Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 18-01-2016

Mandag den 18-01-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Udviklingsstrategi FLAG Gribskov - høringssvar


Efterretningssager
2 Gribskov Erhvervscenter A/S - evaluering af 2015

Medlemmer:

Michael Bruun Jan Ferdinandsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft


Meddelelser:
01.02.2016 kl. 16-17 afholdes byrådstemamøde om Turismestrategien. Her vil der blive mulighed for at drøfte oplæg til vision og temaer for turismestrategien,
som efterfølgende skal lægges offentligt frem, før en endelig vedtagelse i april 2016.
Mette Ehlers, Direktør i Gribskov Erhvervscenter, indledte mødet med at give en status for arbejdet i Gribskov Erhvervscenter i 2015. Mette Ehlers deltog kun i den indledende del af mødet.

Åbne

1. Udviklingsstrategi FLAG Gribskov - høringssvar
01.00K00 - 2016/01380

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at blive orienteret om, at udkast til Udviklingsstrategi for Fiskeri LAG (FLAG) for Gribskov Kommune er i høring samt at afgive eventuelle bemærkninger til strategien.

Baggrund
Erhvervs- og Vækstministeriet har godkendt en Fiskeri LAG (FLAG) med udgangspunkt i Gilleleje havn. En FLAG er en fiskeriaktionsgruppe bestående af et lokalt partnerskab mellem borgere, lokale virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder.

FLAG Gribskov vil kunne fordele penge til projekter til udvikling af fiskeriområdet, der bl.a. understøtter erhvervsudvikling og skaber lokale arbejdspladser, i hele Gribskov Kommunes geografi. Der forventes at kunne uddeles et beløb på ca. 0,5 – 0,8 mio. kr. om året til fiskeri-relaterede projekter. Projekterne skal ligge inden for rammerne af en FLAG udviklingsstrategi for Gribskov.

Bestyrelsen for LAG Halsnæs Gribskov har udarbejdet et udkast til FLAG udviklingsstrategi (se bilag). Strategien er skabt i et samspil med den eksisterende strategi for LAG Halsnæs Gribskov. Det betyder, at det fra LAG bestyrelsens side er et ønske, at de to strategier understøtter hinandens formål.

Hovedpunkter i udkast til Udviklingsstrategi FLAG Gribskov
FLAG Udviklingsstrategien er opbygget af en vision, 4 målsætninger og en beskrivelse af mulige aktiviteter under de enkelte mål.

Visionen er:

 • at styrke det traditionsrige og unikke erhvervsfiskeri på et bæredygtigt grundlag, både i forhold til et identitetsmæssigt og kulturbærende fokus og i forbindelse med udvikling af følgeerhverv og turisme.


De 4 målsætninger er:

 1. Fiskerierhvervet skal styrkes – på et både erhvervsmæssigt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.
 2. Samlingspunktet for et stærkt følgeerhverv med unikke maritime specialiseringer skal bevares og gøres mere synlige.
 3. Den unikke kulturbærende maritime platform skal i langt højere grad udnyttes af turismeerhvervet.
 4. Samspillet mellem fiskerierhvervet, følgeerhverv og turismeerhvervet skal styrkes.


Desuden er det under ”ressourcer” beskrevet, hvordan støttekroner foreslås fordelt på de 4 indsatsområder. Udover strategi-notatet består strategien af en situationsbeskrivelse (bilag A), der er grundlaget for udviklingsstrategien og en analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler – benævnt SWOT (bilag B) – for fiskeriets situation i Gribskov.

Strateginotatet med bilag er vedlagt.

Høringssvar
LAG Halsnæs Gribskov har sendt Udviklingsstrategi FLAG Gribskov i høring i 14 dage frem til den 25. januar 2016.

I høringsperioden skal Regionsrådet, det regionale vækstforum og de berørte kommuner godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis de regionale vækst- og udviklingsstrategier og de kommunale udviklingsstrategier.

Administrationen gennemgår FLAG-strategien i forhold til kommunens Udviklingsstrategi 2016, Erhvervsstrategi 2015 samt andre relevante strategier. Eventuelle bemærkninger på baggrund af denne gennemgang vil blive forelagt på udvalgsmødet.

