Byrådet

Publiceret 30-11-2016

Onsdag den 30-11-2016 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
206 Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Elletoft
207 Budget 2017-2020
208 Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget
209 Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune
210 Nedlæggelse af §17. stk 4 udvalg (Vækst- og Skoleudvalget og
Forebyggelsesudvalget)
212 Indkaldelse af stedfortræder for Poul-Erik Engel Høyer


Lukkede
211 Risikostyring - Forsikringspolitik
Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Mette Marianne Tolstrup
Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Michael Bruun Pia Foght
Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Flemming Valdemar Trojel Betina Sølver Hansen
Nick Madsen Jesper Hagen Behrensdorff
Steen Pedersen Trine Mette Egetved-Sørensen
Jonna Hildur Præst Anders Gerner Frost
Brian Lyck Jørgensen Morten Ulrik Jørgensen
Morten Rohde Klitgaard Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenpunkt 212 om indkaldelse af stedfortræder for Poul-Erik Engel Høyer optages på dagsorden (punktet ligger i print på bordene) og behandles som første punkt på mødet.
Anbefaling fra Børneudvalget og Økonomiudvalget på punkt 242 "Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget" forlægges for Byrådet på mødet, efter sagen blev behandlet på ekstraordinære møder i Børneudvalget og Økonomiudvalget d.d. den 30. november 2016.
Lukket dagsordenspunkt behandles efter behandling af de åbne dagsordenspunkter.
Borgmesterende orienterede om, at der i Økonomiudvalget var der en mindretalsudtalelse fra partierne A, G og Ø til punkterne 243 og 244 (svarende til BY dagsordenspunkter 209 og 210). Borgmesteren læste mindretalsudtalelsen højt for Byrådet.
Mindretalsudtalelse fra A, G og Ø lyder:
"Vi mener ikke, at punkterne 243 og 244 kan behandles, fordi materialet ikke er udsendt de sædvanlige fire dage før mødets afholdelse."
Dagsordenen godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

206. Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Elletoft
00.22A00 - 2015/34128

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Thomas Elletoft er fraværende fra byråds- og udvalgsarbejde i en forventet periode på fem uger fra og med lørdag den 26. november 2016. Thomas Elletoft er fraværende på grund af arbejdsmæssige forhold.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder en stedfortræder, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er arbejdsmæssige forhold en lovlig forfaldsgrund.

Byrådet træffer beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet gør det efter styrelseslovens § 15, stk. 4.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst én måned
 • om stedfortræderen er den rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar


Den næste på Nytgribskovs kandidatliste er Morten Rohde Klitgaard.

2. Udvalg - orientering
Valggruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2).

Til orientering kan oplyses, at Nytgribskovs gruppe har besluttet, at Morten Rohde Klitgaard indtræder som stedfortræder for Thomas Elletoft i Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvis disse udvalg holder et møde, mens Thomas Elletoft er fraværende.

Indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra den dag Thomas Elletoft genindtræder.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8


Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Godkendt.
2. Taget til efterretning.
207. Budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.


Med baggrund i Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af udmøntningen af budget 2017-2020 finder borgmesteren i sin egenskab af Økonomiudvalgsformand, at der er behov for, at Økonomiudvalg og Byråd sikrer, at den vedtagne budgetaftale for 2017-2020 kan realiseres.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §21 stk. 1 og kapitel 5 samt retsgrundsætningen om økonomisk ansvarlighed.


Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag


Bilag
Læsevejledning
De vedhæftede bilag har også været bilag til Byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2016.


Bilag 1: ØU 26-09-16 Budgetaftale 2017-2020 indgået den 19. september 2016. Dok.nr. 2016/29332 045

Bilag 2: ØU 26-09-16 Hovedoversigt, likviditetsudvikling, anlægsoversigt og ændringer. (Bilag til budgetaftalen) Dok.nr. 2016/29332 048

Bilag 3: ØU 26-09-16 Bilag til budgetaftalen, fordeling af rammebesparelser på fagudvalg. Dok.nr. 2016/29332 047

Bilag 4: ØU 26-09-16 Bevillingsoversigt. Dok.nr. 2016/29332 049

Læsevejledning til bilag 5
V, O, C fremlagde på mødet forslag til omprioritering af budget 2017 - 2020. Forslaget blev vedhæftet dagsordenspunktet i forbindelse med protokollering og udgør bilag 5.

Bilag 5: Omprioritering af budget 2017 - 2020 Dok.nr. 2016/29332 053


Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at sikre at budgetaftalen for 2017-2020 kan realiseres.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-11-2016:

Beslutningsforslag
V, O, C fremlagde forslag til omprioritering af budget 2017-2020 (jævnfør bilag 5)
For: V, O, C (5)
Imod: A, G, Ø (4)
Anbefales.

Som konsekvens af ovenstående anbefaling, udgår de øvrige punkter punkter på dagsordenen.

Jonna Præst medbragte en fuldmagt fra Birgit Roswall om punkt 240, hvor de trækker standsningsretten fra Social- og Sundhedsudvalget tilbage.

Beslutning
Ændringsforslag fra G:
"Tilskuddet til Munkeruphus og projektet Haver til maver for 2017-18 udmøntes i 2017 med hele beløbet."
For: A, G, Ø (11)
Imod: V, O, C (12)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om Økonomiudvalgets anbefaling om forslag til omprioritering af budget 2017-2020 (jævnfør bilag 5).
For: V, O, C (12)
Imod: A, G, Ø (11)

Tiltrådt.208. Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om takster for 2017 for Børneudvalget.

Økonomiudvalget besluttede udmøntning af besparelser i budget 2017-2020 på deres møde den 25. november 2016. Besparelserne har konsekvenser for taksterne og derfor forelægges de endelige takster nu for Økonomiudvalg og Byråd.


Det er et krav at takster skal besluttes og udmeldes senest 30. november hvis det skal have virkning fra 1. januar 2017. Derfor er det vigtigt at der træffes en beslutning på dette møde.

Ved Byrådets 2. behandling af budget 2017-20, blev der forelagt et foreløbigt takstbilag. I dagsorden til mødet fremgik det, at de endelige takster først vil blive besluttet efter fagudvalgenes arbejde med udmøntningen af rammebesparelserne.

Efter Økonomiudvalgets beslutning 25. november er der beregnet endelige takster. Sideløbende med budgetudmøntningen har Børneudvalget også anbefalet en ændret tildelingsmodel, som kan have konsekvenser for taksterne. Børneudvalget anbefaler valg af scenarie på dette møde, som vil blive håndbåret til Økonomiudvalgets møde.


Administrationen har bedt et eksternt revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision, om at udarbejde en model for beregning af takster og tilskud.

I forbindelse med beregningen af takster og tilskud i 2016, anførte den eksterne revision en række forhold, der burde genberegnes i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Disse forhold indgår i den nye model som BDO Kommunernes Revision har udarbejdet. Det drejer sig om følgende forhold:

 • Beregning af belægningen foretages som et gennemsnit af indmeldte børnetal ultimo året før, samt forventninger til ændringer fremadrettet
 • Der er foretaget en genberegning af den fordelingsnøgle, der anvendes til at fordele udgifter mellem henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige i integrerede institutioner. Der er tillige kommet en ny lovbekendtgørelse på området 20.06.2016, der tilsiger at kommunen skal lade taksten afspejle den faktiske udgiftsfordeling
 • Momsandelen er beregnet på ny og er udregnet ved at trække den del af budgettet der er afsat til udgifter uden moms, fra totalbudgettet og efterfølgende regne moms af det resterende beløb.

På baggrund af den af BDO opstillede beregningsmodel, er udarbejdet 3 mulige takst- og tilskudsscenarier. Kommunens anvendelse af modellen er berigtiget af BDO. Alle 3 scenarier er mulige indenfor gældende lovgivning.

