Byrådet

Publiceret 14-11-2016

Mandag den 14-11-2016 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
178 Indkaldelse af stedfortræder for Anders Gerner Frost
179 Indkaldelse af stedfortræder for Knud Antonsen
180 Indkaldelse af stedfortræder for Lone Møller
181 Råd og nævn: Bestyrelser i selvejende haller
182 Bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S - indstilling af et
bestyrelsesmedlem og en suppleant
183 Hastighed på Strandvejene mellem Vejby og Gilleleje
184 Udkast til tillæg nr. 11 til spildevandsplan - nyt slammineraliseringsanlæg
ved Pårup
185 Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen - nedlæggelse af

Dronningmølle Renseanlæg
186 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 for skole og idræt i Gilleleje -

godkendelse til offentlig fremlæggelse
187 Forslag til Lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje - godkendelse

til offentlig fremlæggelse
188 Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for dagligvarebutik ved Vestvej og

Gillelejevej i Esbønderup - godkendelse til offentlig fremlæggelse
189 Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Vestvej og

Gillelejevej i Esbønderup - godkendelse til offentlig fremlæggelse
190 Forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje -

godkendelse til offentlig fremlæggelse
191 Boligplacering af flygtninge - opsætning af pavilloner
192 ReVUS Handlingsplan 2017-18
193 Vestforbrænding, anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18

på 413 mio. kr.
194 Ansøgning om garanti ifm omlægning af lån, Gribskovhallen
195 Fonden Wonderful Copenhagen - udpegning til repræsentantskabet
196 Revision af Fingerplan 2013 - omdannelse af sommerhusområder til byzone
205 Indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen


Efterretningssager
197 Fredningssag for Keldsø området
198 Modernisering af planloven - lovforslag i høring
199 Kulturprisen 2016

Lukkede
200 Udbud af rottebekæmpelse i kloakkerne
201 Salg af ejendom
202 Salg af ejendom
203 Fornyelse af Alkoholbevilling samt udeservering
204 Alkoholbevilling med udeservering

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Michael Bruun Pia Foght
Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Flemming Valdemar Trojel Jesper Hagen Behrensdorff
Steen Pedersen Trine Mette Egetved-Sørensen
Jonna Hildur Præst Morten Rohde Klitgaard
Brian Lyck Jørgensen Morten Ulrik Jørgensen
Thomas Elletoft Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
Kim Valentin inhabil på punkt 201 "Salg af ejendom"

Punkt. 205 indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen blev optaget på dagsorden.
Godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Byrådet får tidsplanen for byrådsmødet den 14. november tilsendt pr. mail den 8. november 2016. Mailen sendes af Tabita Sonne-Dalsø, centerchef for Center for Strategi og Ledelse.
Kulturprisen 2016 overrækkes i forbindelse med byrådsmødet. Overrækkelsen af prisen finder sted kl. 19.00.

Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen orienterede Byrådet om, at kommunen har i september måned modtaget meddelelse fra Statsforvaltningen om, at Statsforvaltningen ikke finder anledning til at rejse tilsynssag mod kommunen i et spørgsmål om mulig inhabilitet i kommunens administration i forbindelse med plejeudbuddet i 2013-14.
Direktør Steffen Bohni orienterede om, at Gribskov Kommune er med i frikommuneansøgning sammen med otte andre kommuner. Af hensyn til Social- og Indenrigsministrerets tidsfrister og Byrådets mødekalender har kommunerne i netværket fået tilladelse til at behandle forsøgsansøgning politisk efter ansøgningen er indsendt til ministeriet. Ansøgningerne skal være ministeriet i hænde senest den 1. december 2016 og Byrådet i Gribskov Kommune behandler sagen den 12. december 2016.

Poul-Erik Høyer var fraværende fra kl. 17.30 til 19.00.

Åbne

178. Indkaldelse af stedfortræder for Anders Gerner Frost
00.22A00 - 2015/26234

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Anders Gerner Frost er fraværende fra byråds- og udvalgsarbejde i en forventet periode på mindst en måned fra og med onsdag den 9. november 2016. Anders Gerner Frost er fraværende på grund af forretninger.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder en stedfortræder, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er forretninger en lovlig forfaldsgrund.

Byrådet træffer beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet gør det efter styrelseslovens § 15, stk. 4.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst én måned
 • om stedfortræderen er den rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar


Den næste på Nytgribskovs kandidatliste er Morten Rohde Klitgaard.

2. Udvalg - orientering
Valggruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2).

Til orientering kan oplyses, at Nytgribskovs gruppe har besluttet, at Morten Rohde Klitgaard indtræder i:

 • Kultur- og Idrætsudvalget - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 22. november 2016
 • Teknisk Udvalg - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 23. november 2016
 • Erhvervs- og Turismeudvalget - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 28. november 2016


Indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra den dag Anders Gerner Frost genindtræder.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8

Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer
179. Indkaldelse af stedfortræder for Knud Antonsen
00.22A00 - 2016/36853

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Knud Antonsen er fraværende fra byråds- og udvalgsarbejde i en forventet periode på tre måneder fra og med onsdag den 2. november 2016. Knud Antonsen er fraværende på grund af helbredstilstand.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder en stedfortræder, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er helbredstilstand en lovlig forfaldsgrund.

Byrådet træffer beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet gør det efter styrelseslovens § 15, stk. 4.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst én måned
 • om stedfortræderen er den rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar


Den næste på Venstres liste er Steen Pedersen.


2. Udvalg - orientering
Valggruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2).

Til orientering kan oplyses, at Venstres gruppe har besluttet, at Steen Pedersen indtræder i:

 • Plan- og Miljøudvalget - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 21. november 2016
 • Teknisk Udvalg - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 23. november 2016
 • Arbejdsmarkedsudvalget - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 24. november 2016
 • Erhvervs- og Turismeudvalget - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 28. november 2016
 • Forebyggelsesudvalget - forventet indtræden i forbindelse med udvalgsmøde den 1. december 2016


Indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra den dag Knud Antonsen genindtræder.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8

Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer
180. Indkaldelse af stedfortræder for Lone Møller
00.22A00 - 2014/42564

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Lone Møller er fraværende fra byråds- og udvalgsarbejde i en forventet periode på over én måned fra og med søndag den 27. november 2016 til og med søndag den 29. januar 2017. Lone Møller er fraværende på grund af familiemæssige forhold og ferie.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder en stedfortræder, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er både familiemæssige forhold og ferie en lovlig forfaldsgrund.

Byrådet træffer beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet gør det efter styrelseslovens § 15, stk. 4.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst én måned
 • om stedfortræderen er den rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar


Den næste på Socialdemokratiets liste er Mette Marianne Tolstrup.

2. Udvalg - orientering
Valggruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2). Til orientering kan oplyses, at gruppen har besluttet, at der ikke indkaldes stedfortræder til udvalgene.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8

Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer
181. Råd og nævn: Bestyrelser i selvejende haller
00.01A00 - 2016/16792

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen handler om fremtidig udpegning af et eller flere medlemmer af bestyrelsen for fire selvejende institutioner: Fonden Gilleleje Hallen, Gribskovhallen, Helsinge Hallerne og Ramløse Hallen samt samarbejde med de udpegede medlemmer.

Baggrund
Medlemmer af bestyrelsen, som blev udpeget af Byrådet for perioden 2014 - 2017, har rejst et spørgsmål om, hvilke forventninger Byrådet har til deres bestyrelsesarbejde?

Henvendelsen giver anledning til, at Byrådet forholder sig til tre principielle spørgsmål:

 • Ønsker Byrådet i fremtiden at udpege medlemmer af bestyrelser for de fire selvejende institutioner? Ja eller nej?


Og hvis ja

 • Hvilke forventninger har Byrådet til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?
 • Hvordan kan kommunen understøtte de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?


Fakta

Hvad siger loven?

 1. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for en selvejende institution, der varetage opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at institutionen også varetager opgaver som kommunen ikke selv kan løse.
 2. Kommunalbestyrelsen kan udpege medlemmer af institutionsbestyrelsen blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen og blandt ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen. Udpegning skal være i overensstemmelse med de begrænsninger, som kan følge af vedtægter
 3. Et medlem af institutionsbestyrelsen, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, er undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet, dog kun i forhold til varetagelsen af de opgaver, som kommunen selv kan løse.
 4. Kommunen kan ikke udbetale diæter eller tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse til de udpegede medlemmer af institutionsbestyrelsen.


Hvad siger vedtægter for de fire selvejende haller?

Fonden Gilleleje Hallen
Fondens ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. De to udpeges af Gribskov Kommune. De udpegede skal enten være bosiddende i Gilleleje eller have tilknytning til Gilleleje. Der udpeges også to suppleanter (§4).

Gribskovhallen
Bestyrelsen tiltrædes af to repræsentanter udpeget af Gribskov Kommune (§3).

Helsinge Hallerne
Bestyrelsen består af ni medlemmer. To medlemmer udpeges af Gribskov Byråd (§3).

Ramløse Hallen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, og et medlem udpeges af Byrådet (§6).

Udpegninger for perioden 2014 - 2017

Fonden Gilleleje Hallen
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Ingen suppleanter udpeget.

Gribskovhallen
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Helsinge Hallerne
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Ramløse Hallen
Udpeget et medlem, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen.

Hjælp til at varetage bestyrelsesarbejde
Kommunen ved Center for Kultur Fritid og Turisme inviterer de udpegede bestyrelsesmedlemmer til to årlige møder.

Formål med møderne er at sikre,

 • at de udpegede bestyrelsesmedlemmer kender hinanden
 • at de har mulighed for videndeling
 • at de har mulighed for at sparre med hinandenInput fra administrationen

Ønsker Byrådet i fremtiden at udpege medlemmer af bestyrelser for de fire selvejende institutioner?

Byrådet har mulighed for at udpege medlemmer af bestyrelsen, men ifølge loven hverken pligt til eller krav på at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Hvis Byrådet ikke ønsker at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller, er det vigtigt at give hallerne besked i så god tid, at de kan ændre deres styrelsesvedtægter.

Hvilke forventninger har Byrådet til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?

Gribskov Kommune giver driftstilskud til selvejende haller. Gribskov Kommune har en interesse i:

 • at de selvejende haller arbejder i overensstemmelse med deres formål
 • at de midler, som hallerne forvalter, anvendes i overensstemmelse med formålet, særlig i forhold til de kommunale driftstilskud
 • at midlerne forvaltes på en måde, som sikrer en sund økonomi
 • at de selvejende haller bidrager til realisering af de værdier og mål, som Byrådet fastsætter gennem de vedtagne politikker og strategier


Derfor anbefaler administrationen, at de fire ovenstående punkter defineres som forventninger til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde.

Hvordan kan kommunen understøtte de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?

De udpegede bestyrelsesmedlemmer har givet udtryk for, at fælles møder, hvor de kan videndele og sparre med hinanden, og hvor de kan have en dialog med den kommunale administration er en hjælp til at varetage opgaven.

Derfor anbefaler administrationen, at den form for hjælp fortsætter.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse) § 68a

Økonomi
Der er ikke tale om kommunalt hverv i lovens forstand. Derfor ingen diæter, ingen erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelseste fra kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

 1. om Byrådet fortsat ønsker at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem


Hvis Byrådet beslutter fortsat at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem
2.
at forventninger til de udpegede bestyrelsesmedlemmer omfatter de fire i sagsfremstillingen beskrevne punkter
3.
at administrationen understøtter bestyrelsesarbejde ved at invitere de udpegede til to årlige fælles møder med henblik på videndeling og sparringUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 13-09-2016:
Behandling udskydes til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober 2016

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 25-10-2016:
1. Udvalget ønsker fortsat, at Byrådet udpeger medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem.
2-3. Tiltrådt

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
1. - 3. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling.
Beslutning
1.-3. Tiltrådt Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling.
182. Bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S - indstilling af et bestyrelsesmedlem og en suppleant
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler indstilling af et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S.

Baggrund
Bestyrelsen i Gribskov Erhvervscenter består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf to medlemmer og to suppleanter indstilles af Byrådet i Gribskov Kommune. De indstillede skal være byrådsmedlemmer.

Punktet kommer på dagsorden som følge af, at Jan Ferdinandsen udtrådte af Byrådet og dermed bestyrelsen i Gribskov Erhvervscenter 03.10.2016 (jævnfør Byrådets beslutning af 03.10.2016, punkt 176).

