Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 02-05-2016

Mandag den 02-05-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
12 2. Budgetopfølgning 2016, Erhvervs- og Turismeudvalget
13 Vedtagelse af Turismestrategi 2016-2020
14 Nyttejobs på det Tekniske Område
15 Ansøgning Tisvilde og Omegns Erhvervsforening "Åben by Tisvilde / Tisvilde
& Omegn - Forår, Sommer, Efterår og Jul i Lejet"
16 Ansøgning - støtte til foreningens 100 års jubilæum - Gilleleje Handels- og
Turistforening
17 Ansøgning - Kortfilm til sociale medier - Gilleleje Handels- og
Turistforening
18 Ansøgning - Byport - Gilleleje Handels- og Turistforening


Efterretningssager
19 Status for turismen i Gribskov 2015

Medlemmer:

Michael Bruun Jan Ferdinandsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 19. "Status for turismen i Gribskov 2015" behandles som første punkt.
Pkt. 13. "Vedtagelse af turismestrategi 2016-2020" behandles som andet punkt.
Pkt. 12. "2. budgetopfølgning 2016, ETU" behandles som tredje punkt.
Herefter dagsorden godkendt.


Fraværende:
Jan Ferdinandsen

Meddelelser:
Administrationen orienterede om, at sagen vedrørende "Status for Gribskov Erhvervscenter" vil blive forelagt ETU på udvalgsmødet den 13. juni.
Jørgen Simonsen orienterede om, at der er lokale aktører der arbejder for at finde en løsning så der fortsat kan afvikles et "Træf" i Græsted.

Åbne

12. 2. Budgetopfølgning 2016, Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30Ø00 - 2016/02581

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Erhvervs- og Turismeudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Budgetopfølgning 2
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2016.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i den første BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalget
Samlet konklusion
Administrationen forventer, at budgettet for 2016 bliver overholdt på Erhvervs- og Turismeudvalgets området.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

 • Det er en forudsætning, at de udisponerede midler fra 2015 på 0,4 mio. kr., som er tilført Pulje til Erhvervsudvikling bliver udmøntet og anvendt i 2016. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 0,2 mio. kr. af midlerne.

Budgetopfølgningens grundlag
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Erhverv og Turisme.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1, forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at svare til såvel det vedtagede budget som det korrigerede budget.

Afvigelsen i forbrugsprocenten i figur 2 skyldes primært tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.

Beslutning

 1. Godkendt


Jan Ferdinansen fraværende
13. Vedtagelse af Turismestrategi 2016-2020
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen handler om vedtagelse af Turismestrategi 2016-2020.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har arbejdet med udformning af turismestrategien i en periode fra september 2014 til april 2016.

Det blev besluttet, at arbejdet med den lokale turismestrategi skulle afvente færdiggørelse af Visit Nordsjællands strategi for at skabe en sammenhæng mellem den regionale og den lokale turismestrategi.

Sagen kommer på dagsordenen som følge af Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning af den 11. april 2016 og med henblik på vedtagelse af Turismestrategi 2016-2020.

Om forslag til Turismestrategi
Formål med turismestrategi
Turismen har stor betydning for Gribskov Kommune, og en turismestrategi har til formål at styrke og sætte retning for den fremtidige turismeindsats i kommunen.

Udformning af første version af turismestrategi
I november 2015 blev der afholdt en åben workshop for interesserede politikere, borgere, foreninger mv. som start på strategiarbejdet. På baggrund af de indsamlede input har administrationen udarbejdet et første udkast til Turismestrategi, som blev fremlagt på et Byrådstemamøde den 1. februar 2016.

Efter Byrådstemamødet blev udkastet tilrettet og derefter offentligt fremlagt.

Offentlig fremlæggelse
I perioden 12. februar 2016 - 11. marts 2016 har forslaget været i offentlig fremlæggelse. I offentlighedsfasen er der indkommet 20 input, der samlet rummer over 100 større og mindre forslag til indsatser, ændringer og kommentarer til Turismestrategien 2016-2020.

Endeligt forslag til Turismestrategi
Erhvervs- og Turismeudvalget har drøftet de indsamlede input på udvalgets møde den 11. april 2016 og afstemt hvordan forslag til Turismestrategien skal bearbejdes, som følge af input, indsamlet i forbindelse med den offentlige fremlæggelse.

