Børneudvalget

Publiceret 31-10-2016

Mandag den 31-10-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
80 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:Åbne

80. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Børneudvalget behandler sagen for at beslutte udformningen af det reviderede prioriteringskatalogs indhold for at kunne udmønte de konkrete besparelser, der er vedtaget på udvalgets område i forbindelse med Budget 2017-2020.

Børneudvalget besluttede på deres møde d. 24. oktober at afholde et ekstraordinært Børneudvalgsmøde med henblik på at færdiggøre prioriteringskataloget. I bilag 1 er det oprindelige udkast til prioriteringskatalog fra mødet d. 24. oktober vedlagt og der er tilføjet yderligere 6 forslag.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Børneudvalget.

Budget 2017-2020 forudsætter endvidere, at der opnås effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og behandles derfor ikke i denne sag.

Børneudvalget skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det at Børneudvalget skal:

  • træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
  • træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
  • vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.


For at sikre et politisk råderum samt at taksterne for 2017 kan besluttes senest med udgangen af november er det besluttet at alle udvalg skal præsenteres for et prioriteringskatalog, der indeholder flere besparelser end den afsatte ramme.


Budget på Børneudvalget
Nedenfor beskrives rammebesparelser mv. på Børneudvalgets område:

Tal i 1.000 kr.
2017
2018
2019
2020
Rammebesparelse
-10.700
-10.700
-10.700
-10.700
Eksterne konsulenter
-481
-481
-481
0
Ikke udmøntede tidligere besparelser
-150
-150
-150
-150
Finansiering til nye prioriteringer
-314
-250
-250
-250
I alt
-11.645
-11.581
-11.581
-11.100


I det oprindelige prioriteringskatalog var der udarbejdet forslag til besparelser på 13,2 mio. kr. i 2017 og 16,7 mio. kr. i 2018-2020.

I det reviderede prioriteringskatalog er der, med de seks nye forslag, foreslået besparelser på hhv. 2,9 mio. kr. for 2017 og 4,2 mio. kr. i 2018-2020. Flere af forslagene enten udelukker hinanden eller påvirker hinanden.

Da det specialiserede område "afleverer" penge i både velfærdsudviklingsprogrammet og som konsekvens af tidligere besluttet handleplan, er der ikke forslag til reduktioner på dette område.

Forslagene i prioriteringskataloget er udarbejdet efter følgende kriterier:
Reduktioner, der:

 • påvirker kerneydelsen i mindre grad
 • har betydning for færrest mulige borgere
 • indhentes ved nytænkning af tilbud
 • indhentes ved bedre udnyttelse af ressourcer hvor Gribskov Kommune tilpasser sit
  kvalitets- og serviceniveau, så det er på niveau med flere øvrige kommuner

Derudover er der i prioriteringskataloget 2 forslag, der knytter sig til indsatser på
børnesundhedsområdet,og som Børneudvalget tidligere har bedt om blev behandlet i
forbindelse med budgetlægningen. (Forslag 20 og 21)

Endelig er der en uudmøntet besparelse vedr. tandregulering (forslag 22) som administrationen ikke vurderer er muligt at gennemføre.

Flere af forslagene vil ikke kunne nå at få fuld virkning i 2017, da de vil medføre personalereduktioner. Derfor er andre af forslagene, fx kompetenceudvikling indlagt med en større besparelse i 2017 end de efterfølgende år.

Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser der vedtages, kan få betydning for taksterne. Derfor genberegnes taksterne umiddelbart efter udvalgets møde i november, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
I det videre arbejde frem mod udmøntningen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

Børneudvalgets møde 24. oktober Beslutte prioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Børneudvalgets ekstraordinære møde d. 31. oktober Endeligt beslutte prioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af prioriteringskataloget
Børneudvalgets møde 21. november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
Økonomi er beskrevet i sagsfremstilling og bilag

Høring
Prioriteringskataloget sendes i offentlig høring i perioden 1. nov.- 11. nov. Høringssvarene vil indgå i sagsmaterialet til Børneudvalges møde d. 21. november.

Bilag
Bilag 1: Prioriteringskatalog budget 2017-2020 Dokumentnr.: 2016/29332 022

Bilag 2: BØR - Prioriteringskatalog til besparelseforslag høringsversion Dokumentnr: 2016/29332 025.

Bilag 2 blev besluttet af udvalget under behandling af punktet og er indsat i punktet i forbindelse med protokollering.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at træffe beslutning om det reviderede prioriteringskatalogs indhold, der skal sendes i høringBeslutning
Trine Egetved spurgte til sin habilitet vedr. punkt 1 i prioriteringskataloget. Udvalget fandt at Trine var inhabil og deltog således ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalget sendte forslag i høring, der fremgår af nyt bilag. Flere af forslagene er ændret i forhold til bilag 1.

Fraværende: Poul-Erik Høyer


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:00 PM