Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 08-02-2016

Mandag den 08-02-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
3 Udvikling af Handicappolitikken - indsamling af input fra fagudvalg
4 Forslag til Turismestrategi
5 1. Budgetopfølgning 2016, Erhvervs- og Turismeudvalget
6 Implementering af Erhvervsstrategi 2016 - 2020.
Erhvervs- og Turismeudvalget på studietur til Bornholm
7 Gribskov Erhvervsråd - ansøgning om finansiering af

markedsføringsindsats 2016


Efterretningssager
8 Årsplan for politiske udvalg - juli - december 2016

Medlemmer:

Michael Bruun Jan Ferdinandsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen
Anders Gerner Frost
Jannich Petersen


Meddelelser:
Meddelelser:
Michael Bruun orienterede om at udvalget vil få en status på "Naturrum i Tisvildeleje" på næste ETU møde.

Åbne

3. Udvikling af Handicappolitikken - indsamling af input fra fagudvalg
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at give input til udvikling af handicappolitikken for Gribskov Kommune.

Handicapudvalget har udformet udkast til handicappolitikken. Økonomiudvalget besluttede at sende udkast til politikken til behandling i alle fagudvalg inden offentlig høring. Opgaven for fagudvalgene er:

 • at kvalitetssikre udkast til politikken ud fra det perspektiv som det enkelte udvalg varetager i udvalgets arbejde
 • at formulere ideer til, hvordan udvalget påtænker at arbejde med den kommende politik inden for udvalgets forretningsområde, og hvilke konkrete tiltag udvalget ser, at der er behov for på det område, når politikken skal realiseres

Et revideret udkast til politikken samt fagudvalgenes ideer til arbejde med den kommende politik sendes i offentlig høring i forår 2016.

Baggrund
Byrådet nedsatte Handicapudvalget som et tværgående temaudvalg efter § 17, stk 4 i Kommunestyrelsesloven. Handicapudvalget fik til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik for Gribskov Kommune. Formålet med at lave en ny politik var at styrke og forny fokus på handicapområdet.

Handicapudvalget refererede til Økonomiudvalget og havde en tværgående, rådgivende og koordinerende funktion i forhold til den stillede opgave. Udvalget blev dannet den 1. september 2015 og fungerede til udgangen af året 2015.

Handicapudvalget afsluttede sit virke med et udkast til en ny handicappolitik og en procesplan for det videre arbejde med politikken. Økonomiudvalget behandlede sagen om handicappolitikken på udvalgsmøde den 25. januar 2016 og besluttede at sende udkast til politikken til behandling i alle fagudvalg inden offentlig høring i forår 2016.

Udkast til politikken
Udkast til politikken blev udformet med afsæt i kommissoriet og med blik for følgende rammer:

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces
 • Politikken skal tage afsæt i FN's Handicapkonvention


Arbejdet med politikudviklingen byggede på input fra mange forskellige aktører. Input blev indsamlet i løbet af oktober og november 2015 ved hjælp af flere forskellige aktiviteter:

 • Studietur til Handicaporganisationernes Hus
 • Dialogmøde med deltagelse af repræsentanter for mennesker med handicap, pårørende til mennesker med handicap, repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet, politikere og fagpersoner
 • Beboer- og brugermøder inden for socialområdet
 • Dialogmøde med unge
 • Facebook-siden "Hverdag med Handicap"
 • Mails fra borgere indsendt i forbindelse med udvalgets aktiviteter
 • Læsning af rapporter og undersøgelser, der behandler problematikker knyttet til gennemførelse af FN's Handicapkonvention
 • Inddragelse af repræsentanter for Handicaprådet som observatører i Handicapudvalgets arbejde - både på udvalgets møder i de øvrige aktiviteter


Udkast til politikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.

Fagudvalgene rolle og opgave
Fagudvalgene spiller en vigtig rolle i at løfte intentionerne i den kommende handicappolitik, så politikken bliver aktiv og levende i praksis.

