Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 24-11-2016

Torsdag den 24-11-2016 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
50 4. Budgetopfølgning 2016, Arbejdsmarkedsudvalget
51 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
52 Udmøntning af yderligere besparelser og effektiviseringer på grundlag af
budget 2017 - 2020
53 Gribskov Produktionsskole - status tilsyn og økonomi
54 Samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S 2017
55 Etablering af en CSR pris


Efterretningssager
56 Pjecen "Samarbejde om integration i Gribskov Kommune"

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Steen Pedersen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Betina Sølver Hansen

Meddelelser:
Orientering om Jobcentrets engagement i Revus jf.  Sag 192, Byrådet 14-11 2016
Åbne

50. 4. Budgetopfølgning 2016, Arbejdsmarkedsudvalget
00.30Ø00 - 2016/31808

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.
Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Arbejdsmarkedsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Denne budgetopfølgning er den sidste i år.

Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal ligesom i de tidligere BO'er indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO'er
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Endvidere indeholder denne BO4 et afsnit, der beskriver eventuelle udfordringer, som administrationen vurderer vil blive båret ind i næste budgetår.

Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget

Samlet konklusion
Administrationen forventer et mindre forbrug på 13,6 mio. kr. i 2016 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det er en ændring på 19,2 mio. kr. ift. BO3. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 3,7 procent.

Hovedparten af mindreforbruget på 13,6 mio. kr. modsvares af midtvejs reguleringerne i 2016 på 10,9 mio. kr. og en overførsel til 2017 på 0,5 mio. kr. Det resterende mindre forbrug på 2,2 mio. kr. skal dække den endelige regulering af ydelserne til borgerne i 2016, som først kendes medio 2017.
Det skal bemærkes, at i denne beregning har arbejdsmarkedsområdet selv finansieret meropgaven vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), hvor der forventes en øget udgift på 7,0 mio. kr.
Administrationen har i tidligere budgetopfølgninger gjort opmærksom på denne udfordring.

Årsager til budgetafvigelsen:
Ca. 5,6 mio.kr. af den vurderede afvigelse skyldes forhold, der har været beskrevet i tidligere budgetopfølgninger.
Ved BO3 var følgende forudsætninger således medtaget i vurderingen:

 • Merforbrug STU 7,0 mio. kr.
 • Merindtægt vedr. flygtninge -1,4 mio. kr.
 • Budgettet vedr. overførsler forventes at balancere, når der tages højde for regulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet.


Af nye forhold i denne BO4 kan nævnes:
Det forventede mindre forbrug på 13,6 mio. kr. indeholder overførsel til 2017 samt finansiering af meropgaver vedr. Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Mindre forbrug forventes at skulle dække hovedparten af midtvejs reguleringerne i 2016 og endelig regulering af overførslerne i 2017.

Tabel 1 viser det foreløbige resultat på arbejdsmarkedsområdet, når der tages højde for regulering af kommunens bloktilskud i 2016:

Mindreforbrug 2016
-13,6
Overførsel
til 2017
0,5
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)
4,3
Midtvejsregulering overførsler
5,7
Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud
0,9
Foreløbig resultat
-2,2
2017
Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud
Lov- og cirkulæreprogram juli 2017
Midtvejsregulering overførsler
Lov- og cirkulæreprogram juli 2017
Endelig resultat
Juli 2017


Tabel 2 viser det forventede resultat på arbejdsmarkedsområdet:

Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Overførsler
Figur 1 viser forventningerne til regnskab 2016 på Overførsler


Mindreforbruget på 16,0 mio. kr. skyldes at der er færre borgere på overførselsindkomst.

Indsatser
Figur 1 viser forventningerne til regnskab 2016 på Indsatser


Merforbruget på 5,3 mio. kr. skyldes merudgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) på 7,0 mio. kr. og et mindre forbrug på -1,7 mio. kr., der skyldes færre indsatser, som følge af færre borgere på overførselsindkomst.

Administrationen
Figur 1 viser forventningerne til regnskab 2016 på Administrationen


Mindreforbruget på 2,9 mio. kr. skyldes, at det er vanskeligt at placere budgetterne præcist på de rigtige rammer (Overførsler, Indsatser og Administration). Når staten laver reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, modtager kommunerne det i en samlet regulering. Det er ikke muligt præcist at vide hvorledes reguleringen vil ramme Gribskov Kommune og hvilken effekt det har på kommunes 3 rammer på arbejdsmarkedsområdet. Derfor indgår det samlede mindreforbrug til at imødegå, statens reguleringer på hele Arbejdsmarkedsområdet.
Der søges dog 0,5 mio. kr. overført til 2017.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Ændringerne skal ses i sammenhæng med Statens reguleringer af kommunens
bloktilskud i 2016, jvf. tabel 1 under den samlede konklusionTillægsbevillinger

Tilretning af budget 2016 til det forventede forbrug:
Overførsler -16.000.000 kr.
Indsatser 5.300.000 kr.
Administration -2.550.000 kr.

Det samlede beløb lægges i kommunekassen.

Omplaceringer

Flygtningekoordinator
Ved BO3 blev der vedr. 2016 overført 0,15 mio. kr. fra flygtningepuljen i ramme 391 til, Politiske udvalg og administration, i ramme 390 til finansiering af flygtningekoordinator. Da Arbejdsmarkedsudvalget afholder udgifterne til flygtningekoordinatoren foreslås 0,15 mio. kr. i 2016 overført fra ramme 390, Politiske udvalg og administration, til ramme
373, Arbejdsmarkedsudvalget, Administration.

Udfordringer som bæres ind i næste budgetår

 • Den stigning der er set i 2016 vedr. Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) må forventes også at udfordre Arbejdsmarkedsudvalgets budget i 2017.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag
Bilag 1 ARB 24-11-16 Opfølgning på budgetaftalens elementet Dok.nr. 2016/31808 025


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger, jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Overførsler
  -16.000.000
  Indsatser
  5.300.000
  Administration
  150.000
  -2.550.000
  I alt
  150.000
  -13.250.000Beslutning

1.Tiltrådt
2.Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen
51. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen første gang på møde den 26. oktober 2016, sag nr. 41.

Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober 2016 vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Arbejdsmarkedsudvalget.

På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarene fremgår af bilag 2.

På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser.

Arbejdsmarkedsudvalget skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Arbejdsmarkedsudvalget skal:
træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet
fald beslutte hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.

Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter, at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i denne sag.

Budget på Arbejdsmarkedsudvalget
Rammebesparelser m.v. på Arbejdsmarkedsudvalgets område fremgår af denne tabel:Til sagen er vedlagt bilag med prioriteringskatalog for rammebesparelser.

Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster


Til sagen er vedlagt fælles høringssvar fra Fællesudvalget for Social og Sund og Borgerservice
og Beskæftigelse inkl. specifikt høringssvar fra Lokaludvalget for Borgerservice og beskæftigelse.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 ARB 24-11-16 Prioriteringskatalog til rammebesparelser Dok. nr. 2016/09390 22
Bilag 2 ARB 24-11-16 Høringssvar fra LU og FU, Dok nr. 2016/31417 043

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at:

1. udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 313.000 kr. i 2017-2019 og 300.000 kr. i 2020


- 1.000 kr. -
2017
2018
2019
2020
Samlede prioriteringskrav
-313
-313
-313
-300
Indsatser
Nr. 1
Aktiveringsindsatsen
-313
-313
-313
-300
Besparelsesforslag i alt
-313
-313
-313
-300Beslutning
1. Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen
52. Udmøntning af yderligere besparelser og effektiviseringer på grundlag af budget 2017 - 2020
15.00G00 - 2016/24377

Sagsfremstilling

Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at tage stilling til endelig udmøntning af de yderligere besparelser og effektiviseringer, der er vedtaget på udvalgets område i.f.m budget 2017-2020.
Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen første gang på møde den 26. oktober 2016, sag nr. 42.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober 2016, sag nr. 177 vedtaget budget 2017-2020. Heri er fastsat rammebudgetter for alle udvalg, der indeholder krav til rammebesparelser, og derudover også besparelserne og effektiviseringer i nærværende sag.

Budget 2017-2020 hviler endvidere på, at der opnås effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i nærværende sag.

Budget på Arbejdsmarkedsudvalgets område
Nedenfor gives en oversigt over administrationens forslag til yderligere besparelser og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Selve beskrivelsen af de enkelte forslag kan ses i bilag 1.

Tal i 1.000 kr
2017
2018
2019
2020
Udvikling med Udsigt
1.500
1.500
1.500
1.500
Investering på sygedagpenge området
1.000
1.000
1.000
1.000
I alt
2.500
2.500
2.500
2.500


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
Besparelserne og effektiviseringerne i nærværende sag skal effektueres indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget for perioden 2017 - 2020. Modsat sagen om rammebesparelser skal sagen ikke videre i proces til Økonomiudvalg og Byråd.

Til sagen er vedlagt fælles høringssvar fra Lokal Udvalget for Borgerservice
og Beskæftigelse.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
-Bilag

Bilag 1 ARB 24-11-16 Udmøntning af yderligere besparelser Dok. nr. 2016/24377 001
Bilag 2 ARB 24-11-16, Høringssvar fra LU, Dok.nr. 2016/24377 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at

1. træffe endelig beslutning om udmøntning af besparelses- og effektiviseringsforslagene

Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen
53. Gribskov Produktionsskole - status tilsyn og økonomi
15.20G00 - 2015/07484

Sagsfremstilling

Indledning:
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den videre procedure for tilsyn med Produktionsskolen.

Baggrund:
Det sker på baggrund af, at Byrådet på deres møde d. 15. december 2014, sag nr. 248, på grund af økonomiske udfordringer på Produktionsskolen besluttede at bevilge skolen et ekstraordinært tilskud på følgende betingelser:

 • At en del af de ekstraordinære tilskud fra kommunen, i alt kr. 150.000 kr., blev givet som et lån til tilbagebetaling over 5 år, med første afdrag i 2017
 • At der foretages et skærpet tilsyn med skolens økonomi, herunder at Arbejdsmarkedsudvalget inden udgangen af 2016 tager stilling til om det skærpede tilsyn skal fortsættes


Administrationens vurdering:
Skolen formåede i 2015 at rette op på økonomien i overensstemmelse med intentionerne bag den ekstraordinære støtte til skolen.

Vurderet ud fra skolens regnskab fra 3. kvartal 2016, som er vedlagt denne sag forventer administrationen imidlertid, at skolens drift vil komme ud med et underskud i 2016. Der er derfor endnu ikke skabt en mere langsigtet forbedring af skolens økonomi.

Den væsentligste årsag til dette er, at elevtallet på skolen er faldet betydeligt siden årets start. Dette betyder, at skolen ikke får de indtægter der gives fra staten i tilskud til undervisning af den enkelte elev.


Der arbejdes pt. på at sikre en mere målrettet indsats for at rekruttere elever, men administrationen forventer ikke, at dette vil kunne hindre, at skolen kommer ud af 2016 med et underskud på driften

Administrationens anbefaling:
På baggrund af den nuværende økonomiske situation for Produktionsskolen anbefaler administrationen, at Arbejdsmarkedsudvalget fortsætter det kvartalsvise tilsyn med skolens økonomi i 2017. Det anbefales endvidere, at udvalget ultimo 2017 på ny vurderer, hvorvidt der skal foretages tilsyn i 2018.


Lovgrundlag
LBK 781 af 15-06 2015, Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler

Økonomi
-

Bilag
ARB 24-11-2016, Produktionsskolens regnskab 3. kvartal 2016, Dok. nr 2015/0784 021.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at:

1. det skærpede tilsyn med skolens økonomi fortsættes i 2017 frem til Arbejdsmarkedsudvalgets samlede vurdering af skolens økonomi og drift ultimo 2017, hvor det vurderes om det skærpede tilsyn skal fastholdes i 2018.


Beslutning
1. Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen
54. Samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S 2017
15.00G00 - 2016/38215

Sagsfremstilling

Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen med henblik på at træffe beslutning om et fortsat samarbejde med Gribskov Erhvervscenter (GEC) i 2017

Baggrund
Arbejdsmarkedsudvalget traf den 6. maj 2015, sag nr. 28, beslutning om ansættelse af en specialiseret unge virksomhedskonsulent i perioden medio 2015 til udgangen af 2017 som led i udmøntningen af budgetmidlerne fra budgetvedtagelsen 2015-2018.
På den baggrund indgik Jobcentret efterfølgende en forsøgsordning med GEC om varetagelsen af den specialiserede rolle. Ordningen ophører med udgangen af 2016 og sagen forelægges på ny for Arbejdsmarkedsudvalget.


Samarbejdserfaringer
Det er Jobcentrets erfaring, at det er givtigt at have et samarbejde med GEC på overordnet plan og inden for særlig udvalgte områder, eksempelvis unge, der som udgangspunkt ikke har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Der kan endnu ikke peges på en effekt som direkte er et resultat af samarbejdet med GEC, men det kan konstateres, at flere unge har haft gavn af forløbet i GEC og er påbegyndt job eller uddannelse.

Samarbejdet med GEC har vist, at GEC har kontakt til en række lokale virksomheder, som Jobcentret har mindre kontakt med og mulighed for at kommunikere tættere med dem end Jobcentret har.

Samarbejdet i 2016 har fokuseret på en fælles forventningsafstemning med GEC og Jobcentret omkring snitflader, lovgivning m.m. Det er Jobcentrets opfattelse, at samarbejdet er blevet optimeret i det forgangne år.

Endvidere er det Jobcenterets opfattelse, at det i en samarbejdsaftale for 2017 vil være givtigt med en præcisering af mål for samarbejdet. Således det er lettere at følge op på samarbejde i 2017.

Samarbejde 2017
Med baggrund i de hidtidige erfaringer er det Jobcentrets anbefaling, at der etableres et samarbejde med GEC i 2017 og samarbejdet tager udgangspunkt i følgende indsatsområder:

1. Unge 18-30 årige med eksempelvis ufaglært baggrund
2. Vejledning om jobmuligheder for elever på Gribskov Produktionsskole
3. Synliggørelse i de lokale virksomheder
4. Fælles vidensudveksling om det lokale arbejdsmarked og dets behov
5. Udvikling af mulig koncepter for social økonomiske virksomheder
6 Delejobs
7. Videre udvikling af Åben industri

For hvert indsatsområde er opsat et mål.

Økonomi
Jobcentret har i 2016 betalt GEC kr. 0,5 mio for varetagelsen af rollen som specialiseret unge virksomhedskonsulent. På baggrund af det udvidede samarbejde lægges der op til en betaling i 2017 på 0,65 mio kr. Finansieringen sker gennem de afsatte budgetmidler for budgetperioden 2015-2018.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 807 af 01/07/2015

Økonomi

2017: 0,65 mio kr finansieres gennem, Puljen Unge og Uddannelse, delramme 37237

Bilag
ARB 24-11-16 Samarbejde med Erhvervscenter 2017 Dok, nr. 2016/38215 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at

1. beslutte at samarbejdet med Gribskov Erhvervscenter A/S fortsættes i 2017 med udgangspunkt i de indsatsområder, der er beskrevet i dagsorden.

Beslutning
1. Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen
55. Etablering af en CSR pris
15.00G00 - 2016/18700

Sagsfremstilling

Indledning:
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen med henblik på at beslutte, om der skal etableres en lokal Corporate Social Responsibility (CSR) pris på beskæftigelsesområdet.

På mødet den 6. maj 2015, sag nr. 27, besluttede udvalget, at muligheden for at etablere en lokal pris skulle undersøges.

Formålet er, at anerkende de lokale virksomheder, der udviser et samfundsansvar og skaber værdi for både virksomheden og samfundet ved at påtage sig et socialt ansvar. I arbejdsmarkedsregi tænkes særligt i virksomheder der ansætter og / eller understøtter borgere på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet.

Baggrund:
Der har tidligere været delt en lignende pris ud til lokale virksomheder af det nu nedlagte Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Uddelingen af prisen stoppede samtidig med, at LBR blev nedlagt.

Administrationen foreslår, at der etableres en CSR pris i Gribskov Kommune.

Prisen uddeles en gang årligt til en privat virksomhed.

Kriterier for at modtage prisen er, at virksomheden er beliggende i Gribskov Kommune og har bidraget til opfyldelsen af et eller flere af følgende kriterier:

 • At skabe mulighed for at personer, der ikke har fuld arbejdsevne bliver ansat på ordinære vilkår
 • At fastholde medarbejdere, der er i fare for at miste deres job, eksempelvis i forbindelse med sygdom
 • At virksomheden gør en særlig indsats for at etablere uddannelsespladser og elevpladser for unge
 • At virksomheden gør en særlig indsats for at ansætte og / eller udvikle medarbejdere på særlige vilkår, eksempelvis personer i fleksjob eller skånejob
 • At virksomheden gør en særlig indsats for at integrere og / eller ansætte borgere omfattet af integrationsloven
 • At virksomheden gerne vil fungere som rollemodel og medvirke til at udbrede viden om mulighederne for at etablere en rummelig virksomhed, socialøkonomisk virksomhed eller andre tiltag som kan inkludere borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet


Dommerkomité
Indstilling til prisen foretages af en "dommerkomité" bestående af formanden og næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget, centerchefen for Center for Borgerservice og Beskæftigelse og en repræsentant fra Jobcentrets virksomhedskonsulenter.

Uddeling af prisen
Prisen uddeles af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, og der uddeles 5.000 kr. til den vindende virksomhed til brug for arrangementer for virksomhedens ansatte, samt et diplom eller andet synligt bevis på at virksomheden har modtaget prisen.

Prisen annonceres i lokalpressen og kommunens hjemmeside

Prisen uddeles 1 gang årligt i efteråret ved et arrangement i Gribskov kommune eller hos en lokal arbejdsgiver.

Budget
Der afsættes kr. 25.000 årligt til afholdelse af arrangementet fra 2017 og frem.

Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse til arrangementet eksempelvis forplejning, pris beløbet, oplægsholder m.v.

Udgiften afholdes indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende budget.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der afsættes årligt 25.000 kr. årligt fra 2017. Beløbet finansieres inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at:

1. beslutte etablering af en CSR pris til uddeling 1 gang årligt til en privat virksomhed i Gribskov Kommune med virkning fra 2017
2. prisvinderen udpeges af en komite bestående af formanden og næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget, centerchefen for CBB, og en repræsentant fra jobcentrets Team rekruttering og afklaring
3. der afsættes 25.000 kr. indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme til formålet.Beslutning

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen

Efterretningssager

56. Pjecen "Samarbejde om integration i Gribskov Kommune"
15.00G00 - 2015/25156

Sagsfremstilling

Indledning:
Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget, Plan og Miljøudvalget får sagen til orientering om resultatet af den kortlægning af integrationsindsatsen i Gribskov Kommune, som blev besluttet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. april 2016, sag nr. 17.

Baggrund:
Resultatet af arbejdet er en pjece, der giver overblik over hvilke integrationsopgaver kommunen løser, og hvor ansvaret for opgaverne er placeret. Dette er også i tråd med et ønske fra de frivillige, som på dialogmøde 8. marts 2016 mellem kommune og frivillige efterlyste et lettilgængeligt overblik over kommunens integrationsopgaver.

Forskellige roller i integrationsindsatsen
Pjecen er udarbejdet til politikere, frivillige, foreninger, virksomheder, medarbejdere, og andre interesserede og beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for samarbejdet på området.

For at sikre god integration er det vigtigt med et godt samarbejde i lokalområderne med tydelig forventningsafstemning omkring aktørernes bidrag. Gribskov Kommune har ansvaret for at skabe rammerne, men kan ikke løfte opgaven alene og suppleres af en meget aktiv gruppe af frivillige.


Den overordnede arbejdsdeling mellem kommunen og frivillige er beskrevet i pjecen med følgende udgangspunkt:

  • Kommunens rolle i integrationsindsatsen er at være myndighed. Herunder at udarbejde integrationskontrakt og tilbyde grundlæggende forhold som bolig, danskuddannelse, sundhed, økonomiske ydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet danskuddannelse med mere.
  • De frivilliges rolle er et vigtigt supplement til kommunens tilbud, hvor der kan ydes støtte og hjælp.
  • Virksomhedernes rolle er at være åbne overfor borgere med flygtninge baggrund. Foreninger såsom de sociale samt kultur- og idrætsforeningers rolle er at tilbyde fritidsaktiviteter, netværk og støtte til alle.

Pjecen er disponeret med en enkel oversigt over "hvem der gør hvad" under 3 temaer:

  1. Modtagelse og bosætning
  2. Job og uddannelse
  3. Familier, børn og unge

Pjecen er baseret på input fra centrene i Gribskov kommune, som i kort form har beskrevet deres indsatser på integrationsområdet. Særligt Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Center for Børn og Unge, Center for Social og Sundhed samt Center for Bolig, Ejendomme og Erhverv har givet input til pjecen.
De frivillige har givet input til pjecen og biddraget til beskrivelsen af de frivillige indsatser. Pjecen blev fremlagt i udkast på Dialogmøde den 18. august mellem kommune og frivillige. Her fik de frivillige en åben invitation til at komme med input og kommentarer. Efterfølgende blev der afholdt et møde, hvor frivillige repræsentanter kom med input og rettelser til pjecen.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) LBK nr. 1094 af 07/10 2014


Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 ARB 24-11-16 Samarbejde om integration i Gribskov Kommune, Dok.nr. 2015/25156/022

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen


Mødet startet:
05:05 PM

Mødet hævet:
06:10 PM