Børneudvalget

Publiceret 12-09-2016

Mandag den 12-09-2016 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
68 1. Behandling af budget 2017-2020
70 Særlig forebyggende familieindsats i Græsted
71 Rammeaftale 2017 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde
og specialundervisning
72 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde

og specialundervisning


Efterretningssager
69 Business Cases
73 Mødeplan 2017

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Flemming Valdemar Trojel - stedfortræder for Poul-Erik Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Nick Madsen

Meddelelser:
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Poul-Erik Høyer (V), at Flemming Valdemar Trojel (V) som medlem af Byrådet indtræder i Børneudvalget og deltager i udvalgsmøde den 12. september 2016 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015)
Børneudvalgets møde den 24. oktober 2016 er udvidet, så mødet begynder kl. 14.30 og slutter kl. 20.00

Åbne

68. 1. Behandling af budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/26696

Sagsfremstilling
Indledning
Børneudvalget behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017-2020 og for at anbefale en beslutning om foreløbige takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 29. august foretaget 1. behandling af budget 2017 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år med en ramme om, at vi selv skal finansiere alle udfordringer, vores bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt et demografisk pres med en stigende ældrebefolkning.

Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, bl.a. konsekvenserne af nyt kørselsudbud, indlagte besparelser på ejendomsområdet mv. samt forslag til finansiering.

Mht. finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres. Samtidig er der i budgetoplægget indarbejdet rammebesparelser.

Alle ændringer ift. til budgetoplægget fra aprilseminaret fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set over budgetperioden et mindreforbrug på det skattefinansierede område på 180 mio. kr., men på grund af nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en likviditetsopbygning på 174 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er, at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

De årlige budgetter går fra et underskud i 2017 på 7 mio. kr. til et overskud i 2020 på 104 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. Den væsentlige årsag er, at der i budgetoplægget er indlagt store effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden. Derudover er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte, således en stor del af flygtningeudgifterne i 2017 finansieres af indtægter i 2019 og 2020.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet på intet tidspunkt kommer under 100 mio. kr. Kommunens likviditet er presset i årene 2017 og 2018, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er videre administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 174 mio. kr. er nødvendig for at skabe en varig balance mellem vores udgifter og indtægter samt have tilstrækkeligt råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år f.eks. i forbindelse med samling af administrationen og inden for byudvikling af vores kommune.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.


Budget på Børneudvalget
Nedenfor beskrives de væsentlige ændringer, der er på Børneudvalgets område:

DUT-ændringer:
Generelt skal det nævnes om DUT-reguleringer, at de som udgangspunkt er udgiftsneutrale med den viden vi har nu, dvs. en budgettilførsel bevirker en efterfølgende udgiftsstigning, og en budgetreduktion bevirker et efterfølgende udgiftsfald.

Ændring af det kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler
I finansloven 2016 er det besluttet at tilskuddet til frie grundskoler skal stige fra 71 procent af udgiften pr. elev i folkeskolen til 73 procent. For at fastholde det kommunale bidrag pr. elev bliver det kommunale bidrag sænket fra 91 procent til 89 procent af driftstilskuddet. Det vil påvirke de kommunale udgifter marginalt og derfor kompenseres området med 184.000 kr. årligt fra 2017 og frem.

Eventuelle yderligere udfordringer:
Effekt af handleplan vedrørende det specialiserede område fra 2015
I budgetvedtagelsen 2016-2019 blev børneområdet tilført ekstra midler for at imødegå udfordringerne på det specialiserede børneområde. I den forbindelse blev der udarbejdet en handleplan, som skulle sikre at der blev iværksat tiltag for at sikre modgående foranstaltninger og stram styring. Konsekvensen af denne indsats er at der fra 2018 og frem er indlagt reduktioner, som er indeholdt i dette budgetgrundlag.

Takster for 2017
Administrationen har beregnet forslag til takster på Børneudvalgets område på baggrund af budgetoplægget for 2017. Taksterne fremlægges på mødet. Taksterne er foreløbige - og vil blive ændret såfremt byrådet beslutter ændringer i budgettet. En eventuel tilretning vil ske efter fagudvalgenes møder i oktober og november.

Administrationen har bedt et eksternt revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision, om at udarbejde en model for beregning af takster og tilskud.

I forbindelse med beregningen af takster og tilskud i 2016, anførte den eksterne revision en række forhold, der bør genberegnes i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Disse forhold indgår i den nye model som BDO Kommunernes Revision har udarbejdet. Det drejer sig om følgende forhold:

 • Beregning af belægningen foretages som et gennemsnit af indmeldte børnetal ultimo året før, samt forventninger til ændringer fremadrettet
 • Der er foretaget en genberegning af den fordelingsnøgle, der anvendes til at fordele udgifter mellem henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige i integrerede institutioner, således at den afspejler den faktiske udgiftsfordeling. Fordelingsnøglen kan blive ændret som følge af det endeligt vedtagne budget
 • Momsandelen er beregnet på ny og er udregnet ved at trække den del af budgettet der er afsat til udgifter uden moms, fra totalbudgettet og efterfølgende regne moms af det resterende beløb.


