Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 11-04-2016

Mandag den 11-04-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Årsregnskab 2015 - Erhvervs- og Turismeudvalget
10 Behandling af bemærkninger til Forslag til Turismestrategi 2016-2020
11 Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)

Medlemmer:

Michael Bruun Jan Ferdinandsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Punkt 10 behandles som sidste punkt.


Fraværende:
Anders Gerner Frost
Jannich Petersen


Meddelelser:
- Formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget har modtaget en henvendelse fra Meny, Græsted om muligheden for, at Kommunalbestyrelsen vil ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation til, at detailhandlen i Græsted kan holde åbent i pinsen i forbindelse med Veterantræffet. Dette er blev muligt med en ændring i lukkeloven ved særlige lejligheder f.eks. lokale festivaler og byfester.
- Administrationen orienterede kort om "Geraud Markets" planer om at etablere et fødevaremarked på Lokalbanens areal i Tisvilde i juli måned. Området er privatejet og kommunen skal ikke give arrangementstilladelse til fødevaremarkedet. Notat blev uddelt på mødet.
- Administrationen orienterede kort om Naturrum Tisvildeleje Strand, hvor kommunen har modtaget en række spørgsmål og kritik af den måde, hvorpå Naturrum Tisvildeleje Strand FMBA har håndteret projektet "Naturrum Tisvildeleje Strand"
Notat blev omdelt på mødet.
- Udvalgsformanden orienterede om, at Jan Ferdinansen er indtrådt i Bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter i stedet for Anders Gerner Frost.

Åbne

9. Årsregnskab 2015 - Erhvervs- og Turismeudvalget
00.32S00 - 2016/00652

Sagsfremstilling
Årsregnskabet 2015 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

I 2015 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2015 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2016.
I 2016 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af 4 budgetopfølgninger i løbet af året.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2016.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, der besluttes i ØU og BY.

Regnskab for Erhvervs- og Turismeudvalget
Samlet viser regnskabet for Erhvervs- og Turismeudvalget et forbrug på 7,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. svarende til 12,8 procent i forhold til det korrigerede budget.
Det er en afvigelse på 0,7 mio. kr. i forhold til vurderingen af forventet forbrug ved BO4 2015, som skyldes færre udgifter på Drift, ETU og Pulje til Erhvervsudvikling end forventet.

Regnskabsafvigelsen på 1,1 mio. kr. skyldes følgende:

 • Mindreforbrug på aktiviteter under Drift, ETU med 0,1 mio. kr. Beløbet søges overført til 2016, hvor det forventes udmøntet af udvalget.
 • Mindreforbrug på Pulje til Erhvervsudvikling med 1,0 mio. kr.
  Heraf vedrører 0,7 mio. kr. aktiviteter, som alle er disponeret men først forventes realiseret i 2016. De største projekter er Maritime turisme og Maritim klynge, Yderområder på forkant samt Erhvervsstrategi.
  Derudover er der udisponerede midler på 0,3 mio. kr., som forventes udmøntet af udvalget i 2016.


Det overordnede regnskabsresultat for Erhvervs- og Turismeudvalget kan ses af følgende illustration.
Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på ramme niveau:Tabellen viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Erhverv og turisme i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes fortrinsvis følgende områder:

Drift, ETU
Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. under Drift, ETU, som fortrinsvis skyldes færre udgifter til drift på resultatkontrakt med Gribskov Erhvervsråd og udisponerede midler. Restbudget søges overført til 2016, hvor det forventes udmøntet af udvalget.