Kun med fælles indsats på tværs af alle politiske udvalg og alle fagområder kan kommunen nærme sig målet om at skabe forudsætninger for, at alle kommunens borgere kan deltage aktivt i samfundet og har adgang til både uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, til bygninger og udearealer og til kommunikation og information.

Handicapudvalget og Økonomiudvalget lægger derfor vægt på at inddrage alle fagudvalg både i at udvikle og gennemføre den kommende politik.

Kvalitetssikring af udkast til politikken
Handicapolitikken skal give retning for, hvilke rammer og vilkår kommunen skal tilbyde mennesker med handicap - uanset om de er børn, unge eller voksne, eller om deres udfordringer er fysiske, psykiske eller noget tredje.

Når fagudvalgene er bedt om at kvalitetssikre udkast til politikken, så handler det om at sikre, at alle fagområder kan se sig selv og sin egen opgave i den kommende politik og de udvalgte fokuspunkter, som politikken vil sætte særligt fokus på at gennemføre.

Formålet med fokuspunkterne er at sætte retning for kommunens arbejde og prioriteringer.

Meningen er, at mennesker med handicap, der bor eller kommer på besøg, oplever Gribskov som en tilgængelig kommune, hvor alle har adgang til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, alle har adgang til bygninger og udearealer, og alle har adgang til kommunikation og information. At skabe en tilgængelig kommune er en fælles opgave for alle politiske udvalg og alle dele af den kommunale organisation og også for alle borgere og virksomheder i kommunen.

Ideer til arbejdet med den kommende politik
Handicapudvalget og Økonomiudvalget inviterer alle fagudvalgene til at komme med input og ideer til, hvilke konkrete indsatser udvalgene mener kan løfte intentionerne i handicappolitikken på udvalgets område, så politikken bliver aktiv og levende i praksis.

Administrationen samler udvalgenes ideer i et samlet dokument. Dokumentet sendes i høring sammen med udkast til politikken. På den måde får alle fagudvalg mulighed for at modtage både borgernes, brugernes og fagpersonernes tilbagemelding på ideerne.


Efter høring, når politikken bliver vedtaget af Byrådet, vil alle fagudvalg have mulighed for beslutte konkrete tiltag og indsatser som det enkelte udvalg vil prioritere inden for udvalgets område.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.


Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af politikken med særlige aktiviteter eller tiltag.


Høring
Offentlig høring i forår 2016. Høringsmateriale vil omfatte udkast til politikken samt et dokument med ideer til, hvordan de enkelte udvalg påtænker at arbejde med den kommende politik.

Bilag
1. BILAG ØU 250116 Handicapudvalgets udkast til handicappolitik for Gribskov Kommune Dokumentnummer 2015/29678 055

Til inspiration
Er man interesseret i at hente inspiration i input fra temamødet, kan man læse notat med input vedhæftet nedenunder. Notatet udgjorde bilag til Handicapudvalgets møde i november.

Bilag 18.11.2015: Input til handicappolitikken (notat med bearbejdede input) Dokumentnummer 2015/29678 028


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at kvalitetssikre udkast til politikken ud fra det perspektiv som det enkelte udvalg varetager i udvalgets arbejde
 2. at formulere ideer til, hvordan udvalget påtænker at arbejde med den kommende politik inden for udvalgets forretningsområdeBeslutning

 1. Udvalget havde ingen bemærkninger
 2. Udvalget formulerede følgende ideer til det videre arbejde:


Udvalget er meget optaget af at realisere politikken som tværgående politik med fokus på drift og vedligehold af eksisterende forhold/foranstaltninger samt fokus på kvaliteten af nye tiltag.

Udvalget er optaget af dialog med det lokale erhvervsliv bl.a. gennem Erhvervsrådet.

Udvalget er optaget af turismevinklen i politikken i forhold til at forbedre adgang til natur, strand og skov, og forventer at fokus på tilgængelighed bliver indarbejdet i Turismestrategien.