Med afsæt i input fra Erhvervs- og Turismeudvalget har administrationen bearbejdet den første version af forslaget.

Det bearbejdede forslag er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 1.

Når Byrådet har vedtaget Turismestrategien, vil den blive sat op og trykt som en folder.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der er i budget 2016-2020 ikke afsat midler til at understøtte implementering af Turismestrategien med særlige aktiviteter eller tiltag.

Høring
Udkast til Tursiemstrategi 2016-2020 har været i offentlig fremlæggelse fra den 12. februar 2016 - den 11.marts 2016

Bilag
Læsevejledning tilføjet protokollen fra møde i Erhvervs- og Turismeudvalget
Bilag 1 erstattes af bilag 3. Bilag 3 er en tilrettet version af bilag 1. Bilag 3 udgør bilag til Økonomiudvalget og Byrådets behandling af punktet.

Bilag 1: ETU 02-05-2016 Turismestrategi 2016-2020 Dok.nr. 2014/23243 164

For særligt interesserede
Er man interesseret i at læse alle input i deres fulde længde, kan man finde dem i dokumentet nedenfor. Dokumentet udgjorde bilag til behandling af sagen i Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. april 2016

Bilag 2: ETU 11-04-2016 Turismestrategi 2016 - 2020 - høringssvar i deres fulde længde Dok. nr. 2014/23243 157


Bilag til Økonomiudvalget og Byrådets behandling af punktet
Nedenstående bilag (rettelse til bilag 1) er udleveret til Erhvervs- og Turismeudvalgets medlemmer på mødet og tilføjet ved protokollering. Bilaget erstatter bilag 1 i Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandling af punktet.

Bilag 3: ETU 02-05-2016 Turismestrategi 2016-2020. ( Præsenteres 02.05.2016 på ETU) Dok. nr: 2014/23243 160


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage Turismestrategi 2016-2020Beslutning

 1. Anbefales


Jan Ferdinansen fraværende
14. Nyttejobs på det Tekniske Område
00.17G00 - 2016/02636

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg samt Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om afsætning af midler til nyttejobs på det tekniske område.

Borgmesteren har i samråd med Erhvervs og Turismeudvalget og med baggrund i 'Vækst Gribskov' fremsat ønske om at forbedre renhold af veje og offentlige arealer i kommunen. Og foreslår at man bruger kommunens nytteindsats til dette arbejde.

Formål
Målet med en ekstraordinær indsats for at forbedre renholdet på udvalgte arealer i kommunen er, at arealerne fremstår mere attraktive for turister, borgere og de mange sommerhusejere, og samtidig kombinere dette med Jobcenterets behov for nyttejobs i beskæftigelsesindsatsen.

Der ligger endvidere et ønske om, at denne indsats kan være med til at fremme billedet af kommunen som en tiltalende bo-kommune.

Denne indsats er ekstraordinær og skal ses som en understøttelse af det arbejde, som kommunen har indgået aftaler med eksterne entreprenører om.

Nytteindsatsen i dag
Nytteindsatsen varer op til 13 uger og har til formål, at den ledige arbejder for den ydelse der modtages, samtidig med at den ledige indgår i et arbejdsfællesskab.

Nytteindsatsen sker i dag med udgangspunkt fra Skovgårdsvej i Helsinge, hvor også Gribskovs interne servicevirksomhed (GIV) er lokaliseret. Nytteindsatsen og GIV fungerer i dagligdagen i en tæt koordineret indsats.

Nytteindsatsen er primært tiltænkt personer, som er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job. Nytteindsatsen rummer dog også ledige, der er lidt længere fra arbejdsmarkedet.

Nytteindsatsen varetager i dag en bred vifte af arbejdsopgaver afhængig af årstider og efterspørgsel bl.a. oprydning på kommunens strande, hjælp til diverse frivillige arrangementer m.v.

Nytteindsatsen fremadrettet
Såfremt nærværende dagsorden tiltrædes i de tre udvalg vil nytteindsatsen fremadrettet prioritere at løse opgaver med renhold på udvalgte arealer i kommunen, i turistområderne i Helsinge, Gilleleje og Tisvildeleje, indenfor de rammer som kommunen har indgået aftaler med eksterne entreprenører om.

Konsekvensen for nytteindsatsen er, at der kan blive løst færre andre typer af opgaver, som eksempelvis hjælp ved større frivillige arrangementer i kommuner grundet opprioritering af renholdelsesopgaverne.

Målgruppen
Målgruppen for nytteindsatsen vil være den samme målgruppe som i dag:

 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • (Åbenlyst) uddannelsesparate unge der venter på, at starte på deres valgte uddannelse
 • Borgere på arbejdsmarkedsydelse
 • Integrationsborgere;

Der ud over foreslår administrationen, at borgere omfattet af den 3-årige integrationsperiode fremadrettet også bliver en del af målgruppen. Denne målgruppe er lovgivningsmæssigt ikke omfattet af nyttejob reglerne, i stedet etableres virksomhedspraktikker med et sammenligneligt indhold.
Integrationsmålgruppen vurderes til, at være væsentligt mere ressourcekrævende end ovenstående tre målgrupper. På den baggrund afhænger antallet af integrationsborgere der kan deltage af hvor vidt det er muligt at rykke interne ressourcer til at varetage denne konkrete opgave. Dette kan eksempelvis være en seniorjobber eller lignende. Såfremt der ikke kan rykkes ressourcer vurderes det, at det vil være muligt at have 2-3 integrationsborgere løbende. Findes de nødvendige ressourcer vurderes det, at der kan være 8-10 integrationsborgere løbende.

Stabilitet i opgaven
Da antallet af borgere i nytteindsatsen varierer alt afhængig af årstid, ledighed, personer der ikke møder ind m.v. må det forventes, at omfanget af renholdelsesindsatsen også kan variere fra dag til dag.

På den baggrund søger administrationen, at knytte nytteindsatsen og GIV så tæt sammen som muligt, så ansatte GIV medarbejdere vil kunne supplere indsatsen, alt afhængig af medarbejdernes skånehensyn. For Arbejdsmarkedsudvalget betyder dette, at man indskrænker forståelsen af 4 års reglen, der blev besluttet i forbindelse med GIV (Byrådet, 1. 9 2014, sag nr. 173).

Evaluering og effekter
Forsøgsperioden iværksættes fra sommeren 2016 og frem til og med 2. kvartal 2017. Indsatsen evauleres efter 1. kvartal 2017 mhp. at vurdere effekter og hvorvidt indsatsen skal fortsætte og eventuelt skal skaleres op eller ned.


Effekter renhold
Ved at intensivere renhold af bymidten i Gilleleje, Helsinge og Tisvildeleje samt strand- og parkeringsområderne i Gilleleje og Tisvildeleje forventes det, at give en bedre oplevelse for både turister og borgere i kommunen.

Der vil blive taget kontakt til en række relevante erhvervsdrivende, handelsforeninger- og turistforeninger før iværksættelse af renholdelsesopgaven og undervejs for at være i dialog omkring behov og deres oplevelse af renholdelsesniveauet i de udvalgte områder.

Beskæftigelseseffekter
Erfaringsmæssigt kommer 40 - 50 % af deltagerne i job eller uddannelse i forbindelse med nytteindsatsen i Gribskov Kommune. Hvorvidt ændringerne i opgaverne vil have en negativ eller positiv effekt på beskæftigelseseffekten er vanskeligt at vurdere, men vil blive fulgt tæt under hele forsøgsperioden.
Særligt for integrationsborgerne forventes ikke en umiddelbar stor effekt i forhold til ordinære jobs. Til gengæld forventes det, at indsatsen kan være første skridt i integrationen på arbejdsmarkedet og en effekt på længere sigt.

Økonomi
Opgaven vil medføre merudgifter i nytteindsatsen til eksempelvis udstyr, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis sko) og formentlig også leasing af mandskabsvogn, indkøb af ladcykler m.v., da opgaverne er placeret flere forskellige steder i kommunen.

Det skønnes at driften vil medføre ekstra udgifter for kr. 90.000.

På den baggrund foreslår administrationen, at dette finansieres med kr. 30.000 fra hvert af udvalgene; Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget og Teknisk udvalg inden for udvalgenes eksisterende rammer.

Den samlede udgift for projektet er i alt kr. 90.000 og således betinget af, at alle tre udvalg tiltræder beslutningen, herunder også økonomien.


Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2, 3, 12 og 13

Økonomi

For Erhvervs- og Turismeudvalget foreslår administrationen, at de 30.000 kr. findes indenfor rammerne af de udisponerede midler, der stammer fra overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb i 2015.


Bilag


Administrationens indstilling Administrationen indstiller til Erhvervs og Turismeudvalget at:

 1. Der afsættes 30.000 kr til medfinansiering af materiel og drift forbundet med nytteindsatsen
 2. at beløbet finansieres af de udisponerede midler fra ETU's budget, der blev overført ifm. regnskabsopgørelsen for 2015.
 3. at administrationen tager kontakt til Handelsforeninger/turistforeninger i Gilleleje og Helsinge mhp. at bede om input og ønsker til behov for ekstra renhold (lokaliteter, tidspunkt, art og omfang)Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt


Lone Møller (A) tager forbehold for sagen indtil den er behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget.

Jan Ferdinansen fraværende
15. Ansøgning Tisvilde og Omegns Erhvervsforening "Åben by Tisvilde / Tisvilde & Omegn - Forår, Sommer, Efterår og Jul i Lejet"
24.10G00 - 2016/13013

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at behandle ansøgning om støtte til arrangementet "Åben by Tisvilde / Tisvilde & Omegn - Forår, Sommer, Efterår og Jul i Lejet".

Baggrund
Ansøgningen er fremsendt på vegne af Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn i samarbejde med Gribskov Erhvervscenter samt ErhvervGribskov/TurismeErhvervsnetværket.
Der ansøges om 49.000 kr. til arrangementer, der bliver afholdt over et antal torsdage i henholdsvis uge 18 (Kristi Himmelfart), uge 30, uge 42 og 2 weekender i advent, sidstnævnte i lighed med sidste år.

Ansøgerne beskriver situationen for hovedparten af alle erhvervsdrivende i Tisvildeleje, Tisvilde og Omegn som værende afhængige af sommersæsonen, og i alle andre perioder falder antallet af besøgende til området dramatisk. Således er de fleste butikker, restauranter, cafeer og gallerier traditionelt lukkede, og hoteller og kursussteder kører videre på nedsat blus i en mere eller mindre lukket by, i årets resterende måneder.

En initiativgruppe, der består af samtlige handlende, hoteller, restauranter m.v., gik sammen om eventen ’Jul i Tisvildeleje’, hvor alle holdt åbent i 2 weekender i advent og adskillige afholdte aktiviteter gjorde virkelig Tisvildeleje et besøg værd i 2015. Arrangementet modtog stor pressebevågenhed og gav et nødvendigt opsving til byen i en ellers død periode. Gribskov Kommune støttede projektet med 30,000 kroner og derudover bidrog lokalrådet samt alle handlende både med økonomisk bidrag og frivillige timer til at gøre julen en succes.

Ansøgerne ønsker nu at fortsætte den positive tendens med ’handel lokalt – hele året’ med en række yderligere arrangementer med samme fokus som i det foran beskrevne:

Arrangementerne i Tisvildeleje
Arrangørerne beskriver de planlagte arrangementer således:

"Koncepterne vil være varierede i de forskellige temauger, men grundideen vil gennemgående være at præsentere Tisvildelejes faste handlende, restauranter, gallerier, hoteller m.v. og slå på den lokale høje kvalitet i udbud og service – og dermed cementere årsager til, at besøgende fra både Gribskov Kommune og udefra, vil få øje på Tisvildeleje som et attraktivt sted at besøge – og handle lokalt!

I lighed med Jul i Tisvildeleje vil initiativgruppen sikre at alle butikker, restauranter, cafeer, hoteller, gallerier, besøgsgårde m.v. holder åbent, og bidrager både med aktiviteter og økonomisk til gennemførelse. Derfor vil vi i denne omgang udelukkende fokusere vor ansøgning på 4 stk. til lejlighederne relevante opdateringer af vort ’julekort’, der var en meget stor succes i forbindelse med Jul i Tisvildeleje – et fysisk kort, der beskriver forretninger, restauranter, besøgsgårde, gallerier, hoteller m.v., med angivelse af tidsplaner- og steder for de forskellige planlagte aktiviteter."