Modellen og de foreløbige takster gennemgås på mødet.


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

5. september 1. behandling i Byrådet
12. - 19. september 1. budgetmøde i fagudvalg
26. september 2. behandling i Økonomiudvalget
10. oktober 2. behandling i Byrådet
24. - 31. oktober 2. budgetmøde i fagudvalg - udmøntning af rammebesparelser
21. - 28. november Fagudvalgene beslutter endeligt udmøntning af rammebesparelser efter høring
30. november Endelige takster 2017 i Økonomiudvalget og ByrådetLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: ØU 29.08.2016: Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020 - august 2016 Dokumentnr. 2016/26696 014

Bilag 2: ØU 29.08.2016: Budget 2017-2020 - Hovedoversigt, likviditetsudvikling, anlægsoversigt og ændringer Dokumentnr. 2016/26696 013

De to dokumenter herover er udleveret ifm. budgetseminaret, og de bedes medbragt til mødet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2020 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2. at godkende de foreløbige takster for Børneudvalgets område.

Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Der er udarbejdet en ny beregningsmodel, der blev forelagt på mødet. Beregningsmodellen bag de foreløbige takster blev godkendt.


Fraværende: Nick Madsen.
70. Særlig forebyggende familieindsats i Græsted
29.12G00 - 2016/28329

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om iværksættelse af en særlig forebyggende familieindsats i Græsted området i perioden ultimo 2016-ultimo 2017.

Forebyggelsesudvalget har på møde 11. august 2016 behandlet en række forslag til forebyggende indsatser, herunder forslag om en særlig forebyggende indsats i et samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbudsområdet i Græsted området. Børneudvalget skal godkende beslutningen, herunder udmøntning af indsatsen. Det konkrete design afhænger af resultatet af budgetforlig 2017-20.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune har siden 2014 haft et tilbud til alle førstegangsforældre om at deltage i 'Familieiværksætterne' fra graviditeten til barnet er ca. 15 måneder. Indsatsen består af en række kursusgange, hvor der undervises i blandt andet barnets udvikling og behov, forældres ansvar og roller, økonomi og andre relevante temaer. Herudover arbejdes der med netværksdannelse forældrene imellem.

Finansieringen af indsatsen udløber med udgangen af 2016. Børneudvalget skal, som led i forhandlingerne om Budget 2017-20, beslutte, om de ønsker at afsætte midler til at fortsætte indsatsen i 2017 og frem.

Forebyggelsesudvalgets beslutninger
Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 11. august 2016, at fokusere sit arbejde på seks hovedtemaer, som udgør særlige sundhedsudfordringer for kommunens borgere - voksne såvel som børn:

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Bevægelse og overvægt
 4. Mad- og måltidsvaner
 5. Social kontakt / ensomhed / trivsel
 6. Kronisk sygdom

På samme møde besluttede Forebyggelsesudvalget, på baggrund af en business case, at udvalget ønsker at afsætte 100.000 kr. i perioden ultimo 2016-ultimo 2017 til en særlig forebyggende indsats for førstegangsforældre til 0-2 årige børn i Græsted.

Af sagen til Forebyggelsesudvalget fremgår det, at udvalget skal sende en beslutningssag til Børneudvalget om det videre forløb.

Sagens forhold
Formålet med en særlig familieindsats i Græsted er at styrke sundhed og trivsel hos børn og unge, og at forebygge senere sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Forskning viser, at en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan være med til at forebygge, at sociale problemer opstår og vokser sig store.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
De seks sundhedsudfordringer besluttet af Forebyggelsesudvalget vil udgøre vigtige fokuspunkter i en særlig familieindsats. Forebyggelsesudvalget arbejder desuden med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som indeholder viden og anbefalinger til kommunerne om forebyggelse på 11 områder. De 11 forebyggelsespakker drejer sig om:

  • Tobak
  • Alkohol
  • Fysisk aktivitet
  • Mental sundhed
  • Seksuel sundhed
  • Overvægt
  • Mad og måltider
  • Hygiejne
  • Stoffer
  • Indeklima på skoler
  • Solbeskyttelse


En særlig familieindsats i Græsted vil fokusere på de pakker, der er relevante for de deltagende familier vurderet på baggrund af deres konkrete sundhedsudfordringer.

Erfaringer fra den nuværende familieiværksætterindsats
Den nuværende familieiværksætterindsats fokuserer på forældreuddannelse og netværksskabelse blandt førstegangsforældre. De overordnede mål med Familieiværksætterne er:

  • at styrke førstegangsforældres forældrekompetence og give dem gode råd og vejledning til, hvordan de kan skabe trygge opvækstvilkår for deres børn
  • at styrke forældrenes fællesskab og give dem gode råd og vejledning til, hvordan de kan tage fælles ansvar, og håndtere vanskelige situationer
  • at styrke netværket blandt nye forældre og give dem gode råd og vejledning til, hvordan de på tværs af forskelle kan yde gensidig støtte ud fra princippet om empowerment og solidarisk medborgerskab i civilsamfundet

Evalueringer fra forældrene i Gribskov Kommune viser, at der er stor tilfredshed med den nuværende familieiværksætterindsats. Erfaringen er, at forældreforløb og netværk styrker den gensidige omsorg og ansvarsfølelse mellem familier i lokalsamfundet.