Historik
Byrådet indstillede to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter (en for hvert medlem) på byrådsmødet 15.12.2014 (punkt 247). De indstillede var Kim Valentin (V) med Jørgen Simonsen (V) som suppleant og Anders Gerner Frost (G) med Jan Ferdinandsen (C) som suppleant.

Da Anders Gerner Frost udtrådte af bestyrelsen, trådte Jan Ferdinandsen ind i bestyrelsen. Men Jan Ferdinandsen udtrådte af Byrådet og bestyrelsen med virkning fra den 03.10.2016.

Hvad sker der nu?
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, og der ikke indtræder en suppleant, skal den resterende bestyrelse foranlede, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant kan vælges (Ejeraftalen punkt 7.7).

Byrådet i Gribskov Kommune bedes derfor indstille et bestyrelsesmedlem og, hvis muligt, en suppleant til bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S.

De indstillede skal være byrådsmedlemmer i kommunen. De indstillede skal besidde kvalifikationer, som gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og effektiv ledelse af selskabet (Ejeraftalen punkt 7.1).


Lovgrundlag
LBK nr. 820 af 28/06/2016 (Erhvervsfremmeloven) § 12

Økonomi
Centret er et aktieselskab og dermed en selvstændig enhed. Der udbetales derfor hverken diæter eller anden godtgørelse fra kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationens indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. indstille et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S
 2. at indstille en suppleantUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 31-10-2016:

 1. Udvalget indstiller Jesper Hagen Behrensdorff som medlem af bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S.
 2. Udvalget indstiller Brian Lyck Jørgensen som suppleant i bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S.


Fraværende: Knud Antonsen, Steen Pedersen

Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte at Jesper Behrensdorff (C) indstilles som medlem af bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S med Jørgen Simonsen (V) som stedfortræder og at Susan Kjeldgaard (A) indstilles som medlem af bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S med Brian Lyck Jørgensen (O) som stedfortræder.Beslutning
Byrådet tiltræder Økonomiudvalgets anbefaling om, at Jesper Behrensdorff (C) indstilles som medlem af bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S med Jørgen Simonsen (V) som stedfortræder og at Susan Kjeldgaard (A) indstilles som medlem af bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S med Brian Lyck Jørgensen (O) som stedfortræder.
183. Hastighed på Strandvejene mellem Vejby og Gilleleje
05.00G00 - 2015/41385

Sagsfremstilling
Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Teknisk Udvalg den 26. oktober 2016. Sagen blev forelagt for Teknisk Udvalg med følgende ordlyd:

"Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om skiltning med bynavne.

Baggrund
Der er i sommerens løb sket en sanering af skiltningen i hele sommerhusområdet langs strækningen mellem Vejby Strand og Tinkerup Strand, en strækning på knap 9 km.

Loven og rollefordeling
Generelt gælder at man må køre 50 km/t byen og 80 km/t uden for tættere bebygget område. Politiet kan dog træffe beslutning om andre lokale hastighedsgrænser. Det sker efter forhandling med kommunen som vejbestyrelse. Kommunen kan også bede politiet tage sager op ifm. trafiksaneringer og lokale trafikhandlingsplaner.

Sagens behandling
Skiltning med byzonetavler har ikke været konsistent i området. Dvs. at mange veje og byområder var byzone, hvis kan kom fra den ene side, og landzone, hvis man kom fra den anden side.

Efter trafiksanering af Rågeleje Strandvej har administrationen i samarbejde med politiet sat fokus på strækningen mellem Vejby og Gilleleje.
En gennemgang har vist, at man på denne strækning havde 9 fartreguleringer (som skitseret på nedenstående graf).Politiet har i samråd med administrationen vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre hele området til byzone med en fartgrænse på 50 km/t på hele strækningen.

Baggrunden var

 • at der mange steder er dårlige oversigtsforhold for veje, der støder til Strandvejen
 • at Strandvejen mange steder er smal
 • at det bliver mere simpelt og ensartet for trafikanterne
 • at den teoretiske forsinkelse for trafikanterne vil være maks ca. 1 minut på strækningen
 • at antallet af hastighedstavler og byzonetavler reduceres
 • at trafiksikkerheden vil blive bedre


Den formelle beslutning om fartgrænser blev truffet af politiet. Administrationen har normalt bemyndigelse i sager om fartbegrænsning til at indgå i dialog med politiet (jf. særskilt sagsfremstilling om delegationsplan )

Høring og feedback
Inden ændringen har administrationen indhentet udtalelse fra Movia ift. konsekvenser for busdrift. Movia har svaret at forholdene alligevel ikke tillader at man kører hurtigere end 50 km/t, så ændret skiltning vil ikke få nogen praktisk betydning for bussernes køretider.

Kommunen ændrede skiltningen i juni 2016.

På møde i Vej og belysningsgruppen den 18.08.2016 tilkendegav paraplyorganisationerne, at de var glade for det nye tiltag med byzone og 50 km/t hastighedsbegrænsning på den lange vejstækning fra Tinkerup til Vejby Strand. De mente dog, at man kunne have gjort mere for kampagne og oplysning. Der blev desuden peget på vigtigheden af at få indberettet ændringen til GPS-systemerne.

Derudover har administrationen fået kommentarer fra flere enkeltpersoner med synspunkter

 • fartregler er uklare
 • der efterlyses tavler med stednavne


Vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer

 • at der må forventes en tilvænningsperiode ift. nye regler. Politiet har erfaring med, at det kun er et problem de første par måneder
 • at man kan opsætte blå navneskilte med bynavne. Man har ladet skiltestandere fra de tidligere byzonetavler blive stående, så opsætning lettes


Administrationen anbefaler

 • at man opsætter blå navneskilte med bynavne relevante steder langs strandvejene
 • at man opsætter "Husk 50 km/t" kampagneskilte i området i løbet af efteråret 2016
 • at man følger op med fartkampagner på strækningen i 2017Lovgrundlag
Færdselslovens § 92 a
Lov om offentlige veje § 8

Økonomi
Udgifter til skiltning afholdes af ramme 310 veje

Høring
Movia er blevet hørt, idet en ændring af hastigheden kunne tænkes at påvirke køretiden for deres to busruter på strækningen. Movia har vurderet sagen og givet det høringssvar, at ruternes gennemkørsel i praksis ikke vil blive forsinket.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at man opsætter blå navneskilte med bynavne relevante steder langs strandvejene
 2. at man opsætter "Husk 50 km/t" kampagneskilte i området i løbet af efteråret 2016
 3. at man følger op med fartkampagner på strækningen i 2017".Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-10-2016:
Ændringsforslag fra Jørgen Simonsen (V)
De tidligere hastighedsbegrænsninger genindføres.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning
Jørgen Simonsen (V) (1) for
A, G, O og Poul Erik Høyer (V) (5) imod
Ændringsforslag ikke tiltrådt

Indstillingen blev bragt til afstemning
1.-3. Jørgen Simonsen (V) (1) imod
A, G, O og Poul Erik Høyer (V) (5) for
Indstilling tiltrådt

Sagen begæres i Byrådet af Jørgen Simonsen

Knud Antonsen fraværende

Berigtigelse af protokollen fra Teknisk Udvalg
Det berigtiges, at Dansk Folkeparti (O) deltog i afstemningen og protokollen fra Teknisk Udvalget er som følger:

Ændringsforslag fra Jørgen Simonsen (V)
De tidligere hastighedsbegrænsninger genindføres.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning
Jørgen Simonsen (V) (1) for
Berigtigelse: A, G, O og Poul Erik Høyer (V) (5) imod
Ændringsforslag ikke tiltrådt

Indstillingen blev bragt til afstemning
1.-3. Jørgen Simonsen (V) (1) imod
Berigtigelse: A, G, O og Poul Erik Høyer (V) (5) for
Indstilling tiltrådt

Sagen begæres i Byrådet af Jørgen Simonsen

Knud Antonsen fraværendeØkonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.
Beslutning
2.
Ændringsforslag fra Jørgen Simonsen (V):
"De tidligere hastighedsbegrænsninger på strandvejen genindføres under forudsætning af politiets godkendelse".

For: V, O, C (12)
Imod: A, G, Ø (11)
Tiltrådt.

1. og 3.
Punkterne sendes tilbage til behandling i Teknisk Udvalg.
184. Udkast til tillæg nr. 11 til spildevandsplan - nyt slammineraliseringsanlæg ved Pårup
06.00P00 - 2016/31260

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Gribvand Spildevand A/S ønsker at etablere et nyt slammineraliseringsanlæg øst for Pårup. Dette tillæg skal danne det planmæssige grundlag for etableringen af slammineraliseringsanlægget samt det nødvendige ledningsarbejde.

Formålet med etableringen er, at slam fra alle renseanlæg, undtaget renseanlægget i Helsinge, fremover skal behandles på slammineraliseringsanlægget. Etableringen skal ses i sammenhæng med Gribvand Spildevand A/S planer om at nedlægge de mindre renseanlæg, Vejby, Stokkebro-Rågemark, Dronningmølle, Græsted, Tisvilde og Smidstrup og fremover rense spildevandet på Udsholt og Gilleleje Renseanlæg.

Slammet herfra vil i fremtiden blive pumpet i ledninger til slammineraliseringsanlægget. Rejektvand fra anlægget vil blive pumpet retur til Gilleleje Renseanlæg til rensning med det øvrige spildevand. Det mineraliserede slam vil blive kørt på landbrugsjord.

I dag køres slammet fra renseanlæggene til Helsinge Renseanlæg, hvor det afvandes mekaniske og derefter køres på landbrugsjord.

Helsinge Renseanlæg berøres ikke af planerne.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32

Økonomi
Økonomien ligger inden for Gribvand Spildevand A/S's anlægsbudget

Miljøforhold
Etableringen af et samlet slammineraliseringsanlæg vurderes at have en positiv effekt, da der ikke skal køres slam fra renseanlæggene til Helsinge Renseanlæg samt,at man ikke fremover skal bruge de kemikalier, der anvendes ved mekanisk afvanding.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen - nyt slammineraliseringsanlæg dok. nr. 2016/31260 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvarUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-10-2016:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Knud Antonsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
1.-3. Anbefales.
Beslutning
1.-3. Tiltrådt.
185. Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen - nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg
06.00P00 - 2016/27880

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen skal skabe det planmæssige grundlag for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg samt det nødvendige ledningsarbejde så spildevandet kan ledes til rensning på Gilleleje Renseanlæg.

Tillægget vedtages på vilkår om, at tilslutningen af spildevandet fra Dronningmølle Renseanlæg er midlertidig indtil Gilleleje Renseanlæg udbygges til større kapacitet. Indtil udbygningen renses spildevandet fra Gilleleje og Dronningmølle med Gillelejes Renseanlægs nuværende kapacitet. Gribvand Spildevand har vurderet, at Gilleleje Renseanlæg har kapacitet til den øgede spildevandsmængde.

Udbygningen af Gilleleje Renseanlæg gennemføres i 2018-2019 når også Græsted og Smidstrup Renseanlæg nedlægges og spildevandet føres til Gilleleje Renseanlæg.

Indtil udbygningen, og muligvis permanent, vil de tidligere procestanke på Dronningmølle Renseanlæg ombygges til forsinkelsesbassiner, ligesom der etableres bassinkapacitet på Gilleleje Renseanlæg. Gribvand Spildevand vurderer, at overløb til Søborg Kanal og havnen med opspædet spildevand ved regn, ikke øges.

For yderligere sikkerhed i forhold til badevandet og Blå Flag på de to strande i Gilleleje, vil der blive etableret et desinfektionsanlæg, der vil sikre, at bakterieniveauet til en hver tid opfylder kravene til Blå Flag.Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32

Økonomi
Økonomien ligger inden for Gribvand Spildevand A/S's anlægsbudget

Miljøforhold
For badevandet ved Dronningmølle vil forslaget have en positiv effekt. Gribvand Spildevand vurderer videre, at overførslen af spildevandet fra Dronningmølle til Gilleleje er miljømæssigt neutral.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen - nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg dok.nr. 2016/27880 015


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvarUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-10-2016:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Knud Antonsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
1. - 3. Anbefales.
Beslutning
1.-3. Tiltrådt.
186. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 for skole og idræt i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02G00 - 2016/22377

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om godkendelse af forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse.