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at arrangementer af denne type vil kunne have en positiv effekt på handlen i Tisvilde. Arrangementet kan desuden være et led i "handel lokalt"-tiltaget, hvor der er fokus på at kunne holde handlen lokalt og ligeledes som et led i "Det Gode Liv - hele året rundt, hvilket er en del af tænketanken Vækst:Gribskovs forslag til vækstpotentialer i Gribskov


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 13 stk 5 og stk 6


Økonomi
Ansøgt budget til Åben By Tisvildeleje – Forår, Sommer, Efterår og Jul i Lejet

Designændringer ’julekort’ x 4 årstider (4 x 2.500 kroner) 10.000,00

Produktion af fysiske kort – 10.000 x 4 (6.000 kroner x 4) 24.000,00

Produktion af plakater 5.000,00

Distribution af kort f. eks i sommerhuse, og uden for Tisvildeleje 10.000,00

Ansøgt beløb i alt, kr. 49.000,00BilagAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. behandle ansøgningen fra Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn om støtte til "Åben by Tisvilde / Tisvilde & Omegn - Forår, Sommer, Efterår og Jul i Lejet".
 2. at den ansøgte støtte på 49.000 kr finansieres af de udisponerede midler fra ETU's budget, der blev overført ifm. regnskabsopgørelsen for 2015.Beslutning

 1. Ansøgningen ikke tiltrådt
 2. Bortfalder


Jan Ferdinansen fraværende
16. Ansøgning - støtte til foreningens 100 års jubilæum - Gilleleje Handels- og Turistforening
24.10G00 - 2016/14133

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at behandle ansøgning fra Gilleleje Handels- og Turistforening om støtte til foreningens 100 års jubilæum.

Baggrund
Gilleleje Handels- og Turistforening ansøger om 15.000 kr. til arrangementer i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum.

Foreningen fremhæver i ansøgningen, at de vil:

"fejre og festliggøre foreningens 100 års jubilæum. Planen er at afvikle forskellige “happenings” fra foråret 2016, ca. 12 ting pr. måned, frem til Kulturnatten lørdag 20/8. Årets tema bliver 100 året i GHTF.

De “happenings” som er på tegnebrættet er anderledes vandreture med sjove historier fra byens borgere og handelsliv. Billeder fra byen som viser udviklingen fra dengang til nu. Disse billeder er planen at de trykkes op, og kommer på en plakatsøjle på torvet.
Helt overordnet forsøger vi at inddrage byen, og byens borgere, da Gilleleje Handels- og
Turistforening ikke havde eksisteret uden handlen.

Forskelligt afhængig af aktivitet.

 • Plakatsøjle; oplæg er placering på torvet i Gilleleje.
 • Egnsteater; opføres ifm. Torvedage på torvet i Gilleleje.
 • Flag; til Flag Allé på Vesterbrogade, som indikerer 100 året.
 • Byvandringer; Gilleleje by."


Gilleleje Handels- og Turistforening vil stå for koordinering med diverse involverede, samt helt overordnet afvikling af jubilæumsåret.

Tilladelse til opstilling af plakatsøjle vil blive sendt til Gribskov kommune. Dialog er allerede i gang med Teknisk udvalg omkring plakatsøjle.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 13 stk 5 og stk 6

Økonomi
Der ansøges samlet set om 15.000 kr til

 • Plakatsøjle til torvet
 • Optryk af billeder
 • Flag med 100års logo til flag-alle
 • Egnsteater på torvet skuespil
 • AnnoncerBilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. behandle ansøgningen fra Gilleleje Handels- og Turistforening om støtte til 100 års jubilæum.
 2. at den ansøgte støtte på 15.000 kr finansieres af de udisponerede midler fra ETU's budget, der blev overført ifm. regnskabsopgørelsen for 2015.
Beslutning

 1. Ansøgningen tiltrådt
 2. Tiltrådt

Jan Ferdinansen fraværende
17. Ansøgning - Kortfilm til sociale medier - Gilleleje Handels- og Turistforening
24.10G00 - 2016/14132

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at behandle ansøgning fra Gilleleje Handels- og Turistforening om støtte til en kortfilm om Gilleleje til brug på de sociale medier.

Baggrund
Gilleleje Handels- og Turistforening ansøger om 15.000 kr. til at producere en kort film om Gilleleje til de sociale medier.

Foreningen fremhæver i ansøgningen, at de vil

"lave en kort film om Gilleleje, til brug på de sociale medier. Filmen skal understøtte turisters valg af feriedestination, hvor billeder og de sociale medier har stor påvirkning.
Filmen skal tekstes i 3 sprog, dansk, engelsk og tysk.

Filmen skal optages i Gilleleje by, hvor den gamle fiskerby med havn, strand og by fremhæves. De gode spisesteder, de mange specialforretninger skal fremhæves. Det samme skal det autentiske havnemiljø, bådbyggeri, og de skønne strande med blå flag.

Målgruppen er turister; danske, nordiske og øvrige nationaliteter.

Gilleleje by, Havnen og det øvrige erhvervsliv med butikker, cafeer og spisesteder skal medvirke i filmen."

Gilleleje Handels- og Turistforening sørger for at filmen placeres og bruges de rigtige steder.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 13 stk 5 og stk 6

Økonomi
Den samlede økonomi er på 22.000 alt incl., hvoraf Erhvervs- og Turismeudvalget ansøges om 15.000 kr mens Gilleleje Handels- og Turistforeningen finansierer resten.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. behandle ansøgningen fra Gilleleje Handels- og Turistforening om støtte til kort film til de sociale medier.
 2. at den ansøgte støtte på 15.000 kr finansieres af de udisponerede midler fra ETU's budget, der blev overført ifm. regnskabsopgørelsen for 2015.Beslutning

 1. Ansøgningen ikke tiltrådt
 2. Bortfalder


Jan Ferdinansen fraværende
18. Ansøgning - Byport - Gilleleje Handels- og Turistforening
24.10G00 - 2016/13984

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at behandle ansøgning om støtte til indkøb af nyt banner til Byporten fra Gilleleje Handels- og Turistforening.

Baggrund
Gilleleje Handels- og Turistforening ansøger om 13.750 kr. til indkøb af nyt banner til Byport i Gilleleje.

Foreningen fremhæver i ansøgningen, at

"Alle som kommer kørende til Gilleleje ad Hillerødvejen, har gennem de seneste mange år været budt velkommen af Gillelejes Byport, hvor banneret om sommeren hænger over
vejen. Budskaberne på banneret har typisk været sommerens aktiviteter og kommunens logo. Et banner har en levetid på 2-3 år. På det eksisterende banner, eksisterer 2 af aktiviteterne ikke mere; Jazz på Havnen og Havnefesten.
Vedligeholdelse af Byporten og indkøb af ny banner, der har omkostningerne i mange år ligget langt over det beløb kommunen hidtil har bidraget med, som er 3.000 kr. (via Gribskov Erhvervsråd). Tilskudsbeløbet har ikke været reguleret gennem en årrække ".

Byporten er placeret ved Hillerødvejen lige efter rundkørslen og inden man ved kommer ind til Gilleleje. Flagstængerne er placeret;

 • 2 stk på hjørnet Hillerødvejen/Industrivej og
 • 2 stk ved Græstedvejen ved indkørslen til Gilleleje.


Opsætning i maj måned. Banneret vil hænge oppe til ca. slutningen af august. Samme tidsperiode vil der være for flagene.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 13 stk 5 og stk 6

Økonomi
Banner incl print 7.500 kr.
Påsyning af forstærkning 3.500 kr.
4 flag med stivere 2.750 kr.

Samlet ansøgning 13.750 kr.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. behandle ansøgningen fra Gilleleje Handels- og Turistforening om støtte til indkøb af nyt banner til Byporten.
 2. at den ansøgte støtte på 13.750 kr finansieres af de udisponerede midler fra ETU's budget, der blev overført ifm. regnskabsopgørelsen for 2015.Beslutning

 1. Ansøgningen tiltrådt under forudsætning af, at banneret også indeholder reklame for kulturelle aktiviteter i Gilleleje.
 2. Tiltrådt


Jan Ferdinansen fraværende

Efterretningssager

19. Status for turismen i Gribskov 2015
20.00G00 - 2015/04948

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering om status for turismen i Gribskov 2015.

Sagens forhold
Direktør Annette Sørensen, Visit Nordsjælland vil give en status på turismen i Gribskov 2015 samt udviklingstendenser i 2016.

På mødet præsenteres bl.a. statistik over overnatninger i feriehuse og på campingpladser.

Annette Sørensen vil ligeledes orientere om status for de to tværgående projekter, som Gribskov Kommune deltager i:

 • Maritim Turisme
 • Kyst, by og natur - Turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland


Endelig vil Annette Sørensen kommentere Gribskov Kommunes kommende Turismestrategi 2016-2020 med fokus på kommunens styrker samt Visit Nordsjællands anbefalinger til fremtidige prioriteringer.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13 stk 5


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning


Jan Ferdinansen fraværendeMødet startet:
03:04 PM

Mødet hævet:
04:30 PM