Særlig indsats i Græsted
Data på sundheds- og socialområdet viser, at der er et særligt behov for sundhedsfremme og forebyggelse i Græsted. Derfor er Græsted udvalgt som det område, hvor den særlige familieindsats kan sættes i gang.

Samarbejde med dagtilbud
Sundhedsplejen vurderer, at en kommende familieindsats med fordel kan indeholde et styrket samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud. Samarbejdet kan for eksempel dreje sig om at give forældre viden og kompetencer i forhold til at understøtte barnets trivsel og læring i dagtilbud og i hjemmet.

Vurdering
Administrationen vurderer, at en særlig familieindsats for førstegangsforældre til 0-2 årige børn i Græsted vil styrke sundhed, trivsel og læring hos børn og unge. Indsatsen forventes at kunne bidrage til forebyggelsen af senere sociale og sundhedsmæssige udfordringer, herunder skilsmisser, manglende trivsel, livsstilssygdomme, overvægt og rygning.

For at opnå de ønskede effekter, bør indsatsen bygge på

  • viden og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
  • erfaringer fra den nuværende familieiværksætter-indsats
  • et styrket samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud i Græsted


Konkret design afventer Budget 2017-20
Administrationen vurderer, at det konkrete design af den særlige familieindsats i Græsted bør afvente, om Børneudvalget beslutter at afsætte midler til den nuværende Familieiværksætter- indsats i budget 2017-20.

Designet vil altså tage højde for, hvorvidt Familieiværksætterne fortsætter som hidtidigt, eller om det bortfalder som indsats primo 2017. Dette for at sikre, at borgerne oplever indsatsen som meningsgivende og får det bedst mulige udbytte af indsatsen.

Evaluering
Indsatsen vil blive evalueret midtvejs og afslutningsvist. Forebyggelsesudvalget har ønsket at blive inddraget i evalueringen af de tiltag, som udvalget iværksætter. Det vil blandt andet ske igennem dialog med praktikere og evt. borgere, der er berørt af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser
Forebyggelsesudvalget har afsat 100.000 kr., fordelt på sundhedsplejens timer samt udgifter til projektledelse, administration og samarbejde med dagtilbud. Den konkrete udmøntning af midlerne vil afhænge af det endelige design af indsatsen.

Administrationen vurderer, at det er sandsynligt at en særlig familieindsats i Græsted på lang sigt vil kunne forebygge udgiftstunge sociale foranstaltninger og behandling.


Lovgrundlag
BEK nr. 1344 af 03/12/2010 (Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge) kapitel 1 og 4.
LBK nr 1202 af 14/11/2014 (Sundhedsloven) kapitel 36

Økonomi
Der er afsat 100.000 kr til indsatsen fra Forebyggelsesudvalgets pulje i 2016 og 2017. Uforbrugte midler i 2016 vil blive overført til 2017.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget
1. at godkende, at administrationen iværksætter en særlig forebyggende familieindsats i Græsted i perioden ultimo 2016 til ultimo 2017.


Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende: Nick Madsen.
71. Rammeaftale 2017 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
00.17G00 - 2016/26859

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget får sagen for at afgive en anbefaling til Byrådet om at beslutte:

 1. Styringsaftale i Rammeaftale for 2017 for det specialiserede socialområde.
 2. Taksterne for 2017 for Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen.


Baggrund
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.
Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde 22.06.2016 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Styringsaftalen i Rammeaftale 2017.

Styringsaftalens formål er at lægge rammen for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden har styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængig af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Kommunernes frist for behandling af Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er den 3. oktober 2016.

For at minimere sagsmaterialet til denne dagsorden er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt. De tilhørende bilag kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Styringsaftale i Rammeaftale 2017
Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

 1. Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016. Aftalen indebærer, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
 2. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til styringsaftalen i Rammeaftale 2017).


Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

 1. Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 (jf. bilag 1 og 4 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017)
 2. Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger (jf. bilag 1 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017).
 3. Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen (jf. bilag 1 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017).


