Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 13-06-2016

Mandag den 13-06-2016 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Erhvervsstrategi 2016-2020
21 Autocamperparkering - Gilleleje


Efterretningssager
22 Status på arbejdet med at tiltrække investeringskapital til Gribskov
23 Gribskov Erhvervscenter A/S 2016 - evaluering af 1. kvartal 2016
24 Udpegning af nyt medlem af Gribskov Erhvervsråd
25 Udpegning af nyt medlem af repræsentantskab og bestyrelse Visit
Nordsjælland

Medlemmer:

Michael Bruun Jan Ferdinandsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Thomas Elletoft
Anders Gerner Frost
Jannich Petersen


Meddelelser:
Kommunen har modtaget en henvendelse fra Dansk Industri, som vil lave en udstilling på Folkemødet på Bornholm om de 10 forsøgsprojekter, herunder New Nordic Coast.
C oplyste, at de ønsker, at det fremgår af materialet, at C stemte imod projektet i Byrådet 13.4.2015.

Brian Lyck Jørgensen orienterede om tiltag i Fishing Zealand i efterårsferien.

Jørgen Emil Simonsen orienterede om, at Dansk Byggeris analyse kommer om ca. 14 dage.

Jan Ferdinandsen orienterede fra generalforsamling i Gribskov Erhvervscenter.

Michael Bruun orienterede fra Erhvervenes Dag i Gilleleje.

Turismestrategien blev uddelt på mødet.

Åbne

20. Erhvervsstrategi 2016-2020
24.00P00 - 2015/01786

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet, at godkende Erhvervsstrategien 2016-2020.

Baggrund
Planstrategi 2012 har fungeret som det formelle, nedskrevne, overordnede strategiske ophæng for kommunens erhvervsindsatser siden 2012. Ambitionen med den nye erhvervsstrategi er, at Byrådet mere målrettet skal kunne løfte det videre strategiske arbejde i at styrke kommunens erhvervsudvikling og markedsføring, så erhvervslivet bedre bidrager til vækst i kommunen. Gribskov skal fortsat være en attraktiv bokommune for eksisterende og kommende virksomheder og borgere.

Erhvervs- og Turismeudvalget står for udarbejdelse af strategien i tæt samspil med Arbejdsmarkedsudvalget og Vækst- og Skoleudvalget.

Forarbejdet
Erhvervsstrategien er baseret på en række analyser og dialogmøder med relevante interessenter. Forarbejdet har givet et solidt videngrundlag om Gribskov Kommunes erhvervsmæssige styrker og udfordringer. Arbejdet er udført i samarbejde mellem Gribskov Kommune og konsulentvirksomheden IRIS Group.

Byrådet har afholdt temamøde den 31. august 2015 omkring Erhvervsstrategien og ligeledes har Erhvervs- og Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Vækst- og Skoleudvalget haft et foreløbigt udkast til behandling i september med henblik på, at prioritere de foreslåede indsatsrområder.

Dialogproces
Erhvervsstrategien skal være en bredt forankret strategi for vækst og erhvervsudvikling i Gribskov Kommune. Derfor har der været afholdt dialogmøder med henholdsvis formændene for ErhvervGribskov-foreningerne (sammenslutningen af erhvervsforeninger i Gribskov Kommune) samt de 30 største virksomheder i Gribskov.

Erhvervspolitiske mål og fokusområder
Byrådet vil på baggrund af forarbejdet og dialogprocessen arbejde med fem erhvervspolitiske mål og fokusområder:

 1. Styrke vilkårene for virksomheder med potentiale og ambitioner om øget produktivitet og vækst.
 2. Styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem lokale virksomheder indenfor og på tværs af brancher for at styrke, fastholde og udvikle eksisterende virksomheder og brancher og sikre, at de oplever et godt erhvervsklima / at Gribskov er et lidt bedre sted at drive erhverv.
 3. Være blandt Danmarks bedste iværksætterkommuner.
 4. Tiltrække nye vækstgenererende virksomheder og investorer.
 5. Skabe gode rammer for at flere virksomheder aktivt tager socialt og miljømæssigt ansvar.


Fem centrale indsatsområder
Erhvervsstrategiens målsætninger skal opfyldes gennem fokus på fem centrale indsatsområder.

 1. Effektiv lokal erhvervsfremme
 2. Myndighedsopgaver med servicekultur, fysisk planlægning og byudvikling
 3. Menneskelige ressourcer
 4. Infrastruktur og tilgængelighed
 5. Byliv og attraktivitet


Når Byrådet har vedtaget Erhvervsstrategien, vil den blive sat op med samme grafiske udtryk som Udviklingsstrategien, og trykt som en folder.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
ETU har i 2014 bevilliget 380.000 kr til erhvervsstrategiarbejdet, finansieret inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

Bilag
Bilag ETU_ØU 130616: Erhvervsstrategi 2016 - 2020_Endeligt udkast. Dok nr. 2015/01786 048

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende Erhvervsstrategi 2016-2020Beslutning
1. Anbefalet.

Fraværende: Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost, Jannich Petersen
21. Autocamperparkering - Gilleleje
01.11G00 - 2016/12754

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at beslutte det videre forløb i forhold til at afdække mulighederne for at etablere 2-4 bynære autocamperpladser i Gilleleje.

Der kommer flere og flere autocampere på de nordsjællandske veje, og mange af dem kører til Gribskov Kommune og til Gilleleje. Autocamper-turister adskiller sig fra almindelige campister, ved at bo og leve i deres køretøj. De er derfor i højere grad afhængige i overnatningsmuligheder i attraktions- og bynære zoner, hvor de ikke er afhængige af yderligere transport til de lokale oplevelser.

Branchen har i en årrække ønsket mulighed for at overnatte i Gilleleje på en parkeringsplads.

Sagens forhold
Det seneste konkrete ønske om mulighed for etablering af 2-4 bynære autocamperpladser ved havnen i Gilleleje er fremsat af Ole Koch fra Gilleleje, en lokal autocamperentuast og repræsentant for foreningen campervenner.dk.

På kort sigt efterspørges konkret parkering uden faciliteter, dvs. at parkeringspladsen kun skal tilgodese underlagsbehov til tunge køretøjer, og skiltning der angiver hvor der må parkeres og inden for hvilke tidsrum. Supplerende må der gerne skiltes til nærmeste faciliteter, dvs til tømning af spildevand, kemisk toilet, affald mm.

Administrationens vurdering
Autocamperforhold ved parkeringspladser kan tage mange former. Ifølge branchens egne undersøgelser opholder de fleste autocamper-turister sig mellem 1-3 overnatninger et sted, og har ikke alternativ transport med sig.

Forholdene på de lovligt indrettede pladser varierer meget: nogle har ingen faciliteter, andre har adgang til strøm, vand, tømning af kemisk toilet, affalds- og spildevandshåndtering samt bomordning.

Parkeringsarealer til overnatning for autocampere er ikke omfattet af campingpladsbegrebet. Kommunen kan med samtykke fra politiet fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres på offentlige vejarealer, jf. færdselsloven § 92, stk. 1.

Drift og betaling
Driften af autocamperovernatningsparkering, kan for eksempel være private, den stedlige campingplads, havn eller kommune.

Pladser uden faciliteter er typisk gratis eller med meget lille gebyr.

Det er et fåtal af autocamper-turister, som er dedikeret til udelukkende at campere på gratis overnatningspladser, men denne gruppe vurderer branchen ikke til at have negativ indflydelse på betalingspladserne.

I Gilleleje kan det undersøges nærmere om lystbådhaven er interesseret i at håndtere eventuel betaling, eksempelvis, så autocamperturisterne betaler samme afgift som lystbåde pr nat.

Lokaliseringsmuligheder
Mulige lokaliseringer til autocampingovernatning i Gilleleje, kan eksempelvis være:

 • Parkeringspladsen i nordenden Fejlbergsvej.
 • Parkeringspladsen for enden af Østergade/Carl Lendorfsvej.
 • Den runde parkeringsplads ved Veststranden


Det er kommunalt ejet parkering, men plangrundlaget er ikke undersøgt nærmere.

En anden mulighed er, at indgå i dialog med lystbådhavnen i Gilleleje, om de er åbne for at autocampere kan parkere der, ligesom det sker i flere andre byer. Dette vurderes dog, at skulle forudsætte en dispensation fra lokalplanen.Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der etableres en forsøgsordning i 2016 med 1-2 parkeringsmuligheder for overnattende autocampere uden faciliteter og gebyr. Det må højest overnattes 1 nat. Parkeringen anvises på en af de kommunale ejede parkeringsarealer. Som en service oplyses desuden hvor der findes de nærmeste faciliteter til tømning af kemisk toilet, spildevand, påfyldning af rent vand og håndtering af dagrenovation, samt turistinformation.

Stillingtagen til den optimale placering, skiltning og implementering af projektet bør foretages af Teknisk Udvalg i tæt samarbejde med politiet. I den forbindelse bør der særligt være opmærksomhed på håndtering af dagrenovation, da kommunale affaldsstativer i byen er ikke til dagrenovation.

Den nødvendige skiltning, anslås at kunne blive etableret indenfor en beløbsramme på 3.000 kr.

Projektet vil blive evalueret ved udgangen af 2016 i regi af Teknisk Udvalg. Evalueringen vil blive forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget til orientering.

Lovgrundlag
Færdselslovens §92, stk. 1
Lov om offentlige veje mv.§ 8

Økonomi
Beløbsrammen til skiltning på 3.000 kr, vil kunne finansieres af udisponerede midler fra Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling 2015 der er blevet overført til 2016. Der resterer 58.750 kr af de udisponerede midler inden mødets start.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Teknisk Udvalg:

 1. at etablere en forsøgsordning for 1-2 parkeringsmuligheder for overnattende autocampere uden faciliteter og gebyr.


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:
2. at afsætte 3.000 kr til skiltning til forsøgsprojektet.


Beslutning
1. For: A, V (4)
Imod: C (1)
Undlod at stemme: O (1)

Indstillingen anbefalet

Fraværende: Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost, Jannich Petersen

2. For: A, V (4)
Imod: C (1)
Undlod at stemme: O (1)

Indstillingen tiltrådt

Fraværende: Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost, Janich Petersen


Efterretningssager

22. Status på arbejdet med at tiltrække investeringskapital til Gribskov
24.00A00 - 2014/05512

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering om status på arbejdet med tiltrække investeringer til virksomheder og iværksættere i Gribskov.

Baggrund
Arbejdet med tiltrække investeringskapital til Gribskov foregår i to forskellige spor. Dels har der været et afdækningsarbejde af muligheden for at etablere en Iværksætterfond, dels to konkrete investeringsinitiativer der udføres af Gribskov Erhvervscenter A/S.

Iværksætterfond
Erhvervs- og Turismeudvalget har igangsat arbejdet med at afdække muligheden for, at Gribskov Kommune på baggrund af et forslag fra enkelte erhvervsfolk og borgere om, at der etableres en iværksætterfond på ca. 50 mio. kr i 2014. Fondens formål er, at gøre det lettere for eksisterende virksomheder og iværksættere at få adgang til risikovillig kapital.

Midlerne til fonden skal komme fra for eksempel investeringer og fundraising blandt større private virksomheder, banker, forsikringsselskaber og pensionskasser samt crowdfunding (en måde, hvorpå man kan rejse penge til et projekt ved at indsamle både store og små bidrag fra en større gruppe bidragydere). Og på sigt også tiltrækning af midler fra statslige fonde, EU-strukturfonde og lignende.

Udvalget afsatte samtidig 50.000 kr til formålet. Administrationen har afdækket mulighederne, dels juridisk og dels ved at trække på erfaringer fra andre kommuner.

Juridisk vurdering af en mulig iværksætterfond i Gribskov
Forslaget om en fond eller et selskab til fremskaffelse af kapital til iværksættervirksomheder falder uden for rammerne af erhvervsfremmeloven og den såkaldte "548-lov" (lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber).

Kommunerne har efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler en vis mulighed for at yde økonomisk støtte til erhvervsvirksomheder. Dette gælder dog sædvanligvis kun generel erhvervsstøtte i form af eksempelvis støtte til etablering og vedligeholdelse af en god infrastruktur, tilbud om informationer og formidling af kontakt.

Med hensyn til individuel støtte er hovedreglen, at kommunen ikke kan yde økonomisk støtte i form af tilskud, lån, garantistillelse eller lignende til erhvervsvirksomheder. Dette gælder uanset om støtten har direkte karakter over for den pågældende virksomhed, eller om det sker på en mere indirekte måde i form af, at kommunen eksempelvis indskyder midler i en erhvervsfond eller lignende, der yder støtte eller garanti til virksomhed.

Det vil dog være muligt, at kommunen deltager i en fond eller et selskab, der arbejder for at tiltrække iværksættere til kommunen. Det er som sagt en betingelse for kommunens lovlige deltagelse, at arbejdet retter sig mod iværksættere i bred forstand uden at indebære individuel støtte, hvilket vil være i direkte modstrid mod formålet med den foreslåede fondskonstruktion.Endvidere må fonden eller selskabet ikke drives med profitformål for øje og der må ikke udbetales større selskabsudbytte, end hvad der svarer til en almindelig forrentning af den investerede kapital.

Erfaringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune
Administrationen har været i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune, der tidligere har igangsat et lignende projekt. Erfaringerne viser her, at det ikke i tiltrækkelig grad har været muligt at tiltrække investorer, som ville bruge virksomhedernes geografiske placering som et parameter for deres investeringer.

Det var ligeledes vanskeligt at finde tilstrækkeligt med kvalificerede iværksættere, som kunne komme i betragtning for investeringer. Administrationen i Ringkøbing-Skjern vurderer, at den kritiske masse ikke er til stede inden for kommunens geografiske afgrænsning.

I stedet overvejes det at oprette et investerings-panel, hvor iværksættere kan få vejledning og sparring i forhold til, hvor de kan opnå investeringer i deres virksomhed.

Erfaringerne fra Ringkøbing-Skjern gjorde, at Erhvervs- og Turismeudvalget tiltrådte, at stoppe arbejdet med en decideret fond, og efterfølgende arbejdede videre med et koncept for et lokalt iværksætter-investeringspanel.

To konkrete investeringsinitiativer i Gribskov
Gribskov Erhvervscenter A/S varetager i øjeblikket arbejdet med, at tiltrække investeringer til lokale virksomheder og iværksættere. Erhvervs- og Turismeudvalget har finansieret to projekter som retter sig i mod tiltrækning af investerer til Gribskov.

1: Sparring til iværksættere om finansiering
Der udarbejdes et koncept for, at lokale iværksættere kan få sparring fra et ”panel” ift at kunne få tilført finansiering til deres udvikling.

Opgaven bliver varetaget af Gribskov Erhvervscenter A/S som et led i samarbejdsaftalen for 2016, og Erhvervs- og Turismeudvalget bevilligede 30.000 kr til projektet.

2: Investeringsrundtur
Projektet går på at Gribskov Erhvervscenter A/S identificerer 10 relevante virksomheder med behov for investeringer. Samtidigt skal der identificeres og skaffes aftaler med 4-6 relevante investeringsrådgivere (banker, businessangels, fonde, private rådgivere med videre). Der skal lejes minibus til at fragte investeringsrådgiverne rundt til de enkelte virksomheder.

Opgaven bliver varetaget af Gribskov Erhvervscenter A/S som et led i samarbejdsaftalen for 2016, og Erhvervs- og Turismeudvalget bevilligede 35.000 kr til projektet.

For status på projekterne se punktet "Gribskov Erhvervscenter A/S 2016 - evaluering af 1. kvartal 2016" i den dagsorden.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning

Fraværende: Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost, Jannich Petersen
23. Gribskov Erhvervscenter A/S 2016 - evaluering af 1. kvartal 2016
24.10A00 - 2015/32251

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering om Gribskov Erhvervscenter A/S' kvartalsvise afrapportering.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har godkendt samarbejdsaftalen med Gribskov Erhvervscenter A(S (GEC A/S) på udvalgets møde den 30. november 2015. Samarbejdsaftalen indeholder en række driftsopgaver som centeret løser for Erhvervs- og Turismeudvalget og sammenslutningen af erhvervsforeninger, ErhvervGribskov.

Erhvervs- og Turismeudvalget har ud over driftsopgaverne købt GEC A/S til at løse en række af specifikke opgaver. De indsatser skal styrke den lokale erhvervsservice og markedsføre Gribskov som en erhvervsvenlig kommune, så virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye tiltrækkes. Målet for indsatserne er, at det lokale erhvervsliv i større grad bidrager med at løfte den fælles, lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Projekter i 2016
I 2016 er GEC A/S operatør på følgende projekter, som er finansieret af Erhvervs- og Turismeudvalget:

 • Handle Lokalt
 • Iværksætterhotel- og fabrik
 • Styrket butikslivet i Bymidten
 • Lokalt Investeringspanel
 • Iværksætternetværk og mentorforløb
 • Gribskov Erhvervskonference
 • Åbent hus dag, Industri
 • Investeringsrundtur i Gribskov
 • Styrkelse af lokale virksomheders kompetencer til at byde på større opgaver
 • Sparring til iværksættere ift kapitaltilførsel


Som et led i aftalen laver GEC A/S kvartalsvise afrapporteringer som vil give Erhvervs- og Turismeudvalget mulighed for at følge udviklingen i de projekter udvalget har igangsat - Se nedenstående bilag.

Administrationen vurdering:
Administrationen vurderer ud fra afrapporteringen fra Gribskov Erhvervscenter A/S, at der er den ønskede fremdrift i de enkelte projekter Erhvervs- og Turismeudvalget finansierer.


Lovgrundlag
LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6, stk 3

Økonomi


Bilag
Bilag ETU 130616: 1. kvartal Generel evaluering . Dok. nr. 2015/32251 014

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Iværksætterhotel. Dok. nr. 2015/32251 015

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Iværksætterfabrik. Dok. nr. 2015/32251 016

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Styrket Byliv. Dok. nr. 2015/32251 017

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Erhvervskonference. Dok. nr. 2015/32251 018

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Branding. Dok. nr. 2015/32251 019

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Iværksætternetværk. Dok. nr. 2015/32251 020


Bilag ETU 130616: 1. kvartal Styrkelse af lokale virksomheders bud på større opgaver. Dok. nr. 2015/32251 021

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Industri Åbent hus dag. Dok. nr. 2015/32251 022

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Investeringsrundtur. Dok. nr. 2015/32251 023

Bilag ETU 130616: 1. kvartal Sparring til iværksættere om finansiering. Dok. nr. 2015/32251 024


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning

Fraværende: Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost, Jannich Petersen
24. Udpegning af nyt medlem af Gribskov Erhvervsråd
24.10G00 - 2015/37238

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen om udpegning af nyt medlem til Gribskov Erhvervsråd til orientering.

Erhvervsrådets detailhandelrepræsentant Morten Ringsted fra Gilleleje Handels- og Turistforening udtræder af Gribskov Erhvervsråd i forbindelse med, at Gilleleje Handels- og Turistforening er trådt ud af ErhvervGribskov.

Ifølge retningslinierne for Gribskov Erhvervsråd godkendt af Byrådet i september 2012, skal et nyt medlem udpeges af formændene for Erhverv Gribskov.

ErhvervGribskov peger på Sidsel Zachariassen som repræsentant for detailhandel i Gribskov Erhvervsråd.

Administrationen anbefaler at udpegningen tages til efterretning

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi


BilagAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage ErhvervGribskovs udpegning af Sidsel Zachariassen til Gribskov Erhvervsråd til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning

Fraværende: Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost, Jannich Petersen
25. Udpegning af nyt medlem af repræsentantskab og bestyrelse Visit Nordsjælland
24.05G00 - 2016/18680

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen om udpegning af nyt medlem af repræsentantskab og bestyrelse i Visit Nordsjælland til orientering.

Karsten Andersen, Hotel Strand Gilleleje udtræder af Visit Nordsjællands repræsentantskab og bestyrelse. Erhverv Gribskov ønsker fremadrettet at være repræsenteret ved administrerende direktør for Tegners Museum Luise Gomard.

Derved er Luise Gomard og Stanna Øland Gribskov kommunes bestyrelsesmedlemmer i Visit Nordsjælland.

Administrationen anbefaler at udpegningen tages til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage Luise Gomards indtræden i Visit Nordsjællands repræsentantskab og bestyrelse til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning

Fraværende: Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost, Jannich Petersen

Sager behandlet på lukket møde:
26 Naturrum Tisvilde Strand - henvendelser om udbudsprocessen
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Thomas Elletoft; Anders Gerner Frost; Jannich Petersen


Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
02:45 PM