Fraværende: Brian Lyck Jørgensen, Anders Gerner Frost og Jannich Petersen.
4. Forslag til Turismestrategi
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Introduktion
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at komme med input til forslag til Turismestrategi.

Sagens baggrund
Den 26.5.2015 godkendte Erhvervs- og Turismeudvalget følgende tids- og handleplan for udarbejdelse af en turismestrategi for Gribskov Kommune:

Tids- og handleplan

maj 2015 fastlæggelse af tids- og handleplan for arbejdet
maj-november 2015 bearbejdning af eksisterende analyser og udarbejdelse af forslag til strategikort med vision, indsatser og prioriteringer
november 2015 status på strategi-formulering forelægges politisk
november 2015 workshop med relevante aktører
december-januar bearbejdning af inputs og endelig formulering af strategi
februar-marts 2016 offentlig høring Turismestrategi
april 2016 endelig vedtagelse af Turismestrategi


Sagens forhold
Tidsplanen er fulgt med den tilføjelse, at oplæg til Turismestrategi blev fremlagt på et Byrådstemamøde den 01.02.2016.

På baggrund af Byrådets kommentarer på temamødet, har administrationen foretaget enkelte tilføjelser i strategioplægget. Oplægget forelægges nu Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udvalget kan afgive input til strategien, før den lægges offentligt frem i 4 uger i februar/marts, så den endelige strategi kan vedtages i april 2016.

Strategiens udformning
Strategioplægget består af et slogan, en vision, turistpolitiske overvejelser samt en række temaer, som til sammen kan danne baggrund for Gribskov Kommunes turismetiltag i de kommende år.

Turisme-strategien er tænkt som et politisk og administrativt redskab til at prioritere og styrke turisme-indsatsen i Gribskov Kommune. Derudover er turisme-strategien et vigtigt dokument i relation til at formidle kommunens indsatser til mulige investorer.

Høringsprocessen
I november 2015 afholdtes en workshop om turisme-strategien med deltagelse af godt 80 aktører og borgere. Efterfølgende har administrationen haft dialog med flere af aktørerne som havde yderligere bemærkninger til turisme-strategien.

Strategioplægget lægges offentligt frem i 4 uger i februar/marts 2016.

Det er derudover naturligt, at strategioplægget drøftes nærmere med samarbejdspartnere som fx Visit Nordsjælland.

Efter høringsperioden fremlægges det endelig forslag til Turismestrategi til endelig politisk godkendelse i april 2016.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi


Høring
Oplæg til Turismestrategi for Gribskov Kommune lægges offentligt frem i 4 uger i februar/marts 2016

Bilag
ETU 08-02-2016 Forslag til Turismestrategi Dok. nr: 2014/23243 100

Nedenstående bilag er udleveret på udvalgsmødet og tilføjet ved protokollering:

ETU 08-02-2016 Forslag til Turisme-strategi Dok: nr. 2014/23243 102


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at afgive input til det fremlagte forslag til Turismestrategi
 2. at godkende at forslag til turisme-strategi sendes ud i høringBeslutning

 1. Udvalget afgav følgende input til forslaget:


Udvalget havde en række redaktionelle ændringer til forslaget:

Side 2: Slogan ændres til "Gribskov Kommune - et lidt bedre liv.
Side 3: sætningen "med et øget turismeforbrug" udgår.
Side 3: "besøgende" ændres til turister.
Side 4: Afsnittene "Det nationale og regionale niveau" samt "Det tværkommunale niveau - Visit Nordsjælland" udgår.
Side 4: Under afsnittet "Det kommunale niveau" tilføjes "vil Byrådet arbejde for at disse anlæg er handicapvenlige, og medvirker......."
Side 5: afsnittet "Fem centrale temaer" skal afkortes og omskrives, herunder udvælges og fremhæves særlige attraktioner, eksempelvis Esrum kloster og Gilleleje Havn.
Side 7: "Forslag til indsatser" under Kulturhavn Gilleleje skal formuleringen "etape 2" udgå.
Side 9: Formuleringen "Turismen i kommunerne skal skabe vækst og nye arbejdspladser - KL`s anbefalinger.........." udgår.