Derudover bedes udvalget afgive eventuelle supplerende bemærkninger til FLAG-strategien.

Efter udvalgsmødet vil administrationen udarbejde et høringssvar med udgangspunkt i drøftelserne på mødet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Erhvervs- og Turismeudvalget at tage orienteringen om Udviklingsstrategi FLAG Gribskov til efterretning samt at afgive eventuelle bemærkninger til strategien.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1835 af 22/12/2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020(Driftsbekendtgørelse for lag og flag)

Økonomi


Høring
Udviklingsstrategi FLAG Gribskov er i høring i 14 dage frem til den 25. januar 2016, jf. Driftsbekendtgørelse for LAG og FLAG.

Bilag
ETU 18.01.2016. Udviklingsstrategi Fiskeri-LAG (FLAG) Gribskov Dok. nr. 2016/01380 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orientering om udkast til Udviklingsstrategi FLAG Gribskov til efterretning,
 2. at afgive eventuelle bemærkninger til strategien.Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Udvalget afgav følgende bemærkninger til strategien:


Kvaliteten af SWOT-analysen er ikke god nok. Udvalget anmoder om analysen præciseres og kvaliteten øges, med særligt fokus på de lokale forhold.

Lone Møller (A) og Thomas Elletoft (G) fraværende

Efterretningssager

2. Gribskov Erhvervscenter A/S - evaluering af 2015
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at tage Gribskov Erhvervscenters evaluering af 2015 til efterretning.

Baggrund
Gribskov Erhvervscenter A/S blev etableret som aktieselskab ved årsskiftet 2014/2015, i et partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov (sammenslutningen af erhvervsforeninger i Gribskov Kommune). Bestyrelsen er sammensat af tre repræsentanter fra Erhverv Gribskov med Hans Jørgen Albertsen som formand, og to repræsentanter fra Byrådet (Borgmester Kim Valentin og Anders Gerner Frost). Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen tiltrådte ved årsskiftet, og centret blev officielt åbnet den 28. januar 2015.

Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC) har til formål at styrke den lokale erhvervsservice, markedsføring og branding, så de eksisterende virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes, og nye kommer til, og så det lokale erhvervsliv i større grad bidrager med at løfte den fælles, lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Centrets hovedopgaver
Byrådet godkendte den 1. september 2014, at følgende hovedopgaver blev forankret i erhvervscenteret:

 • Erhvervsservice: supplere den énstrengede erhvervsservice (fra Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset) med lokale aktiviteter fx mentornetværk, netværksmøder, informationsmøder, virksomhedssparring og henvisning af virksomheder til rette myndighed.
 • Lokale virksomhedsnetværk/klyngedannelse: styrke netværksdannelse/samarbejder mellem lokale virksomheder.
 • Viden: opbygge og dele viden om det lokale erhvervsliv.
 • Udvikling: projektudvikling, -styring, -koordinering og vejledning samt fundraising.
 • Servicering af Erhverv Gribskov, de enkelte erhvervsforeninger og Gribskov Erhvervsråd (sidstnævnte i samspil med kommunen).
 • Strategiske indsatser: deltage aktivt i Byrådets udvikling af kommunens erhvervsstrategi og arbejde for dens gennemførelse lokalt, regionalt og nationalt (herunder bidrage til at skabe positivt samspil mellem indsatser).
 • Kommunikation, markedsføring og branding til og om det lokale erhvervsliv og andre relevante aktører: herunder også målrettet proaktiv tiltrækning af virksomheder, oplevelser/events og investorer.


I 2015 har GEC blandt andet udført følgende opgaver, mens en lang række af opgaver er under udvikling videre ind i 2016.

Erhvervsservice:
GEC har rådgivet etablerede virksomheder i Gribskov om blandt andet salg og markedsføring, hjulpet med at få tilvejebragt risikovillig kapital og rådgivet om, hvordan man byder på opgaver hos kommunen. Med disse rådgivninger er GEC kommet over måltallet for virksomhedsrådgivninger i 2015.

I forbindelse med rådgivningsarbejdet har Væksthusets og Iværksætterhusets konsulenter og GEC arbejdet tæt sammen. GEC arbejder for, at Gribskov får størst mulig værdi ud af de midler, Gribskov Kommune har bevilliget.

Iværksætter-netværk:
Der har været igangsat 2 iværksætternetværk med i alt 18 deltagere, som er delt op efter fokus med et ‘blødt’ og et ‘hårdt’ netværk – hhv. kaldet ‘Kreativ, Krop, Kognitiv’ og ‘Kontant, Kommerciel, Konsulent’. Der har været afholdt fem møder i hvert af netværkene med oplæg om egne projekter og emner af fælles interesse, samt været fælles arrangementer med eksterne oplægsholdere. Alle deltagere i netværkene har herudover i den ene eller anden form benyttet GEC's rådgivning mellem møderne. Endelig er en række mentor-mentee rådgivninger også vel gennemført.

Opstart af branchenetværk:
TurismeErhvervsNetværk er etableret som det første branchenetværk under ErhvervGribskov med 35 fremmødte. Planlægningen af Erhverv Gribskovs industrinetværk, håndværkenetværk og netværk for liberalt erhverv er i fuld gang.

Viden om det lokale erhvervsliv:
GEC har sikret viden via virksomhedsbesøg, abonnement på erhvervsdatabase, samarbejde i diverse erhvervsfremme-fora samt en lang række af 1:1 møder. Viden er med til at sikre, at netværkssamarbejdet baseres på et solidt kendskab til de lokale virksomheder.

Udvikling og fundraising:
GEC har haft opmærksom på behovet for øget selvfinansiering og har i løbet af det første år udviklet en lang række rådgivningsprodukter. GEC har medvirket til, at der er blevet rejst midler til projektet om maritim turisme fra Vækstforum Hovedstaden og medfinansiering til Iværksætterhotel og Iværksætterfabrik fra LAG (den Lokale AktionsGruppe i Gribskov og Halsnæs).

Serviceringen af ErhvervGribskov
GEC har lagt stor vægt på at skabe værdi for ErhvervGribskov. ErhvervGribskov gennemgår en stor udvikling fra 8 etablerede erhvervsforeninger til færre foreninger som i nogen grad erstattes af branchenetværk og en stigende gruppe nye, direkte medlemmer. Foreningen momsregistreres pr. 1. januar 2016, fordi aktivitetsniveauet nu er så højt, at det er uomgængeligt. Der er siden GEC's opstart meldt mere end 50 nye medlemmer ind i enten de eksisterende erhvervsforeninger eller direkte ind i ErhvervGribskov

Markedsføring og kommunikation
I forbindelse med branding og markedsføring af Gribskov bevilligede Gribskov Erhvervsråd 300.000 kr. til udarbejdelsen af brandingfilm, udvidet pressesamarbejde og messedeltagelse. Der er udarbejdet to brandingfilm på hver ca. 4 minutter.

Administrationens vurdering
I betragtning af at 2015 har været et opstartsår, er GEC nået ganske langt i opstillingen og realiseringen af centrets aktiviteter.

Erhvervs- og Turismeudvalget vedtog på sit møde den 30. november 2015 dels en resultataftale og dels en samarbejdsaftale for GEC for 2016. Aftalerne indeholder resultatmål for centrets aktiviteter i 2016. På det samme møde i Erhvervs- og Turismeudvalget blev der bevilget midler til en række konkrete udviklingsprojekter, der skal rulles ud i 2016.

Administrationen vil modtage kvartalsvise statusredegørelser i 2016 fra GEC, så centrets fremdrift og udviklingen af de igangsatte udviklingsprojekter kan følges løbende.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
I 2015 var der en basisbevilling til Gribskov Erhvervscenter A/S på 2.0 mio. kr. fra Gribskov Kommune og 200.000 kr. fra ErhvervGribskov

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


Lone Møller (A) og Thomas Elletoft (G) fraværende


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:10 PM