Byrådet

Publiceret 10-10-2016

Mandag den 10-10-2016 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
177 2. Behandling af budget 2017-2020

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Steen Pedersen Pia Foght
Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Nick Madsen Jesper Hagen Behrensdorff
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Jonna Hildur Præst Anders Gerner Frost
Brian Lyck Jørgensen Morten Ulrik Jørgensen
Thomas Elletoft Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

177. 2. Behandling af budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/27145

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget som foretager 2. behandling af budget 2017-2020 samt indstilling til Byrådets 2. behandling d. 10. oktober 2016.

1. behandling af budget 2017 med overslagsår blev behandlet af Økonomiudvalget d. 29. august 2016, pkt. 166, og af Byrådet d. 5. september 2016, pkt. 141.

Der er indgået en budgetaftale mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Budgetaftalen tager afsæt i 1. behandlingen af budget 2017-2020. Denne budgetbehandling tager udgangspunkt i den indgåede aftale.

Budgetaftalen giver følgende resultat:Konsekvensen af aftalen er, at kommunens likviditet udvikler sig således:Budgetaftalens resultat afspejler aftaleparternes enighed om at udvikle kommunens velfærd med afsæt i en stigende vækst og en robust økonomi.

Konkret indeholder aftalen bl.a. følgende elementer:

 • Indsatspakke - styrkelse af forebyggelse for unge.
  Indsatspakken skal bl.a. bidrage til at fjerne euforiserende stoffer i ungemiljøerne, hvor stofmisbrug desværre stadig er et problem i dele af Gribskov. Det er en adfærd med store konsekvenser for de unge, deres familier og nærmiljøet.
 • Styrkelse af det faglige niveau og overgange mellem skole og ungdomsuddannelse.
  Gribskov Kommune har ambitiøse målsætninger om at fremme børn og unges trivsel, faglige niveau og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det kræver en fortsat investering i virksomme indsatser og en organisation, der skaber resultater.
 • Demensindsats.
  Indsatsen på demensområdet skal styrkes og d
  er afsættes midler til udvidet åbningstid og rådgivning til pårørende m.v. Derudover afsættes der midler til videreførelse af demens-psykologen.
 • Erhvervsområdet.
  Aftaleparterne er enige om, at såfremt der skal fastholdes det høje tempo i arbejdet med at skabe vækst i by- og erhvervsudviklingen, er det vigtigt at sikre de tilstrækkelige ressourcer for, at den nødvendige understøttelse i planlægningen kan ske. Derudover sikres at Erhvervscenteret har de nødvendige rammer de kommende år til at kunne fortsætte deres arbejde og blive selvfinansierende.
 • Puljer.
  Der er afsat en række puljer til at understøtte forskellige tiltag som forskønnelse af kommunens byer og landskab, indsatser på erhvervs- og turismeområdet og til indsatser til kultur og kommunens landsbyer.
 • Frivillighed.
  Den frivillige indsats fra kommunes borgere og foreninger bidrager i høj grad til kulturlivet. Der skal arbejde med, hvordan samarbejdet videreudvikles, det sker bl.a. gennem at fastholde og videreudvikle frivilligkoordinatorfunktionen, samt ved til at styrke rekruttering af frivillige.
 • Byudvikling.
  Kommunen skal fortsat fokusere på at skabe ny og anderledes Byudvikling. Målet er, at byudviklingen skal understøtte bosætning og erhvervslivet i kommunen.
 • Ejendomsstrategien fastholdes.
  Strategien med salg af en række kommunale ejendomme og anvendelse af overskuddet til den fremtidige byudvikling fastholdes.
 • Vejen ml. Græsted-Gilleleje opprioriteres.
  Vejen opprioriteres og skal stå færdig i 2021. Der skal i 2017 igangsættes en forberedelse af vejen herunder den endelige vejføring samt påbegynde forberedelse og gennemførelse af ekspropriationer.
 • Okt '43 - Gilleleje Museum.
  Gillelejes rolle i jødernes flugt over Øresund i oktober 1943 er en unik historie. En historie, der skal formidles. For at udvikle kommunens kulturelle tilbud og skabe vækst, skal der etableres et museum af international klasse, som fortæller denne historie i relation til kystfiskeriets og egnens historie. Der afsættes midler for at realisere ambitionerne, sikre fremdrift i arbejdet og skabe den fornødne finansiering til museet.
 • Fastholdelse af planerne for skolen i Gilleleje.
  Skoleprojektet i Gilleleje fastholdes.


Budgettet sikrer, at der er balance mellem udgifter og indtægter. Der er et mindre kassetræk i 2017 og 2018, men herefter sker der er stor kasseopbygning i 2019 og 2020.

Budgetaftalen lever samtidig op til kommunens mål om en robust likviditet, hvor likviditeten ikke kommer under 100 mio. kr. Med en likviditet på dette niveau har kommunen mulighed for at håndtere eventuelle udfordringer i budgetperioden. Med et niveau med en minimumslikviditet på 100 mio. kr. følges retningslinierne fra Kommunernes Landsforening.

Som et resultat af denne budgetaftale, sker der en opbygning af et råderum til udvikling af kommunen. Med udgangen af den fireårige budgetperiode er kassebeholdningen forøget til 182 mio. kr. således at der er råderum til de langsigtede investeringer som fx byudvikling af kommunen og samling af administrationen.

Til 2. behandlingen af budget 2017-2020 foreligger udover den indgåede budgetaftale, forslag til kirkeskatter og takster, et notat med beskrivelse og beregning af selvbudgettering vs. statsgaranti af udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning samt høringssvar.

Kirkeskat
Administrationen anbefaler efter indstilling fra Provstiudvalget at nedsætte kirkeskatten med 0,02% til 0,88% i 2017.

Kirken forventes ultimo 2016 at have et tilgodehavende på 1,4 mio. kr. Det budget, kirken har lagt for 2017, vil medføre et underskud på 0,03 mio. kr., så kirken ved udgangen af 2017 stadigvæk vil have et tilgodehavende på 1,4 mio. kr.

Disse tal er beregnet givet en kirkeskat på 0,88% og valg af statsgaranti.

Forslag til kirkeskat fremgår af bilag 7.

Takster
Takstforslaget fremgår af bilag 5 og tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets 1. behandling. Indholdet i budgetaftalen betyder ikke direkte ændringer i taksterne, men udmøntningen af aftalen, kan godt få konsekvenser for taksterne.

Der er tale om et foreløbigt takstforslag, da de endelige takster vil blive besluttet efter fagudvalgenes arbejde med udmøntningen af rammebesparelserne. På de udvalg hvor der sker ændringer, vil de endelige takster blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet på ekstraordinært møde den 30. november 2016.

Særligt om taksterne på Børneudvalget
Børneudvalget godkendte på deres møde i september en ny model for beregning af takster udarbejdet af revisionen. De nye takster for 2017 vil dog først blive endeligt beregnet ifm. udmøntningen af rammebesparelserne og forelægges derfor først politisk på møderne i november. Derfor indeholder takstforslaget i bilag 5 ikke taksterne på Børneudvalget.

Selvbudgettering vs. statsgaranti
Der er foretaget en beregning af konsekvenserne af selvbudgettering vs. statsgaranti for Gribskov Kommune. Udskrivningsgrundlaget er beregnet af KL mens befolkningstallet er fra kommunens befolkningsprognose.

Beregningen viser, at selvbudgettering giver en merindtægt på 23,2 mio. kr. i forhold til statsgarantien. Se dog forbeholdene herunder.

Men der er specielt i år en række usikkerhedspunkter ifm. selvbudgetteringen. De særlige forhold i 2017 er:

 • Befolkningsudviklingen i Gribskov Kommune tyder på at ligge under det forudsatte (jf. kommunens befolkningsprognose), det skyldes et reduceret antal flygtninge. Hvis det går, som det skønnes lige nu, så vil gevinsten ved selvbudgettering skulle reduceres med ca. 6 mio. kr.
 • KL opfordrer til forsigtighed ift. finansministeriets vurderinger over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL er ikke sikker på, der er noget galt, men de har udarbejdet en alternativ og mere forsigtig indtægtsprognose, iflg. denne vil gevinsten ved selvbudgettering skulle reduceres med ca. 7 mio. kr.
 • Derudover er der stor usikkerhed om konjunkturudviklingen både nationalt og internationalt.Beregninger, forudsætninger og vurdering af usikkerheder i forbindelse med valg mellem statsgaranti er yderligere beskrevet i bilag 6.

Den beregnede merindtægt taler for valg af selvbudgettering, men omvendt kan den aktuelle befolkningsudvikling, usikkerhed om Finansministeriets skøn for udskrivningsgrundlaget og generel usikkerhed om verdensøkonomien tale for statsgaranti.

Høringssvar til budget 2017-2020
Kommunen har primo september udsendt høringsmateriale til MED organisationen samt til øvrige høringsberettigede parter. Der har været høringsproces til den 14. september.

I bilag 8 er vist høringssvarene fra MED og fra de øvrige høringsberettigede.

Udover den sædvanlige høringsproces, har borgerne i 2016 desuden haft mulighed for at give deres input til budget 2017-2020. Borgerne har svaret med i alt 110 forslag/kommentarer. Borgernes input til budgetarbejdet har indgået i de politiske drøftelser.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.

Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag.

Bilag
Bilag 1: ØU 26-09-16 Budgetaftale 2017-2020 indgået den 19. september 2016. Dok.nr. 2016/27145 009

Bilag 2: ØU 26-09-16 Hovedoversigt, likviditetsudvikling, anlægsoversigt og ændringer. (Bilag til budgetaftalen) Dok.nr. 2016/27145 013

Bilag 3: ØU 26-09-16 Bilag til budgetaftalen, fordeling af rammebesparelser på fagudvalg. Dok.nr. 2016/27145 004

Bilag 4: ØU 26-09-16 Bevillingsoversigt. Dok.nr. 2016/27145 014

Bilag 5: ØU 26-09-16 Takster. Dok.nr. 2016/27145 008

Bilag 6: ØU 26-09-16 Selvbudgettering vs. statsgaranti. Dok.nr. 2016/27145 002

Bilag 7: ØU 26-09-16 Kirkeskat. Dok.nr. 2016/27145 007

Bilag 8: ØU 26-09-16 Høringssvar budget 2017-2020. Dok.nr. 2016/27145 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at behandle budget 2017-2020 med udgangspunkt i ovennævnte budgetaftale og budgetbilag (Bilag 1-4) suppleret med Økonomiudvalgets beslutninger,
 2. at taksterne fastsættes som anført i bilag 5,
 3. at vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti ift. udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning for 2017 jf. bilag 6,
 4. at udskrivningsgrundlaget for personskat fastsættes til 7.215.401 tkr. (ved valg af statsgaranti) eller 7.260.501 tkr. (ved valg af selvbudgettering),
 5. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,7,
 6. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 29,34,
 7. at dækningsafgiften vedr. offentlige ejendomme af grundværdien fastsættes uændret til 14,67 promille (halvdelen af grundskyldspromillen),
 8. at dækningsafgiften vedr. forskelsværdien for offentlige ejendomme fastsættes uændret på 8,75 promille,
 9. at dækningsafgiften vedr. erhvervsejendomme fastsættes uændret til 0,0%,
 10. at kirkeskatten reduceres med 0,02% til 0,88% jf. bilag 7Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 26-09-2016:
Afstemning om indstillingens punkter 1- 10
For: V, A, G, C, O (8)
Imod: Ø (1)

 1. Anbefalet.
 2. Anbefalet med den tilføjelse at taksterne fastsættes som anført i bilag 5, idet det bemærkes, at visse takster endeligt fastsættes på byrådsmødet den 30. november.
 3. Anbefalet at vælge statsgaranti.
 4. Anbefalet at vælge udskrivningsgrundlaget for personskat fastsættes til 7.215.401 tkr. (ved valg af statsgaranti).
 5. Anbefalet.
 6. Anbefalet.
 7. Anbefalet.
 8. Anbefalet.
 9. Anbefalet.
 10. Anbefalet.

Beslutning
Fire forslag fra enhedslisten (Ø):

 1. At der etableres projektansættelser til borgere, der falder for 225 timers reglen
 2. At der indledes en dialog med Danmarks Lærerforening for at se, om der kan opnås enighed om en arbejdstidsaftale, som begge parter føler de har del i.
 3. At der oprettes en whistleblower ordning, som varetages af borgerrådgiveren i Gribskov Kommune
 4. At personskatten nedsættes med 0,3 til 24,40 % og dette finansieres ved at indføre en dækningsafgift på 10 promille på erhvervsejendomme.


Afstemning om Enhedslistens forslag nr.1:
For: Ø (1)
Imod: V, A, G, C, O (22)
Undlader: Ingen (0)
Ikke tiltrådt.

Afstemning om Enhedslistens forslag nr.2:
For: Ø (1)
Imod: V, O (10)
Undlader: G, A, C (12)
Ikke tiltrådt.

Afstemning om Enhedslistens forslag nr.3:
For: Ø (1)
Imod: V, A, G, C, O (22)
Undlader: Ingen (0)
Ikke tiltrådt.

Afstemning om Enhedslistens forslag nr.4:
For: Ø (1)
Imod: V, A, G, C, O (22)
Undlader: Ingen (0)
Ikke tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkter 1-10:
For: V, A, G, C, O (22)
Imod: Ø (1)
Undlader: Ingen (0)
Tiltrådt.

Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:00 PM