Udvalget besluttede at handicappolitikken indarbejdes i turismestrategien

Udvalget foreslår at det skal være muligt at søge oplysninger på kommunens hjemmeside om tilgængelighed og egnede overnatningsmuligheder for folk med handicap.

2. Udvalget godkendte forslag til turisme-strategi med ovenstående bemærkninger.

Bilaget "Forslag til Turisme-strategi / 2014/23243 102" blev uddelt på mødet og offentliggjort i forbindelse med protokollen.


Brian Lyck Jørgensen, Anders Gerner Frost og Jannich Petersen fraværende
5. 1. Budgetopfølgning 2016, Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30Ø00 - 2015/40493

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2016.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 1
Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalg
Samlet konklusion
Budgettet for 2016 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område forventes overholdt.
Der er på nuværende tidspunkt ingen ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget. Der er heller ikke udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turisme-udvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.Beslutning

 1. Godkendt


Brian Lyck Jørgensen, Anders Gerner Frost og Jannich Petersen fraværende
6. Implementering af Erhvervsstrategi 2016 - 2020. Erhvervs- og Turismeudvalget på studietur til Bornholm
00.01G00 - 2016/04260

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at træffe beslutning om dato, program og transportform i forbindelse med udvalgets studietur til Bornholm.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget ønsker at afholde en studietur på Bornholm, som et led i udvalgets arbejde med at implementere Erhvervsstrategi 2016-2020 (forventet vedtagelse i Byrådet den 28. april) og vil ligeledes kunne bidrage til implementeringen af den kommende Turismestrategi. Bornholm er blevet valgt som destination på grund af, at der er mange lighedspunkter i de erhvervs- og turismemæssige udfordringer.

Administrationen har på baggrund af dette udarbejdet forslag til datoer, program og transportform, og i den forbindelse anbefaler administrationen, at turen er med overnatning.

Datoer
Administrationen foreslår en af følgende datoer for studieturen:

 • 1.-2. marts
 • 8.-9. marts
 • 29.-30. marts


Forslag til program

Dag 1
- Afrejse Helsinge, tidlig eftermiddag
- Ankomst Bornholm, indkvartering, middag

- Business Center Bornholm
Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og den lokale erhvervsservice på Bornholm. Business Center Bornholm har som mål at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund.

Dag 2
- Morgenmad

- Rønne Havn samt evt Bornholms - og Christiansøs Fiskeriforening.
Havnen i Rønne er af vital betydning for Bornholm. En analyse viser, at omkring 1.850 personer direkte eller indirekte lever af Rønne Havn, og samlet set bidrager havnens aktiviteter med 4,1 milliarder kroner til det bornholmske nationalregnskab. Det er 20 % af det samlede, bornholmske "bruttonationalprodukt".

- Frokost

- Helhedsplan for Folkemødet og Allinge, et projekt i samarbejde med Real Dania Folkemødet på Bornholm er en stor succes, og et godt eksempel på hvordan nye aktiviteter kan være med til at styrke et yderområde. Kommunen investerer hvert år mange penge i såvel midlertidige som permanente installationer i forbindelse med folkemødet, og har behov for at have et styringsredskab for at sikre at disse investeringer gøres klogt. Projektet har derfor haft til formål at udarbejde en helhedsplan for Allinge, der styrker Folkemødet og Allinges unikke identitet og skaber grundlag for nye og forbedrede aktiviteter i lokalområdet.

- Bornholms Regionskommune
Fra 2012 har Bornholms Regionskommune arbejdet med 4 visioner som pejlemærkerne for udviklingen på Bornholm:

Vision: Et godt og aktivt liv for alle
Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle.
Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen.

Vision: Grøn bæredygtig ø
Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger.

Vision: Økonomisk bæredygtig ø
Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter.

Vision: Bornholm som vidensamfund
Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst.

- Destination Bornholm
Destination Bornholm er en non-profit udviklings- og markedsføringsorganisation og er det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation. Organisationen er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne. Alle midler som investeres flyder gennem organisationen, og skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet.

- Middag

- Afrejse, sen eftermiddag

Transport og overnatning
Transport / priser

Fly
Med udgangspunkt i 14 deltagere vurderes det, at beløbet bliver på maksimalt 20.000 kr.
Bus til transport på Bornholm. Alt efter, hvilke aktiviteter der udvælges, vil der potentielt set være ret begrænset kørsel, da de fleste aktiviteter er placeret i Rønne.
Transport fra Gribskov til lufthavnen er ikke indregnet. Alternativt kan der arrangeres fælleskørsel til og fra lufthavnen.

Bil + færge
Min 5 timers transport: 14.600 kr, inkl. moms og færgeoverfart.

Bus + færge
Fællesbus (14 pers) Helsinge T/R: 18.000 kr. inkl. moms og færgeoverfart.

Hotel / priser
Priser fra 500 kr - 1200 pr. enkeltværelse i Rønne.

Forplejning
2 x middage
1 x morgenmad
1 x frokost
Snacks + drikkevarer.

Administrationen anbefaler, at studieturen finansieres via det afsatte beløb til arbejdet med erhvervsstrategien.


Lovgrundlag


Økonomi
Oprindeligt blev der bevilget 380.000 kr. til arbejdet med erhvervsstrategien. Heraf er der brugt 280.000 kr. og der henstår dermed 100.000 kr.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at

 1. udvalget tager på den foreslåede studietur til Bornholm
 2. studieturen finansieres via det afsatte beløb til arbejdet med erhvervsstrategien.Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.
 2. Udgår

Udvalget besluttede at sagen fremlægges til fornyet behandling i juni, med et justeret program for studieturen. Brian Lyck Jørgensen, Anders Gerner Frost og Jannich Petersen fraværende
7. Gribskov Erhvervsråd - ansøgning om finansiering af markedsføringsindsats 2016
24.10G00 - 2015/37238

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at godkende bevilling på 200.000 kr til finansiering af markedsføringsindsats i 2016.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget behandlede den årlige samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervsråd på udvalgsmødet den 30.10.2015. I forbindelse med behandlingen ønskede udvalget at få en uddybning af, hvordan Erhvervscenteret vil udmønte de 200.000 kr., som var ansøgt til markedsføring.

Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC) har med udgangspunkt i dette ønske fremsendt et uddybet oplæg til branding og markedsføring af Gribskovs erhvervsliv i 2016. Oplægget tager udgangspunkt i følgende vision og mission:

Slogan “Gribskov – et lidt bedre liv”
Der tages afsæt i det nye slogan og variationerne vedrørende erhverv, for eksempel "Et lidt bedre sted at drive erhverv".

Mission “Et Gribskov, der er kendt for et stærkt erhverv i en stærk kommune”.

Formål
Formålet med marketingaktiviteterne er ifølge GEC at tiltrække virksomheder til Gribskov Kommune, så den erhvervsmæssige vækst i Gribskov samlet set bliver større end i nabokommunerne. Gribskov Kommune skal derfor synliggøres som et godt sted at arbejde og ikke mindst starte og drive virksomhed.

Der skal kommunikeres, at dette er en kommune, hvor industri og håndværk er velkomment. Det er ikke kun kreative/ kontor erhverv eller detailhandel, men der er også plads til og ønske om at byde velkommen til producerende virksomheder.
I oplægget peger GEC på følgende mål og målsætninger for markedsføringsindsatsen.

Mål

 • At tiltrække nye virksomheder.
 • At gøre Gribskov kommunes styrker og muligheder i forhold til erhvervslivet kendte for målgrupperne.
 • At gøre Gribskov kendt for et stærkt erhverv i en stærk kommune.
 • At bidrage til at gøre kommunens nuværende borgere og virksomheder stolte af deres kommune og derfor fungere som ambassadører for Gribskov.


Målgrupper

 • Virksomheder – nuværende og potentielle.
 • Iværksættere – nuværende og potentielle. Såvel nye iværksættere /borgere der kan tiltrækkes, samt eksisterende iværksættere, der vælger at vokse og forblive i Gribskov, samt blive ambassadører for Gribskov.


Ansøgningen består af 3 delelementer, som dækker den samlede markedsføringsindsats, finansieret via Gribskov Erhvervsråd:

 • Markedsføringsaktiviteter knyttet til udbredelse af brandingvideoer og facebook film.
 • Presse.
 • Messer


Brandingindsatsen 2015
GEC fremhæver, at der går en rød tråd fra brandingen af Gribskov som et godt sted at drive erhverv i 2015 til 2016. Endvidere giver GEC udtrykt for, at branding virker bedst, når der arbejdes konsistent med budskaber og kanaler.

Produktion af branding-film
I 2015 benyttedes 300.000 kr til branding i regi af GEC, som valgte at udarbejde 2 professionelle film. Den ene viser, at det er godt at drive erhverv I Gribskov. Den anden fokuserer på, at det er godt at drive turismeerhverv. Deres mål og målgruppe svarer til målene ovenfor.

De består af interviews med erhvervsledere fra forskellige brancher og byer, så de repræsenterer Gribskov bredt. Herudover blev der lavet 5 facebook-film med udgangspunkt i hvert interview.

GEC vurderer, at kvaliteten af filmene er så god, at de bør fremmes professionelt. Med dette menes, at de ikke alene lægges på nettet og deles. Med den rette promovering sikres det, at filmene får den størst mulige udbredelse til ovenstående målgrupper. I den forbindelse bliver det muligt at registrere, hvem der ser filmene, "liker" dem og deler dem. I denne proces ledes de relevante brugere til informationer om "Gribskov som et godt sted at drive erhverv", samt hvor de kan kontakte GEC, ligesom GEC kan kontakte dem.

Derfor søger GEC om midler til virkelig at udbrede filmene og til at følge op på interessen.

Pressesamarbejde
I 2015 blev der endvidere gennemført et pressesamarbejde med Frederiksborg Amtsavis. Her deltog godt 20 virksomheder i et morgenmøde på GEC med redaktøren om, hvad der rører sig i Gribskov. Erhvervstillægget "Kender Du Gribskov" blev udgivet og sendt ud til alle abonnenter samt 10.000 virksomheder I Nordsjælland, som her kunne læse indlæg fra såvel borgmesteren som ErhvervGribskovs formand, og en lang række af vores erhvervsledere fortæller om, at det var godt at drive erhverv I Gribskov.

Messedeltagelse
Endelig blev der gennemført aktiv deltagelse på Helsinge messen, hvor Gribskov Erhvervscenter A/S deltog. Her præsenteredes såvel kommunens samarbejde med ErhvervGribskov om at skabe vækst og beskæftigelse, som de konkrete tilbud til virksomheder, der er hos Gribskov Erhvervscenter A/S. En lang række virksomhedsdialoger blev indledt. Flere virksomheder valgte at melde sig ind I ErhvervGribskov. Mange borgere kom forbi med både spørgsmål og ros til initiativet.


Marketingsaktiviteter i 2016
Marketingsaktiviteterne vil tage sit udgangspunkt i de to brandingfilm og de facebookfilm som beskrevet ovenfor. Indsatsen i 2016 skal sikre en målrettet markedsføring og udbredelse af filmene over året 2016 med fokus på udvalgte målgrupper og tidspunkter samt annoncesamarbejde med pressen samt messedeltagelse.

