Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 11-05-2016

Onsdag den 11-05-2016 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
19 2. Budgetopfølgning 2016
20 Nyttejobs på det Tekniske Område
21 Midtvejsevaluering af Grib livets pilotprojekter


Efterretningssager
22 Decisionsskrivelse 2014
23 Nordsjællands Rekrutterings Service. Resultatopgørelsen 1. kvartal 2016
24 Gribskov Produktionsskole - opfølgning på budget 1. kvartal 2016

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

19. 2. Budgetopfølgning 2016
00.30Ø00 - 2016/02581

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen generelt

Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Arbejdsmarkedsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.


Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2016.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i den første BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalg

Samlet konklusion
Administrationen forventer på nuværende tidspunkt på baggrund af forbruget i januar og februar at overholde budgettet for 2016.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

 • Overførsler
  Refusionsomlægningen i 2016 har medført at budgettet på refusion på ydelserne alene er baseret på skøn fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Arbejdsmarkedsområdet har fået tildelt hele kompensationen fra Staten i forbindelse med refusionsreformen. Der er dog stadig en vis usikkerhed knyttet til budgetforudsætningerne for 2016. Vurderingen i BO2 er baseret på budgetoverholdelse. Udviklingen følges tæt.
 • Dagpenge og sygedagpenge
  I forbindelse med refusionsreformen indgår personer, hvor kommunen tidligere har modtaget 100% refusion og som ikke tidligere har været en del af arbejdsmarkedets budget, i "refusionstrappen" og dermed i budgettet med en nettoudgift.
 • Ledelsesinformation
  Arbejdsmarkedsområdet er stadig udfordret af mangel på valid ledelsesinformation.
  Dette drejer sig om KMD-LIS og Workbase, samt STAR's (2016-2018) midlertidige løsning i forbindelse med refusionsreformen.
 • Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
  I 2016 er der budgetteret med udgifter for 4 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der forbrugt 2,6 mio. kr. Det forventede resultat, beregnet på baggrund af eksisterende STU forløb, er udgifter for 8 mio. kr. Administrationen iværksætter en analyse på området, men det er ikke muligt at begrænse merforbruget i år. Udviklingen vil blive fulgt tæt, og der vil blive fulgt op ifm. de kommende BO'er.
Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Overførsler
Figur 1 herunder viser forventningerne til regnskab 2016 for Overførsler.

Figur 1

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.Som det fremgår af figur 1 ovenfor, forventes forbruget at være lig med det korrigerede budget.

Indsatser
Figur 1 herunder viser forventningerne til regnskab 2016 for Indsatser.

Figur 1

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.


For Indsatsrammen fremgår, at forbruget forventes at være lig med det korrigerede budget.


Administration
Figur 1 herunder viser forventningerne til regnskab 2016 for Administration.

Figur 1

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

For Administrationsrammen fremgår, at forbruget forventes at være lig med det korrigerede budget.


Flygtninge
I budget 2016 besluttede Byrådet i Gribskov Kommune at placere en pulje under Økonomiudvalget på 30 mio. til dækning af flygtningeudgifterne i 2016. De 30 mio. kr. er afsat til at kunne dække udgifter i 2016 på flygtninge, der er ankommet til Gribskov Kommune i perioden 01/01/2015 og frem. Flygtningepuljemidlerne fordeles ved hver BO. Arbejdsmarkedsudvalget bliver ved BO2 tildelt 1.367.000 kr.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer

 • Udmøntning fra flygtningepulje 1.367.000 kr.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

  Bilag

-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.

Ramme
Omplace- ringer
i kr.
Tillægsbe- villinger
i kr.
Flygtningepulje
1.367.000Beslutning

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
20. Nyttejobs på det Tekniske Område
00.17G00 - 2016/02636

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg samt Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om afsætning af midler til nyttejobs på det tekniske område.

Borgmesteren har i samråd med Erhvervs- og Turismeudvalget og med baggrund i 'Vækst Gribskov' fremsat ønske om at forbedre renhold af veje og offentlige arealer i kommunen, og foreslår, at man bruger kommunens nytteindsats til dette arbejde.

Formål
Målet med en ekstraordinær indsats for at forbedre renholdet på udvalgte arealer i kommunen er, at arealerne fremstår mere attraktive for turister, borgere og de mange sommerhusejere, og samtidig kombinere det med Jobcenterets behov for nyttejobs i beskæftigelsesindsatsen.

Der er endvidere et ønske om, at denne indsats kan være med til at fremme billedet af kommunen som en tiltalende bo-kommune.

Denne indsats er ekstraordinær og skal ses som en understøttelse af det arbejde, som kommunen har indgået aftaler med eksterne entreprenører om.

Nytteindsatsen i dag
Nytteindsatsen varer op til 13 uger og har til formål, at den ledige arbejder for den ydelse der modtages, samtidig med at den ledige indgår i et arbejdsfællesskab.

Nytteindsatsen sker i dag med udgangspunkt fra Skovgårdsvej i Helsinge, hvor også Gribskovs interne servicevirksomhed (GIV) er lokaliseret. Nytteindsatsen og GIV fungerer i dagligdagen i en tæt koordineret indsats.

Nytteindsatsen er primært tiltænkt personer, som er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job. Nytteindsatsen rummer dog også ledige, der er lidt længere fra arbejdsmarkedet.

Nytteindsatsen varetager i dag en bred vifte af arbejdsopgaver afhængig af årstider og efterspørgsel bl.a. oprydning på kommunens strande, hjælp til diverse frivillige arrangementer m.v.

Nytteindsatsen fremadrettet
Såfremt nærværende dagsorden tiltrædes i de tre udvalg vil nytteindsatsen fremadrettet prioritere at løse opgaver med renhold på udvalgte arealer i kommunen, i turistområderne i Helsinge, Gilleleje og Tisvildeleje, indenfor de rammer som kommunen har indgået aftaler med eksterne entreprenører om.

Konsekvensen for nytteindsatsen er, at der kan blive løst færre andre typer af opgaver, som eksempelvis hjælp ved større frivillige arrangementer i kommunen grundet opprioritering af renholdelsesopgaverne.

Målgruppen
Målgruppen for nytteindsatsen vil være den samme målgruppe som i dag:

 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • (Åbenlyst) uddannelsesparate unge der venter på, at starte på deres valgte uddannelse
 • Borgere på arbejdsmarkedsydelse
 • Integrationsborgere;

Derudover foreslår administrationen, at borgere omfattet af den 3-årige integrationsperiode fremadrettet også bliver en del af målgruppen. Denne målgruppe er lovgivningsmæssigt ikke omfattet af nyttejob reglerne, i stedet etableres virksomhedspraktikker med et sammenligneligt indhold.
Integrationsmålgruppen vurderes til, at være væsentlig mere ressourcekrævende end ovenstående tre målgrupper. På den baggrund afhænger antallet af integrationsborgere, der kan deltage af hvorvidt, det er muligt at rykke interne ressourcer til at varetage den konkrete opgave, eksempelvis en seniorjobber eller lignende.
Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vurderes det, at det vil være muligt at have 2-3 integrationsborgere løbende. Findes de nødvendige ressourcer vurderes det, at der kan være 8-10 integrationsborgere løbende.
Stabilitet i opgaven
Da antallet af borgere i nytteindsatsen varierer alt afhængig af årstid, ledighed, personer, der ikke møder ind m.v. må det forventes, at omfanget af renholdelsesindsatsen kan variere fra dag til dag.
På den baggrund søger administrationen, at knytte nytteindsatsen og GIV så tæt sammen som muligt, så ansatte GIV medarbejdere vil kunne supplere indsatsen, alt afhængig af medarbejdernes skånehensyn. For Arbejdsmarkedsudvalget betyder dette, at man indskrænker forståelsen af 4 års reglen, der blev besluttet i forbindelse med GIV (Byrådet,
1.9 2014, sag nr. 173).

Evaluering og effekter
Forsøgsperioden iværksættes fra sommeren 2016 og frem til og med 2. kvartal 2017. Indsatsen evauleres efter 1. kvartal 2017 m.h.p. at vurdere effekter og hvorvidt indsatsen skal fortsætte og eventuelt skal skaleres op eller ned.

Effekter renhold
Intensivering af renhold af bymidten i Gilleleje, Helsinge og Tisvildeleje samt strand- og parkeringsområderne i Gilleleje og Tisvildeleje forventes at give en bedre oplevelse for både turister og borgere i kommunen.

Der vil blive taget kontakt til en række relevante erhvervsdrivende, handelsforeninger- og turistforeninger før iværksættelse af renholdelsesopgaven og undervejs for at være i dialog omkring behov og deres oplevelse af renholdelsesniveauet i de udvalgte områder.

Beskæftigelseseffekter
Erfaringsmæssigt kommer 40 - 50 % af deltagerne i job eller uddannelse i forbindelse med nytteindsatsen i Gribskov Kommune. Hvorvidt ændringerne i opgaverne vil have en negativ eller positiv effekt på beskæftigelseseffekten er vanskeligt at vurdere, men vil blive fulgt tæt under hele forsøgsperioden.
Særligt for integrationsborgerne forventes ikke en umiddelbar stor effekt i forhold til ordinære jobs. Til gengæld forventes det, at indsatsen kan være første skridt i integrationen på arbejdsmarkedet og derved have en langsigtet effekt.

Økonomi
Opgaven vil medføre merudgifter i nytteindsatsen til eksempelvis udstyr, sikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis sko) og formentlig også leasing af mandskabsvogn, indkøb af ladcykler m.v., da opgaverne er placeret flere forskellige steder i kommunen.

Det skønnes, at driften vil medføre ekstraudgifter for kr. 90.000.

På den baggrund foreslår administrationen, at dette finansieres med kr. 30.000 fra hvert af udvalgene; Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget og Teknisk udvalg inden for udvalgenes eksisterende rammer.

Den samlede udgift for projektet er i alt kr. 90.000 og således betinget af, at alle tre udvalg tiltræder beslutningen, herunder også økonomien.


Lovgrundlag
Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2, 3, 12 og 13

Økonomi

For Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, administrationen at de kr. 30.000 findes indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at der afsættes 30.000 kr til materiel og drift fra Arbejdsmarkedsudvalgets ramme
 2. at nuværende nytteindsats i perioden 1. juni 2016 til og med 2. kvartal 2017 koncentrerer større dele af GIV/nytteindsatsen i forhold til renhold af offentlige arealer
Beslutning

1. For (A, V, G, C) (6) Imod (Ø) (1)
2. For (A, V, G, C) (6) Imod (Ø (1)

Indstillinger tiltrådt

(Ø) (1) Begærer sagen til behandling i Byrådet

21. Midtvejsevaluering af Grib livets pilotprojekter
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Introduktion
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om:

 1. fortsættelse af Grib livets pilotprojekt i nærmiljøet Uddannelsescenteret med fastholdt set-up og effektfokus for at give indsatsen længere tid til at virke


Sagen kommer fra Forebyggelsesudvalget
Forebyggelsesudvalget behandlede midtvejsevaluering af "Grib livets" pilotprojekter på udvalgsmøde den 21. april 2016. På baggrund af evalueringen besluttede Forebyggelsesudvalget at anbefale:

 1. Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte, at pilotprojekterne i nærmiljøerne skal fortsætte i resten af 2016
 2. Social- og Sundhedsudvalget at frigive 150.000 kr. til kompetenceudvikling af forandringsagenter fra hvert nærmiljø
 3. Social- og Sundhedsudvalget at frigive 100.000 kr. til hvert nærmiljø - i alt 400.000 kr. - til den fortsatte implementering af indsatserne, herunder for eksempel til frikøb af medarbejdere i forbindelse med deltagelse i kompetenceudvikling.


Behandling i alle relevante fagudvalg
Forud Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 11. maj 2016 bliver sagen forelagt i Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, som alle deltager i forebyggelsesprogrammet med et pilotprojekt i et nærmiljø. Social- og Sundhedsudvalget får først forelagt beslutninger fra Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. maj 2016.

Hvem beslutter hvad?
Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om, hvorvidt pilotprojekterne under Grib livet, som gennemføres i nærmiljøer under de enkelte udvalg, skal fortsætte i hele 2016.

Baggrund
Gribskov Kommunes Byråd besluttede i budgetaftalen for 2014-17 at etablere en tværgående programorganisation med det formål at udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune. Formålet for Programorganisationen er at sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg samt at bygge videre på anbefalinger fra Temaudvalget fra 2013 og forbedre implementeringen af forebyggelsespakkerne.

Denne programorganisering er siden blevet døbt ”Grib livet – hold dig på toppen” og favner al borgerrettet forebyggelse i kommunen. Programmet skal ”gribe” alle forpligtelser fra nationalt og regionalt hold omkring sundhedsfremme og forebyggelsesdagsordenen.

Programmet er politisk båret med Social- og Sundhedsudvalget ved roret og med Forebyggelsesudvalget som rådgivende med den opgave at udbrede programmet og sikre en tværgående forankring og et ejerskab til forebyggelsesdagsordenen i Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i august 2014, at programorganiseringen startes op i fire udvalg; Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Disse omfatter de store velfærdsområder og skal være med til at tilrettelægge fokus i programmet.

Programmet blev skudt i luften den 24. september 2014, hvor der blev afholdt et temamøde med deltagelse af de fire udvalg. Formålet med temamødet var at give udvalgene fælles afsæt for den konkrete udmøntning af programorganiseringen og drøfte, hvilke nærmiljøer, der på de forskellige fagområder, bør prioriteres i første omgang.

Forsøg med pilotprojekter i fire nærmiljøer
I oktober 2014 besluttede hver af de fire udvalg at pege på ét konkret nærmiljø inden for hvert fagområde til at udgøre arenaen for udvikling og forsøg med, hvordan vi kan lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i vores kerneopgave.

De fire nærmiljøer er:

 • Børnehuset Boager
 • Pyramiden (bibliotek og museum)
 • Mødestedet (aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare)
 • Uddannelsescenteret


Nærmiljøerne blev valgt ud fra følgende formål:

 • At fokusere på nærmiljøer - der hvor kommunen møder borgerne
 • At arbejde med trivsel og sundhedsudfordringer - også kaldet mental sundhed, som er centralt i forebyggelsen af bl.a. fysisk inaktivitet, overvægt og udvikling af psykiske lidelser.
 • At inddrage borgerne i udformning af tilbud og indsatser
 • At målrette indsatserne mod de målgrupper, hvor potentialerne for at skabe grundlæggende sunde vaner er størst


Med afsæt i de tilbud og indsatser, der allerede eksisterer i nærmiljøerne, er der tilrettelagt en proces, der stiller skarpt på, om disse understøtter trivsel og sundhed. Det blev endvidere besluttet, at de tiltag, der sættes i værk i nærmiljøerne, skal effektmåles – det er nødvendigt at måle på, hvad der virker, for at kunne bruge forebyggelseskronerne klogt.

Hvad er det nye i arbejdet i nærmiljøerne?
Det nye er arbejdsmetoden. I nærmiljøerne arbejdes der med at integrere sundhedsfremme som en systematisk del af kerneopgaven. Det betyder, at sundhedsfremme og forebyggelse bliver en metode til at nå de mål, som vi i forvejen arbejder med, frem for at være et mål i sig selv – fx en metode til at få unge i uddannelse, til at øge trivsel og læring hos børn, til at integrere psykisk sårbare i lokalområdet og til at fremme aktiv kulturformidling hos voksne.

Formålet med pilotprojekterne i de fire nærmiljøer er derfor netop at udvikle modeller/”prototyper” for, hvordan vi kan integrere sundhedsfremme og forebyggelse i kerneopgaven, så erfaringerne nemt og simpelt kan rulles ud i andre nærmiljøer.

Midtvejsevaluering
De fire pilotprojekter er nu blevet midtvejsevalueret. Formålet med midtvejsevalueringen er at gøre status på, hvor langt projekterne er med at opfylde deres effektmål samt at foretage eventuelle justeringer og tilpasninger for i højere grad at lykkes.

Pilotprojekterne er evalueret ud fra følgende:

 1. deres egne effektmål og forandringsteori
 2. teorien om, hvordan man skaber sundhedsfremmende nærmiljøer (setting tilgangen)
 3. teorien om, hvordan man lykkes med at implementere forandringer (implementeringsteori)


Hovedresultater
Hovedresultaterne fra midtvejsevalueringen listes herunder. Først listes resultaterne ift. nærmiljøernes egne effektmål og dernæst ift. nogle tværgående effektmål.

Nærmiljø
Egne effektmål
Resultater
Psykisk sårbare i Mødestedet
 1. Brugerne oplever at få bedre mental sundhed
 2. Brugerne oplever at få bedre fysisk sundhed
 3. Der etableres et tværgående samarbejde mellem Mødestedet og Gribben om at etablere og drive sundhedsfremmende aktiviteter for målgruppen
 • Brugerne oplever øget fysisk og mental velvære
 • Flere brugere deltager i aktiviteter end tidligere
 • Samarbejdet med idrætsforeningen Gribben er styrket
Voksne i Pyramiden
 1. Medarbejderne i Pyramiden oplever større glæde og trivsel
 2. Borgerne oplever større motivation for at deltage i aktiviteter i nærmiljøet
 • Medarbejderne oplever på den korte bane større glæde og trivsel i forbindelse med yogaforløbet
 • Der er potentiale for understøttelse af en generel bedre sundhedstilstand hos den enkelte medarbejder
 • Deltagerne i Madklub Lørdage ønsker at deltage i lignende arrangementer
 • Madklub Lørdage giver mulighed for styrket socialt netværk og øger deltagernes viden om sund kost
Unge i Uddannelsescenteret
 1. Øget mental sundhed blandt de unge
 2. Ophør eller nedsat misbrug blandt de unge
 • De unge har fået større overskud til at hjælpe sig selv og andre
 • De unge dyrker mere motion
 • De unge ønsker et bedre socialt netværk
 • De unge har fået et øget psykisk velbefindende
 • De unge er blevet gladere og i bedre humør
 • De unge føler sig mere rolige og afslappede
 • De føler sig mere aktive og energiske
 • Indsatsen omkring rusmidler er endnu ikke slået igennem
Børn i Boager
 1. At øge trivsel og bevægelse på børneområdet - både for børn, medarbejdere og familier
 2. At opgradere legepladsen, så den appellerer til mere bevægelse
Boager er midt i ombygning af legeplads samt i gang med en DGI certificering af institutionen og forældre. Derfor er der ikke gennemført midtvejsmålinger. Førmålingerne viser at:
 • Der er god trivsel og et godt psykisk børnemiljø i Boager

Der er plads til forbedringer på følgende områder:
 • områder til stilleleg, til at larme og til at slappe af på - såvel inde som ude
 • læring blandt børnene omkring konflikthåndtering
 • lidt mere fokus på sund kost


Foruden nærmiljøernes egne, konkrete effektmål ift. deres målgrupper er der ligeledes målt på følgende parametre, som er afgørende for at lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i kerneopgaven:

 1. Arbejder nærmiljøerne effektbaseret?: Analysen viser, at nærmiljøerne endnu ikke arbejder effektbaseret. Hvis der reelt skal arbejdes effektbaseret, kræver det et løbende fokus på de opstillede mål og løbende justering af indsatsen alt efter resultater – altså at man baserer sine indsatser på resultater af løbende målinger. Pilotprojekterne i nærmiljøerne er dog alle godt på vej mod opfyldelsen af deres egne effektmål og skabelsen af de forandringer, som de har opstillet jf. skemaet herover. Der er i stort set alle nærmiljøer behov for justeringer i effektmålings-setuppet og selve indsamlingen af data for at komme helt i mål.
 2. Er sundhedsfremme og forebyggelse blevet integreret i kerneopgaven?: Analysen viser, at nærmiljøerne i varierende grad er på vej med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse som del af kerneopgaven - og skabe sundhedsfremmende nærmiljøer. I alle nærmiljøer er der skabt en øget bevidsthed omkring sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket er et skridt på vejen til skabelse af en sundhedsfremmende setting. Der er tale om en proces, der tager tid. Det organisatoriske setup, som er nødvendigt for at implementere sådanne forandringer, er godt på vej, men endnu ikke lykkedes fuldt ud. Programmet er lykkedes bedst med etablering af en organisatorisk understøttelse, mens der er behov for justering omkring parametrene Kompetencer og Ledelse. Evalueringen peger på behovet for:
  • at udpege "forandringsagenter" i hvert nærmiljø, som efteruddannes inden for sundhedsfremme og forebyggelse
  • yderligere borgerinddragelse
  • bedre inddragelse af projektgrupperne
  • at sikre fælles fodslag og forventningsafstemning i ledelsen.


Se bilaget for alle konklusioner og anbefalinger fra midtvejsevalueringen.

Administrationens anbefalinger
Administrationen anbefaler, at pilotprojekterne videreføres resten af 2016 med fastholdt set-up og effektfokus for at give indsatserne mere tid til at virke.

Administrationen anbefaler dertil Social- og Sundhedsudvalget at bevilge 150.000 kr. øremærket kompetenceudvikling af forandringsagenter i hvert nærmiljø omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Dette for at sikre den tætte kobling til kerneopgaven og lykkes med at skabe sundhedsfremmende nærmiljøer.

Endelig anbefaler administrationen Social- og Sundhedsudvalget at bevilge yderligere 100.000 kr. til hvert nærmiljø til den fortsatte implementering af indsatserne i nærmiljøerne. Midlerne kan bruges til frikøb af medarbejdere samt fortsat understøttelse af aktiviteter.

Lovgrundlag
LBK nr. 913 af 13. juli 2010, kap. 35 og 36.
Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomi
-

Bilag
FOU 21.04.2016: Midtvejsevaluering - konklusioner og anbefalinger (doknr. 2013/19248 060)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte, at videreføre indsatsen i Uddannelsescenteret under Grib livet med fastholdt set-up og effektfokus under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget frigiver de anbefalede midler til kompetenceudvikling og den fortsatte implementering af indsatserne.

Beslutning
1. Tiltrådt, idet udvalget ønsker at bemærke, at der er vigtigt at de anbefalinger, der fremgår af evalueringen, følges

Efterretningssager

22. Decisionsskrivelse 2014
15.00G00 - 2016/08236

Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstillingen er, at orientere Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd om Beskæftigelsesministeriets vurdering af resultaterne fra den eksterne revision af de sociale regnskaber med refusion i Center for Borgerservice og Beskæftigelse 2014.

Decisionsskrivelsen omhandler derfor revisionens bemærkninger til forrige års sagsbehandling - 2014.

Ministeriet skriver, at resultaterne for 2014 på kontant- og uddannelseshjælp området ikke er tilfredsstillende. Gribskov Kommune har i flere år arbejdet på, at forbedre revisionsresultatet på disse områder. Resultaterne er forbedret, dog uden endnu at opnå et tilfredsstillende resultat. Endvidere fremhæves sygedagpengeområdet. Administrationen fremhæver i den forbindelse, at ministeriets bemærkning hovedsageligt drejer sig om manglende rettidighed på området. Årsagen til dette skyldes en afvejning af ressourcer, og hvordan Jobcenteret har kunne skabe de mest effektive resultater.

Af skrivelsen fremgår det endvidere, at Jobcenteret skal gennemgå hjemtagelsen af resultattilskud på integrationsområdet for 2014. På den baggrund iværksættes dette arbejde, det forventes ikke, at gennemgangen vil have en væsentligt økonomisk udgift for Gribskov Kommune. Dette baseres på tidligere gennemgange forrige år, der har vist en samlet øget hjemtagelse af tilskud.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse 1405 af 28. december 2011 om statsrefusion og tilskud. Bekendtgørelse
195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse
og revision på flere ministerielle områder.

Bilag
ARB 11-05 2016 Decisionsskrivelse 2014, dok nr. 2016/08236 006

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
1. at Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
1. Tiltrådt
23. Nordsjællands Rekrutterings Service. Resultatopgørelsen 1. kvartal 2016
15.00G00 - 2015/27859

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget blev den 13. januar 2016, sag nr. 4 orienteret om etableringen af Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS). Herved styrkes samarbejdet med virksomhederne om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænserne.

Medio april foreligger første af en række kvartalsrapporter, der beskriver arbejdet med Nordsjællands Rekrutterings Service. Rapporten har til formål at synliggøre de resultater der er opnået.

Målsætningen for 2016 er indgåelse af i alt 10 samarbejdsaftaler og i alt 100 jobordrer indenfor transport- og bygge/anlægsbrancherne samt brancher i øvrigt med rekrutteringsudfordringer.

Resultater

  • Der er etableret samarbejde med Hovedstadens Rekrutterings Service og Job- og Rekrutterings Service Sjælland og NRS er på vej til at indgå samarbejdsaftaler med en række A-kasser indenfor LO. Første samarbejdsaftale er indgået med 3F Frederiksborg
  • Der er indtil videre indgået rekrutteringsaftaler med 6 virksomheder i hhv. Hillerød, Allerød og Frederikssund. Yderligere to aftaler med virksomheder i Gribskov og Egedal er i pipeline.
  • Der skal i gennemsnit hentes 8,3 jobordre pr. måned hvis målet om at hente 100 stillinger i 2016 skal nås. I perioden 20. januar – 31. marts er der hentet godt 10 stillinger pr. måned, hvilket betyder at NRS ligger over måltallet.
  • Af de 32 jobordrer der er hentet i perioden, er 3 hentet gennem en indgået rekrutteringsaftale. De resterende 29 jobordrer er sendt rundt i NRS med udgangspunkt i at ordren ikke har kunnet besættes gennem kandidater fra eget jobcenter. Med 16 lukkede jobordrer, heraf 10 med positivt resultat, er besættelsesprocenten i 1. kvartal 2016 = 62,5


Frem mod sommerferien køres der kampagne målrettet virksomheder med minimum 5 ansatte i NRS´ to fokusbrancher, bygge-anlæg og transport. I alt 438 virksomheder i Nordsjælland er i målgruppen

Efter sommerferien fortsætter NRS sine kampagneaktiviteter i Hotel- og Restaurationsbrancen samt i Industrien. Udfordringer
Der er behov for at alle deltagerkommuner prioriterer indsatsen ved opfølgning på jobordrer og og samtidig melder tilbage til netværket på alle jobordrer. I det første kvartal har der været stor spredning kommunerne imellem. Fra kommuner, der har fundet kandidater og har meldt tilbage på alle stillinger til kommuner, der har fremsendt meget få kandidater og har forsømt at melde tilbage på hovedparten af de rundsendte jobordrer.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. Nordsjællands Rekrutterings Service. Resultatopgørelsen 1. kvartal 2016
Dokumentnummer 2015/27859004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
1. Tiltrådt
24. Gribskov Produktionsskole - opfølgning på budget 1. kvartal 2016
15.20G00 - 2015/07484

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget for at orientere om status på Produktionsskolens økonomi. Det sker på baggrund af, at Byrådet på deres møde d. 15. december 2014, sag nr. 248 besluttede, at bevilge Produktionsskolen et ekstraordinært tilskud på en række betingelser: herunder, at der i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets løbende budgetopfølgninger skulle fremlægges budgetopfølgning fra Produktionsskolen i 2015 og 2016.
Til brug for dette forelægges årsregnskab 2015 og kvartalsregnskab 1. kvartal 2016.

Efter administrationen har gennemgået skolens årsregnskab 2015 og kvartalsregnskab 1. kvartal 2016, er vurderingen, at skolen har fulgt de budgetmæssige forudsætninger, som ligger til grund for bevillingen af et ekstraordinært tilskud til skolens drift og er inde i en fase, hvor der sker en hensigtsmæssig konsolidering af skolens drift og økonomi.

Administrationen har derfor ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Årsregnskab 2015 og kvartalsregnskab 1. kvartal 2016 er vedlagt denne dagsorden.Lovgrundlag
Lbk nr. 456 af 23/05 2012, Bekendtgørelse af lov om produktionskoler.

Økonomi
-

Bilag

ARB 11-05-2016 Årsregnskab 2015, dok. nr. 2015/07484 018
ARB 11-05-2016 Budgetopfølgning for produktionsskolen 2016, dok. nr. 2015/07484 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
1. Tiltrådt


Mødet startet:
07:05 AM

Mødet hævet:
08:05 AM