Status på overholdelse af takstreduktion
Som tidligere nævnt er der i styringsaftalen i Rammeaftalen for 2017 vedtaget et reduktionskrav for perioden 2014-2018 korrigeret for stigning i prisniveau på i alt 2 %. Det betyder, at eventuelle reduktioner fra perioden 2014 til 2016 også vil indgå i den samlede overholdelse. Gribskov Kommune opnåede i perioden 2014 til 2016 en samlet overholdelse på 0,8 %, dvs. der resterer en reduktion på 1,2 %-point, hvis reduktionskravet for perioden 2014-2018 skal overholdes.
Med takstoplægget for 2017 er der samlet set reduceret med 2,66 % i forhold til 2016, og dermed med 3,46 % i perioden 2014-2017. Umiddelbart ser det altså positivt ud, men der er et væsentligt opmærksomhedspunkt om situationen på Kobbelhusene, hvor vigende belægning i 2018 vil føre til takststigninger som følge af automatisk regulering via belægningsprocenten. Der pågår et intenst og fokuseret arbejde i øjeblikket med at få tilpasset omkostningerne til antallet af belagte pladser for derigennem at holde taksterne nede.

Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 150 af 16/02/2015) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1156 af 29/10/2014).

Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK nr. 3 af 12/1/2015).

Økonomi
Beregning af takster for de sociale tilbud for 2017

Udgangspunkt i budgetanalyse fra 2016
Arbejdet med taksterne for de sociale tilbud for 2017 har taget sit udgangspunkt i den omfattende budgetanalyse på det sociale tilbudsområde, som dannede grundlag for taksterne for 2016. De beregnede nøgletal til borgerrelaterede udgifter/aktivitetsomkostninger, administrationsomkostninger, kompetenceudvikling og ejendomsomkostninger er således blot prisfremskrevet til 2017 priser.

Analyse af lønomkostninger
Der er i arbejdet med taksterne for 2017 foretaget en gennemgribende analyse af lønomkostningerne i de enkelte tilbud, så der nu er fuld overensstemmelse mellem den faktiske normering og lønomkostning, og de tilsvarende poster i de enkelte tilbuds takstgrundlag. Derudover er det udførende personale opdelt i faguddannet og ikke-faguddannet for at leve op til kravene herfor fra Socialtilsynet.

Tilpasning til nyt budgetskema
Efter arbejdet med taksterne for 2016 er afsluttet, har Socialtilsynet udarbejdet et nyt budgetskema. Dette budgetskema skal for hvert tilbud lægges op på Tilbudsportalen. Et generelt pejlemærke i arbejdet med taksterne for 2017, har derfor været tilpasning til dette nye budgetskema.
Der pågår i øjeblikket en dialog mellem Gribskov Kommune, Socialtilsynet og Aleris om håndtering af budgetskemaerne for botilbuddene Skipperstrædet og Kirkeleddet som drives af Aleris. Det er Gribskov Kommune der fastsætter taksten i de to tilbud med udgangspunkt i den kontraktbundne pris ifm. udbuddet i 2014. Da Gribskov Kommune ikke har indsigt i omkostningsstrukturerne i Aleris, kan der dog ikke udarbejdes et udspecificeret budgetskema for de to tilbud. Denne manglende gennemsigtighed er blevet fremhævet af Socialtilsynet ifm. tilsyn. Socialtilsynet har indtil videre ikke kunne give Gribskov Kommune svar på hvordan dette forhold skal håndteres.

Nedsættelse af procentsatsen for indirekte omkostninger
De indirekte omkostninger er en teknisk beregnet udgiftspost i de enkelte takstgrundlag. Posten beregnes som en procent af de direkte omkostninger, og kendes også som overheadprocenten. I styringsaftalen til Rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisning indgår en målsætning vedtaget af kommunerne i Region Hovedstaden om at reducere overheadprocenten til 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. I arbejdet med taksterne for 2017 er den anvendte overheadprocent i Gribskov Kommune sænket fra 6,5 % til 6 %, således at Gribskov Kommune isoleret set lever op til det gennemsnitlige niveau.
Reduktionen på 0,5 %-point har en direkte afsmittende effekt på taksterne, og fører til lavere afregning fra køberkommunerne, men har også den afledte konsekvens, at Gribskov Kommunes indtægt på overheadbetalingen reduceres tilsvarende. Denne indtægt er placeret under Økonomiudvalget, som derfor alt andet lige kan imødese en mindreindtægt fra overheadbetaling i 2017 sammenlignet med 2016. Mindreindtægten som følge af sænkningen af overheadprocenten fra 6,5 % til 6 % er estimeret til 0,5 mio. kr.

Vikardækning
Der er i arbejdet med taksterne for 2017 justeret på hvordan der beregnes udgifter til vikardækning i takstgrundlagene for de enkelte tilbud. I tidligere års takstgrundlag har vikardækningen været kendetegnet ved at være standardiseret, og ved kun at indeholde vikardækning til fravær, dvs. ferie, søn- og helligdage og sygefravær. Der er i det nuværende oplæg ligeledes indregnet vikardækning til personalemøder og kurser mv. Dette er understøttende for arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejderne på det sociale tilbudsområde. Der vil i løbet af 2017 og som grundlag for takstberegningerne for 2018, blive foretaget en analyse af, hvordan der arbejdes med vikardækning på tværs af tilbud.

Ændring i struktur for ledelse og administration
Der har i løbet af 2016 været etableret en task force på det sociale tilbudsområde, hvori en af arbejdsopgaverne har været at kigge på de administrative ressourcer. Målet har været med udgangspunkt i de enkelte medarbejderes kompetencer at øge graden af samarbejde og sparring de administrative medarbejdere imellem. Konkret betyder det, at der sammenlignet med 2016 er samlet set 1 årsværk mindre til administrative ressourcer på tværs af tilbuddene. Det er dog forventningen, at den struktur, der også indbefatter øget samarbejde med HR og økonomikonsulent i Center for Social og Sundhed, vil mere end kompensere for det reducerede årsværk. I den forbindelse kan det nævnes, at der arbejdes på en mindre tidskrævende model for budgetopfølgning.
Grundet sammenlægning af Gribskov Bo- og Støttecenter og Kobbelhusene er der sammenlignet med 2016 reduceret i den øverste ledelse med ét årsværk. Det tilbageværende årsværk til øverste ledelse er fordelt relativt på de respektive tilbud ud fra andelen samlede omkostninger.

Særlige forhold vedrørende Gydevej 15
Gydevej er normeret til 14 pladser, hvilket derfor er grundlaget for beregning af taksterne. Den nuværende belægning er dog på 13 pladser, hvilket er problematisk, idet regnestykket kun passer hvis der er 14 betalende pladser. Dette forhold korrigeres der for via beregning af belægningsprocenten. Metoden som er fastlagt i regi af KKR, er at tage et gennemsnit af år -2 og år -3 i forhold til takståret, dvs. i dette tilfælde et gennemsnit af 2014 og 2015. Belægningsprocenten var i de to år 100 % på Gydevej, og taksten skal derfor ikke korrigeres. Konsekvensen af det er, at der budgetlægges med et underskud på 0,8 mio. kr. En mulig fremtidig løsning på denne problematik er at nednormere antallet af pladser, så omkostningerne fordeles på et retvisende antal pladser. Dette er dog for sent ift. 2017.
Der arbejdes målrettet med tilpasning af antal årsværk til det faktiske antal belagte pladser, samt med nedbringelse af udgifter til ekstern vikardækning.
Der er dog særlige forhold omkring Gydevej hvad angår den bygningsmæssige struktur, der gør, at omkostningerne ikke umiddelbart kan sænkes 1:1 ved vigende belægning.

Velfærdsboliganalysen
Antallet af tomme boliger i de sociale tilbud udgør en stigende økonomisk og organisatorisk udfordring. Den økonomiske udfordring består dels i, at der på kort sigt mangler indtægten for den tomme bolig ift. grundlaget for taksten for det givne tilbud, medmindre der er borgere på venteliste, og dels i, at der afregnes husleje til boligselskabet for den tomme bolig. Denne tomgangshusleje betales de første tre måneder af det givne tilbud, og derefter overgår udgiften til Socialrammen under Social- og Sundhedsudvalget. Den årlige udgift til tomgangshusleje er i øjeblikket på ca. 1 mio. kr.
Den organisatoriske udfordring ved vigende antal belagte pladser består i at tilpasse omkostningsniveauet således at taksterne holdes stabile. En væsentlig udfordring i dette arbejde er, at en stor del af omkostningerne er løn til udførende personale.

Håndtering af de tomme boliger er en del af den velfærdsboliganalyse der er igangsat, hvori omdrejningspunktet er bedre udnyttelse herunder evt. tilpasning af den eksisterende bygningsmasse i Gribskov.

Overholdelse af reduktionskrav
Herunder er indsat skema der viser udviklingen i udgifter pr. dag fra 2016 til 2017.Den samlede reduktion fra 2016 til 2017 er på -2,66 %. Den første grå kolonne viser den faktiske udvikling i udgifter pr. plads, og det ses, at alle tilbud omfattet af Styringsaftalen har faldende udgifter.

Tilbud ikke omfattet af styringsaftalen
De ikke-døgndækkede botilbud under Voksenstøtte (Søfryd og Ahornstien) og Gribskov Bo- og Støttecenter (Kirkeleddet 10-20, Hestehaven og Haragergård/Klubben) er ikke omfattet af Styringsaftalen, og indgår derfor ikke i beregningen af overholdelse af reduktionskravet. Taksten for disse tilbud skal dog politisk vedtages, og indgår derfor i bilag 1.

Høring
Handicaprådet vælger at give et samlet høringssvar i sager om Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Handicaprådet bakker op om bestræbelser på at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene inden for det specialiserede socialområde, som rammeaftalen er udtryk for. Handicaprådet mener, at eksistens og udvikling af tilbud med højt niveau af specialiseret viden er afgørende for, at borgerne kan få den rette hjælp.

Handicaprådet håber, at Gribskov Kommune fortsat vil benytte sig af specialiserede tilbud uden for kommunen, når borgerene har brug for det.

Handicaprådet bemærker, at et særligt tema i 2017 er Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde. Rådet opfatter det positivt, at man vil fokusere på implementering.

Bilag
Bilag 1: Takstoversigt (Dok.nr.: 2016/26859 002)
Bilag 2: Rammeaftale 2017 (dokumentet indeholder både udviklingsstrategi og styringsaftale) (Dok.nr: 2016/26859 001)

Til særligt interesserede
Er man interesseret i at læse bilag til rammeaftalen, kan man læse dem på hjemmesiden rammeaftale-h.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende Styringsaftalen 2017
 2. at godkende taksterne for de sociale tilbud for 2017 (jf. bilag 1)Beslutning
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Nick Madsen.
72. Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning
00.17G00 - 2016/26861

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde 22.06.2016 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017.

Formålet med udviklingsstrategien er:

 • At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
 • At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.
 • At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.


Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 er den 3. oktober 2016.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017
Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden - herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.


Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 150 af 16/02/2015) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1156 af 29/10/2014).

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Høring
Handicaprådet vælger at give et samlet høringssvar i sager om Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Handicaprådet bakker op om bestræbelser på at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene inden for det specialiserede socialområde, som rammeaftalen er udtryk for. Handicaprådet mener, at eksistens og udvikling af tilbud med højt niveau af specialiseret viden er afgørende for, at borgerne kan få den rette hjælp.

Handicaprådet håber, at Gribskov Kommune fortsat vil benytte sig af specialiserede tilbud uden for kommunen, når borgerene har brug for det.

Handicaprådet bemærker, at et særligt tema i 2017 er Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde. Rådet opfatter det positivt, at man vil fokusere på implementering.

Bilag
Bilag 1: Rammeaftale 2017 (dokumentet indeholder både udviklingsstrategi og styringsaftale) (Dok.nr.: 2016/26859 001)

Til særligt interesserede
Er man interesseret i at læse bilag til rammeaftalen, kan man læse dem på hjemmesiden rammeaftale-h.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at godkende Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017.Beslutning

 1. Anbefalet.


Fraværende: Nick Madsen.

Efterretningssager

69. Business Cases
29.09G00 - 2016/16280

Sagsfremstilling
Børneudvalget får sagen til orientering om, at Forebyggelsesudvalget har besluttet at igangsætte afprøvning af fire business cases i en testperiode på 1 år. Udvalget orienteres, fordi flere af business casene berører udvalgets opgaveportefølge.

Ud over denne orientering, får Børneudvalget på dette møde også en beslutningssag vedrørende Familieiværksætterne (særlig forebyggende familieindsats).

Baggrund
I kommissoriet for Forebyggelsesudvalgets arbejde fremgår det, at udvalget bl.a. skal iværksætte konkrete initiativer for specifikke målgrupper. Som grundlag for denne udpegning af initiativer besluttede udvalget på sidste møde seks områder, som administrationen skulle udarbejde analytiske business cases på. De seks områder er:

 1. Familieiværksætterne for 2-6-årige (er siden ændret til 0-2-årige jf. bilag)
 2. Robot til inklusion i skolerne
 3. Rådgivning og prævention til sårbare unge
 4. Sundhedsidræt
 5. Rygestopkurser
 6. Misbrug - forebyggelse blandt 10-15-årige


Udvalget præciserede på mødet følgende forventninger til arbejdet med business cases:

 • De valgte emner er nogle hovedretninger, men at business casen kan udvikle sig mens administrationen arbejder med den frem mod næste møde.
 • I business cases skal der sættes fokus på at belyse effekt og økonomi
 • Der er reelle pilotprojekter, der går nye veje og aktivt medtænker brugerperspektivet.
 • Målgruppen for tiltagene skal være brede og på sigt kunne nå mange borgere.
 • Vigtigt at der skelnes mellem forebyggelse (borgerrettet) og behandling (patientrettet) med en vægt på at forebygge


Hvad er en analytisk business case - og hvad kan den?
En business case er en metode til at opbygge troværdighed omkring en forandringsidé. Metoden har til formål at beregne og visualisere fordele (effekter) og risici i forhold til de omkostninger, der følger af en beslutning. Det kan på forebyggelsesområdet ske som en såkaldt "light-udgave", hvor vi synliggør forventede sammenhænge (analytisk) og estimerer økonomi og gevinstpotentiale. En business case er mere end en økonomisk model. Business casen opstiller foruden viden og fakta også en præsentation af den anvendte metode og de skøn, der danner grundlag for konklusionerne.

De udarbejdede analytiske business cases kan angive en årsagskæde og sandsynliggøre en mulig gevinst under forudsætning af en række antagelser - dvs. vise en sandsynlighed for et vist gevinstpotentiale inden for et opstillet rationale. De analytiske business cases kan ikke vise en eksakt besparelse i kroner og ører, da der ved sociale sammenhænge er mange faktorer, der kan påvirke udfaldet af et givent initiativ.

Til forskel fra en cost-benefit analyse er de kvalitative gevinster medregnet i disse analytiske business cases eksempelvis øget livskvalitet. Som kommune er det udover at forvalte økonomien mest hensigtsmæssigt en del af den kommunale kerneopgave at sikre vores borgere den bedst mulige velfærd.