Det samlede budget på 200.000 kr. fordeler sig på tre indsatsområder som beskrives nedenfor,

 • Distribution af brandingfilm og facebookfilm - 100.000 kr
 • Annoncesamarbejde med presse - 50.000 kr
 • Deltagelse i messe - 50.000 kr


Distribution af brandingfilm og facebookfilm
Udbredelse skal ifølge GEC bl.a. ske via GoogleAddWords (tiltag der sikrer, at filmene blive vist øverst i google-søgning) mv. i samarbejde med professionel samarbejdspartner. Der opbygges et kampagnesite, hvor interesse kanaliseres hen og gør det muligt at registrere og følge op på interessen. Særligt ved interesse fra virksomheder for at flytte til Gribskov sikres tæt og hurtig opfølgning fra GEC.

GEC vil desuden promovere filmene via en lang række kanaler som fx Gribskov Kommunes hjemmeside, ErhvervGribskovs kommunikationsportal, lokale medier, YouTube og LinkedIn etc. Facebook filmene spredes så bredt som muligt og samtidig så dybt som muligt ift. målgrupperne på de sociale medier.

Annoncesamarbejde med pressen.
Det påbegyndte samarbejde - som beskrevet ovenfor - med Frederiksborg Amts Avis fortsættes i 2016. Alternativt kan der etableres et journalistisk og annoncemæssigt samarbejde med et lokalt medie om indstik.

Hvis det er muligt indenfor budgettet, vil der derudover blive etableret et journalistisk hhv. annoncemæssigt samarbejde med et landsdækkende medie. Det prioriteres, at det kan understrege netop de budskaber, der også ligger i filmene, og via Lorry, Berlingske, Børsen eller Dansk Erhvervs årlige erhvervskonference kan fortælle netop, hvor meget der sker i Gribskov på erhvervsområdet samt bringe alle de budskaber, der også er i filmene, ud nationalt.

Deltagelse i messer.
GEC foreslår, at der på samme måde som i 2015, lejes en stand på Helsinge Messen i 2016.

Hvis det er muligt inden for budgettet, vil der endvidere blive arbejdet på at deltage i andre messer, hvor Gribskovs mindre industri og evt. håndværksvirksomheder har mest værdi af at blive repræsenteret - enten samlet på en mindre stand eller ved at deltage som en gruppe. Der ses her i første omgang på Herning. Der vil blive tale om deltagerbetaling, hvis lokale virksomheder ønsker at deltage i markedsføringsindsatsen.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at GEC har svaret fyldestgørende på de spørgsmål, som Erhvervs- og Turismeudvalget har stillet. På den baggrund anbefaler administrationen, at Erhvervs- og Turismeudvalget bevilliger det ansøgte beløb på 200.000 kr.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 13, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der ansøges om 200.000 kr.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tiltræde ansøgningen om finansiering af markedsføringsindsats 2016 og dermed bevillige 200.000 kr til projektet. Beløbet finansieres af ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. Projektet indarbejdes som et tillæg til samarbejdsaftalen med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt


Brian Lyck Jørgensen, Anders Gerner Frost og Jannich Petersen fraværende

Efterretningssager

8. Årsplan for politiske udvalg - juli - december 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får plan for de politiske møder i perioden juli - december 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 1. februar 2016.

Mødeplan for perioden juli - december er vedhæftet som bilag 1. Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i efteråret 2016 lagt 4 forløb fra fagudvalg til Byrådet - mod 5 forløb i 2016.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt.
 • Der er indarbejdet en dato for budgetseminaret i august.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen. Dette fordi temaudvalgenes virke er bygget op omkring forskellige aktiviteter og deres møder har ikke samme faste kadence. Mødeplanen giver muligheden for at Vækst- og Skoleudvalget fortsætter med at holde udvalgsmøder dagen efter Byrådets møder. Forebyggelsesudvalget skal have tid til at planlægge og beslutte sin mødeplan for efteråret og vinter 2016.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Økonomi


Bilag
Bilag 1: ØU 25.01.16 Udkast til mødeplan juli - december 2016 Dokumentnummer 2014/32692 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Udvalget tog orienteringen til efterretning


Brian Lyck Jørgensen, Anders Gerner Frost og Jannich Petersen fraværende


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:25 PM