Børneudvalget

Publiceret 30-11-2016

Onsdag den 30-11-2016 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
88 Valg af formand og næstformand for Børneudvalget - 2016
89 Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget
90 Gilleleje Læringsområde - Funktionsprogram

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
På vegne af Venstre og Dansk Folkeparti ønsker Birgit Roswall at tilbagekalde
dagsordenpunkt 88. Vedrørende valg af formand og næstformand for børneudvalget - 2016.


Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:Åbne

88. Valg af formand og næstformand for Børneudvalget - 2016
00.22A00 - 2016/39417

Sagsfremstilling
Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Venstre og Dansk Folkeparti.


Efter kommunestyrelseslovens § 22 stk. 1 vælger medlemmerne af de stående udvalg selv deres formand og (eventuelle) næstformand (det gælder alle stående udvalg undtagen Økonomiudvalget, hvor borgmesteren er "født" formand - jævnfør kommunestyrelseslovens § 18, stk. 1).

Det står udvalgets medlemmer frit at vælge en ny formand og (eventuelt) næstformand på et hvilket som helst tidspunkt i valgperioden.

Valg af formand og næstformanden besluttes af udvalget ved simpelt flertalsvalg, med mindre udvalget, i fuld enighed, måtte beslutte en anden valgmetode.

Lovgrundlag
LBK nr 769 (Kommunestyrelsesloven) § 22 stk. 1

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget
1. at vælge en formand for udvalget, og
2. at vælge en næstformand for udvalget.


Beslutning

Dagsordenpunktet udgår

Fraværende: Poul Erik Engel-Høyer
89. Budget 2017-2020 - Endelige takster for 2017 for Børneudvalget
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om takster for 2017 for Børneudvalget.

Økonomiudvalget besluttede udmøntning af besparelser i budget 2017-2020 på deres møde den 25. november 2016. Besparelserne har konsekvenser for taksterne og derfor forelægges de endelige takster nu til beslutning.

Det er et krav at takster skal besluttes og udmeldes senest 30. november hvis det skal have virkning fra 1. januar 2017. Derfor er det vigtigt at der træffes en beslutning på dette møde.

Ved Byrådets 2. behandling af budget 2017-20, blev der forelagt et foreløbigt takstbilag. I dagsorden til mødet fremgik det, at de endelige takster først vil blive besluttet efter fagudvalgenes arbejde med udmøntningen af rammebesparelserne.

Efter Økonomiudvalgets beslutning 25. november er der beregnet endelige takster. Sideløbende med budgetudmøntningen har Børneudvalget også anbefalet en ændret tildelingsmodel, som kan have konsekvenser for taksterne. Børneudvalget anbefaler valg af scenarie på dette møde, som vil blive håndbåret til Økonomiudvalgets møde.


Administrationen har bedt et eksternt revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision, om at udarbejde en model for beregning af takster og tilskud.

I forbindelse med beregningen af takster og tilskud i 2016, anførte den eksterne revision en række forhold, der burde genberegnes i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Disse forhold indgår i den nye model som BDO Kommunernes Revision har udarbejdet. Det drejer sig om følgende forhold:

 • Beregning af belægningen foretages som et gennemsnit af indmeldte børnetal ultimo året før, samt forventninger til ændringer fremadrettet
 • Der er foretaget en genberegning af den fordelingsnøgle, der anvendes til at fordele udgifter mellem henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige i integrerede institutioner. Der er tillige kommet en ny lovbekendtgørelse på området 20.06.2016, der tilsiger at kommunen skal lade taksten afspejle den faktiske udgiftsfordeling
 • Momsandelen er beregnet på ny og er udregnet ved at trække den del af budgettet der er afsat til udgifter uden moms, fra totalbudgettet og efterfølgende regne moms af det resterende beløb.

På baggrund af den af BDO opstillede beregningsmodel, er udarbejdet 3 mulige takst- og tilskudsscenarier. Kommunens anvendelse af modellen er berigtiget af BDO. Alle 3 scenarier er mulige indenfor gældende lovgivning.

Af nedenstående tabel ses konsekvenser ved valg af hver af de 3 scenarier

Scenarie A Scenarie B Scenarie C
Fordeling af udgifter Alle udgifter i integrerede institutioner fordeles efter den beregnede vægtning Kun personaleudgifter fordeles efter den beregnede vægtning. Bygningsudgifter fordeles efter børnetal (dvs alle børn tæller som 1)
Udgifter til støtte fordeles efter det aktuelle behov
Som B, men vægten for de 0-3 årige fastsættes til 2 enheder.
I dag tæller 0-1,5 årige som 2,5 enhed og de 1,5-3 årige som 2.

Mindreudgiften herved anvendes til at øge timetallet fra 5,46 til 5,65 timer pr. enhed pr. uge
En kommunal institution Påvirkes ikke.

Beregningen påvirker alene forældrebetaling samt tilskud til private
Påvirkes ikke.

Beregningen påvirker alene forældrebetaling samt tilskud til private
Påvirkes.

Totalt set er økonomien den samme, men en institution med for eksempel mange af de mindste børn kan miste penge, mens en institution med mange af de ældste børn kan få penge.

Det anslås at der kan være bevægelser i størrelsesordenen +/- 50.000 kr. pr. institution
En privat institution Påvirkes.
Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres
Påvirkes.
Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres
Påvirkes.
Alt efter sammensætningen af børn i den private institution vil økonomien ændres
Tilskud til private pr. år:
0-2 år Driftstilskud
107.724
102.360
99.869
0-2 år Bygningstilskud
5.955
5.662
5.525
0-2 år Adm. tilskud
3.050
2.900
2.830
3-5 år Driftstilskud
47.743
51.717
53.317
3-5 år Bygningstilskud
2.334
2.504
2.572
3-5 år Adm. tilskud
1.532
1.643
1.688
Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje
2.496
2.496
2.496
Daginstitution 0-2 år
uden madordning
3.253
3.040
2.942
Daginstitution 3-5 år
uden madordning
1.520
1.630
1.674
Fritidsordning morgenmodul 0.-5. klasse*
399
399
399
Fritidsordning eftermiddagsmodul 0.-2. klasse*
1.502
1.502
1.502
Fritidsordning eftermiddagsmodul 3.-5. klasse*
882
882
882
Klippekort fritidsordning 6. klasse*
378
378
378
Klub fra 6. klasse*
133
133
133
*juli måned er betalingsfri i fritidsordning og klub


Supplerende om scenarie C kan anføres at den er administrativt lettest at anvende samt at det er nemmere at sammenligne med andre kommuner, idet de fleste af disse også anvender 2 enheder pr. 0-3 årig i deres beregning.

Udover de i tabellen ovenfor viste takster henvises til bilag 1-3.

Takster på dagtilbud samt tilskud til privat pasning påvirkes af valg af scenarie. Det skal særligt bemærkes at taksten til udvidet åbningstid øges, da der er taget udgangspunkt i at forældrene også på dette område betaler 25% af udgiften.

Derudover er der beregnet takster for fritidsordning(FO) og klub, der er uafhængige af valg af scenarie.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.
LBK nr.748 af 20/06/2016 (dagtilbudsloven)

Økonomi
Økonomien i de kommunale institutioner påvirkes ikke samlet set af valg af model.

Da der alt andet lige er flere børnehavebørn blandt de private institutioner vil udgiften til tilskud til private ændres ved valg af scenarie.

Bilag
Bilag 1 Takster Børneudvalget scenarie A Dokumentnr. 2016/29332 056

Bilag 2 Takster Børneudvalget scenarie B Dokumentnr. 2016/29332 055

Bilag 3 Takster Børneudvalget scenarie C Dokumentnr. 2016/29332 054


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vælge scenarie A, B eller C som anført i sagen
 2. at beslutte takster der svarer til det i punkt 1 valgte scenarieBeslutning

1. Scenarie C tiltrådt

2. Takster under scenarie C tiltrådt

Fraværende: Poul Erik Engel-Høyer

90. Gilleleje Læringsområde - Funktionsprogram
02.00A00 - 2016/36401

Sagsfremstilling
Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget og Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknisk Udvalg får sagen til orientering.

Der skal træffes beslutning om godkendelse af det funktionelle byggeprogram (fremover funktionsprogrammet) for Gilleleje Læringsområde, Gilbjergskolen.

Der gøres opmærksom på, at den del af funktionsprogrammet ,der omhandler trafikale forhold, behandles på særskilt punkt.

Baggrund
Funktionsprogrammet tager afsæt i de forudsætninger, der er politisk besluttet.

Følgende forudsætninger er fremlagt alle inddragede interessenter.

 • Etablering af et samlet Læringsområde i Gilleleje.
 • Et folkeskoletilbud med 3 spor for 0.-6. klasse, 4 spor for 7.-9. klasse, specialklasser med omkring 30 elever, Fritidsordning og Klub.
 • Den eksisterende skole skal ombygges til et fremtidssikret læringsmiljø, hvor Gribskovs målsætning for Børn unge indtænkes.
 • Der skal nedrives en klynge og tilbygges op til 1550 m2
 • Drøftelser om den mest hensigtsmæssige funktion foregår blandt brugerne.
 • Beslutningen om det endelige funktionsprogram/byggeprogram og projekt tages på politisk niveau.
 • Budgettet er 99,5 mio kr. (budget 2016-2019).
 • Der er ikke afsat midler til dagtilbud og idrætsfaciliteter.


Sagens Forhold
Proces for udarbejdelse af funktionsprogram
Funktionsprogrammet er udarbejdet af Bascon og Gribskov Kommunes administration på baggrund af en lang række møder med skolens ledelse, repræsentanter for medarbejdere og elever, skolebestyrelse, kultur- og idrætsforeninger og handicaprådet. Møderne har haft til hensigt at præcisere de funktionelle krav og ønsker, der er til den nye skole.

Der er afholdt møder på tre niveauer:

Følgegruppe: Bestående af skoleledelse og repræsentanter for skolebestyrelse, medarbejdere, elever, kultur- og fritidsforeninger og handicapudvalget. På disse møder har den overordnede rammesætning samt det samlede funktionsprogram været drøftet.

Skolearbejdsgruppe: Bestående skoleledelsen, sikkerheds- og tillidsrepræsentant og repræsentanter for skolebestyrelse, medarbejdere og elever. På disse møder har rammesætning, organisering og læringsrum samt det samlede funktionsprogram været drøftet.

Fokusgrupper Bestående af repræsentanter fra skoleledelsen, fagspecifikke medarbejdere, elever og - i relevante møder - repræsentanter for kultur og idrætsforeninger. Skolebestyrelsen har været inviteret til disse møder, men har ikke haft mulighed for for at deltage.

Der har været afholdt møde mellem skolebestyrelsen og Vækst- og Skoleudvalget. Alle brugere har haft mulighed for skriftligt at kommentere funktionsprogrammet (eller de dele, der vedrører brugergruppen). Skolebestyrelsen har ikke benyttet sig af denne mulighed. Dog blev der på det sidste møde med Skolearbejdsgruppen og Følgegruppen, hvor funktionsprogrammet blev gennemgået, indledt med følgende kommentar fra et skolebestyrelsesmedlem: "I har ramt ånden i det, vi gerne vil".

Bekymringer blandt brugere
Igennem hele processen har skolens brugere haft nogle gennemgående bekymringer. Disse bekymringer er forankret i de politiske besluttede forudsætninger, der er opstillet som ramme om funktionsprogrammet. Vækst- og Skoleudvalget har undervejs i forløbet været involveret i disse bekymringer.

Der har især været bekymringer om:

 1. Hvordan man fastholder det unikke udskolingsmiljø der er på Rostgårdsvej
 2. Hvorvidt der er kvadratmeter nok til at indeholde alle skolens elever
 3. Hvorvidt nedrivning og opbygning af nye kvadratmeter er fordelagtigt
 4. At der ikke er afsat midler til at renovere og udbygge idrætsfaciliteter.


Punkt 1 er prioriteret helt overordnet i funktionsprogrammet. Det er skrevet ind som et meget klart krav, der ikke kan overses.

Punkt 2 og 3 er begge en del af de politisk vedtagede overordnede forudsætninger. Derfor er der ikke skrevet noget om disse ind i funktionsprogrammet. Der er lavet et arealkrav, hvor det fremgår meget præcist, hvor mange m2, der som minimum forventes afsat til de forskellige funktioner. Der er som udgangspunkt afsat 13 m2 pr. elev, hvilket sammenlignet med andre skoler er over middel.

Punkt 4 Center for Bygninger, Ejendomme og Erhverv har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for den eksisterende hal og gymnastiksal.

I forhold til udvidelse af skolens idrætsfaciliteter, med fx en ny hal, er disse ikke med i de overordnede forudsætninger og derfor ikke indskrevet i funktionsprogrammet. Der er dog stillet krav til gode udemiljøer der, i forlængelse af skolens generelle udformning og indretning med fokus på bevægelse, skal indeholde fagrelaterede udearealer til bevægelse. Idræt skal i størst mulig udstrækning kunne udøves på skolens eget udeareal, ligesom der bør etableres mulighed for boldspil. Endvidere fremhæves det i funktionsprogrammet, at der som minimum skal være en placering af en multibane som en del af det samlede projekt for udearealerne.

Funktionsprogrammet
Funktionsprogrammet ses i bilag 1. Her er der lagt vægt på fire overordnede elementer

 • Et trygt indskolingsmiljø og en spændende Fritidsordning (FO).
 • Et udviklende mellemtrin med et bredt spænd i de faglige tilbud og en god klub.
 • Et unikt udskolingsmiljø med stor læringsprogression.
 • Et inkluderende specialtilbud, som er integreret i den almene undervisning.


Funktionsprogrammet er bygget op omkring visionen for Gilleleje Læringsområde, som lyder:

Læringslaboratorium Gilleleje Læringsområde skal være et læringslaboratorium, der understøtter en bred sammenhængende tilgang til læring, hvor man lærer gennem refleksion, afprøvning og evaluering. Undervisningen skal være fremtidssikret, eksperimenterende og innovativ samt give mulighed for at inddrage skolens udearealer, nærområde og lokalområde i undervisningen.

Undervisningsmiljø Gilleleje Læringsområde skal indeholde folkeskole, specialtilbud og fritidsordning inden for samme område. Dette skal skabe en samlet fysisk aktiv og social ramme, hvor børn fra 0. -9. klasse trives godt og inspireres til bevægelse uanset alderstrin.

Gilleleje Læringsområde skal samtidig bestå af opdelte elevmiljøer for indskoling, mellemtrin og udskoling. Denne opdeling skal tilgodese de forskellige aldersgrupper og skabe sociale relationer og fællesskaber der sikrer, at alle føler sig trygge og medfører et både fagligt, fysik og socialt ansvar for hinanden og for skolen. Yderlige skal denne opdeling sikre, at udskolingen fortsat kan arbejde ud fra den linjefagsorganisering som er en stor succes.

Lokalområdet Gilleleje Læringsområde skal som primært formål opføres for eleverne, men det er også et krav, at der skabes gode muligheder for integration med lokalområdets foreninger. Det betyder at hele lokalområdets aktive idræts-og foreningsliv skal have gavn og glæde af de nye rammer – gerne så skolen bliver lokalområdets samlingssted, der summer af liv fra klokken 7 til 23.

Bæredygtighed Gilleleje Læringsområde skal være bæredygtigt både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Ambitionen er flest mulige bæredygtige tiltag indenfor budgetrammen. Teknisk og økonomisk skal byggeriet etableres i holdbare materialer med reduceret vedligehold og minimalt forbrug af ressourcer – både under opførelsen og i den efterfølgende drift ved energibesparende tiltag.

Arkitektur Gilleleje Læringsområde skal etableres i en arkitektur, som både tager afsæt i de eksisterende rammer og understøtter lokalområdets kvaliteter og særpræg.
Funktionelt skal Gilleleje Læringsområde fremstå som en helhed med flydende overgange mellem indendørs og udendørs undervisning. Alle arealerne skal være optimalt udnyttet og rumme en fleksibilitet, som kan imødekomme varierede undervisningsformer og fremtidige strukturændringer.

Vurdering
Administrationens vurdering er, at det færdige funktionsprogram er gennemarbejdet og , indenfor de fastlagte forudsætninger, indeholder de krav og ønsker til en ny skole, som den samlede brugergruppe ønsker.


Lovgrundlag
Vækst- og Skolevalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 31.08.2015
LBK nr 747 af 20/06/2016 (Folkeskoleloven)


Økonomi
Det af Byrådet vedtagne scenarium har et anlægsbudget på ca. 115 mio. kr. (2016 niveau).
Lånoptag/finansiering behandles i 2017.

Bilag
Bilag 1: VSU 21-11-2016 Funktionelt byggeprogram Dok. nr: 2016/36401 004

Bilag 2: VSU 21-11-2016 Under- og delkriterier Dok. nr: 2016/36401 005

Læsevejledning til bilag 3
Bilag 3 indeholder uddybende oplysninger til arealkrav og er vedhæftet dagsorden til Børneudvalgets behandling af sagen den 30.11.2016.

Bilag 3: BØR 30-11-2016 Arealkrav Dok. nr: 2016/36401 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget og Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende det funktionelle byggeprogram inkl. arealkrav for Gilleleje LæringsområdeUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 21-11-2016:
1. Godkendt

Sisse undlod at stemme
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen og Brian Lyck Jørgensen

Børneudvalgets beslutning den 21-11-2016:
Punktet udsat til det ekstraordinære Børneudvalgsmøde d. 30.11.2016Beslutning

1. Tiltrådt

Sisse Krøll Willemoes undlod at stemme

Fraværende: Poul Erik Engel-Høyer


Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
05:05 PM