Resultat af de fem analytiske business cases
Regionens Sundhedsprofiler for børn og voksne viser, at vores borgere har udfordringer indenfor følgende temaer:

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Bevægelse og overvægt
 4. Mad- og måltidsvaner
 5. Social kontakt / ensomhed / trivsel
 6. Kronisk sygdom


Administrationen har udarbejdet fem analytiske business cases på baggrund af de prioriterede områder. Casene knytter sig til de listede udfordringer på følgende måde:

 1. Familieiværksætterne for 0-2-årige: Social kontakt / trivsel, overvægt og mad- og måltidsvaner
 2. Robot til inklusion i skolerne: Social kontakt / mental sundhed
 3. Rådgivning og prævention til sårbare unge/teenagere: Knytter sig ikke til en af de listede udfordringer
 4. Sundhedsidræt: Kronisk sygdom og bevægelse
 5. Rygestopkurser: Rygning
 6. Misbrug - forebyggelse blandt 10-15-årige: Knytter sig ikke til en af de listede udfordringer


Ingen af de udarbejdede business cases handler om området alkohol.

Business casen vedr. misbrug er ikke udarbejdet. Administrationen har haft forskellige aktører i spil på området for at undersøge, om der findes nye løsninger, som andre har prøvet af, men det findes ikke på nuværende tidspunkt. Nye løsninger på dette område vil kræve investeringer i et innovativt forløb, da der ikke er tale om en allerede afprøvet "hyldevare". Det vil være nødvendigt at udfordre problemstillingens kerne og løsninger og udføre en større grad af research på området. I stedet for en business case vedlægges et notat med forslag til et sådant udviklingsarbejde. Dog skal udvalget her være opmærksom på, at sundhedsprofilerne ikke peger på misbrugområdet som en udfordring for borgerne i Gribskov Kommune.

De fem business cases er vedlagt som bilag. Fælles for alle fem er, at de bliver dyrere end indledningsvis antaget i dagsordenen på udvalgets sidste møde. I nedenstående tabel fremhæves målgruppens størrelse, investeringsbehov, gevinsthorisont samt økonomisk "break even" for alle fem.

Indsats
Målgruppens størrelse
Investerings-
behov
Gevinsthorisont
Økonomisk "break even"
Familie-
iværksætterne
40 børn og op til 80 forældre 100.000 kr. årligt Tidligst efter 3 år I 2020 hvis der kan forhindres 5 familiebehandlinger eller 1 års anbringelse i familiepleje eller 2.5 måneders anbringelse i døgninstitution
Robot til inklusion i skolerne 4-10 børn med autisme spektrum forstyrrelser 80.281 kr. (engangs)
+ 1.875 kr. årligt til vedligeholdelse
Forslaget har ingen positiv gevinsthorisont Forslaget har ingen positiv business case
Rådgivning og prævention til sårbare unge 10-15 kvinder, der modtager efterværn 53.040 kr. årligt Potentielt efter 1 år I 2017 hvis der kan forhindres 9 måneders familiebehandlinger eller 2 måneders anbringelser i plejefamilie
Sundhedsidræt 120 borgere med kroniske lidelser 225.000 kr. i 3 år
(i alt 675.000 kr.)
Tidligst efter 3 år I 2020, hvis 1% af kroniske indlæggelser kan forhindres
Rygestopkurser 100 rygere 614.400 kr. årligt Tidligst efter 10 år I 2032, hvis 25 nye rygere forbliver røgfri hvert årForebyggelsesudvalgets beslutning
Forebyggelsesudvalget besluttede at afprøve følgende business cases i en testperiode på 1 år:

 1. Robot til inklusion i skolerne
 2. Familieiværksætterne
 3. Sundhedsidræt
 4. Rådgivning og prævention til sårbare unge


Forebyggelsesudvalget besluttede desuden at følge indsatserne tæt og modtage en evaluering af hver indsats i efteråret 2017. Herefter kan udvalget sende anbefalinger til relevante fagudvalg, hvis det viser sig, at indsatserne kan implementeres og indikatorerne viser, at vi er på rette vej.

Om et § 17 stk. 4 udvalgs beslutningskompetence
Et 17,4-udvalg kan kun tillægges begrænset selvstændig beslutningskompetence uden om ØU og de stående udvalg. Udvalget kan rådgive ØU og de stående udvalg om særlige områder/problemstilllinger og derved kvalificere og styrke disses beslutningsgrundlag.

Rammerne for udvalgets arbejde er præciseret i kommissoriet jf. bilag, som dog ikke beskriver alle enkeltheder og detaljer i udvalgets mere konkrete opgaveportefølge. Derfor består der en fortolkningsopgave i at definere, hvordan rådgivningsopgaven konkret kan udfoldes.

Det må generelt antages, at et 17,4-udvalg har selvstændig kompetence til nærmere at præcisere og udfylde kommissoriet. I den forbindelse vil kunne lægges vægt på følgende forhold:

  • at den påtænkte aktivitet (fortolkningsmæssigt) ligger inden for kommissoriets "ordlyd".
  • at den påtænkte aktivitet har en midlertidigt udstrækning og iværksættes som led i en senere/endelig rådgivning/forelæggelse for de politiske beslutningsniveauer.
  • at den påtænkte aktivitet ikke indebærer selvstændige (myndigheds-) beslutninger uden om udvalgets (m.fl.) opgaveportefølge efter styrelsesvedtægten.
  • at den påtænkte aktivitet ligger inden for 17,4-udvalgets bevillingsmæssige ramme og (derfor) ikke medfører varige økonomiske konsekvenser, som ville kræve ny, selvstændig tillægsbevilling.


På den baggrund anbefaler administrationen, at Forebyggelsesudvalget sender sin beslutning under nærværende punkt til orientering i relevante fagudvalg, så de berørte stående udvalg er orienteret. Forebyggelsesudvalget skal senere ved endelig evaluering, rådgive og sende anbefaling til såvel de stående fagudvalg som Økonomiudvalget, der kan træffe beslutning om eventuel varig videreførsel.

Hvis Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om at videreføre Familieiværksætterne, skal udvalget dog sende en beslutningssag til Børneudvalget om det videre forløb, idet Familieiværksætterne allerede er i gang.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

Økonomi
Der er følgende økonomi knyttet til de fire valgte business cases:

Business case
Udvalgs-område
Anslået økonomi år 1
Økonomi i alt
Finansierings-
periode
Familieiværksætterne BØR
100.000
100.000
årligt
Robot til inklusion i folkeskolen BØR
81.281
+ 1.875
81.281
+ 1.875
engangs
+ 1.875 årligt til vedligehold
Prævention til sårbare unge/teenagere BØR
53.040
53.040
årligt
Sundhedsidræt SSU
KIU
225.000
675.000
årligt i 3 år (i alt 675.000)
I alt kr.
461.196
911.196Bilag
FOU 11.08.2016: BC Familieiværksætterne (dok.nr. 2016/16280 026)

FOU 11.08.2016: BC Familieiværksætterne - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 027)

FOU 11.08.2016: BC Robot til inklusion i skolerne (dok.nr. 2016/16280 025)

FOU 11.08.2016: BC Robot til inklusion i skolerne - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 033)

FOU 11.08.2016: BC Prævention til sårbare unge (dok.nr. 2016/16280 024)

FOU 11.08.2016: BC Prævention til sårbare unge - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 034)

FOU 11.08.2016: BC Sundhedsidræt (dok.nr. 2016/16280 032)

FOU 11.08.2016: BC Sundhedsidræt - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 035)

SSU 14.09.2016: Kommissorium § 17,4 udvalg: Forebyggelsesudvalg (dok.nr. 2016/16280 039)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at

 1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 2. Tiltrådt.


Fraværende: Nick Madsen
73. Mødeplan 2017
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Børneudvalget får mødeplanen for de politiske møder i 2017 til orientering. Mødeplanen er godkendt af Byrådet på mødet den 5. september 2017.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Mødeplanen indeholder forslag til fem forløb fra fagudvalg til Byrådet i foråret 2017, ligesom i 2016, og tre forløb fra fagudvalg til Byrådet i efteråret 2017. Der er tale om et forløb mindre end i 2016 - på grund af kommunalvalg i november.
 • For at sikre fem forløb i foråret er forløbene lagt så tæt på hinanden, at dagsorden til fagudvalgsmøder i februar, marts og maj udsendes i samme uge, som byrådsmøder finder sted - i stedet for ugen efter. Derfor kan der i nogle sager opstå behov for, at dagsordenspunktet udsendes senere end fire dage før udvalgsmøde, det vil sige, at punktet eftersendes dagsorden.
 • Erhvervs- og Turismeudvalget holder udvalgsmøder om mandagen. Erhvervs- og Turismeudvalgets møde i juni afholdes dog tirsdag den 6. juni 2017 - fordi mandag den 5. juni er 2. pinsedag.
 • Datoer for budgetseminar er indarbejdet i forslaget. Det handler om torsdag den 27. april samt torsdag og fredag den 24. og den 25. august 2017.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind forslaget, fordi hyppigheden af møder i temaudvalget kan være meget anderledes. Hyppigheden varierer nemlig afhængigt af opgavens karakter og den valgte arbejdsform.
 • Datoerne for større KL's arrangementer (for eksempel Kommunaløkonomisk Forum, Sundhedskonference, Børn og Unge Topmøde, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang, KL har oplyst datoerne for disse arrangementer.
 • Forslaget til mødeplanen tager højde for, at Kultur- og Idrætsudvalget er i Århus i dagene 17. - 19. maj 2017.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1 og § 6 stk. 1

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Mødeplan 2017 Dokumentnummer 2014/32692 029


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt.

Børneudvalgets møder starter fremover kl. 15.30, startende på udvalgsmødet 21. november 2016.

Fraværende: Nick Madsen.


Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
03:45 PM