Børneudvalget

Publiceret 20-06-2016

Mandag den 20-06-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
53 Gilleleje læringsområde. Tidsplan og videre proces

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

53. Gilleleje læringsområde. Tidsplan og videre proces
02.00G00 - 2016/10803

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen og afgav anbefalinger den 6. juni 2016. Børneudvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgsmøde den 20. juni 2016.

Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler derfor sagen på ekstraordinære udvalgsmøder den 20. juni 2016. Anbefalinger fra udvalgsbehandling forelægges for henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet på mødet. Sagen går fra Økonomiudvalget til Byrådet.

Sagen blev forelagt for Børneudvalget med følgende ordlyd:

"Sagen er udsat fra udvalgets møde 12.04.2016 og udvalgets aflyste møde 26.04.2016 og fremlægges derfor på ny.

Punktet behandles under forudsætning af, at der er anbefalet et scenarie som grundlag for udvikling af Gilleleje Læringsområde, Gilbjergskolen (sagen behandles på dette møde)

Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget, Børneudvalget og Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget.

Der skal træffes beslutning om hvilken udbudsform, der skal sætte retning for det videre arbejde med Gilleleje Læringsområde, Gilbjergskolen.

Baggrund
Vækst- og Skoleudvalget besluttede 2. februar 2016, at den udarbejdede businesscase for Gilleleje Læringsområde skulle suppleres med en teknisk bygningsgennemgang af Gilbjergskolen. Udvalget besluttede, at de afledte scenarier af businesscase - scenarierne 1b og 3 og 3a - skulle undersøges.

Tidsplanscenarier for udbudsformer lægges frem nu for at sikre projektets fremdrift.

Sagens Forhold
Administrationen har udarbejdet to tidsplanscenarier baseret på to udbudsformer,

 1. Totalentreprisekonkurrence
 2. Totalrådgivning med efterfølgende udbud i hovedentreprise


Ved opstart i juni 2016 vurderer administrationen, at Ny Skole Gilleleje kan gå i jorden efterår 2018 og stå færdigt forår 2020.

Tidsplanscenarierne er skitseret, så de så vidt muligt giver et sammenligneligt beslutningsgrundlag. De adskiller sig derfor ikke væsentligt fra hinanden tidsmæssigt. Dette skyldes primært, at lokalplan starter op på baggrund af idéoplæg frem for dispositionsforslag. Dertil er tidsplan for totalrådgivning komprimeret, idet projektering gennemføres sideløbende med lokalplan.

De to beskrevne udbudsformer kan hver især optage mindre justeringer:

 • Totalentreprisekonkurrencen kan tage form af totalentrepriseudbud. Dette forkorter tidsplan.
 • Totalrådgivning kan bydes ud i form af projektkonkurrence. Dette forlænger tidsplan.
 • Totalrådgivning kan bydes ud i fagentreprise. Dette har ikke betydning for tidsplan.


Udgifter til afholdelse af totalentreprisekonkurrence omfatter vederlag, fagdommere mv. og skønnes på nuværende tidspunkt at koste 500.000 kr.

Vurdering

 1. Totalentreprisekonkurrence
 • Totalentreprisekonkurrencen bydes ud på baggrund af vision, idéoplæg, byggeprogram og konkurrencemateriale udarbejdet af administration og bygherrerådgiver.
 • Totalentreprisekonkurrencen sikrer en økonomi på projektet meget tidligt.
 • Projektet låses fast på baggrund af konkurrenceprojekt svarende til dispositionsforslag.
 • Konkurrenceformen sikrer flere bud på projekt og økonomi. Ved totalentrepriseudbud kan de afgivne tilbud efterfølgende forhandles med tilbudsgiverne.
 • Konkurrenceformen giver mulighed for at lægge forslag frem politisk og for følgegruppe.

2. Totalrådgivning med efterfølgende udbud i hovedentreprise

 • Totalrådgivning bydes ud på baggrund af gennemarbejdet vision, byggeprogram og udbudsmateriale udarbejdet af administration og bygherrerådgiver.
 • Projektets økonomi fastlægges, når projektet er detailprojekteret (hovedprojekt) og bydes ud i hovedentreprise.
 • Projektet låses fast ved indsendelse af myndighedsprojekt.
 • Totalrådgivning sikrer løbende justering og tilpasning af projekt. Dog opnås ikke samme variation i forslag som ved en konkurrence.
 • Totalrådgivning giver mulighed for at lægge forslag frem politisk og for følgegruppe.


Tilpasning af tidsplan til scenarie
Begge udbudsformer vurderes at være velegnede til alle tre fire scenarier - 1b, 3, 3a og 4 (præcisering i kursiv indarbejdet i dagsorden som følge af Vækst- og Skoleudvalgets beslutning af den 12. maj 2016)
Scenarierne kan tidsmæssigt variere indbyrdes. Umiddelbart vurderes scenarie 3a at stå færdigt først. Projektkonkurrencen kan umiddelbart ikke anbefales til scenarie 3a, da der er tale om ombygning.
Totalentreprisekonkurrencen kan umiddelbart anbefales for alle tre scenarier.

Anbefaling
Administrationen anbefaler at der igangsættes idéoplæg og byggeprogram med efterfølgende udbud i totalentreprisekonkurrence.


Lovgrundlag


Økonomi
Tidsplanen har ingen økonomiske konsekvenser, dog skal der afsættes økonomi til afholdelse af totalentreprisekonkurrence.

Bilag
VSU 12-04-2016 Tidsplanscenarier (nyt bilag) Dok. nr: 2016/10803 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Børneudvalget, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget,

 1. at idéoplæg og byggeprogram igangsættes
 2. at udbudsform vedtages"Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 26-04-2016:
Mødet er aflyst

Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 12-05-2016:

 1. Anbefales
 2. Udvalget anbefaler Totalentreprisekonkurrence


Udvalget ønsker at det sikres i udbuddet:
at mindre virksomheder har mulighed for at deltage i projektet.
at der lægges vægt på relevante erfaringer og referencer fra rådgiver.

Udvalget henstiller til administrationen, at den søger at fremrykke processen, således at vurderingen af forslag ligger senest november 17.

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 06-06-2016:
Vækst- og Skoleudvalets anbefaling tiltrædes

Børneudvalgets beslutning den 06-06-2016:

 1. Sagen genoptages på ekstraordinært Børneudvalgsmøde 20. juni inden byrådsmødet.Beslutning
Vækst- og Skoleudvalgets anbefaling tiltrædes
For: V,G,O,A (6)
Imod: C (1)

Sager behandlet på lukket møde:
Gilleleje Læringsområde. Dagsordenpunkt. Forundersøgelse - beslutningsgrundlag Kvalificerings af Business Case

Mødet startet:
03:10 PM

Mødet hævet:
03:20 PM