestilt. Udkast til bekendtgørelse skal behandles politisk til vinter. I Parkeringsbekendtgørelsen kan kommunen i samarbejde med politiet fastsætte generelle regler om

 • Parkering med en del af køretøjet på fortove, rabatarealer mv.
 • Forbud mod visse færdselsarter herunder parkering med tunge køretøjer
 • Tomgangskørsel
 • Betalingsparkering


Nuværende P-skilte
I Gilleleje er der 5 steder opsat skilte som angiver autocamperfri zone. Placering af skiltene ses på nedenstående kort.


Skiltene blev sat op i en periode, hvor man oplevede, at autocampere parkerede i længere perioder i Gilleleje.

Vurdering
Administrationen vurderer, at der ikke er behov for særlige tiltag for at sikre autocampere gratis overnatningsmuligheder på offentlige parkeringspladser, da det allerede i dag er muligt på de fleste af byens parkeringspladser.

Hvis man vil øge parkeringsmulighederne for autocampere, kan man foreslå følgende tiltag

 • eksisterende skiltning med restriktioner for autocampere tages ned
 • der etableres samtidig parkeringszone med restriktioner, således at autocampere ikke kan langtidsparkere
 • på eksisterende parkering langs Vodbindervej (øst for den runde parkering) kan man lukke op for parkering af store autocampere ved at ændre skiltningen (p.t. er parkeringen forbeholdt busser)


Autocampere kan have brug for at komme af med affald og spildevand samt behov for strøm og rent drikkevand. Administrationen anbefaler, at man forud for en behandling af øgede overnatningsmuligheder for autocampere i Gilleleje, indgår en dialog med Gilleleje Havn om, at stille deres faciliteter til rådighed mod betaling. Det vil formodentlig forudsætte at Kommunen dispenserer fra/ændre lokalplanen for havnen.


Lovgrundlag
LBK nr 1386 af 11/12/2013 Færdselsloven
§92 Kommunen kan som vejbestyrelse med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser om vejens udnyttelse eller indretning. Herunder kan kommunen f.eks. lave forbud mod visse færdselsarter.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs og Turismeudvalget

 1. at udvalget anbefaler Teknisk Udvalg at eksisterende parkering langs Vodbindervej lukkes op for autocampere
 2. at udvalget anbefaler Teknisk Udvalg at eksisterende skiltning med restriktioner for autocampere i Gilleleje tages ned
 3. at udvalget anbefaler Teknisk Udvalg at overveje hensynet til autocampere ifm. ny parkeringsbekendtgørelse
 4. at afdække mulige samarbejder med Gilleleje Havn om etablering af autocamper faciliteter
Beslutning
1.-3. Beslutning i forhold til indstillingens punkt 1. - 3. udskydes til administrationen har haft dialog med Gilleleje Havn. Sagen genoptages til behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget inden udvalget kan komme med anbefalinger til behandling af sagen i Teknisk Udvalg.
4. Tiltrådt at indgå dialog med havnen, før der tages stilling til indstillingens punkt 1-3.

Fraværende: Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen

Efterretningssager

34. Gribskov Erhvervscenter A/S 2016 - evaluering af 2. kvartal 2016
24.10A00 - 2015/32251

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering om Gribskov Erhvervscenter A/S' kvartalsvise afrapportering.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har godkendt samarbejdsaftalen med Gribskov Erhvervscenter A(S (GEC A/S) på udvalgets møde den 30. november 2015. Samarbejdsaftalen indeholder en række driftsopgaver som centeret løser for Erhvervs- og Turismeudvalget og sammenslutningen af erhvervsforeninger, ErhvervGribskov.

Erhvervs- og Turismeudvalget har ud over driftsopgaverne købt GEC A/S til at løse en række af specifikke opgaver. De indsatser skal styrke den lokale erhvervsservice og markedsføre Gribskov som en erhvervsvenlig kommune, så virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye tiltrækkes. Målet for indsatserne er, at det lokale erhvervsliv i større grad bidrager med at løfte den fælles, lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Projekter i 2016
I 2016 er GEC A/S operatør på følgende projekter, som er finansieret af Erhvervs- og Turismeudvalget:

 • Handle Lokalt
 • Iværksætterhotel- og fabrik
 • Styrket butikslivet i Bymidten
 • Lokalt Investeringspanel
 • Iværksætternetværk og mentorforløb
 • Gribskov Erhvervskonference
 • Åbent hus dag, Industri
 • Investeringsrundtur i Gribskov
 • Styrkelse af lokale virksomheders kompetencer til at byde på større opgaver
 • Sparring til iværksættere ift kapitaltilførsel


Som et led i aftalen laver GEC A/S kvartalsvise afrapporteringer som vil give Erhvervs- og Turismeudvalget mulighed for at følge udviklingen i de projekter udvalget har igangsat - Se nedenstående bilag.

Administrationen vurdering:
Administrationen vurderer ud fra afrapporteringen fra Gribskov Erhvervscenter A/S, at der er den ønskede fremdrift i de enkelte projekter Erhvervs- og Turismeudvalget finansierer.


Lovgrundlag
LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6, stk 3

Økonomi


Bilag
Bilag ETU 220816: 2. kvartal Udbud Dok. nr: 2015/32251 027

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Industri Åbent Hus Dok. nr: 2015/32251 026

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Finansiering Dok. nr: 2015/32251 028

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Investeringsrundtur Dok. nr: 2015/32251 029

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Iværksættere Dok. nr: 2015/32251 030

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Iværksætterfabrik Dok. nr:. 2015/32251 037

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Iværksætterhotel Dok. nr: 2015/32251 038

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Generelt Dok. nr:. 2015/32251 031

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Branding Dok. nr:. 2015/32251 032

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Erhvervenes Dag Dok. nr:. 2015/32251 033

Bilag ETU 220816: 2. kvartal Byliv Dok. nr:. 2015/32251 034Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning
Fraværende: Michael Bruun, Thomas Elletoft, Brian Lyck Jørgensen


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:00 PM