Baggrund
Byrådet traf 20.06.2016 beslutning om udvikling af Ny skole Gilleleje. Der tages udgangspunkt i at Ny skole Gilleleje skal omfatte en totalombygning af skolen på Parkvej, samt nedrivning af en enkelt blok og opførsel af en ny bygning på 1.550 m2 placeret på eksisterende matrikel. Skolen skal rumme tre spor fra 0.-6. klasse, fire spor fra 7.-9. klasse samt specialklasser.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 og forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje udarbejdes for at skabe de nødvendige planmæssige rammer for Ny skole Gilleleje projektet. Lokalplanforslaget behandles på særskilt punkt.

Tillæggets omfang og formål
Forslag til tillæg nr. 7 omfatter et område på ca. 14 ha beliggende i den sydlige del af Gilleleje, øst for Søborg Kanal, syd for Parkvej og vest for boligområdet Kringelholm.

Tillægget skal følge behandlingen af Lokalplan 315.15. Dette lokalplanforslag er udarbejdet for at muliggøre om- og tilbygning af Gilbjergskolen, jf Byrådets beslutning. Planforslaget har også til formål at sikre en grøn karakter for arealerne langs kanalen og hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet. Endvidere skal lokalplanforslaget skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skole, institution og idrætsanlæg i området.

Lokalplanområdet er i den gældende Kommuneplan 2013-2025 en del af rammeområde 2.D.01 Gilleleje Skole ved Parkvej. Dele af lokalplanområdet er endvidere omfattet af udpegninger til lavbundsareal, værdifuldt landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile.

Administrationen vurderer, at den udvikling lokalplanen åbner mulighed for, overordnet set er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25. Der udarbejdes et tillæg med mindre justeringer for:

 • at hæve den maksimalt tilladte bygningshøjde fra 12 m til 15 m,
 • at muliggøre opførelse af antennemaster i området,
 • at tilpasse gældende udpegninger til lavbundsareal, værdifuldt landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile, til de reelle forhold på stedet, så udpegningerne fremadrettet kun omfatter de arealer, der ligger i direkte tilknytning til kanalen og skrænterne mod kanalen og ikke de arealer, der i dag er bebygget eller anvendes til vej og parkering.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 7 godkendes til offentlig fremlæggelse.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015, særligt § 11-18
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015, § 2-4
Kommuneplan 2013-25

Økonomi


Miljøforhold
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i høring i perioden 29.09.2016 til 14.10.2016 hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

Bilag
Bilag 1 (PMU 24.10.2016) Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 Dok. nr. 2016/22377 003

Bilag 2 (PMU 24.10.2016) Miljøscreening Dok nr. 2016/22377 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
1. - 2. Anbefales.
Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

Fraværende: Pia Foght
187. Forslag til Lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2015/17271

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om godkendelse af forslag til Lokalplan 315.15 til offentlig fremlæggelse.

Vækst- og Skoleudvalget har behandlet hovedelementer i planforslaget 04.10.2016.

Der udarbejdes sideløbende med lokalplanen et tillæg til Kommuneplan 2013-25 for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. (se særskilt dagsordenpunkt)

Lokalplanens baggrund og formål
Byrådet traf 20.06.2016 beslutning om udvikling af Ny skole Gilleleje. Der tages udgangspunkt i, at Ny skole Gilleleje skal omfatte en totalombygning af skolen på Parkvej, samt nedrivning af en enkelt blok og opførsel af en ny bygning på 1.550 m2 placeret på eksisterende matrikel. Skolen skal rumme tre spor fra 0.-6. klasse, fire spor fra 7.-9. klasse samt specialklasser.

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre om- og tilbygning af Gilbjergskolen, jf Byrådets beslutning. Planforslaget har også til formål at sikre en grøn karakter for arealerne langs kanalen og hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet. Endvidere skal lokalplanforslaget skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skole, institution og idrætsanlæg i området.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med rådgiver LE34.

Planforslaget kan ses i bilag 1, Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt ved Parkvej i Gilleleje.

Lokalplanområdet
Administrationen foreslår, at lokalplanforslaget omfatter den nuværende Gilbjergskolen og idrætsfaciliteterne syd for denne. Området afgrænses mod nord af Parkvej, mod øst af Idrætsvej, mod syd af Gilleleje renseanlæg og mod vest af Søborg Kanal. Lokalplanområdet er på i alt ca. 7 ha og ligger i byzone.

Det foreslås dermed, at lokalplanområdet omfatter et større areal end nødvendigt for at etablere Ny skole Gilleleje projektet. Dette foreslås for at fremtidssikre det samlede skole- og idrætsområde bedst muligt i forhold til fremtidige udviklingsmuligheder.

Den østlige del af området er omfattet af Lokalplan nr. 15.8. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til idrætsformål. Ved at inddrage området i nærværende lokalplan skabes mulighed for udvidelse af idrætshaller i delområde II samt for parkering i delområde IV. Lokalplanen aflyses for den del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan, ved planens endelige vedtagelse.

Lokalplanens indhold
Administrationen foreslår følgende omkring lokalplanens regulering af områdets anvendelse, bebyggelsens placering, udformning og udtryk, veje, stier og parkering m.m.:

Fleksibilitet

 • Lokalplanforslaget udarbejdes med relativt stor fleksibilitet, for at sikre et så stort kreativt råderum som muligt i den kommende projektering af den ny skole samt sikre fremtidige udviklingsmuligheder.

Overordnet disponering

 • Overordnet set foreslås, at lokalplanområdet disponeres, så tyngden af bebyggelsen ligger i den midterste del af området i tilknytning til de eksisterende bygninger. Den vestligste del, langs Søborg Kanal, foreslås fastholdt som rekreativt, grønt område. Adgang for bløde og hårde trafikanter adskilles så vidt muligt, ved at de eksisterende stier sikres og den primære parkering, herunder renovation og lignende, holdes i den østlige og vestlige del af området i tilknytning til de to adgangsveje fra Parkvej.


Anvendelse

 • Delområde I og II (se bilag 1) må anvendes til offentlige formål som undervisning (skole, kursus, konference) og indendørs og udendørs idrætsanlæg med tilhørende faciliteter så som lege- og opholdsarealer, parkeringsarealer mv.
 • Delområde III, området langs kanalen, fastholdes som grønt friareal.
 • Delområde IV må anvendes til parkering og udendørs idrætsanlæg, fx boldbaner og multibaner.
 • Delområde V må anvendes til offentlige formål som undervisning og institutioner (børneinstitutioner, døgncenter, forsorg, ældreinstitution og. lign) med tilhørende faciliteter så som lege- og opholdsarealer, parkeringsarealer mv.


Byggeri og anlæg

 • Delområde I og II: Om- og tilbygning samt nybyggeri er muligt indenfor hele det centrale område omkring skolen og idrætshallerne, delområde I og II, dog med mindst 5 meter afstand til sti og vej. Der lægges med lokalplanen et loft på det samlede antal m2 byggeri (samlet 16.000 m2 i delområde I og 8000 m2 i delområde II) og på byggeriets højde (15 m). Dette skaber rammer for Ny Skole Gilleleje projektet samt yderligere udvidelsesmulighed af såvel idrætshaller som skole. Ny bebyggelse skal sammenbygges med eller opføres i umiddelbar nærhed til eksisterende bebyggelse.
 • Delområde III: Indenfor arealet kan der etableres mindre bygninger (op til 50 m2) og anlæg, der understøtter rekreativ brug og som kan være med til at tilgodese ønsket om at inddrage området aktivt i undervisningen.
 • Delområde IV: Indenfor arealet kan der etableres mindre bygninger (op til 200 m2) og anlæg, der understøtter anvendelsen parkering og idræt.
 • Delområde V: Indenfor arealet kan om- og tilbygges (samlet 1000 m2).


Stier, veje og parkering

 • Eksisterende stier sikres med lokalplanen.
 • Områdets primære parkeringsarealer skal placeres ved de to adgangsveje til området, dels ved den eksisterende parkeringsplads i delområde I, dels ved Idrætsvej i delområde IV.
 • Der kan i begrænset omfang etableres parkering, afsætning og adgang for varelevering tættere på bygningernes indgange, herunder adgang til idrætshallen.
 • Frem for at fastlægge et bestemt antal parkeringspladser, angives at der skal være et tilstrækkeligt antal pladser til både biler og cykler. Dette muliggør tilpasning til skiftende behov fremadrettet.


Bæredygtighed og tekniske anlæg

 • Lokalplanen åbner mulighed for bæredygtige tiltag, som forsinkelse af regnvand, solenergianlæg på facader og tage samt grønne tage.
 • Lokalplanen åbner mulighed for opsætning af master til sende- og modtageranlæg.


Delegation af beslutningskompetence
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har den 31. august 2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

Eftersom dette lokalplanforslag ledsages af et kommuneplantillæg, som skal vedtages i Byrådet, anbefales det, at lokalplanen også vedtages i Byrådet. Det vil sige, at delegationsmuligheden ikke anvendes, da det ikke vil forkorte den samlede proces. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 31.08.2015.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende lokalplanforslag 315.15 til offentlig fremlæggelse, eventuelt med indarbejdelse af bemærkninger fra udvalget.

Desuden anbefaler administrationen, at udvalget godkender, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015, særligt § 11-18
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015, § 2-4
Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1578 af 08.10.2015, § 16
Kommuneplan 2013-25

Økonomi


Miljøforhold
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i høring i perioden 29.09.2016 til 14.10.2016 hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

Høring
Administrationen har haft dialog med følgende aktører i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget: Skolens ledelse, Gilleleje Boldklub, Danmarks Naturfredningsforening og Søborg Kanal Vandløbslaug.

Bilag
Bilag 1 (PMU 24.10.2016) Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje Dok. nr. 2015/17271 027

Bilag 2 (PMU 24.10.2016) Miljøscreening Dok. nr. 2015/17271 025


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 315.15 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
1. - 2. Anbefales.
Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

Fraværende: Pia Foght
188. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for dagligvarebutik ved Vestvej og Gillelejevej i Esbønderup - godkendelse til offentlig fremlæggelse
030599 - 2016/14936

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til offentlig fremlæggelse.

Kommuneplantillæg nr. 8 for Centerområde i Esbønderup skal muliggøre dagligvarebutik på vestvej 33 i forlængelse af det eksisterende centerområde.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget igangsatte 04.04.2016 udarbejdelsen af lokalplan 327.01 for Dagligvarebutik i Esbønderup (se særskilt punkt på dagsordenen), med tilhørende tillæg til kommuneplanen. Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune forelægges med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse.

Forslag til Tillæg nr.8 omfatter et område omkring Vestvej og omfatter matriklerne 32, 33, 34,2p, 8at, 8r, 8f, 29a,8q, 29c, 29b, 8m, 8h, 2i, 2f, 2o, 8be, 2a, 8n, samt en del af 6aæ, alle Kirke Esbønderup by, Esbønderup. Hele området ligger i byzone og forbliver byzone.

Tillægget knytter sig til forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Vestvej og Gillelejevej i Esbønderup (se separat dagsordenspunkt).

Lokalplanområdet for forslag til lokalplan 327.01, ligger i den gældende Kommuneplan 2013-25 indenfor rammeområdet 6.B.01 for boligområde i Esbønderup og Esrum. Forslag til Tillæg nr. 8 skal derfor bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde, 6.C.05, så det nye lokalplanområde vil ligge i et centerområde i stedet for et boligområde. Dermed muliggøres lokalplan 327.01 for detailhandel ved Vestvej og Gillelejevejen i Esbønderup.

Det nye rammeområde 6.C.05 inddrager del af matrikel 6aæ, Kirke Esbønderup by, Esbønderup i centerområdet i Esbønderup. Området ligger i krydset af Gillelejevejen og Vestvej, og er en naturlig forlængelse af det eksisterende centerområde. (se bilag 1)

Forslag til tillæg nr 8 i Gribskov Kommuneplan 2013-25 udtager 2 arealer med tilsvarende størrelse som det nye lokalplanområde rummer. Således ændres der ikke i den samlede størrelse af centerområdet, men udelukkende i en mere oplagt udlægning. (se bilag 1)

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at Forslag til Tillæg nr. 8 godkendes til offentlig fremlæggelse


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Miljøforhold

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreeningen er sendt i høring i perioden 28.09.2016 - 12.10..2016 hos relevante høringsparter. Der har ingen bemærkninger været til miljøscreeningen og afgørelsen er offentliggjort på Gribskov kommunes hjemmeside 13.10.2016.