Af nedenstående tabel ses konsekvenser ved valg af hver af de 3 scenarier

Scenarie A Scenarie B Scenarie C
Fordeling af udgifter Alle udgifter i integrerede institutioner fordeles efter den beregnede vægtning Kun personaleudgifter fordeles efter den beregnede vægtning. Bygningsudgifter fordeles efter børnetal (dvs alle børn tæller som 1)
Udgifter til støtte fordeles efter det aktuelle behov
Som B, men vægten for de 0-3 årige fastsættes til 2 enheder.
I dag tæller 0-1,5 årige som 2,5 enhed og de 1,5-3 årige som 2.

Mindreudgiften herved anvendes til at øge timetallet fra 5,46 til 5,65 timer pr. enhed pr. uge
En kommunal institution Påvirkes ikke.

Beregningen påvirker alene forældrebetaling samt tilskud til private
Påvirkes ikke.

Beregningen påvirker alene forældrebetaling samt tilskud til private
Påvirkes.

Totalt set er økonomien den samme, men en institution med for eksempel mange af de mindste børn kan miste penge, mens en institution med mange af de ældste børn kan få penge.

Det anslås at der kan være bevægelser i størrelsesordenen +/- 50.000 kr. pr. institution
En privat institution Påvirkes.
Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres
Påvirkes.
Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres
Påvirkes.
Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres
Tilskud til private pr. år:
0-2 år Driftstilskud
107.724
102.360
99.869
0-2 år Bygningstilskud
5.955
5.662
5.525
0-2 år Adm. tilskud
3.050
2.900
2.830
3-5 år Driftstilskud
47.743
51.717
53.317
3-5 år Bygningstilskud
2.334
2.504
2.572
3-5 år Adm. tilskud
1.532
1.643
1.688
Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje
2.496
2.496
2.496
Daginstitution 0-2 år
uden madordning
3.253
3.040
2.942
Daginstitution 3-5 år
uden madordning
1.520
1.630
1.674
Fritidsordning morgenmodul 0.-5. klasse*
399
399
399
Fritidsordning eftermiddagsmodul 0.-2. klasse*
1.502
1.502
1.502
Fritidsordning eftermiddagsmodul 3.-5. klasse*
882
882
882
Klippekort fritidsordning 6. klasse*
378
378
378
Klub fra 6. klasse*
133
133
133
*juli måned er betalingsfri i fritidsordning og klub


Supplerende om scenarie C kan anføres at den er administrativt lettest at anvende samt at det er nemmere at sammenligne med andre kommuner, idet de fleste af disse også anvender 2 enheder pr. 0-3 årig i deres beregning.

Udover de i tabellen ovenfor viste takster henvises til bilag 1-3.

Takster på dagtilbud samt tilskud til privat pasning påvirkes af valg af scenarie. Det skal særligt bemærkes at taksten til udvidet åbningstid øges, da der er taget udgangspunkt i at forældrene også på dette område betaler 25% af udgiften.

Derudover er der beregnet takster for fritidsordning(FO) og klub, der er uafhængige af valg af scenarie.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.
LBK nr.748 af 20/06/2016 (dagtilbudsloven)

Økonomi
Økonomien i de kommunale institutioner påvirkes ikke samlet set af valg af model.

Da der alt andet lige er flere børnehavebørn blandt de private institutioner vil udgiften til tilskud til private ændres ved valg af scenarie.

Bilag
Bilag 1 Takster Børneudvalget scenarie A Dokumentnr. 2016/29332 056
Bilag 2 Takster Børneudvalget scenarie B Dokumentnr. 2016/29332 055
Bilag 3 Takster Børneudvalget scenarie C Dokumentnr. 2016/29332 054


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vælge scenarie A, B eller C som anført i sagen
 2. at beslutte takster der svarer til det i punkt 1 valgte scenarie

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 30-11-2016:
1. Scenarie C tiltrådt
2. Takster under scenarie C tiltrådt

Fraværende: Poul Erik Engel-Høyer

Økonomiudvalgets beslutning den 30-11-2016:

Ændringsforslag fra G:
"At fastholde taksten på daginstitutioner for 0-2 årige på 2016-niveau. Bruttodriftstilskuddet skal afspejle den i administrationsgrundlaget fastlagte normering på dagtilbud".
For: G, Ø (2)
Imod: V, O, C (5)
Undlod at stemme: A (2)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om anbefaling fra Børneudvalget:
For: V, O, C (5)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (4)

1. Scenarie C anbefales
2. Anbefales.


Beslutning
Ændringsforslag 1 fra G:
"At fastholde taksten på daginstitutioner for 0-2 årige på 2016-niveau".
For: A, G, Ø (11)
Imod: V, O, C (12)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Ændringsforslag 2 fra G:
"Bruttodriftstilskuddet skal afspejle den i administrationsgrundlaget fastlagte normering på dagtilbud".
For: G (4)
Imod: V, O, C (12)
Undlader: A, Ø (7)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.


1.
Scenarie C tiltrådt.

2.
Afstemning om anbefaling fra Børneudvalget til indstillingens punkt 2:
For: V, O, C, Bo Jul Nielsen (A), Mette Tolstrup, Pia Foght (A), Ulla Dræby (A), Bettina Sølver (A) (17)
Imod: G (4)
Undlader: Ø, Susan Kjeldgaard (A) (2)
Tiltrådt.
209. Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune
00.22A00 - 2016/39230

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af en ny Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune.

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen på ekstraordinære møder den 30. november 2016. Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Baggrund
De nærmere regler om en kommunes styrelse skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Dette følger af styrelseslovens § 2, stk. 2.

Gribskov Kommunes aktuelle styrelsesvedtægt blev vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 15. december 2015.

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks hverdages mellemrum.

Statsforvaltningen, Tilsynet skal underrettes, hvis der vedtages en ny styrelsesvedtægt.

Ny styrelsesvedtægt
I forbindelse med de aktuelle politiske overvejelser om behovet for at justere i den eksisterende struktur for de stående udvalg, har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune.

I forbindelse med de politiske drøftelser af udmøntningen af budgettet er der politisk blandt andet peget på et økonomisk rationale i at effektivisere udvalgsstrukturen i Gribskov Kommune. Det går konkret på at nedlægge et stående udvalg og omfordele udvalgets opgaveportefølje til to af de tilbageværende seks stående udvalg, samt at reducere i antallet af medlemmer i flere af de stående udvalg.

Ændringer i de stående udvalg - herunder deres opgaveportefølje og antal medlemmer - forudsætter, at der vedtages en ny styrelsesvedtægt ved simpelt flertal i Byrådet.


Med det afsæt har administrationen udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt, som er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Omkonstituering
Uanset om de forslåede ændringer i styrelsesvedtægten måtte blive forhandlet på plads i enighed blandt medlemmerne af Byrådet, eller efter afstemning, anses nedlæggelse eller ændringer i sammensætningen af et eller flere stående udvalg for så vidtgående i forhold til de eksisterende politiske kompetenceområder, at der skal foretages omkonstituering af de stående udvalg.

Omkonstitueringen af de stående udvalg indebærer, at der skal indvælges nye medlemmer til de stående udvalg på baggrund af valggruppernes indmeldinger til borgmesteren.

Partierne skal således anmelde til borgmesteren, valggruppe og hvilke udvalg valggruppen ønsker besat med hvilke hvilke kandidater.

Valg af nye medlemmer til de stående udvalg sker efter forholdstalsvalgmetoden, jf. kommunestyrelseslovens §§ 24-27.

Nedlæggelse af et eller flere "temaudvalg" nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4, udløser ikke krav om en ny styrelsesvedtægt. Det gælder uanset om ændringen handler om sammensætning, antal medlemmer eller at udvalget helt nedlægges.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 769 af 6. juni 2015) § 2, § 17-27 samt gældende styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune (vedtaget den 15. december 2014).

Økonomi
Ændringer i den eksisterende styrelsesvedtægt vil blandt andet få vederlagsmæssige konsekvenser for honoreringen af medlemmerne af Erhvervs- og Turismeudvalget, som bortfalder, samt for det antal medlemmer, der reduceres i de stående udvalg.

