Børneudvalget

Publiceret 05-09-2016

Mandag den 05-09-2016 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
67 Attraktive Lokalsamfund - Vejby

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Birgit Roswall
Poul-Erik Engel Høyer


Meddelelser:Åbne

67. Attraktive Lokalsamfund - Vejby
17.00G00 - 2016/20861

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.
På baggrund af sagen skal Børneudvalget afgive anbefaling om valg af scenarie til det videre arbejde med projektet Attraktivt Lokalsamfund - Vejby.

Børneudvalget behandlede punktet på ekstraordinært udvalgsmøde den 29. august, hvor sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på supplerende oplysninger.

Børneudvalget behandler sagen på ekstraordinært udvalgsmøde den 5. september 2016 og udvalgets anbefalinger forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet på møderne samme dag.


Sagens baggrund
Byrådet besluttede den 20. juni 2016 at projektet Attraktivt Lokalsamfund -Vejby skulle opstartes. Projektet indebærer, at dagtilbuddet Bakketoppen flyttes til Sankt Helene Skole, Vejbyafdelingen.

Forudsætninger og forhold på skolen
I budgetaftalen for 2016-19 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med etablering af Vejby Attraktive Lokalsamfund, med sammenlægning af Bakketoppen og Skt. Helene Skole, Vejbyafdeling på skolens matrikel. Da aftalen blev indgået, havde skolen tre tomme klasselokaler, der i sammenbygning med skolens fritidsordning, kunne skabe et godt og sammentænkt pædagogisk og læringsmæssigt børnemiljø. Derudover var det planen at sammenbygge de to blokke.

Siden budgetaftalen blev indgået, er der taget to politiske beslutninger på børneområdet, der har den afledte effekt, at de tre tomme klasselokaler ikke længere er til rådighed.

De politiske beslutninger er:

 • Oprettelse af specialklassetilbud på Vejbyafdelingen
 • Omorganisering af modtagetilbud for nyankomne elever


Bakketoppen - boliger til unge
Den 6. juni 2016 besluttede Børneudvalget, at der skal arbejdes videre med at etablere et antal boliger til unge, når dagtilbuddet er fraflyttet Bakketoppen.
Det er en forudsætning i handleplanen vedrørende det specialiserede børne-ungeområde, at der etableres et antal boliger til unge, der kan fungere som alternativ til dyre eksterne opholdssteder.
Det anslås, at Bakketoppen kan indeholde 7-9 boliger til unge inden for det specialiserede område. Der er endnu ikke udarbejdet specifikke økonomiske overslag. Alt efter anbringelsesform kan der spares fra 10.000 kr. til 30.000 kr. pr ung pr. måned. Hvis der etableres 9 boliger, svarer det til en årlig besparelse på 1 - 3 mio. kr.

Administrationens vurdering er, at Bakketoppens fysiske rammer egner sig godt til boliger til unge, også indenfor en overskuelig økonomisk ramme. Omkostningerne til ombygning anslås til at være ca. 1.400.000 kr. Den økonomiske finasiering skal findes inden for det specialiserede område.

Af hensyn til det pædagogiske arbejde med de unge, bør boligerne placeres i grupper af mindst 4 og maksimalt 10. Der vil med stor sandsynlighed blive behov for at etablere flere boliger end de 7-9, der er plads til i Bakketoppen, andetsteds.

Sagens forhold
Til udarbejdelse af scenarie A og B har der været nedsat en projektgruppe, bestående af medarbejderrepræsentanter fra dagtilbud og fritidsordning, leder af dagtilbud- og fritidsordning, leder af skole, forældrerepræsentanter, byggerådgiver samt medarbejdere fra administrationen.

Til udarbejdelse af scenarie C har der været afholdt møde med ledere, administrative medarbejdere samt centerchef og direktør fra Center for Børn og Unge.

Nedenfor ses opstillede scenarier. Scenarie A og B er identiske med de fremlagte scenarier på udvalgsmødet 29. august.

Scenarie C: Bakketoppens børn og personale flyttes ind i i eksisterende bygninger på Vejbyafdelingen. Der bygges ikke nye m2. Der er udarbejdet skitse. Se Bilag

Scenarie D: Status quo - Bakketoppen forbliver dagtilbud.

Scenarie A og B
- ny tilbygning
Scenarie C
- Ingen tilbygning
Scenarie D
- Status quo
Bygningsforhold
 • Bakketoppens bygning frigives
 • Der tilbygges nybygning til DT
 • Der etableres produktionskøkken
 • Årlige driftsbesparelser (el, vand, varme mm) på 270.000 kr.
 • Merudgifter til opvarmning mm af tilbygning, 90.500 kr. **
 • Bakketoppens bygning frigives
 • Der kan ikke etableres produktionskøkken - pladsen bruges til at etablere toiletforhold
 • FO mister køkkenfaciliteter
 • Årlige driftsbesparelser (el, vand, varme mm) på 270.000 kr
 • FO-værksteder nedlægges
 • Der skal findes andre bygninger at etablere boliger til unge i.
 • Der er produktionskøkken i Bakketoppen.
 • Ingen driftsbesparelser
 • FO bibeholdes som nuværende
Personale-
forhold
 • Mulighed for at samtænke personale på tværs af FO og DT
 • Potentiale i ydertimer, vikardækning og støtteundervisning
 • Ringere muligheder for at samtænke personale på tværs af FO og DT - og dermed dårligere mulighed for at skabe attraktive jobs
 • Ikke udnytte potentiale i ydertimer, vikardækning og støtteundervisning
 • Færre m2 til personale/møde-rum
 • Ikke muligt at samtænke personale på tværs af FO og DT
 • Ikke udnytte potentiale i ydertimer, vikardækning og støtteundervisning
Pædagogisk
perspektiv
 • Mulighed for at udnytte de synergier der opstår ved at åbne op og udnytte inde og udearealer på tværs af DT og FO.
 • Fælles samlingssted for DT og FO
 • Mulighed for opdeling af børnegrupper.
 • Værksteder bibeholdes til brug af både DT og FO
 • Mulighed for etablering at virtuelle rum (særskilt ansøgning)
 • Ringere mulighed for at udnytte synergier mellem indearealer på tværs af DT og FO
 • Begrænset udnyttelse af fælles brug af udearealer på grund af opdeling af børnegruppen
 • FO Værksteder nedlægges.
 • Der er ikke plads til at etablere værksteder i daginstitutionen - der er alene plads til grupperum.
 • Ikke mulighed for etablering at virtuelle rum. (særskilt ansøgning)
 • Ingen mulighed for at udnytte synergier mellem inde arealer på tværs af DT og FO
 • Værksteder bibeholdes, men kun til brug for FO
 • mulighed for etablering af virtuelle rum - men begrænset anvendelse på tværs af aldersgrupper (særskilt ansøgning)
Organisatorisk
perspektiv
 • Den valgte ledelsesstruktur med fælles ledelse af FO og DT kan bibeholdes
 • Understøtter ikke den valgte ledelsesstruktur med fælles ledelse af FO og DT. Forventet merudgift på cirka 200.000 kr.
 • Understøtter ikke den valgte ledelsesstruktur med fælles ledelse af FO og DT. Forventet merudgift på cirka 200.000 kr.
Fysiske rammer
 • Muligt at bibeholde eller øge kapaciteten i DT
 • Liggehal etableres i forbindelse med vuggestue
 • Kapaciteten reduceres til 15 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn - med risiko for manglende fremtidssikring
 • FO skal dele lokaler med skoleklasser
 • DT lokaler er mindre fleksible
 • Liggehal kan være svær at placere
 • Muligt at bibeholde kapaciteten i DT
Afledte konsekvenser
 • Personale og forældre har medvirket i processen og er positive overfor forandringen
 • Mulighed for at etablere boliger til unge i Bakketoppens bygning
 • Sammenkoblingen mellem FO og Idræt bibeholdes
 • Autisme børn kan bibeholde nødvendige afskærmning og er fortsat tæt på almenklasser
 • Mulighed for at etablere boliger til unge i Bakketoppens bygning
 • Sammenkoblingen mellem FO og idræt forsvinder
 • Idrætshallen mister depotplads
 • Autisme børn kan ikke bibeholde nødvendige afskærmning eller må flyttes, hvormed muligheden for at være tæt på almene klasser mindskes
 • Ikke mulighed for at etablere boliger til unge i Bakketoppens bygning
 • Sammenkoblingen mellen FO og idræt bibeholdes
 • Autisme børn kan bibeholde nødvendige afskærmning og er fortsat tæt på almenklasser
Anlægsudgift Nybyg (inkl. liggehal): 5.070.000 kr.
Ombyg FO: 330.000 kr.
Udearealer: 600.000 kr.
Flytteomkostninger 200.000 kr.
I alt 6.200.000 kr.
Ombyg* 3.000.000 kr.
Liggehal 105.000 kr.
Udearealer: 600.000 kr.
Flytteomkostninger 200.000 kr.
I alt 3.905.000 kr.
0 kr.

* Tallet er foreløbigt
** Tallet er beregnet forholdsmæssigt. Bakketoppens 859 m2 koster 270.000 kr. Tilbygning på 288 m2 koster således 90.500 kr.


Lovgrundlag
LBK nr 748 af 20/06/2016 (Dagtilbudsloven)
LBK nr 747 af 20/06/2016 (Folkeskoleloven)

Økonomi
Samlet set har scenarierne følgende økonomiske konsekvenser

Anlæg
Drift pr. år
Scenarie B
6.200.000
 • Muligt at opnå handleplanen - 1-3 mio. kr.
 • Mindreudgift til bygningsdrift af Bakketoppen på dagtilbudsområdet - 270.000 kr.
 • Merudgift til drift af nybyggede m2 - 90.500 kr.
Scenarie C
3.900.000
 • Muligt at opnå handleplanen - merudgift på 1-3 mio. kr.
 • Mindreudgift til bygningsdrift af Bakketoppen på dagtilbudsområdet - 270.000 kr.
 • Merudgift vedr. ledelse 200.000 kr.
Scenarie D
0
 • Ikke muligt at opnå handleplanen - merudgift på 1-3 mio. kr.*
 • Merudgift vedr. ledelse 200.000 kr.

* med mindre der findes alternativ placering af 7-9 nye ungeboligerHøring
Tidsrummet mellem de to ekstraordinære møder har medført, at det ikke har været muligt at sende det nye forslag i høring. Bestyrelsesformændene for henholdsvis Bakketoppen og Sankt Helene Skole har kontaktet administrationen og ønsket at tilkendegive, at de fortsat anbefaler model B. De udtrykker tillige, at de ikke ønsker model C.

Bilag
BØR 05-09-16: Attraktive Lokalsamfund - Vejby, skitse Scenarie C Dok. nr.: 2016/20861 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. At beslutte scenarie B og frigive 6,2 mio. kr.


eller

2. At beslutte scenarie C og frigive 3,9. mio. kr.

eller

3. At beslutte scenarie D, hvor der ikke arbejdes videre med Attraktive Lokalsamfund - Vejby

Beslutning
Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM