Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 17-08-2016

Onsdag den 17-08-2016 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
31 3. Budgetopfølgning 2016


Efterretningssager
32 Gribskov Produktionsskole - opfølgning på økonomien

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Michael Hemming Nielsen

Meddelelser:
Orientering om afholdelse af jobmesse for flygtninge
Orientering om ansættelse af ny flygtningekoordinator
Planlægning af afholdelse af Arbejdsmarkedsudvalgsmøde på Sprogcentret i Hillerød

Åbne

31. 3. Budgetopfølgning 2016
00.30Ø00 - 2016/16654

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt


Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Arbejdsmarkedsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.


Budgetopfølgning 3
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2016.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i den sidste BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2017-2020:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2017-2020.

Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalg

Samlet konklusion
Administrationen forventer et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2016, dette skyldes et merforbrug på STU på 7,0 mio. kr. og en merindtægt vedrørende grundtilskuddet på integration på -1,4 mio. kr. Merforbruget er en ændring på 5,6 mio. kr. ift. BO2. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,5 procent.

 • Merforbruget vedrører Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Administrationen forventer et samlet merforbrug på 7,0 mio.kr. Administrationen vurderer, at det vil være vanskeligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger, men vil naturligvis være opmærksom om merforbruget kan imødegås ved mindre forbrug på andre indsatser. Der pågår en analyse af området vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), som kan ændre størrelsen af merforbruget.

Særligt vedr. STU
Administrationen har kunne identificere et stadig større pres på STU (Særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse) særligt indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget. I Gribskov Kommune
ligger budgette til STU fordelt på hhv. Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og
Social- og Sundhedsudvalget.

I 2016 udgør det samlede budget 8,3 mio. kr. og administrationen vurderer, at det forventede forbrug vil ligge på 14,0 mio. kr. Der forventes altså en samlet budgetudfordring i størrelsesorden 5,7 mio. kr. i 2016.

Administrationen følger økonomien vedr. STU tæt i 2016 og arbejder med at finde modgående
foranstaltninger. Udfordringen adresseres endvidere i det kommende budgetarbejde.

 • Budgettet vedr. overførsler forventes at balancere, når der tages højde for regulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet.
 • Flygtningebudgettet på arbejdsmarkedsområdet indgår nu i den fælles pulje til integration.
  Der er en teknisk korrektion fra flygtninge budgettet på arbejdsmarkedsområdet til den fælles integrationspulje på -1,4 mio. kr.Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Overførsler


Budgettet vedr. overførsler forventes at balancere, når der tages højde for regulering af
budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet.


Indsatser


Merforbruget vedrører Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Administrationen forventer et samlet merforbrug på 7,0 mio.kr. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger. Der pågår en analyse af området vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), som kan ændre størrelsen af merforbruget.

Flygtningebudgettet på arbejdsmarkedsområdet indgår nu i den fælles pulje til integration. Der forventes en merindtægt vedrørende grundtilskud på -1,4 mio.kr.
Der er en teknisk korrektion fra flygtninge budgettet på arbejdsmarkedsområdet til den fælles integrationspulje på -1,4 mio. kr.


Administration


Som det fremgår af figuren forventes budgettet at balancere


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer

Der er en teknisk korrektion fra flygtninge budgettet på arbejdsmarkedsområdet til den fælles integrationspulje på -1,4 mio. kr.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
Bilag

Bilag 1: ARB 17-08-16, Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok.nr. 2016/16654 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:


1. at godkende budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.

Ramme
Omplace- ringer
i kr.
Tillægsbe- villinger
i kr.
Indsatser
-1.367.000Beslutning

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

Fraværende: Michael Hemming Nielsen

Efterretningssager

32. Gribskov Produktionsskole - opfølgning på økonomien
15.20G00 - 2015/07484

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget for at orientere om status på Produktionsskolens økonomi. Det sker på baggrund af, at Byrådet på deres møde d. 15. december 2014, sag nr. 248 besluttede, at bevilge Produktionsskolen et ekstraordinært tilskud på en række betingelser: herunder, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets møder løbende skal fremlægges budgetopfølgning fra Produktionsskolen i 2015 og 2016.

Administrationen har derfor indhentet Produktionsskolens regnskab for 2. kvartal 2016.
Regnskabet er vedlagt denne sag.

Administrationen har gennemgået regnskabet og det giver ikke anledning til yderligere bemærkninger fra administrationen.

De kommunale repræsentanter i skolens bestyrelsen blev på seneste bestyrelsesmøde orienteret om at tilmeldingerne til skolen andet halvår 2016 foreløbigt ligger lavere end tidligere - udviklingen i optaget vil derfor blive fulgt nøje.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, LBK nr 781 af 15/06/2015

Økonomi
-

Bilag
ARB 17-08 2016 Regnskab 2. kvartal 2016 - Gribskov Produktionsskole (Dok.nr 2015/07484020)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orientering til efterretning

Beslutning
1. Tiltrådt

Fraværende: Michael Hemming Nielsen


Mødet startet:
07:05 AM

Mødet hævet:
07:55 AM