Bilag
1. Bilag: Udkast til styrelsesvedtægt Dokumentnummer 2016/39230 005


Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at vedtage en ny Styrelsesvedtægt for Byrådet for Gribskov Kommune gældende fra den 13. december 2016Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 30-11-2016:

Afstemning om indstillingens punkt 1:
For: V, C, O (5)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (4)

Anbefalet.


Beslutning
Ændringsforslag fra Ø:
"Alle vederlag til udvalgsformænd og næstformænd benævnes med kr. og øre. Beløbene for 2017 skal være de samme som 2016. Fremadrettet kan beløbene reguleres med samme regulering som kommunalt ansatte opnår ved reguleringsprocenten".
For: Ø, A (7)
Imod: V, G, O, C (16)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 1:
For: V, C, O (12)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (11)

Tiltrådt.

210. Nedlæggelse af §17. stk 4 udvalg (Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget)
00.22A00 - 2016/39426

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om nedlæggelse af to § 17, stk 4 udvalg - Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen på ekstraordinære møder den 30. november 2016. Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Baggrund
Efter styrelsesloven kan Byrådet frit oprette og nedlægge særlige udvalg (i daglig tale benævnt temaudvalg) som er nedsat i medfør af § 17, stk. 4.

Sagen kommer på dagsorden som følge af arbejde med udmøntning af budget 2017 - 2020.

Nedlæggelse af et § 17, stk. 4 udvalg.
Forslaget om at nedlægge Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget (som begge er § 17, stk. 4) skal ses i sammenhæng med behovet for en mere effektiv og "slankere" udvalgsstruktur.

Hvis Byrådet nedlægger Vækst- og Skoleudvalget samt Forebyggelsesudvalget, vil disse udvalgs opgaveporteføljer overføres til de stående udvalg under Byrådet.

En beslutning om nedlæggelse af de særlige § 17, stk. 4 udvalg træffes ved simpelt flertal i Byrådet og udøser ikke i sig selv omkonstituering eller ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 17, stk. 4 (lbk nr. 769 af 9. juni 2015).

Økonomi
Nedlæggelse af Vækst- og Skoleudvalget og Forebyggelsesudvalget vil medføre besparelser på vederlagene til udvalgenes medlemmer; herunder formands- og næstformandsvederlagene.

Besparelsen vil beløbe sig til ca. 120.000 kr. pr. udvalg svarende til ca. 240.000 kr. pr. år.

Miljøforhold
Ingen

Høring
Ingen

Bilag
Ingen


Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at nedlægge Vækst- og Skoleudvalget
 2. at nedlægge ForebyggelsesudvalgetUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 30-11-2016:

Afstemning om indstillingens punkt 1.-2:
For: V, O, C (5)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: A, G, Ø (4)

1.-2. Anbefalet.


Beslutning
Afstemning om indstillingens punkt 1.-2.
For: V, O, C (12)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (11)

1.-2. Tiltrådt.
212. Indkaldelse af stedfortræder for Poul-Erik Engel Høyer
00.22A00 - 2015/21247

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning.

Poul-Erik Engel Høyer har oplyst over for borgmesteren, at han er fraværende til byrådsmødet den 30. november 2016 på grund af sygdom. Sygdom er en lovlig forfaldsgrund.

1. Stedfortræder - Byrådet
Når et medlem på grund af egen sygdom er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, efter styrelseslovens § 15, stk. 1 kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

  • om der foreligger lovlig forfaldsgrund, det vil sige om byrådsmedlemmet er fraværende på grund af egen sygdom
  • om stedfortræderen er rette stedfortræder (den næste på kandidatlisten) og valgbar.

Den næste på Venstres kandidatliste er Flemming Valdemar Trojel.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 1 og 4.
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 § 4

Økonomi
Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at tage stilling til om, betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.Beslutning
1. Godkendt.

Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 211 Risikostyring - Forsikringspolitik
Den nye forsikringspolitik er godkendt.Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
09:13 PM