Puljer, ETU
Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Pulje til Erhvervsudvikling. Heraf søges overført 0,7 mio. kr. til aktiviteter, som alle er disponeret men først forventes realiseret i 2016 og udisponerede midler på 0,3 mio. kr., som forventes udmøntet af udvalget i 2016.
Det drejer sig om følgende aktiviteter:

 • Erhvervsstrategi
 • Nordsjællands Maritime Klynge
 • Yderområder på forkant
 • Fishing Zealand, trykning af fiskeguide
 • Fishing Zealand, Tilskud til DM i surfcasting
 • Væksttiltag strande, oprydning
 • Væksttiltag strande, forbedring af handicaprampe
 • Maritim turisme og Maritim klynge
 • Styrk butikslivet i bymidten
 • Udisponerede midler i 2015Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Erhvervs- og Turismeudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 1 til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, BEK nr 5. af 05/01/2016 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4

Økonomi


Bilag
Bilag 1: ETU 11.04.15: Årsberetning 2015 - Mål og evaluering, doknr. 2016/00652 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Erhvervs- og Turismeudvalget
 2. at godkende følgende overførsler til 2016:
 3. Formål
  Beløb
  i 1.000 kr.
  Drift, ETU
  75
  Pulje ETU - Erhvervsstrategi
  109
  Pulje ETU - Projekt Nordsjællands Maritime Klynge"
  40
  Pulje ETU - Yderområder på forkant
  100
  Pulje ETU - Turismeworkshop
  18
  Pulje ETU - Fishing Zealand, Trykning af fiskeguide
  10
  Pulje ETU - Tilskud DM i surfcasting
  7
  Pulje ETU - Væksttiltag strande - Oprydning
  25
  Pulje ETU - Væksttiltag strande, Forbedring af handicapramper
  15
  Pulje ETU - Maritim turisme og Maritim klynge
  326
  Pulje ETU - Styrk butikslivet i bymidten
  85
  Pulje ETU - Udisponerede midler i 2015
  279
  I alt
  1.089
Beslutning

 1. Anbefales
 2. Anbefales


Jannich Petersen og Anders Gerner Frost fraværende
10. Behandling af bemærkninger til Forslag til Turismestrategi 2016-2020
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Introduktion
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at behandle indkomne bemærkninger til Turismestrategi 2016-2020 og beslutte eventuel indarbejdelse af indkomne forslag og bemærkninger i Turismestrategi 2016-2020. Derudover skal udvalget beslutte, om restbeløb fra den afholdte turismeworkshop skal øremærkes tiltag, som understøtter turismestrategien.
Administrationen vil herefter indarbejde de besluttede bemærkninger og forslag i Turismestrategien, og et endeligt forslag til Turismestrategi 2016-2020 vil blive forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget til godkendelse på mødet den 2.5.2016.

Baggrund
Udkast til Turismestrategi 2016-2020 har været fremlagt offentligt fra den 12.02.2016 til den 11.03.2016. I offentlighedsfasen er der indkommet 20 bemærkninger, der samlet set rummer godt 100 større og mindre forslag til indsatser, ændringer og kommentarer til Turismestrategi 2016-2020. Bilag 3.

De mange bemærkninger og forslag fra borgere, aktører og samarbejdspartnere kan ses som et udtryk for engagement og interesse i turismeudviklingen i Gribskov Kommune.

Hovedpunkter i bemærkningerne
Hovedpunkterne i bemærkningerne drejer sig primært om:

 • Generelle kommentarer: anerkendelse af at kommunen udarbejder en turismestrategi og forslag om at udarbejde handleplaner for indsatserne i strategien
 • Vision og overordnede turistpolitiske overvejelser:forslag om yderligere udfoldelse af, hvad der er unikt ved Gribskov Kommune, ønske om en ambitiøs og retningsgivende vision samt tydeligere beskrivelse af kommunens turismeindsats i en regional og national kontekst
 • Kompetencefordeling: forslag om at præcisere ansvars- og kompetencefordelingen mellem kommune og samarbejdspartnere i relation til turismeindsatsen.
 • Udvikling af Gilleleje:ønske om fokus på udvikling af maritim erhverv og aktiviteter, forslag om forskønnelse af tilkørselsveje og bymiljøet, forslag om yderligere aktiviteter for turister og borgere i Gilleleje Havn samt ønske om realisering af Museumsstrøg i Gilleleje.
 • Natur- og Kystturisme:Markant fokus på, at natur og kyst (og aktivt friluftsliv) er en særlig værdi i Gribskov Kommune med fokus på beskyttelse og benyttelse. Forslag om at indarbejde indsats omkring oplevelsesruter som fx Pilgrimsruten Tisvildevejen samt ønske om at styrke Gribskov Kommunes fokus på vandre-, cykel- og rideturisme.
 • Attraktioner og overnatninger: Anerkendelse af at udvikle attraktioner og oplevelsestilbud med udgangspunkt i lokale, stedbundne værdier og fortællinger. Forslag om ny attraktion med international tiltrækning (Gilleleje 43). Forslag om at koble overnatninger og oplevelser som varemærke for Gribskov Kommune. Øge og styrke overnatningsfaciliteter fra hotel til vandrehjem og B&B.
 • Værtsskab og service: Forslag om udvikling af værtsskabspakker for detailhandel, ønske om fokus på, at værtsskab får bredere forankring i forhold til mødet med turister hos borgere, attraktioner mv.
 • Events og byliv: Opbakning til fortsat eventudvikling og fokus på aktiviteter hele året. Forslag om inddragelse af fritidsborgere i eventudvikling.
 • Fødevarer og landboturisme: anerkendelse af temaet som væsentlig indsats, forslag om at indarbejde Smag på Nordsjællands nyligt vedtaget strategi som et strategisk bidrag til kommunens arbejde med temaet

Administrationens vurdering af bemærkninger
Administrationen har gennemgået alle bemærkninger og de godt 100 større og mindre forslag til indsatser, ændringer og kommentarer til Turismestrategi 2016-2020. Administrationen har ligeledes videresendt bemærkninger der har relevans for andre strategier og planer som Gribskov Kommune arbejder med for nuværende som fx Stiplan 2016 og Erhvervsstrategien.

Anbefaling
Administrationen anbefaler Erhvervs- og Turismeudvalget, at tage alle bemærkninger og forslag til efterretning samt at godkende indarbejdelse af de bemærkninger og forslag, der er anbefalet og vedlagt i bilag 2.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af Turismestrategien med særlige aktiviteter eller tiltag.

Erhvervs- og Turismeudvalget afsatte på sit møde den 26.5.2015 50.000 kr. til afholdelse af en workshop. Workshoppen er afholdt, og der er 18.000 kr., som ikke er anvendt til dette formål. Beløbet ønskes overført (i forbindelse med årsregnskab og overførsler), og det foreslås, at restbeløbet, hvis det overføres, øremærkes indsatser, som understøtter Turismestrategien.


Høring
Udkast til Turismestrategi 2016-2020 har været i offentlig fremlæggelse fra den 12.02.2016 til den 11.03.2016.

Bilag
Bilag 1. ETU 11.4.2016. Forslag til Turismestrategi 2016-2020. Dok. nr. 2014/23243 103
(Udkast som har været offentlig fremlagt. )

Bilag 2. ETU 11.4.2016 Anbefalinger til Turismestrategien Dok. nr. 2014/23243 156

Bilag 3. ETU 11.4.2016 Samlede bemærkninger til Turismestrategien Dok.nr. 2014/23243 118

Bilag 4: Høringssvar i deres fulde længde. Dok. nr. 2014/23243 157


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

 1. at tage alle bemærkninger og forslag til Turismestrategi 2016-2020 til efterretning
 2. at indarbejde de anbefalede bemærkninger i bilag 2 i Turismestrategi 2016-2020
 3. at øremærke restbeløbet fra turismeworkshoppen til indsatser, som understøtter Turismestrategien - under forudsætning af, at beløbet overføres til budget 2016.Beslutning
1: Afstemning:
Imod: C (1),
For V (3), A (1), DF (1) og G (1); i alt (6).
Indstillingen tiltrådt.

2: Afstemning:
Imod: C (1),
For V (3), A (1), DF (1) og G (1); i alt (6).
Indstillingen tiltrådt.

3: Tiltrådt

Jannich Petersen og Anders Gerner Frost fraværende
11. Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)
01.02P00 - 2014/49437

Sagsfremstilling
Introduktion
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at afgive bemærkninger til Bæredygtighedsstrategien. Bemærkninger og ændringsforslag tages med i tilretningen af den endelige udgave af Bæredygtighedsstrategien, der skal godkendes af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens baggrund
Byrådet har d. 01.02.2016 vedtaget forslag til Bæredygtighedsstrategi, samt at Bæredygtighedsstrategien behandles i de øvrige fagudvalg i høringsperioden, så fagudvalgene kan afgive bemærkninger til forslaget.

Kommuner skal (jf planloven) inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende 5 indsatsområder:

 1. mindskelse af miljøbelastningen,
 2. fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
 3. fremme af biologisk mangfoldighed,
 4. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
 5. fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.


Planloven indeholder kun få konkrete indholdskrav, og den fastlægger ikke krav til ambitionsniveaet, men det er vigtigt, at visioner, mål og handlinger i strategien udtrykker en bevidst politisk prioritering. Det er vigtigt, at strategien er et svar på de lokale udfordringer.

Indholdet i Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune
Bæredygtighedsstrategien supplerer kommunens øvrige strategier og udgør et overordnet tankesæt for hvilke værdier, der tages med i den enkelte opgaveløsning.
Bæredygtighedsstrategien fokuserer overordnet på kommunens kerneværdier: natur og lokalsamfund.

I Bæredygtighedsstrategien indgår følgende målsætninger:

 • være et godt eksempel for at skabe en bæredygtig udvikling i Gribskov Kommune
 • have fokus på udvikling af bæredygtige attraktive byer og lokalsamfund
 • lade sig inspirere af lokale initiativer og samarbejde om bæredygtighed
 • understøtte socialt engagement og lokale fællesskaber
 • mindske miljøbelastningen og fremme biodiversitet


Indsatser formuleres ud fra principperne: at tiltag skal virke motiverende, og de skal udgøre konkrete synlige tiltag. Der lægges særligt vægt på, at kommunens rolle i højere grad end tidligere vil være faciliterende fremfor styrende, og at vi sammen med kommunens øvrige aktører skal kunne gå nye veje.

Indsatser for bæredygtig udvikling er fordelt under temaerne:

 • At forstå og kende vores værdier
 • Gode fællesskaber
 • God tilgængelighed
 • Bedre miljø
 • Fremme biodiversitet


Forslag til Bæredygtighedsstrategien, herunder deltemaer og konkrete indsatser, fremgår af Bilag 1.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at Erhvervs- og Turismeudvalget tager forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning og afgiver bemærkninger til forslaget.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 33a (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015

Økonomi
Handlinger under strategien er ikke vurderet budgetmæssigt, men knytter sig primært til eksisterende opgaver.

Miljøforhold
Bæredygtighedsstrategien har som udgangspunkt at nedbringe den miljømæssige belastning.

Høring
Forslag til Bæredygtighedsstrategi er sammen med Udviklingsstrategi 2016-19 præsenteret og drøftet på borgermøde 23.02.2016.

Bilag
PMU 11.01.2016: Bilag: Forslag til Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune Dok.nr.: 2014/49437 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning,
 2. at afgive bemærkninger til forslag til BæredygtighedsstrategiBeslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Udvalget afgav følgende bemærkninger til Bæredygtighedsstrategien:

Under temaet "God tilgængelighed" skal der sikres god tilgængelighed for alle, herunder handicappede.

Der ønskes øget fokus og opfølgning på oprydning og renholdelse af det offentlige rum.

Jannich Petersen og Anders Gerner Frost fraværende


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM