Børneudvalget

Publiceret 18-04-2016

Mandag den 18-04-2016 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
32 Trafikbestilling 2017 - politisk behandling

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Trine Mette Egetved-Sørensen
Poul-Erik Engel Høyer


Meddelelser:Åbne

32. Trafikbestilling 2017 - politisk behandling
13.05G00 - 2016/04046

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Børneudvalget og Teknisk Udvalg for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget og Teknisk Udvalg behandler sagen på ekstraordinært fællesmøde umiddelbart før Økonomiudvalgets møde 18.04.2016.
Beslutning fra fællesmøde fremlægges under økonomiudvalgets behandling af sagen.

Baggrund
Kommunen skal bestille buskørsel hos til Movia for 2017. Fristen er 1. maj 2016.
Kommunen har 4 busruter; 360 R, 361, 362 og 363. Regionen driver de øvrige busser, som går på tværs af flere kommuner.

Serviceniveauet i 2016 er det samme som i 2015. Børneudvalget har fremsat ønske om at flest muligt skolebørn skal køre med Movia i stedet for skolebus fra 2017. Derfor har administrationen undersøgt mulighederne for at justere ruter og køreplaner mhp. at imødekomme ønsket om forbedret service og færre omstigninger for skolebørn ifm. busbestilling for 2017.

Udfordringer og løsningsforslag
Muligheder og prisoverslag ses i skemaet nedenfor. Priserne og løsninger er regnet igennem af Movia siden sidste udvalgsbehandling i februar.

Forslag a om børn fra Munkerup/Dronningmølle til Gilbjergskolen

Løsning Fordel Ulempe Prisestimat
Løsning a Forskydning af køreplan for linie 362 med 30 min. Gavner 5 elever på Gilbjergskolen. Øget ventetid for 70-90 elever på Gribskolen og Alme Skole.

Samme serviceniveau men forandrede køretider for øvrige passagerer.
0 kr.


Forslag b om Børn fra Mårum/Kagerup til Bjørnehøjskolen

Løsning Fordel Ulempe Prisestimat
Løsning b I)
Forlængelse af linie 362, der overtager 363 sydlig del.

Alle kørsler til Mårum st.

3 morgen- og 5 eftermiddags- kørsler til Helsinge st.

1 morgenkørsel til og 3 eftermiddagskørsler fra Bjørnehøjskolen
Fordel:
Undgå skift for elever til Bjørnehøjskolen på Mårum st. og Helsinge st.
Giver en besparelse på 400.000 kr. årligt.
Ingen busdrift på Præstevejen.

linie 362 bliver bundet af flere korrespondancer på skoler og stationer.

Samme serviceniveau som nuværende busbetjening, undtagen på Præstevejen.
Besparelse for linie 363 på 1,85 mill. kr.
Tillæg for linie 362 1,45 mill. kr.
Løsning b II) Forlængelse af linie 362, der overtager 363 sydlige del.

Alle kørsler til Helsinge st.

1 morgenkørsel til og 3 eftermiddagskørsler fra Bjørnehøjskole
Undgå skift for elever til Bjørnehøjskolen på Mårum st. og Helsinge st.

Udvidelse af serviceniveauet mellem Mårum og Helsinge st. med timedrift hele dagen.
Merudgift på 150.000 kr. årligt.
Ingen busdrift på Præstevejen. linie 362 bliver bundet af flere korrespondancer på skoler og stationer.
Besparelse for linie 363 på 1,85 mill. kr.
Tillæg for linie 362 2,0 mill. kr.


Konsekvenser for serviceniveau
a) Forskydning af afgangstiden for linie 362 med 30 min til gavn for elever på Gilbjergskolen.

Konsekvens:
Ingen økonomisk konsekvens. Forskydningen i køreplanen vil dog få indflydelse på elever fra andre skoler. Kan imødeses med en ekstra busafgang omkring skolernes mødetid. Ekstra busafgang omkring skolernes mødet tid vurderes af koste 200.000 kr. pr. rute årligt. Ekstra busafgang kan dog ikke garanteres af Movia, da det kræver ledig bus med rejsekortudstyr.

b I) At lade linie 362 fortsætte fra det nuværende endepunkt i Mårum til Helsinge og Bjørnehøjskolen, og overtage den sydlige del af en opdelt 363. Med 3 morgenkørsler og 5 eftermiddagskørsler til Helsinge st., og 1 morgenkørsel til, og 3 eftermiddagskørsler fra Bjørnehøjskolen.

Konsekvens:
Fordelen vil være at der samlet spares busminutter i forhold til nuværende ruter. Vurderet besparelse er 400.000 kr. årlig.
Ulempen vil være, at denne linie, der i forvejen har en del skoler og derfor er afhængig af afgangs- og ankomsttider, bliver bundet af endnu en station og en skole. Flere skoler forventes at skulle ændre ringetider, alternativt køre med en ekstra busafgang omkring skolernes mødetid.

b II) At lade linie 362 fortsætte fra det nuværende endepunkt i Mårum til Helsinge st. og Bjørnehøjskolen og overtage den sydlige del af en opdelt 363. Alle kørsler køres helt til Helsinge st. og 1 morgenkørsel til, og 3 eftermiddagskørsler fra Bjørnehøjskolen.

Konsekvens:
Fordelen vil være, at serviceniveauet opjusteres, så der køres med timedrift hele dagen.
Vurderet merudgift er 150.000 kr. årlig. Ulempen vil være tilsvarende løsning b I).

Justering af busbetjening af Præstevejen. En opgørelse fra 2013 viste, at der på det tidspunkt på strækning kørte 25-30 passagerer i alt om dagen. Der stiger i alt 17 af og på, på de 4 stoppesteder mellem Græsted Syd og Mårum. Løsningerne er ikke nærmere belyst i forhold til konsekvens for den almene bruger.

De kalkulerede beløb er foretaget af Movia som overslagstal. Konkret økonomisk konsekvens kendes først efter at den valgte trafikbestilling har være udbudt.

Konsekvenser for skolebørn
Konsekvenser for skolebørn er nærmere beskrevet i bilag.

Konsekvenser for skolebørn ved løsning b I) og b II)
Ud af 35 børn, som i dag kører med skolebus, vil 24 børn potentielt kunne køre med Movia. Der er i beregningen taget højde for trafikfarlige veje.
Der er dog nogle udfordringer ift. skolens ringetider. Hvor mange børn der vil blive forhindret i at køre med Movia som følge af ringetider, afhænger af deres skoleskema for kommende skoleår, samt af om man kan indgå aftaler med skolen om justering af ringetider.

Konsekvenser for skolebørn ved løsning a
41 børn kører med skolebus til Gilbjergskolen. Heraf bor 11 børn i nærheden af linje 363. 6 af børnene har adgang til busstoppesteder via en trafikfarlig vej. Således vil omlægning af Movia´s køreplan resultere i at 5 ud af de 41 børn, som p.t. kører med skolebus, kan køre med Movia.

Samlet set er der p.t. udstedt 558 Movia-kort til skolebørn, mens 266 børn kører med skolebus (pr. januar 2016). Hvis forslagene til ændringer i Movia´s køreplan gennemføres, kan yderligere 29 børn flyttes over i Movia.

Vurdering og anbefaling:
Administrationen anbefaler, at serviceniveauet fastholdes for linjerne 360R og 361.
Linie 360R er bundet af korrespondance som R-bus og har rutemæssigt ikke større relevans for befordring af folkeskoleelever. Linie 361 er tidligere belyst forlænget i sammenhæng med befordring af elever fra Skærød. Denne løsning blev fravalgt, da prisen vurderedes væsentlig dyrere end nuværende løsning med skolebusordning.

Administrationen vurderer, at serviceniveauet kan ændres for linje 362 og 363;
Model a og b I), vil imødese en mulig økonomisk besparelse og potentielt overføre 29 skoleelever fra skolebus til Movia-bus, dog i kombination med en servicereduktion på Præstevejen.

Hvis model b II) vælges , i stedet for model b I), skal der afsættes ekstra ressourcer ifm. budget 2017.


Lovgrundlag
Lov 582 af 24-06-2005 om trafikselskaber §3 og §5, jf lovbekendtgørelse 412 af 11.04.2010 med senere ændringer
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen §26, LBK nr 1534 af 11/12/2015
Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, BEK nr 688 af 20/06/2014

Økonomi

Samlet budget 2017 for busdrift og flextur i Budgetoverslags år 2016-19 23,8 mio kr
Buskørsel 22,5 mio kr
Flextur 1,3 mio krDriftsudgifter til buskørsel eksklusiv udgifter til linier i flere kommuner samt fællesudgifter


Passagerfinansieringsgraden:
Andelen af udgifterne til buskørsel, som passagerne betaler via billet eller rejsekort mv. for
kommunens egne linier, blev i 2015 opgjort på følgende måde:

Linje Antal påstigninger Kommunal finansiering Passager-
finansieringsgrad
Gribskov linjer
360R
408.405
3,7 mio
58 %
361
92.485
3,9 mio
23 %
362
120.220
4,4 mio
23 %
363
52.612
3,4 mio
18 %


Da Prebens Minibusser havde kørselskontrakten, var udgifter til skolebuskørsel ca. 2,6 mio kr pr. år. dvs. ca. 10.000 kr. pr. elev pr. år. Beløbet kan blive højere med den kommende kontrakt.
Udgifter til Movia-kort for skolebørn er ca. 1 mio kr. Dvs. ca. 1.700 kr pr. elev pr. år.

Hvis 29 af eleverne fremover kan køre med Movia frem for skolebus, må man forvente en besparelse. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at kvantificere besparelsen nærmere, da det afhænger af både nyt kørselsudbud, ruteplanlægning og busstørrelse for skolebuskørslen.


Høring
Oplægget er drøftet på møde i Dialogforum for Kollektiv Trafik den 30. marts 2016. Skolebestyrelserne har haft to repræsentanter som deltagere ifm. drøftelser af busbestilling 2017. Referat er vedlagt som bilag.

Dialogforummet udtrykte følgende bekymringer:

  • reduceret service på Præstevejen
  • trafiksikkerhed; særligt i Mårum og Kagerup
  • at det bliver dyrere, når der både skal køre både bus og skolebus
  • korrespondance med Helsingør bussen.


Børneudvalget har desuden ønsket at indhente udtalelser fra skolebestyrelserne. Deres kommentarer vil blive indsamlet i uge 15 og vil foreligge ved mødet den 18/4.


Bilag
TEK 06-04-2016 Mødereferat Dialogforum for Kollektiv Trafik 30.03.16. Dok. nr: 2016/04046 003

TEK 06-04-2016 Kortbilag Dok. nr: 2016/04046 004 (Bilag indeholder tre kort).

TEK og BØR 18-04-2016 Konsekvenser for skolebørn af ændret busbestilling Dok. nr: 2016/04046 007

Nedenstående bilag er sendt til udvalgets medlemmer og tilføjet ved protokollering:

TEK og BØR 18-04-2016 Høringssvar fra skolebestyrelser Dok. nr: 2016/04046 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefaleTeknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at

  1. serviceniveauet fastholdes for linjerne 360R og 361
  2. at vælge løsning b I) med justering og opdeling af 362 og 363Beslutning
1.
For stemte: V, A, O og G (5)
Anbefalingen tiltrådt.

Ændringsforslag fra V, A og O
Der blev stillet ændringsforslag om, at der gives en anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om at fastholde trafikbestillingen med det nuværende serviceniveau
For stemte V, A og O (4)
G (1) undlod at stemme og tog forbehold
Ændringsforslaget tiltrådt

2. Udgår

Poul Erik Engel Høyer og Trine Egetved fraværendeMødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
03:00 PM