Høring
Forslag til Tillæg nr. 8 fremlægges efter Byrådets godkendelse offentligt i min. 8 uger sammen med lokalplanforslag 327.01.

Bilag
Bilag 1 PMU 24.10.2016 Kommuneplantillæg nr. 8. Dok.nr. 2016/14936 005.

Bilag 2 PMU 24.10.2016 Miljøscreening. Dok.nr. 2016/14936 006.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende at forslaget ikke skal miljøvurderesUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende


Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

Afstemning om anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget
For: V, A, G, C, O (8)
Imod: Ø (1)

1. - 2. AnbefalesBeslutning
1.-2.
For: V, A, G, C, O (22)
Imod: Ø (1)
Tiltrådt.
189. Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Vestvej og Gillelejevej i Esbønderup - godkendelse til offentlig fremlæggelse
030599 - 2016/14935

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet, om godkendelse af forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Vestvej og Gillelejevej i Esbønderup til offentlig fremlæggelse.

Forslag til Lokalplan Lokalplanforslag 327.01 for Dagligvarebutik ved Vestvej og Gillelejevej i Esbønderup, blev igangsat af Plan- og miljøudvalget 04.04.2016. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i skitseprojekt behandlet af Plan- og Miljøudvalget 04.04.2016.

Lokalplanens baggrund og formål
Rema Butiksudvikling a/s har henvendt sig med forespørgsel, om placering af en ny dagligvarebutik på Vestvej 33. Så den placeres synligt fra Gillelejevejen med adgang fra Vestvej.

Lokalplanområdet har et areal på ca. 4.400 m² og er beliggende i Esbønderups vestligste del - ved krydset Vestvej og Gillelejevej. Området, der ligger i byzone, anvendes i dag til boligformål, og har vejadgang fra Vestvej. Inden for området ligger en parkeringsplads i tilknytning til boligerne samt et grønt areal, ligeledes tilknyttet boligerne. Området fremgår af bilag 1 og er en del af matrikel 6aæ Kirke Esbønderup By, Esbøndrup.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik i området. Baggrunden er bygherres ønske om at flytte sin dagligvarebutik fra en anden ejendom i Esbønderup til lokalplanområdet, for at få tilstrækkelig plads til at kunne opføre en ny og tidssvarende butik.

Planen skal desuden sikre, at bebyggelsen med sin udformning og materialevalg tilpasses omgivelserne og er med til at værne om områdets karakter, med et grønt udtryk og nærheden til det gamle gadekær. Derudover skal planen sikre adgangs- og parkeringsforhold indrettes hensigtsmæssigt, samt at der sikres vejadgang til bebyggelsen syd for lokalplanområdet igennem parkeringsarealet inden for lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold
Med denne lokalplan overføres området til centerformål, som en del af et større lokalcenter, og herved muliggøres etablering af detailhandel inden for lokalplanområdet. Dagligvarebutikken må have et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m², ekskl. personalefaciliteter. Muligheden for etablering af en dagligvarebutik vil bidrage til den lokale dagligvareforsyning i Esbønderup og oplandet omkring byen.

Der sikres i lokalplanen, at beboelserne syd for lokalplan området har vejadgang igennem lokalplanområdet og parkeringsmuligheder omkring det nuværende parkeringsareal på vestvej 33.

Denne lokalplan giver mulighed for at udtynde i hegnet, men også at træer bevares for at opretholde oplevelsen af det levende hegn, overvejende langs Gillelejevej. Dette vil give mulighed for indblik til dagligvarebutikkens arealer mellem grupperne af beplantning. Samtidigt er det med til at bevare en blanding af løvfældende og stedsegrønne træer i området, og dermed trække på de naturlige værdier i området og sikre lokalmiljøets stemning.

Der tages særligt hensyn i lokalplanes nærhed til det gamle gadekær i byen. Derfor lægges der desuden vægt på udtrykket af det nye lokalplanområde set fra gadekæret.

Lokalplanområdet er i kommuneplan 2013-25 udpeget til boligområde. Området er omfattet af rammeområde 6.B.01 Boligområder i Esbønderup og Esrum.

Lokalplanforslaget lægger derfor op til en ændring i rammeområdet 6.C.01 Centerområdet i Esbønderup, så det omfatter lokalplanområdet. (se særskilt dagsordenspunkt)

Delegation af beslutningskompetence
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har den 31. august 2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

Eftersom dette lokalplanforslag ledsages af et kommuneplantillæg, som skal vedtages i Byrådet, anbefales at lokalplanen også vedtages i Byrådet. Det vil sige, at delegationsmuligheden ikke anvendes, da det ikke vil forkorte den samlede proces. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 31. august 2015.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup godkendes til offentlig fremlæggelse og, at lokalplan 327.01 ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, LOV nr 425 af 18/05/2016
Kommuneplan 2013-25 rammeområde 6.C.01 & 6.B.01.
Lokalplan 27.17 Bevarende lokalplan for Esbønderup.


Økonomi


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreeningen er sendt i høring i perioden 28.09.2016 - 12.10..2016 hos relevante høringsparter. Der har ingen bemærkninger været til miljøscreeningen og afgørelsen er offentliggjort på Gribskov kommunes hjemmeside 13.10.2016.

Høring
Planforslaget skal, i henhold til §24 i planloven, i høring i minimum 8 uger.

Bilag
Bilag 1 PMU 24.10.2016. Forslag til lokalplan 327.01. Dok.nr. 2016/14935 0031.

Bilag 2 PMU 24.10.2016 Miljøscreening. Dok.nr. 2016/14935 029.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at forslag til Lokalplan 327.01 godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende


Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

Afstemning om anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget:
For: V, A, G, C, O (8)
Imod: Ø (1)

1. - 2. Anbefales.
Beslutning
1.-2.
For: V, A, G, C, O (22)
Imod: Ø (1)
Tiltrådt.
190. Forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2015/19743

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanens baggrund og formål
Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde 01.06.2015 at igangsætte arbejde for udarbejdelse af ny lokalplan for Stæremosen. Beslutningen blev taget i forbindelse med behandling af forespørgsel om, hvorvidt der kunne etableres en butik med pladskrævende varer på et område i Stæremosen, der i henhold til gældende lokalplan ikke gav mulighed for dette. Ligeledes fremgår det af Budgetaftale 2016-19, at lokalplanen for Stæremosen skal gøres tidsvarende, for at gøre området mere attraktivt for erhvervsliv og investorer.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principper for lokalplanen behandlet af Plan- og miljøudvalget 06.06.2016 og inputs fra møde med områdets grundejer og virksomheder 05.01.2016.

Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje erstatter den tidligere Lokalplan 15.80 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje og omfatter samme areal.

Forhold til anden planlægning
Lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af rammebestemmelse 2.E.02 Erhvervsområde ved Stæremosen i Gilleleje i Kommuneplan 2013-25. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Strategisk plan for Gilleleje, idet der blandt andet er fokus på, at butikker og publikumsorienterede funktioner placeres i Gilleleje midtby, med henblik på at handelsliv og servicefunktioner kan understøtte hinanden og ikke placeres i et erhvervsområde.

Lokalplanforslaget indhold
Lokalplanen ændrer eksisterende lokalplan på følgende punkter:

Større areal til butikker med pladskrævende varegrupper og publikumsrettede aktiviteter
Arealet udvides langs Bonderupvej, så butikker opnår størst synlighed. Det totale tilladte antal m2 butikker med pladskrævende varegrupper fordobles. Øvrige fastsatte størrelser for maksimale butiksstørrelser fastholdes.

Variation i typer af virksomheder
Inddeling i miljøklasser fastholdes, da det er med til at beskytte eksisterende virksomheder. Der sker dog en tilpasning af inddelingen i henhold til matrikelsammenlægning inden for området, og et tidligere grønt område (cirkuspladsen) ændres til område med pladskrævende varegrupper og virksomheder med lav miljøklasse. Samtidig indskrives en anvendelsesbestemmelse, der giver Byrådet mulighed for at godkende virksomheder, der som udgangspunkt ikke er indeholdt inden for de enkelte miljøklasser, men som på grund af sin størrelse og karakter kan passe ind i området. Hvis der er tale om en mere miljøfølsom anvendelse, skal det sikres at der etableres afbødende foranstaltninger, så eksisterende virksomheder ikke pålægges ekstra påbud.

Mere opmærksomhed omkring skiltning og områdets karakter
Opdaterede bestemmelser om skiltning og rabatter, der er med til at sikre at området fremstår præsentabelt også i det tilfælde, at der kommer flere butikker mod Bonderupvej

Mulig fjernelse af arealudlæg til forlængelse af Industrivej syd om Gilleleje
I forbindelse med opdatering af lokalplanen har det derudover være relevant at vurdere hvorvidt arealreservation til forlængelse af Industrivej syd om Gilleleje skal fastholdes. Lokalplanforslaget indeholder derfor følgende to muligheder:

Scenarie A: Udlæg til forlængelse af Industrivej fastholdes

Scenarie B: Udlæg til forlængelse af Industrivej fjernes

Baggrunden for at overveje at fjerne arealreservationen er:

 • En forlængelse syd om Gilleleje på dette sted vil være meget omkostningstung, da den skal krydse et åløb, samt to steder skal krydse banestrækningen. En strækning syd om Gilleleje ad eksisterende veje vil ikke være lige så omkostningstung og vurderes derfor at være mere realistisk.
 • Industrivej er den primære adgangsvej til Stæremosen. Derudover er Industrivej tænkt at være starten på en mulig omfartsvej syd om Gilleleje, og Industrivej er derfor friholdt for sideveje og har brede rabatter. Det er derfor ikke logisk for virksomhederne i Stæremosen at have facade mod Industrivej, på trods af at det er den primære adgangsvej. Hvis ikke Industrivej skal kunne forlænges, vil det være muligt at lave tilkørsel for sideveje og eksempelvis åbne op mod vest, hvor lokalplanen udvider arealet til pladskrævende varegrupper. Derudover kan en estimeret rundkørsel i forbindelse med udbygningen udgå.

Plan- og miljøudvalget bedes beslutte hvilken af de to scenarier, der ønskes inkluderet i lokalplanforslaget.

Andre ikke væsentlige ændringer i forhold til eksisterende lokalplan

 • Parkering skal fortsat holdes på egen grund og virksomheder med mange besøgende skal etablere 1 parkeringsplads pr. 25 m2 areal mod 1 parkeringsplads pr. 50 m2 areal for andre virksomheder.
 • Al tekst, der kan betegnes som oplysning, men som ikke vedrører forhold lokalplanen regulerer, er fjernet.
 • I godkendte principper for udarbejdelse af ny lokalplan for Stæremosen fremgik det, at lokalplanen ville indeholde mulighed for at dispensere for placering af butikker til pladskrævende varegrupper - også uden for det udpegede område. Denne mulighed er ikke taget med, da administrationen vurderer, at det udpegede område indeholder en tilstrækkelig stor volumen i forhold til placering af denne type butikker inden for den reviderede udpegning, og da det samtidig vil være vigtigt at fastholde krav om, at butikker placeres tæt ved hinanden for at opnå synergieffekt butikkerne imellem.
 • Der indskrives mulighed for at udpege placering til antennemast inden for området. Dette er i overensstemmelse med kommunens mastepolitik, der angiver, at antennemaster så vidt muligt skal placeres i erhvervsområder.


Udvidelse af erhvervsområdet medtages ikke i lokalplanen
I Kommuneplan 2013-25 indgår en udvidelse af erhvervsområdet, der dog ikke er inkluderet i forbindelse med revision af lokalplanen for erhvervsområdet. Når arealudlægget ikke er taget med her, skyldes det, at arealet er lavbundsareal og kortlagt som risikoområde i klimatilpasningsplanen. En senere udarbejdelse af lokalplan for dette område vil kunne inkludere konkrete bestemmelser for, hvordan udfordringen med overfladevand kan håndteres i forhold til de konkrete interesser, der må være for området. Derudover vil det være relevant at genoverveje den konkrete placering af arealudlægget i forbindelse med revision af kommuneplanen.

Ny planlov - mulige ændringer i høringsperioden
Forslag om modernisering af Planloven er i høring og forventes at træde i kraft 01.01.2017. I forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen, der vil ske i 2017, skal den være i overensstemmelse med gældende, og altså sandsynligvis, ny lovgivning.

Modernisering af Planloven har blandt andet fokus på at understøtte vækst og at beskytte produktionserhverv ved i planlægningen at tage hensyn til deres miljøpåvirkninger. Planlægning for miljøpåvirkning vil i revideret Planlov ud over støjpåvirkning, også omhandle lugt og støv.

Inden endelig vedtagelse vil lokalplanen blive tilrettet i henhold til eventuel ny Planlov, med henblik på at indskrive mulige bestemmelser, for beskyttelse af eksisterende erhverv.

De mulige ændringer vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være af væsentlig karakter. Hvis der laves væsentlige ændringer i lokalplanens indhold i forhold til lokalplanforslaget, skal der foretages en ny offentlig høring af indholdet.


Delegation af beslutningskompetence ved proces for endelig vedtagelse
Byrådet har 15.08.2015 besluttet, at beslutningskompetence om godkendelse af lokalplan forslag til offentlig fremlæggelse er delegeret til Plan- og Miljøudvalget, med mindre der er tale om lokalplaner af et væsentligt projekt, eller hvis kommunen selv er eksempelvis grundejer eller bygherre, og hvor det vurderes, at det er vigtigt med sikring af offentligheden herom og bred politisk behandling i byrådet. Da lokalplanen omhandler et område hvor kommunen også er selv er grundejer og da området også er nævnt i Budget 2016-19 vurderes sagen at være af principiel karakter og er derfor sat til beslutning i Byrådet.

I forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen er der fastlagt følgende retningslinjer for bemyndigelse af beslutningskompetence:

  1. Såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, kan administrationen som hovedregel endeligt vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling.
  2. Såfremt der indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og Miljøudvalget. I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget, om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, som betyder, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede Byrådet, der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse.


Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at følge de nævnte retningslinjer i denne sag.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje til offentlig fremlæggelse.
 2. at beslutte hvorvidt lokalplanforslaget skal indeholde Scenarie A eller Scenarie B for arealreservation til forlængelse af Industrivej
 3. at godkende, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes
 4. at beslutte, at bemyndigelsen i forbindelse med endelig vedtagelse fastlægges som nævnt i sagsfremstillingen.Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Kommuneplan 2013-25
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015


Økonomi
Lokalplanen har ikke direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder.Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje
Dok.nr.: 2015/19743 008

Bilag 2: Miljøscreening Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje
Dok.nr.: 2015/19743 009


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje til offentlig fremlæggelse.
 2. at beslutte hvorvidt lokalplanforslaget skal indeholde Scenarie A eller Scenarie B for arealreservation til forlængelse af Industrivej
 3. at godkende, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes
 4. at beslutte, at bemyndigelsen i forbindelse med endelig vedtagelse fastlægges som nævnt i sagsfremstillingen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:

 1. Anbefalingen tiltrådt
 2. Det anbefales at begge scenarier sendes i høring
 3. Anbefalingen tiltrådt
 4. Forelægges på ny for udvalget


Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:
1. - 4. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget.
Beslutning
1.-4. Tiltrådt Plan- og Miljøudvalgets anbefalinger.
191. Boligplacering af flygtninge - opsætning af pavilloner
02.00G00 - 2016/29666

Sagsfremstilling
Indledning
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning i Byrådet.

Sagen omhandler frigivelse af anlægsmidler til opstilling af pavilloner på Hammerichsvej 4 i Helsinge til midlertidig boligplacering af flygtninge, hvis behovet herfor skulle opstå.

Byrådet besluttede den 22. juni 2015, at der vil kunne etableres midlertidige indkvarteringsmuligheder i pavilloner på de byggemodnede grunde Boagervej 28 og Hammerichsvej 4, begge i Helsinge. I første ombæring skønnes det, at der kun vil blive brug for opstillingsmuligheden på Hammerichsvej.

Opstilling af pavilloner falder ind under Planlovens § 5u om midlertidige opholdsmuligheder til nyankomne flygtninge. Bestemmelsen giver kommunerne mulighed for hurtigt at tilvejebringe egnede opstillingssteder på arealer, hvor plangrundlaget ellers ikke muliggør dette. Opstillingen kan gælde i op til 5 år.

Sagen fremlægges for at få bevilliget og frigivet midler til etablering og opstilling af op til 2 pavilloner på Hammerichsvej 4 i Helsinge, til 4 familier.

Sagens forhold
Gribskov Kommune har i de senere år været udfordret af, at den årlige kommunekvote, det vil sige det antal flygtninge, som Gribskov Kommune er forpligtet til at modtage, er blevet forhøjet. I 2016 blev kommunens kvote oprindeligt fastsat til 153 flygtninge.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 30. august 2016 udmeldt, at Gribskovs Kommunes kvote for 2016 nedsættes til 56 flygtninge. Eftersom Gribskov Kommune har modtaget 50 flygtninge indtil den 1. oktober 2016, er kommunen kun forpligtet til at modtage yderligere seks flygtninge i resten af kvoteåret, som strækker sig frem til udgangen af februar måned 2017. Hovedparten af flygtningene kommer hertil som enlige, men en stigende andel af de enlige flygtninge er gift, og erfaringsmæssigt søger mange af disse om familiesammenføring.

Gribskov Kommunes kvote for 2017 er sat til 48 flygtninge.

Dette betyder, at Gribskov Kommune kan dække hele eller store dele af behovet for midlertidig indkvartering i kommunens egne bygninger og ved at leje værelser hos private boligejere, og dernæst fremleje disse til flygtninge, jf. beslutning i Byrådet d. 5. september 2016. Hermed bliver det muligt at udsætte tidspunktet for den langt dyrere løsning med opstilling af pavilloner med henblik på midlertidig indkvartering af flygtninge.

Hvis det ikke viser sig at være muligt at tilvejebringe tilstrækkelig med midlertidige indkvarteringsmuligheder hos private boligejere, kan det blive nødvendigt at opstille pavilloner.

Pavilloner rummer en tidsmæssig fordel, da de kan etablere hurtigt, især på byggemodnede grunde, som det er tilfældet på Hammerichsvej 4. Kapaciteten er også forholdsvis let at afhænde, hvis der ikke længere skulle være behov herfor. Endelig kan istandsættelsesomkostningerne i forbindelse med fraflytning typisk holdes på et lavere niveau ved pavillonløsningen end ved andre boligtyper.

Ejendommen er tinglyst til parkering, hvorfor planlovens § 5u vil blive taget i anvendelse for den midlertidige opholdsløsning på ejendommen til flygtninge på op til 5 år.

Etablering af pavilloner - lejemodel
Administrationen har foretaget en markedsundersøgelse på leje af pavilloner i august måned 2016. I forhold til tidligere foretaget markedsundersøgelse kan det konstateres, at den stigende efterspørgsel på pavilloner til beboelse har medført, at lejepriserne på pavilloner til midlertidig beboelse er steget kraftigt. Samtidigt er leverandørerne ikke længere interesserede i at sælge beboelsesmoduler, men tilbyder pavilloner på lejebasis i en 5 års periode.


Markedsundersøgelsen er baseret på to-familiespavilloner på ca. 100 m2, hvilket betyder, at hver enkelt bolig er på ca. 50 m2.

Økonomisk overslag i kr. for etablering af 2 pavilloner med 4 familieboliger.

Opsætning, etablering m.m.
920.000 kr.
Retur, demontage og transport
200.000 kr.
Reetablering af grund
100.000 kr.
Pris i alt
1.220.000 kr.


Månedlig drift, økonomi i kr. ved etablering af 2 pavilloner med 4 familieboliger

Leje af beboelsesmodul indrettet med varmeforsyning *)
30.000 kr.
Forsyningsudgifter (el, vand og varme)
4.200 kr.
Månedlige driftudgifter, i alt
34.200 kr.
Lovfastsat maksimal betaling ved midlertidig indkvartering for leje- og forbrugsudgifter for familier med 1-3 børn er på 4.298 kr. (pr. måned). Indtægten er her beregnet for 2 pavilloner med 4 boliger
17.192 kr.
Refusion**)
8.000 kr.
Månedlig udgift for Gribskov Kommune - ved 2 pavilloner med 4 familieboliger
9.008 kr.

*) Priserne er baseret på en 5 årig lejekontrakt med pavillonudlejerne. Udlejer opererer med en afskrivningsmodel, så pavillonen er afskrevet efter de 5 år. Kommunen er dermed ikke økonomisk ansvarlig, hvis der er skader på pavillonen ved tilbageleveringen. Ved ud- og indflytning i lejeperioden kan der være omkostninger, sådan som det kendes fra andre boligformer.
**) Staten refunderer halvdelen af forskellen mellem kommunens udgifter til midlertidig indkvartering og den maksimale betaling for leje- og forbrugsudgifter, dog maksimalt 2.000 kr. per bolig.


Administrationens anbefaling
Selv om Gribskovs Kommunes kvote er nedsat til 56 flygtninge i 2016 og 48 flygtninge i 2017, kan der fortsat blive behov for at etablere midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtningefamilier - og familiesammenførte.

Administrationen vil først og fremmest søge at indkvartere midlertidigt i de eksisterende kommunalt-ejede ejendomme til formålet og i værelser hos private boligejere. Hvis det ikke lykkes at tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet ad den vej, vil det være dyrt at indkvartere flygtninge midlertidigt på hotelværelser og lignende. På denne baggrund anbefaler administrationen, at midler til opstilling af pavilloner bevilges og frigives, så dyre indkvarteringsmuligheder undgås.

Administrationen anbefaler derfor, at der frigives anlægsmidler på 1,22 mio. kr. til etablering og opsætning af op til 2 pavilloner med i alt 4 familieboliger på Hammerichsvej 4 i Helsinge.

Opstillingen vil kun blive iværksat, hvis behovet opstår og andre muligheder er udtømte. Leverandørerne oplyser, at de med den nuværende markedssituation kan producere pavilloner på ca. 8 uger, og at der derefter skal bruges 2-3 uger på montage.

Naboer til ejendommen er tidligere blevet orienteret, men vil blive direkte kontaktet igen om proces mv. så snart det bliver aktuelt, ligesom Byrådet vil blive holdt orienteret.Lovgrundlag
LBK nr. 1094 af 07/10/2014 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) - og senere ændringer af forskriften.

LBK nr. 1021 af 19/09/2014 Bekendtgørelse af udlændingeloven (Udlændingeloven) - og senere ændringer af forskriften.

BEK nr. 50 af 18/01/2010 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge - og senere ændringer af forskriften.

BEK nr. 1791 af 17/12/2015 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016.

BEK nr 721 af 13/05/2015 om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold.

LOV nr. 539 af 29/04/2015 Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge). (Vedr. planlovens § 5u om midlertidige opholdssteder for flygtninge).

LOV nr. 1705 af 21/12/2015 Lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning (Midlertidig indkvartering af flygtninge).

BEK nr 1580 af 17.12.2013, Lånebekendtgørelsen, § 2, punkt 13.

VEJ nr 11256 af 07/12/2015, Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.


Økonomi
Om etableringsomkostningerne
Jf. vejledning til Lånebekendtgørelsen, af den 7. december 2015 fra Social- og Indenrigsministeriet har kommuner automatisk låneadgang til erhvervelse, indretning og leje af ejendomme med henblik på udlejning til flygtninge.

Midler til opførelse af pavilloner, herunder tilslutningsudgifterne, vil kunne lånefinansieres. Ydelserne på lånene finansieres via flygtningeboligrammen, dels via lavere omkostninger til driftsudgifter og dels via huslejebetaling fra beboerne i boligerne indrettet til flygtninge.

Flygtningeboligrammen får i 2017 tilført ekstraordinært midler, som bl.a. skal dække omkostninger i forbindelse med midlertidige indkvartering af flygtninge.

Om driftsudgifterne
Flygtninge betaler egenbetaling i stedet for husleje, så længe de er midlertidigt indkvarteret. En flygtningefamilie med 1, 2 eller 3 børn, der har ophold i kommunens midlertidige indkvarteringer, må i 2016 maksimalt betale månedlige leje- og forbrugsafgifter på 4.298 kr., jf. BEK nr. 1791.

Den maksimale egenbetaling vil i praksis aldrig kunne dække kommunens udgift til midlertidig indkvartering. Ifølge topartsaftalen fra marts måned 2016 refunderer staten halvdelen af forskellen mellem kommunens udgifter til midlertidig indkvartering og den maksimale betaling for leje- og forbrugsudgifter, dog maksimalt 2.000 kr. per bolig Denne ordning gælder for 2016 og 2017.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. At frigive en anlægsbevilling på 1,22 mio. kr. til etablering og opsætning af 2 pavilloner til 4 familier på Hammerichsvej 4 i Helsinge.
 2. At anlægsbevillingen lånefinansieres, og at ydelserne på lånene finansieres via flygtningboligrammen.
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

Afstemning om indstillingens punkt 1 og 2

For: V, A, G, C, Ø (8)
Imod: O (1)

 1. - 2. Anbefales.

Beslutning
Ændringsforslag fra O:
"Punktet sendes tilbage til Økonomiudvalget. At placeringen af pavillonerne efterfølgende sendes i offentlig høring. At det undersøges, om der er en alternativ løsninger, der dækker den af Folketinget pålagte boligforpligtigelse."

For: O (2)
Imod: Kim Valentin (V), Poul-Erik Høyer (V), Jørgen Simonsen (V), Flemming Trojel (V), Steen Pedersen (V), A, G, C, Ø (18)
Undlader: Jannick Petersen (V), Birgit Roswall (V), Michael Bruun (V) (3)
Ikke tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 1.-2.
For: V, A, G, C, Ø (21)
Imod: O (2)
Tiltrådt.
192. ReVUS Handlingsplan 2017-18
01.01G00 - 2016/33940

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at træffe beslutning.

Byrådet skal beslutte, hvilke fælles regionale indsatser for vækst og udvikling, som Gribskov Kommune indledningsvist skal tilkendegive en interesse i at deltage i i de kommende to år. Kommunerne i Region Hovedstaden kan vælge at deltage i op til 10 indsatser, som kaldes "fyrtårne".

Baggrund
Region Hovedstaden vedtog sammen med Vækstforum i 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi: "Copenhagen - hele Danmarks hovedstad". Strategien forkortes ofte ReVUS. Der er afsat 40 millioner kroner årligt i 2017 og 2018 til at igangsætte en handlingsplan med 10 fyrtårne.

Sagens indhold
Region Hovedstaden peger på 10 fyrtårne med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015:

 1. Trafikplan for hovedstadsregionen
 2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
 3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
 4. Sund vækst via banebrydende teknologier - en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
 5. Living Lab for klimatilpasning
 6. Ressourceeffektivitet - på vej mod en cirkulær økonomi
 7. Madfællesskabet
 8. Smart Greater Copenhagen
 9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
 10. Smart vækst gennem materialeinnovation - Greater Copenhagen som udviklingsshub for bæredygtige materialeløsninger


Fyrtårnene er nærmere beskrevet i bilag 1 og bilag 2.

Kommunerne skal tilkendegive deres interesse
Region Hovedstaden har en forventning om, at de enkelte kommuner inden december 2016 tager stilling til, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunerne ønsker at deltage i, og eventuelt være tovholder for. Gribskov Kommune skal således melde tilbage til regionen, om man ønsker at deltage i et eller flere fyrtårne.

Indtil videre er der alene tale om en tilkendegivelse, men med forventning om at man som deltager på den ene eller anden måde byder ind med aktiv støtte. Det kan være i form af administrativ deltagelse og/eller direkte økonomisk støtte, eller at man på anden vis tilkendegiver sit engagement.

Når Gribskov Kommune og de øvrige kommuner over for regionen har tilkendegivet, hvilke fyrtårne man har særlig interesse i, forventes ReVUS Handlingsplan 2017 - 18 fremlagt for Regionsrådet i december til godkendelse. Herefter skal de 10 fyrtårne formes yderligere, og de forventede effekter skal præciseres. Dette forventes at ske primo 2017.

Flere af fyrtårnene indeholder indsatser, hvor Gribskov Kommune allerede er aktive. Et eksempel finder man i fyrtårn nr. 7: Madfællesskabet, hvor administrationen i september og oktober 2016 har deltaget i en arbejdsgruppe i regionalt regi.

Administrationens vurdering - fyrtårne rangordnet
De 10 fyrtårne er rangordnet efter administrations vurdering af fyrtårnets vigtighed i forhold til Gribskov Kommunes interesser. Alle 10 fyrtårne indeholder elementer, som Gribskov Kommune har interesse i, men nedenstående skema er et oplæg til en politisk prioritering.

Fyrtårn nr.
Vurdering af vigtighed
Fyrtårn
Vurdering af interesse
nr. 1
Placering: 1
Trafikplan for hovedstadsregionen Stor interesse

Motorvej til Hillerød/Helsinge vil komme tættere på en statslig finansiering, hvis den er øverst på listen over en fælles ønskeliste fra hele regionen
nr. 2
Placering: 2
Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse Stor interesse

Ligger i fin tråd med kommunens erhvervs- og beskæftigelsesstrategiske indsatser.
nr. 7
Placering: 3
Madfællesskabet Stor interesse

Ligger i fin tråd med kommunens erhvervsstrategiske indsatser. Ambitionen er at lave et regionalt fødevaresystem, og
Gribskov Kommune´s fødevareproducenter har en særlig god profil til at indgå i et sådanne system.
nr. 5
Placering: 4
Living Lab for klimatilpasning Generel interesse

Fyrtårnet bygger bl.a. videre på projekter som Nordkystens Fremtid. Gribskov Kommune er frontrunner i forhold til langsigtede løsninger for kystsikring af erosionskyster, hvilket kan være en del af arbejdet.
nr. 9
Placering: 5
Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen Generel interesse

Gribskov Kommune har stor interesse i at få sikret hurtigt internet i hele kommunen, så kommunen ikke bliver digitalt udkantsområde. Andre elementer i fyrtårnet har Gribskov Kommune kun mindre interesse i.
nr. 4
Placering: 6
Sund vækst via banebrydende teknologier - en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser Mindre interesse

Store ambitioner om at udvikle IT-løsninger indenfor sundhedsområdet, hvilket andre større kommuner med store IT-virksomheder mest oplagt kan arbejde med.
nr. 10
Placering: 7
Smart vækst gennem materialeinnovation - Greater Copenhagen som udviklingsshub for bæredygtige materialeløsninger Mindre interesse

Umiddelbart et fyrtårn, hvor Gribskov Kommunes virksomheder ikke har tydelig interesse. Et meget teknisk ambitiøst projekt.
nr. 8
Placering: 8
Smart Greater Copenhagen Mindre interesse

Man vil i dette fyrtårn arbejde med løsninger indenfor IT og deleøkonomi, så Greater Copenhagen bliver førende på verdensplan. Andre kommuner bør kunne drive løsninger bedre frem end Gribskov Kommune.
nr. 6
Placering: 9
Ressourceeffektivitet - på vej mod en cirkulær økonomi Mindre interesse

Intentionerne i fyrtårnet vil måske støde på problemer i forhold til nuværende lovgivning
nr. 3
Placering:10
Tiltrækning af udenlandske talenter Mindre interesse

Initiativet retter sig mest mod kommuner, virksomheder og uddannelsessteder, som har behov for specialiseret udenlandsk arbejdskraft


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune tilkendegiver en stor interesse i at deltage i fyrtårnene nr. 1 (Trafikplan), nr. 2 (Vækstkritiske kompetencer) og nr. 7 (Madfællesskabet).

Derudover anbefaler administrationen, at man tilkendegiver en generel interesse i fyrtårnene nr. 5 (Living Lab for klimatilpasning) og nr. 9 (Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen).

Administrationen anbefaler, at kommunen alene tilkendegiver interesse i at deltage i projekterne, men ikke som tovholder.

Lovgrundlag


Økonomi

Regionen har afsat i alt 40 millioner kroner om året i både 2017 og 2018 til arbejdet med de 10 fyrtårne. Disse penge vil blive fordelt til konkrete projekter under de enkelte fyrtårne på et senere tidspunkt. Kommunerne kan vælge at understøtte arbejdet med ekstra midler eller med administrationernes tid, som man ikke kan få betaling for.

Administrativ deltagelse i arbejdet med fyrtårne må forventes at kræve en del ressourcer. Et umiddelbart skøn er ca. 0,2 opgaveårsværk samlet for 2017 og 2018 pr. fyrtårn, hvis man ikke har tovholderrollen. Som tovholder for et fyrtårn må man påregne et samlet tidsforbrug på 0,5-1 opgaveårsværk pr. fyrtårn.


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Bilag 1 (ØU.07.11.2016): Beskrivelse af 10 forslag til fyrtårne (dok.nr. 2016/33940 010)

Bilag 2 (ØU.07.11.2016): K29's bemærkninger til de foreslåede fyrtårnsprojekter (dok.nr. 2016/33940 011)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at Gribskov Kommune tilkendegiver en stor interesse i at deltage i fyrtårn nr. 1 (Trafikplan), nr. 2 (Vækstkritiske kompetencer) og i fyrtårn nr. 7 (Madfællesskabet).
 2. at Gribskov Kommune tilkendegiver en generel interesse i at deltage i fyrtårn nr. 5 (Living Lab for klimatilpasning) og nr. 9 (Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen).Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

 1. Anbefales.
 2. Anbefales ikke.

Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Ikke tiltrådt.
193. Vestforbrænding, anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr.
00.01G00 - 2016/34756

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Formålet med sagsfremstillingen er, at få Byrådets godkendelse af foreløbig låneramme 2017-2018 for Vestforbrænding på 413 mio. kr.

Vestforbrænding har i henvendelse af 10. oktober 2016 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-2018 på 413 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde d. 14. september 2016. Gribskov kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.

Jf. vedlagte bilag "Brev Borgmesterkontoret" anmodes der specifikt om kommunalbestyrelsen samtykke til:

 • "at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr. - til finansiering af forventede investeringer i 2017 på 266 mio. kr. og i 2018 på 147 mio. kr."
 • "at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3"


Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Jf. bilag "Indstilling Låneramme 2017-18" skal lånerammen 2017-2018 anvendes til "Strategiske investeringer" samt "Driftsmæssige investeringer".

Anmodningen om godkendelse af Låneramme sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10. Bestyrelsen, stk. 14, (se bilag "§ 10. Bestyrelsen"), hvoraf fremgår, at optagelse af lån "..... kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser."

Lovgrundlag


Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommunen. Men Kommunen er som interessentkommunen forholdsmæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændings gæld. Kommunens andel udgør i Regnskab 2015 4,58% svarende til 68,8 mio. kr.

Forudsat, at Kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af låneramme 2017-18 (der ses bort for evt. afdrag i perioden) vil Gribskov Kommunens hæftelse, ultimo 2018, komme til at udgøre yderligere 18,9 mio. kr.

Bilag
Brev til borgmesterkontoret 10. oktober 2016 (dok.nr. 2016/34756 002)

Indstilling låneramme 2017-18 (dok.nr. 2016/34756 003)

§ 6. Hæftelse (dok.nr. 2016/34756 004)

§ 10. Bestyrelsen (dok.nr. 2016/34756 005)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Vestforbrændingens foreløbig låneramme 2017-2018 på 413 mio. kr.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

 1. Anbefales.

Beslutning
1. Tiltrådt.
194. Ansøgning om garanti ifm omlægning af lån, Gribskovhallen
00.01G00 - 2016/34749

Sagsfremstilling
Indledning:
Formålet med sagsfremstillingen er, at få Byrådets stillingtagen til godkendelse af omlægning af lån i Gribskovhallen, Græsted, samt godkende en overførsel af nuværende kommunale garanti til de nye lån.

En Kommunal garanti til nye lån vil medføre en stigning i den garanterede restgæld på ca. 200.000 kr. Restgælden på det nye lån vil dog, på grund af den lavere rente, blive hurtigere nedbragt, således at den garanterede restgæld falder tilsvarende hurtigere. Desuden vil ydelsen på de nye lån være ca. 64.000 kr. lavere i 2017, og lavere i den resterende løbetid for lånene.

En Kommunal garanti vil medfører en deponeringsforpligtelse svarende til størrelsen af den garanteret restgæld.

Baggrund:

Gribskovhallen er i dag finansieret med 2 fastforrentet realkreditlån i Nykredit med en restløbetid på ca. 20 år. Disse lån ønskes omlagt til nye lån med lavere rente og med uændret løbetid.

Omlægningen af lån vil medfører følgende ændringer:

Tusinde kr. Nuværende lån Nyt lån Forskel
Restgæld 591 630 39
Ydelse 2017 55 43 -12
Rente incl. bidrag 6,33% 2,74% 3,59%
Tusinde kr. Nuværende lån Nyt lån Forskel
Restgæld 4.144 4.304 160
Ydelse 2017 373 321 -51
Rente incl. bidrag 5,44% 2,76% 2,68%
I alt, tusinde kr. Nuværende lån Nyt lån Forskel
Restgæld 4.735 4.934 199
Ydelse 428 364 -64


Som det fremgår vil omlægningen af lånene medføre en stigning i restgælden på ca. 200.000 kr. Derimod vil omlægningen medføre, at ydelsen falder med ca. 64.000 kr. i det første år (2017).

Jf. Kommunal Fuldmagten kan Kommunen lovlig støtte de opgaver, som Hallen udfører (kultur og idrætsaktiviteter). Kommunen kan derfor give garanti til lånet, men en garanti vil medføre en deponeringspligt for den del af lånet som ikke er omfattet af den kommunale låneramme, jf. nedenfor under Økonomi.

Gribskov Kommune har også givet garanti til lån i Gilleleje Hallen, Ramløse Hallen og Helsinge Hallerne. Den garanterede restgæld til Haller udgjorde i regnskab 2015 i alt 37,6 mio. kr.

Lovgrundlag
Lov om almene boliger mv. §29, stk. 1 og BEK nr. 1238 af 15/12/2011
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelsen).

Økonomi
Som nævnt vil omlægning af lån medfører, at restgælden vil stige med ca. 200.000 kr. til i alt 4,934 mio. kr. Samtidig vil en omlægning medfører, at ydelsen vil falde med ca. 64.000 kr. i 2017.

En beslutning om godkendelse af låneomlægningen, samt garanti til de nye lån, vil derfor medføre en tilsvarende stigning i den kommunale garanti. Samtidig vil den faldende ydelse medføre, at Gribskovhallens evne til at forrente og afdrage de nye lån være stigende.

En Kommunal garanti til de nye lån vil betyde, at der skal ske en tilsvarende deponering. Der skal altså deponeres 4,934 mio. kr. Da deponerede beløb ikke må tælles med i kommunens likviditet medfører dette en tilsvarende nedgang i likviditeten.

Det deponerede beløb frigives efter 1 år med 1/25 hvert år i de efterfølgende 25 år.
Deponeringen medfører ikke et rentetab, idet det deponerede beløb forrentes på linie med øvrig likviditet, (men altså ikke indregnes i likviditeten). Kommunen har derfor ikke noget rentetab ved deponeringen.

Kommunen kan opkræve provision af denne type garantier, men Byrådet har på mødet d. 20.06.2016 besluttet " at der ikke opkræves provision af allerede stillede garantier og fremtidige garantier for selvejende institutioner, der udfører idræts- og kulturelle aktiviteter". Administrationen indstiller derfor, at der ikke opkræves provision af en evt. garanti i denne sag.


Bilag
Bilag 1: Lånetilbud fra Nykredit - ØU 07-11-2016 Dokumentnummer 2016/34749 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet:

 1. at beslutte om der skal gives godkendelse til låneomlægning i Gribskovhallen, samt beslutte om tidligere givet garanti skal overføres til nye lån, med den konsekvens at garantiens størrelse vil stige med ca. 200.000 kr., samt at deponere et beløb på 4,934 mio. kr.

Hvis punkt 1 tiltrædes:
2. at der ikke opkræves provision af den stillede garanti.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

 1. Anbefales.
 2. Anbefales.

Beslutning
1.-2. Tiltrådt.
195. Fonden Wonderful Copenhagen - udpegning til repræsentantskabet
20.00A00 - 2013/35435

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for træffe en beslutning. Sagen handler om udpegning af et medlem til repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen.

Baggrund
Byrådet udpegede Jan Ferdinandsen (C) til at være medlem af repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen. Udpegningen fandt sted på Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 (jævnfør dagsordenspunkt 2).

Punktet kommer på dagsorden som følge af, at Jan Ferdinandsen udtrådte af Byrådet og repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen (jævnfør Byrådets beslutning af den 3. oktober 2016, punkt 176).

Om Fonden
Fonden Wonderful Copenhagens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser.

Derudover er Wonderful Copenhagen en netværksorganisation, der arbejder på at skabe forretning for samarbejdspartnere inden for turismebranchen og oplevelsesindustrien i København og hele Region Hovedstaden.


Om repræsentantskabet og opgaven
Repræsentantskabet består af 100 medlemmer. Kommunerne i Region Hovedstaden (med undtagelse af Bornholm og København) udpeger ét medlem hver (§ 9 i Fondens fundats)

Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen og fungerer som rådgivende og vejledende organ for bestyrelsen. Derudover arbejder medlemmerne af repræsentantskabet med at fremme Wonderful Copenhagens mål og visioner inden for hver sit felt.

Repræsentantskab mødes en gang om året.

Lovgrundlag
LBK nr. 769 af 09/06/2015 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven), § 68 a

Økonomi
Udpegning har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Byrådet

 1. at udpege Jesper Behrensdorff (C) til repræsentantskabet for Fonden Wonderful CopenhagenBeslutning
1. Tiltrådt.
196. Revision af Fingerplan 2013 - omdannelse af sommerhusområder til byzone
01.01P00 - 2016/35970

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at godkende svar til Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone i forbindelse med revision af Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013).

Svaret skal afsendes inden den 10. november 2016 og forelægges derfor Byrådet og Plan- og Miljøudvalget til orientering på møder henholdsvis den 14. november og den 21. november 2016. Hvis Byrådet har eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalgets svar, vil disse blive eftersendt til ministeriet.

Baggrund
Byrådet har i en lang årrække arbejdet for at overføre fire sommerhusområder i kommunen til byzone. Et ønske der også rækker tilbage fra de to tidligere kommuner. De fire områder er sommerhusområderne øst og vest for Gilleleje samt sommerhusområderne Bækkekrog og Bakkelandet ved Arresø. Dette har dog hidtil været i modstrid med planloven og Fingerplanen 2013.


Erhvervs- og Vækstministeriet har imidlertid fremsat et lovforslag om modernisering af planloven, som indeholder en mulighed for at overføre kystnære sommerhusområder til byzone (se separat punkt på dagsordenen). Udkast til lovforslaget har været i offentlig høring i oktober 2016. Det forventes pt, at loven træder i kraft i løbet af 1. halvår 2017.

Erhvervs- og Vækstministeriet er samtidig i gang med en revision af Fingerplan 2013. Gribskov Kommune har derfor i forbindelse med den igangværende revision ønsket, at der skabes mulighed for overførsel af sommerhusområder til byzone. I høringssvaret begrundede vi ønsket med, at en overførsel af områderne vil kunne skabe mulighed for øget bosætning uden, at der inddrages bar mark til byformål, og at områderne vil kunne udgøre attraktive og grønne boligområder.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der, med forbehold for det endelige udfald af de igangværende planlovs- og fingerplanrevisioner, vil være mulighed for at imødekomme ønsket om overførsel af de to sommerhusområder i kystnærhedszonen ved Gilleleje i fingerplanrevisionen.

Ramme og tidsplan for muligheden for at overføre sommerhusområder

Inden 10. november 2016
Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der er tale om en ekstraordinær mulighed, som sandsynligvis kun vil gælde særligt udpegede områder - herunder de to bynære områder henholdsvis øst og vest for Gilleleje. Det forventes ikke på nuværende tidspunkt, at der med fingerplanrevisionen ellers åbnes op for overførsel af sommerhusområder til byzone i hovedstadsområdet. Der er således tale om en helt særlig opstået mulighed for at få arealer overført omkring Gilleleje

For at overførsel af de to områder ved Gilleleje kan indgå i fingerplanrevisionen skal Gribskov Kommune senest den 10. november 2016 sende følgende til Erhvervsstyrelsen :

 • et forslag til den præcise afgrænsning af de to områder, der skal grænse op til byzone,
 • en redegørelse for sammenhængen mellem overførslen af sommerhuse til byzone og behovet for byvækst i tråd med planlovens og Fingerplan 2013's regler om rækkefølge.

Muligheden blev oplyst af ministeriet den 28. oktober, hvilket giver en svarfrist på mindre end 2 uger. På grund af den korte tidsfrist har der ikke været mulighed for inddragelse om forslaget til afgrænsningen af områderne. Berørte grundejerforeninger og grundejere vil snarest blive orienteret om muligheden for overførslen og det forventede videre forløbet, ligesom der vil blive tilrettelagt en dialogproces med disse i forbindelse med offentlighedsfasen for forslaget til revideret fingerplan. Efterfølgende skridt
Forslag til en revideret fingerplan skal fremlægges offentligt forud for endelig vedtagelse. I den forbindelse vil der blive mulighed for at komme med ændringsforslag til afgrænsningen fra grundejerne og grundejerforeningerne, såvel som fra kommunen og andre interesserede.

Når der, forventeligt i 2. kvartal 2017, foreligger en revideret planlov og en revideret fingerplan skal kommunen udarbejde en redegørelse med overslag over de fælles udgifter og de særlige udgifter for den enkelte grundejer, som vil være konsekvensen af en overførsel til byzone.

 • Redegørelsen skal forelægges for grundejerne med en frist for bemærkninger på minimum 4 uger.
 • Redegørelsen og en sammenfatning af eventuelle bemærkninger fra grundejere skal efterfølgende forelægges for grundejerne, der på den baggrund tager stilling til, om de ønsker en overførsel eller ej.
 • Sidstnævnte skal ske i en skriftelig procedure, der gennemføres af kommunen. Mindst ¾ af de berørte grundejere skal i den forbindelse ønske en overførsel til byzone.


Den beskrevne proces forventes at skulle være gennemført indenfor 2 år fra en revideret planlov og en revideret Fingerplans ikrafttrædelse.

Forslag til afgrænsning af områderne
Administrationen foreslår, at de sommerhusområder, der søges overført til byzone, afgrænses som vist på kortbilag i bilag 1-2.

Det område, administrationen foreslår overført øst for byen, omfatter samlet set 95 ejendomme, heraf 3 eksisterende helårsboliger. Som det fremgår af bilag 1, foreslås området opdelt i 2 delområder, som begge kan opfylde kravet om at boligvæksten skal ske i tilknytning til byzone og indefra og ud. Der kan derved gennemføres afstemning særskilt for hvert område.

Det område, administrationen foreslår overført vest for byen, omfatter 85 ejendomme, heraf 6 eksisterende helårsboliger. Dette område vurderes ikke at kunne opdeles i delområder og samtidig opfylde kravet om, at boligvæksten skal ske i tilknytning til byzone og indefra og ud.

Principper for afgrænsningen og vurderingen af overførslen i forhold til Gilleleje bys samlede udvikling fremgår af bilag 5.

Vurdering af mulighed for afgrænsningen af et større område
Administrationen har vurderet muligheden for at afgrænse et større område, end det ovenfor foreslåede. Det vurderes muligt at overføre et større område og samtidig overholde Erhvervsstyrelsens krav om, at boligvæksten skal ske i tilknytning til byzone og indefra og ud.

Det vurderes dog, at en større afgrænsning end den foreslåede vil betyde en for stor boligvækst i sammenligning med antallet af boliger samlet set i Gilleleje. Dette vurderes uhensigtsmæssigt, da der vil være tale om næsten udelukkende parcelhuse. Det vil derfor ikke understøtte behovet for nye boligformer og et mere varieret boligudbud i Gilleleje.

Eftersom forslag om en større afgrænsning alt andet lige er mulig, såfremt udvalget ønsker det, har administrationen udarbejdet et bud på en alternativ afgrænsning. Dette bud omfatter 216 ejendomme i den østlige del, heraf 8 helårsboliger og 147 ejendomme i den vestlige del, heraf 8 helårsboliger. Afgrænsningen fremgår af bilag 3-4.

Redegørelse i forhold til kommunens samlede areal til byvækst
Tanken med overførslen af sommerhuse til byzone er at skabe mulighed for øget bosætning, uden at der inddrages bar mark til byformål. Erhvervsstyrelsen stiller således som forudsætning, at der kompenseres for overførslen ved at reducere kommunens samlede areal til byvækst med et areal, der vurderes at modsvare den boligvækst overførslen skaber.

Administrationen vurderer, at overførslen svarer til en boligtilvækst på samlet 150 boliger. Administrationen vurderer, at der skal kompenseres med et areal på 10 ha. Til sammenligning svarer det nogenlunde til størrelsen af Gilleleje Syd 2 (området mellem Parkvej, sporet og kanalen) eller Blistrup Nord.

Denne vurdering er baseret på administrationens forslag til afgrænsning. Såfremt udvalget beslutter at foreslå en større afgrænsning, vil der tilsvarende skulle kompenseres med et større areal.

Administrationen foreslår, at beslutningen om hvilket allerede udpeget areal til byvækst, der skal udgå tages i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision og ikke på nuværende tidspunkt. Derved kan det indgå i en helhedsvurdering af den samlede boligvækst. I redegørelsen til Erhvervsstyrelsen beskrives de kriterier, kommunen vil lægge til grund for valg af det areal, der udtages.

Bilag 5 indeholder en uddybende redegørelse i forhold til ovenstående.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til afgrænsning af områder, der ønskes overført, jf. bilag 1-2.

Da ministeriets tidsfrist for svar er udløbet, når Byrådet og efterfølgende Plan- og Miljøudvalget behandler sagen, anbefaler administrationen, at Byrådet og udvalget tager sagen til efterretning.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Lovforslag om modernisering af planloven
Fingerplan 2013, Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi


Bilag
Bilag 1 (ØU 07.11.2016) Sommerhus udpegning Gilleleje Vest - lille udpegning. Dok.nr. 2016/35970 003
Bilag 2 (ØU 07.11.2016) Sommerhus udpegning Gilleleje Øst - lille udpegning. Dok.nr.2016/35970 004
Bilag 3 (ØU 07.11.2016) Sommerhus udpegning Gilleleje Vest - stor udpegning. Dok.nr. 2016/35970 005
Bilag 4 (ØU 07.11.2016) Sommerhus udpegning Gilleleje Øst - stor udpegning. Dok.nr. 2016/35970 006
Bilag 5 (ØU 07.11.2016) Forslag til afgrænsning af områder, der ønskes overført og tilhørende redegørelse Dok.nr. 2016/35970 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at godkende administrationens forslag til afgrænsning af områder der ønskes overført, jf. bilag 1-2,
 2. at godkende tilhørende redegørelse, jf. bilag 5,
 3. at sende sagen videre til orientering til førstkommende byrådsmøde og møde i Plan- og Miljøudvalget.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

 1. Indstillingen ikke tiltrådt. Økonomiudvalget beslutter at vælge forslag til afgrænsning af områder, der ønskes overført, i overensstemmelse med bilag 3 og 4.
 2. - 3. Godkendt.

Beslutning
1. Økonomiudvalgets anbefaling er tiltrådt.
2.-3. Tiltrådt.
205. Indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen
00.22A00 - 2016/37865

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning.

Nick Madsen har oplyst over for borgmesteren, at han er fraværende til byrådsmødet den 14. november 2016 på grund af sygdom. Sygdom er en lovlig forfaldsgrund.

1. Stedfortræder Byrådet
Når et medlem på grund af egen sygdom er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, efter styrelseslovens § 15, stk. 1 kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

  • om der foreligger lovlig forfaldsgrund, dvs. om byrådsmedlemmet er fraværende pga. egen sygdom.
  • om stedfortræderen er rette stedfortræder (den næste på kandidatlisten) og valgbar.

Den næste på Venstres kandidatliste er Flemming Trojel.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 1 og 4.
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 § 4


Økonomi
Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.

BilagAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at tage stilling til om, betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer

Efterretningssager

197. Fredningssag for Keldsø området
01.00G00 - 2016/32119

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering. Orienteringen blev først forelagt for Plan- og Miljøudvalget den 24. oktober 2016 med følgende ordlyd:

"Plan - og Miljøudvalget får sagen til orientering om status for ny fredning af Keldsø-området i Gribskov og Helsingør Kommune.

01.02.2016 besluttede Byrådet, at Gribskov Kommune ikke ville være medrejser af fredningssagen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening anmodede 01.07.2016 Fredningsnævnet for Nordsjælland om at rejse fredningssag for Keldsø-området i Gribskov og Helsingør Kommune, se bilag 1. fredningsforslag samt fredningskort ses som bilag 2 og 3.

Da fredningssagen er rejst, må der ikke foretages noget, som er i strid med de foreslåede fredningsbestemmelser. Herunder må den tørlagte Keldsø ikke opdyrkes eller drænes yderligere, så længe fredningssagen verserer.

Budgethøring
Danmarks Naturfredningsforening anmodede 01.06.2016 om Naturstyrelsen samt Gribskov og Helsingør Kommuners bemærkninger til de forventede omkostninger forbundet med gennemførelse af fredning af Keldsø området.

Samlet budget for fredningen er 5.559.196 kr, hvor erstatningerne i Gribskov Kommune beløber sig til 4.715.380 kr.
Indenfor fredningsafgrænsningen i Gribskov Kommune fordeles erstatningerne således:

 • 3.420.800 kr til arealer som bliver underlagt et dyrkningsforbud. 42,76 ha. er omfattet. Erstatningen er 80.000 kr/ha.
 • 1.261.920 kr til arealer, som bliver underlagt et forbud imod flerårige udsigtshæmmende afgrøder. 131,45 ha. er omfattet. Erstatningen er 9.600 kr/ha.
 • 20.360 kr til sikring af eksisterende sti. 1018 meter er omfattet. Erstatningen er 20 kr/meter.
 • 12.300 kr til etablering af ny sti. 205 meter er omfattet. Erstatningen er 60 kr/meter.
 • Der tildeles ikke erstatning til arealer, der er beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 28,2 ha er omfattet.


Administrationen har blandt andet bemærket, at budgethøringen ikke redegør for de forhold, som sagsrejser har lagt til grund for beregning af erstatningsniveauet og stiller spørgsmålstegn ved den "ikke-erstatning" der er tildelt § 3 arealerne.

Naturstyrelsen har blandt andet bemærket, at det er styrelsens vurdering, at omkostningerne forbundet med en udtagning af 45 ha. landbrugsjord af dyrkning ikke vil være i overensstemmelse med det, der opnås med fredningen af disse arealer.

Administrationens, Helsingør Kommunes samt Naturstyrelsens bemærkninger til budgetoverslaget samt Danmarks Naturfredningsforenings svar herpå var vedlagt ansøgningen til fredningsnævnet. Se bilag 4.

Hvis Fredningsnævnet træffer afgørelse i sagen og den samlede erstatning overstiger 500.000 kr. skal Natur- og Miljøklagenævnet efterprøve Fredningsnævnets afgørelse.

Uanset erstatningsbeløb kan Fredningsnævnets afgørelse påklages til Natur-og Miljøklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan påklages til Taksationskommisionen.

Fredningsforslaget bortfalder, hvis Fredningsnævnet ikke har truffet afgørelse i sagen inden den 01.07.2018.

Offentligt møde
Fredningsnævnet for Nordsjælland indkalder til offentligt møde om fredningsforslaget og efterfølgende besigtigelse Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 9.30 - 14.30 på Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12, Esrum, 3230 Græsted, se bilag 5.

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere dette. Der bliver samtidig informeret om fredningssagens forløb.

Det er praksis, at det politiske niveau er repræsenteret og udtrykker kommunens holdning til fredningssagen.

Bemærkninger til fredningssagen
Bemærkninger til fredningssagen skal sendes skriftligt til Fredningsnævnet for Nordsjælland inden 01.12.2016.

På Plan - og Miljøudvalgsmødet 21.11.2016 vil sagen blive fremlagt igen med det formål, at beslutte Gribskov Kommunens bemærkninger til fredningssagen.


Lovgrundlag
LBK nr 951 af 03/07/2013: Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning

Økonomi
I tilfælde af at en fredning gennemføres, påhviler det Gribskov Kommune, at betale 1/4 af erstatningen til de berørte lodsejere inden for kommunens grænse.

Bilag

Bilag 1: PMU 24-10-2016 Ansøgning om rejsning af fredningssag. Dok nr. 2016/32119 009

Bilag 2: PMU 24-10-2016 Fredningsforslag for Keldsø området. Dok nr. 2016/32119 007

Bilag 3: PMU 24-10-2016 Fredningskort for Keldsø området. Dok nr. 2016/32119 008

Bilag 4: PMU 24-10-2016 Bilag til ansøgning incl. budget. Dok nr. 2016/32119 010

Bilag 5: PMU 24-10-2016 Indkaldelse til offentligt møde. Dok nr. 2016/32119 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning"Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:

 1. Tages til efterretning


Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende


Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

 1. Taget til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning.
198. Modernisering af planloven - lovforslag i høring
01.00G00 - 2016/20154

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Plan- og Miljøudvalget, Vækst- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for at orientere om forslag til modernisering af planloven samt om Gribskov Kommunes høringssvar til lovforslaget.

Lovforslag om modernisering af planloven
Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt udkast til lovforslag om modernisering af planloven i offentlig høring.

Lovforslaget har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Høringsdokumenterne, inkl. høringsbrev og lovforslag, (dok. nr. 2016/20154 009) fremgår af sagen.

Høringssvar
Der har været en meget kort høringsfrist – frem til 17.10.2016. På grund af den korte høringsfrist, har en politiske behandling af Gribskov Kommunes høringssvar til lovforslaget ikke været mulig.

Økonomiudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Vækst- og Skoleudvalget har fået administrationens forslag til høringssvar til kommentering forud for fremsendelsen.

Gribskov Kommunes høringssvar, som fremsendt til Erhvervs- og Vækstministeriet, fremgår af bilag 1.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Lovforslag om modernisering af planloven

Økonomi


Bilag
Bilag 1 (PMU 24.10.2016) Høringssvar til lovforslag om modernisering af planloven 2016/20154 007


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet samt Vækst- og Skoleudvalget

 1. at tage orienteringen om forslag til modernisering af planloven og Gribskov Kommunes høringssvar til lovforslaget til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:

 1. Tages til efterretning


Bo Jul Nielsen, Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende


Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2016:

 1. Taget til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning.
199. Kulturprisen 2016
18.14A00 - 2016/14993

Sagsfremstilling
Årets Kulturpris 2016 bliver uddelt på Byrådsmødet d. 14. november 2016. Navnet på prismodtager offentliggøres i forbindelse hermed.

Baggrund
Hvert år på det ordinære Byrådsmøde i november uddeler Kultur- og Idrætsudvalget årets Kulturpris.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage orienteringen om overrækkelse af kulturprisen til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning.Sager behandlet på lukket møde:
200 Udbud af rottebekæmpelse i kloakkerne
Besluttet at sende rottebekæmpelse i kloakken i udbud.
Besluttet; at beslutningen om tildeling af kontrakten forelægges til politisk behandling.

Fraværende: Poul-Erik Høyer
201 Salg af ejendom
1. - 3. Besluttet at bemyndige administrationen til at indgå aftale om salg.

Afstemning om indstillingens punkt 1.-3. inklusiv Økonomiudvalgets bemærkninger:
For: V; A; G; C; O (20)
Imod: Ø (1)
1.-3. Tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Inhabilitet: Kim Valentin (V) deltog ikke i behandlingen af sagen som følge af inhabilitet.

Fraværende: Poul-Erik Høyer
202 Salg af ejendom
Besluttet at bemyndige administrationen til at indgå aftale om salg.

Fraværende: Poul-Erik Høyer

203 Fornyelse af Alkoholbevilling samt udeservering
1. - 3. Besluttet at give alkoholbevilling samt tilladelse til udeservering på matriklen til kl. 22.
Fraværende: Poul-Erik Høyer

204 Alkoholbevilling med udeservering
1. - 2. Besluttet at give alkoholbevilling samt
tilladelse til udeservering på matriklen til kl. 22.

Fraværende: Poul-Erik Høyer
Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
09:45 PM