Børneudvalget

Publiceret 29-08-2016

Mandag den 29-08-2016 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
66 Attraktive Lokalsamfund - Vejby

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:Åbne

66. Attraktive Lokalsamfund - Vejby
17.00G00 - 2016/20861

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.
På baggrund af ideoplæg og økonomisk overslag skal Børneudvalget afgive anbefaling om frigivelse af anlægsmidler til finansiering af etablering af Attraktivt Lokalsamfund - Vejby.

Punktet blev taget af dagsorden den 18. august 2016, grundet ønske om udvidet beslutningsgrundlag indeholdende mulige scenarier. Administrationen beskriver i denne sag to mulige scenarier samt redegøre hvorfor de oprindelige indtænkte kvadratmeter på Vejbyafdelingen ikke længere kan benyttes til projektet.

Børneudvalget behandler sagen på ekstraordinært udvalgsmøde den 29. august 2016 og udvalgets anbefalinger forelægges for Økonomiudvalget på mødet.


Sagens baggrund
Byrådet besluttede den 20. juni 2016 at projektet Attraktivt Lokalsamfund -Vejby skulle opstartes. Projektet indebærer, at dagtilbuddet Bakketoppen flyttes til Sankt Helene Skole, Vejbyafdelingen.

Forudsætninger og forhold på skolen
I budgetaftalen for 2016-19 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med etablering af Vejby Attraktive Lokalsamfund, med sammenlægning af Bakketoppen og Skt. Helene Skole, Vejbyafdeling på skolens matrikel. Da aftalen blev indgået, havde skolen tre tomme klasselokaler, der i sammenbygning med skolens fritidsordning, kunne skabe et godt og sammentænkt pædagogisk og læringsmæssigt børnemiljø.

I løbet af det sidste år er der taget to afgørende politiske beslutninger på børneområdet, der betyder, at den overskyende plads på skolen er brugt til disse formål:

  • Oprettelse af specialklassetilbud på Vejbyafdelingen
  • Omorganisering af modtagetilbud for nyankomne elever


Dette betyder at skolen ikke længere har de nødvendige kvadratmeter til at flytte dagtilbuddet ind på skolens matrikel uden at bygge nye kvadratmetre.

6. juni 2016 besluttede Børneudvalget at der skal arbejdes videre med at etablere et antal boliger til unge, når dagtilbuddet er fraflyttet Bakketoppen.
Det er en forudsætning i handleplanen vedrørende det specialiserede børne-ungeområde, at der etableres et antal boliger til unge, der kan fungere som alternativ til dyre eksterne opholdssteder.


Sagens forhold

Projektgruppe
Til udarbejdelse af scenarier har der været nedsat en projektgruppe bestående af følgende medlemmer:

  • Medarbejdere fra Bakketoppen
  • Medarbejder fra fritidsordning
  • Leder af fritidstidordning og dagtilbud
  • Forældrerepræsentant
  • Byggerådgiver
  • Projektmedarbejder fra team By, Ejendomme og Erhverv.
  • Projektleder fra Børne - Ungesekretariatet


Projektgruppen har afholdt møder hvor funktionskrav for dagtilbud (DT) og Fritidsordning (FO) samt bygninger og udearealer gennemgået. Der er på denne baggrund udarbejdet to scenarier.

Scenarie A.
Den eksisterende bygning ombygges til nye fællesfunktioner der derved samler DT og FO, og indrettes med et stort fællesareal der vil blive "hjertet" i den fremtidige samlede bygning, der indrettes med "café", bage- og storkøkken.
Derudover vil der ske en ombygning/renovering af børnetoiletter, værksteder, depoter, klatreskov m.m. Desuden vil der blive indrettet et område for personale, men kontorer, omklædnings - og toiletforhold. Derudover skabes der garderobe og indgangsområde til FO.

Børnehave og Vuggestue indrettes i en ny tilbygning der vil omfatte foyer/indgangsparti der derved forbindes med den eksisterende FO.
Den nye bygning bygges delvis ind i skrænten mellem hallen og indskolingsblokken, hvor området mod skrænten indrettes med toiletter/puslepladser og gangarealer med garderober, og dagslys sikres ved højtsiddende vinduer.
DT indrettes med store åbne grupperum, der ved hjælp af foldvægge kan opdeles til mindre rum. Der vil fra grupperummene blive direkte udgang til en ny legeplads i et afskærmet gårdrum.
I forbindelse med vuggestuen etableres en liggehal op mod den nye bygning.
Tilbygningen påtænkes bygget i gode vedligeholdelsesvenlige materialer.

Imellem hallen og den nye tilbygning etableres et gårdrum/ nærlegeplads hovedsageligt beregnet for DT.
På det grønne område der er beliggende imellem hallen og Bakketoppen indrettes en ny stor legeplads for DT og FO, hvor der bl.a. vil blive genanvendt eksisterende legeredskaber fra Bakketoppen.

Tegninger af scenarie A ses i bilag 1.

Det økonomiske overslag ved scenarie A ses i nedenstående tabel:

Beskrivelse
I alt kr.
Ny tilbygning
5.500.000
Ombygning af eksisterende FO
2.300.000
Udearealer og legeplads
1.500.000
Flytteomkostninger
200.000
I alt
9.500.000Der er ikke afsat midler til ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg), CTS (energistyringsanlæg) mv. Dette skal betales af andre midler.

Scenarie B
Grundet de høje økonomiske omkostninger i scenarie A, har projektgruppen opstillet et alternativt scenarie B. Scenarie B bygger på samme idegrundlag, men er skåret ned til det absolut nødvendige for at kunne skabe et godt og velfungerende børne- og arbejdsmiljø. Ændringen består primært i mindre ombygning af eksisterende FO, færre midler til udearealer samt valg af billigere materialer til nybygningen.

Den eksisterende bygning ombygges til at indeholde nye fællesfunktioner der samler DT og FO. Der indrettes et stort fællesareal der vil blive "hjertet" i den fremtidige samlede bygning, der indrettes med "café", bage- og storkøkken.

Børnehave og Vuggestue indrettes i en ny tilbygning der vil omfatte foyer/indgangsparti der derved forbindes med den eksisterende FO.
Den nye bygning bygges delvis ind i skrænten mellem hallen og indskolingsblokken, hvor området mod skrænten indrettes med toiletter/puslepladser og gangarealer med garderober, og dagslys sikres ved højtsiddende vinduer.
DT indrettes med store åbne grupperum, der ved hjælp af foldvægge kan opdeles til mindre rum. Der vil fra grupperummene blive direkte udgang til en ny legeplads i et afskærmet gårdrum.

I forbindelse med vuggestuen etableres en liggehal op mod den nye bygning.
Tilbygningen påtænkes bygget i gode vedligeholdelsesvenlige materialer.

Det økonomiske overslag ved scenarie B ses i nedenstående tabel

Betegnelse
I alt kr.
Ny tilbygning
5.070.000
Ombygning af eksisterende FO
330.000
Udearealer og legeplads (kun til dagtilbud)
600.000
Flytteomkostninger
200.000
I alt
6.200.000


Der er ikke afsat midler til ABA, CTS mv. Dette skal betales af andre midler.

Såfremt den tidligere udmeldte ramme på 6 mio. kr. skal overholdes, må DT/FO selv finansiere flytteomkostningerne.

Da projektet først er opstartet efter en politisk vedtagelse i byrådet den 20. juni 2016, vil den store økonomiske post først komme i 2017. Selve byggeriet kan i følge tidsplanen, tidligst påbegyndes i slutningen november 2016.


Tidsplan

Tidsplan gælder for både scenarie A og B

2016 jan feb mar apri maj juni juli aug sep okt nov dec
Projekterings fase inkl. udendørs arealer
Hovedprojekt
Myndighedsprojekt
Udbud og licitation
Kontraktforhandling
Udførelse Ny bygning
2017
Udførelsesperioden inkl. udearealer
Ny bygning
Ombygning i FO
Legeplads og hegn
Mangelafhjælpning
Aflevering ultimo april 2017

Tidsplanens overholdelse forudsætter at der arbejdes videre med ideoplægget, som det
foreligger (jf. bilag 1)

Det er administrationens vurdering at der bruges ca. 2 mio. kr. i 2016 af det afsatte budget

Vurdering
For at skabe tilstrækkelig plads og gode rammer til DT og FO er det nødvendigt at etablere en tilbygning til den eksisterende bygning der huser FO i dag.

Det er administrationens vurdering at både scenare A og B tilgodeser alle aldersgruppers behov. Der gives mulighed for at vuggestue- og børnehavebørn kan trække sig til egne stuer og udearealer, og til at FO børn kan samle sig uden de mindre børn. Samtidig er der mulighed for at udnytte de synergier der opstår ved at åbne op og udnytte inde- og udearealer på tværs FO og DT.

Scenarie A og B giver begge mulighed for at samtænke medarbejdergruppen på nye måder. Især i ydertimer, vikardækning og til støtteundervisning er der stort potentiale for bedre og anderledes brug af gode faglige ressourcer.

Lovgrundlag
LBK nr 748 af 20/06/2016 (Dagtilbudsloven)
LBK nr 747 af 20/06/2016 (Folkeskoleloven)

Økonomi
Ved valg af scenarie A søges der om frigivelse af 9,5 mio. kr.
Ved valg af scenarie B søges der om frigivelse af 6,2 mio. kr.

Projektet udbydes i en hovedentreprise. De ekstra arbejder, som det eventuelt ikke er muligt at indeholde i det samlede projekt, vil blive udbudt som tillægsydelser, så der er mulighed for at vælge dem til eller fra afhængig af licitationsresultatet, og indenfor det afsatte økonomiske ramme.

I budgetforliget for 2016 vedr. "Attraktive Lokalsamfund" er det forudsat et lånefinansieret optag på 7 mio. kr. der kun kan optages såfremt der i 2016 bruges 11,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der anvendt 5,6 mio. kr.

Ved valg af både scenarie A og B (hvor der forventes anvendt 2 mio. kr. i år) er det således forventningen at der i alt anvendes 7,6 mio. kr. Derfor forventer vi på nuværende tidspunkt kun at kunne låneoptage 4,5 mio. kr. (den relative andel af lånet).

Bilag
BILAG 1 BØR 15-08-16: Attraktive Lokalsamfund: Ideforslag Vejby Dok. nr. 2016/20861 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. At beslutte scenarie A og frigive 9,5 mio. kr. til udførslen af Attraktivt Lokalsamfund - Vejby


eller

2. At beslutte scenarie B og frigive 6,2 mio. kr. til udførslen af Attraktivt Lokalsamfund - Vejby.


Beslutning
Der blev stillet forslag om at sende sagen tilbage med henblik på at få supplerende oplysninger til sagen.

For stemte: Birgit Roswall, Nick Madsen, Trine Egetved og Jonna Præst (4)
Imod stemte: Ulla Dræby, Sisse Krøll Willemoes (2)

Sagen optages på ekstraordinært møde på mandag d. 5. september inden byrådsmødet

Fraværende: Poul Erik Høyer
Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
03:10 PM