Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 06-04-2016

Onsdag den 06-04-2016 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 Årsregnskab 2015 - Arbejdsmarkedsudvalget
16 Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)
17 Temadrøftelse - integration


Efterretningssager
18 Statistik over klagesager

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
1. Der arbejdes på at få et "Hands-up" arrangement til kommunen - introduktion af unge i folkeskolens afgangsklasser til mulighederne inden for erhvervsuddannelsesområdet efteråret 2016.
2. Orientering om Statsrevisorernes kritik af, at Beskæftigelsesministeriet ikke betids har udsendt vejledninger og bekendtgørelser i forbindelse den seneste tids store reformer på beskæftigelsesområdet.

Åbne

15. Årsregnskab 2015 - Arbejdsmarkedsudvalget
00.32S00 - 2016/00652

Sagsfremstilling
Årsregnskabet 2015 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

I 2015 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. I den forbindelse har der været fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for enhederne/områderne inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2015 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2016.
I 2016 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en 4. budgetopfølgninger i løbet af året.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder. Det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2016.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til beslutning i ØU og BY.

Regnskab for Arbejdsmarkedsudvalgets område

Samlet set viser regnskabet for Arbejdsmarkedsområdet, et forbrug på 339,0 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. eller 0,3% i forhold til det korrigerede budget.
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (0,3%).

 • Differencen i mindre forbruget i BO4 og i regnskabsresultatet skyldes øget indtægter på grundtilskuddet som følge af flere flygtninge og øget indtægter i forbindelse med resultattilskuddene.

Mindreforbruget lægges i kassen med bemærkning om, at de er reserveret såfremt, der bliver behov i 2016.
Det overordnede regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsudvalgets område kan ses af følgende illustration:Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på ramme niveau.
Af ovenstående tabel ses at arbejdsmarkedsområdet har et mindreforbrug på 986.000 kr.


371 Overførsler
Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 0,1 % af det korrigerede budget. Dette merforbrug kan henføres til et merforbrug på A-dagpenge og fleksjob og et mindreforbrug på kontanthjælp. Samlet set er der et fald i ydelsesmodtagere fra 2.573 til 2.555 svarende til et fald på 19 helårspersoner.

372 Indsatser
Der er et mindreforbrug på 0,7 mio., svarende til 1,9% af det korrigerede budget.
Dette skyldes øget indtægter i forbindelse med resultattilskud og grundtilskud på integrationsområdet på 1,0 mio. kr. kombineret og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på aktiveringsindsatsen.

Merindtægten på integrationsområdet søges overført til 2016, da de øgede indtægter skal dække udgifter til eks. danskundervisning.

373 Myndighed
Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr, svarende til 1,2% af det korrigerede budget.
Mindreforbruget dækker merforbruget på overførsler og aktiveringsindsatsen.


Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab, udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Arbejdsmarkedsudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 1 til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, BEK nr 5 af 05/01/2016 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4


Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 ARB 06-04-16 Årsberetning - Mål og evaluering 2015 Dok. nr. 2016/00652 001Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutning
Tiltrådt
16. Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)
01.02P00 - 2014/49437

Sagsfremstilling
Introduktion
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen med henblik på at afgive bemærkninger til Bæredygtighedsstrategien. Bemærkninger og ændringsforslag tages med i tilretningen af den endelige udgave af Bæredygtighedsstrategien, der skal godkendes af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens baggrund
Byrådet har d. 1.02.2016 vedtaget forslag til Bæredygtighedsstrategi, samt at Bæredygtighedsstrategien behandles i de øvrige fagudvalg i høringsperioden, så fagudvalgene kan afgive bemærkninger til forslaget.

Kommuner skal (jf planloven) inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende 5 indsatsområder:

 1. mindskelse af miljøbelastningen,
 2. fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
 3. fremme af biologisk mangfoldighed,
 4. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
 5. fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.


Planloven indeholder kun få konkrete indholdskrav, og den fastlægger ikke krav til ambitionsniveaet, men det er vigtigt, at visioner, mål og handlinger i strategien udtrykker en bevidst politisk prioritering. Det er vigtigt, at strategien er et svar på de lokale udfordringer.

Indholdet i Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune
Bæredygtighedsstrategien supplerer kommunens øvrige strategier og udgør et overordnet tankesæt for hvilke værdier, der tages med i den enkelte opgaveløsning.
Bæredygtighedsstrategien fokuserer overordnet på kommunens kerneværdier: natur og lokalsamfund.

I Bæredygtighedsstrategien indgår følgende målsætninger:

 • være et godt eksempel for at skabe en bæredygtig udvikling i Gribskov Kommune
 • have fokus på udvikling af bæredygtige attraktive byer og lokalsamfund
 • lade sig inspirere af lokale initiativer og samarbejde om bæredygtighed
 • understøtte socialt engagement og lokale fællesskaber
 • mindske miljøbelastningen og fremme biodiversitet


Indsatser formuleres ud fra principperne: at tiltag skal virke motiverende, og de skal udgøre konkrete synlige tiltag. Der lægges særligt vægt på, at kommunens rolle i højere grad end tidligere vil være faciliterende fremfor styrende, og at vi sammen med kommunens øvrige aktører skal kunne gå nye veje.

Indsatser for bæredygtig udvikling er fordelt under temaerne:

 • At forstå og kende vores værdier
 • Gode fællesskaber
 • God tilgængelighed
 • Bedre miljø
 • Fremme biodiversitet


Forslag til Bæredygtighedsstrategien, herunder deltemaer og konkrete indsatser, fremgår af Bilag 1.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning og afgiver bemærkninger til forslaget.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 33a (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015

Økonomi
Handlinger under strategien er ikke vurderet budgetmæssigt, men knytter sig primært til eksisterende opgaver.

Miljøforhold
Bæredygtighedsstrategien har som udgangspunkt at nedbringe den miljømæssige belastning.

Høring
Forslag til Bæredygtighedsstrategi er sammen med Udviklingsstrategi 2016-19 præsenteret og drøftet på borgermøde 23.02.2016.

Bilag
PMU 11.01.2016: Bilag: Forslag til Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune Dok.nr.: 2014/49437 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning,
 2. at afgive bemærkninger til forslag til Bæredygtighedsstrategi

  Beslutning


1. Tiltrådt
2. Udvalget anbefaler, at der i bæredygtighedsstrategien under afsnittet "gode fællesskaber" og beskæftigelse fremgår, at dette også kan sikres via uddannelse.

17. Temadrøftelse - integration
15.00G00 - 2015/25156

Sagsfremstilling

Introduktion
Formålet med sagsfremstillingen er, at orientere om den aktuelle status og organiseringen af integrationsindsatsen for at understøtte udvalgets drøftelser og en eventuel beslutning om kortlægning af integrationsindsatsen.

Baggrund - organisatorisk forankring
Jobcenteret er den koordinerende forvaltningsenhed i Gribskov Kommune. Det er således Jobcenterets integrationsteam, der modtager nye flygtninge og følger dem tæt hele den tre årige integrationsperiode.

Det betyder, at det er i Jobcentret, at flygtningene modtages første dag de ankommer til Gribskov Kommune - og bliver introduceret til spørgsmål om bolig, økonomi m.m. Samtidig underskrives en integrationskontrakt, hvor den enkelte forpligter sig til at deltage aktivt i integrationen i samfundet - herunder også på arbejdsmarkedet. Læs mere om indsatsen i bilag 1 og supplerende i bilag 2 og 3.

Jobcenteret har siden 2014 opjusteret antallet af medarbejdere fra oprindeligt 2 til 5½ medarbejdere, derudover er der fra 1. juni 2016, 2 virksomhedskonsulenter tilknyttet integrationsindsatsen. Opjusteringen er finansieret indenfor udvalgets egne rammer, dog således at modtageopgaverne på socialområdet er rykket over i Jobcenteret incl. én medarbejder.

Tværgående samarbejde
Det tværgående integrationssamarbejde er forankret i henholdsvis "Fælles Borger" organiseringen og i en Task Force.

Fælles Borger
Integrationsindsatsen er tværgående organiseret gennem integrationsarenaen i Fælles Borger. Det betyder, at der er et administrativt set-up for det tværgående samarbejde og behandlingen af eventuelle udfordringer på sagsniveau. Deltagerne i arenaen er som udgangspunkt medarbejdere og teamledere.

Task Force
Task Force er en tværgående administrativ styregruppe, der blev oprettet i 2015 for at håndtere det markante pres, som stigningen i antallet af flygtninge giver.
Hertil kommer en styregruppe bestående af chefer og direktører fra områderne; beskæftigelse, børn/unge og ejendomme. Opgaverne består i, at tage stilling til overordnede strategiske beslutninger og emner, der ikke kan løses i arenaen.

Nøgletal for integrationsindsatsen
Gribskov Kommune (GK) er udfordret af, at den årlige kommunekvote, dvs. det antal flygtninge, som GK er forpligtet til at modtage, er blevet forhøjet gennem de senere år. I 2016 skal der modtages 153 flygtninge. Dermed er der tale om en femdobling af antallet i forhold til 2008.

18 % af integrationsborgerne i Gribskov Kommune er vurderet jobparate, mod 2 % på landsplan og 6 % i hovedstaden.

Beskæftigelsesfrekvensen for ikke vestlige indvandrere er 48,8 % i Gribskov Kommune mod 46,8 % på landsplan og 49,8 % i hovedstaden. Beskæftigelsesfrekvensen udtrykker andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, der er i beskæftigelse.

Læs mere om de kommunale og landsdækkende nøgletal i bilag 6.

Kortlægning af integrationsindsatsen
På borgmesterens dialogmøde med frivillige i integrationsindsatsen d. 8. marts 2016 anbefalede en række frivillige og frivillige foreninger, at man i kommunen skaber et let tilgængeligt overblik over hvilke integrationsopgaver kommunen løser, og hvor ansvaret for opgaverne er placeret.

Administrationen anbefaler, derfor Arbejdsmarkedsudvalget at træffe beslutning om en kortlægning af integrationsindsatsen i Gribskov Kommune.

Efter kortlægningen kan det endvidere overvejes hvor vidt arbejdet med en egentlig integrationspolitik skal igangsættes.

Målsætninger og udfordringer på integrationsområdet

  • Sikre at flygtningenes situation hurtigt "normaliseres", således at de kan komme i job eller erhverve de rette kompetencer til at kunne komme i beskæftigelse
  • En mere virksomhedsrettet indsats. Deltagerne i integrationsprogrammet skal have en virksomhedsrettet indsats som en obligatorisk del.
  • Sikre ordinær beskæftigelse og uddannelse til et stærkt stigende antal flygtninge med differentieret skole - og uddannelsesmæssig baggrund.
  • Sikre tilbud til traumatiserede flygtninge, som inkluderer en hurtig tilknytning og fastholdelse i job eller i uddannelsessystemet.Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) LBK nr. 1094 af 07/10 2014

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. ARB 06-04-2016 Fremstilling af samlet integrationsindsats Gribskov 2016 Dokumentnummer 2015/25156 013
Bilag 2. ARB 06-04-2016 Teamdrøftelse - integrationsindsatsen Dokumentnummer 2015/25156 008
Bilag 3. ARB 06-04-2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dokumentnummer 2015/25156 010
Bilag 4. ARB 06-04-2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Dokumentnummer 2015/25156 009
Bilag 5. ARB 06-04-2016 Topartsaftale mellem KL og regeringen Dokumentnummer 2015/25156 012
Bilag 6. ARB 06-04-2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden Dokumentnummer 2015/25156 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:
1. at træffe beslutning om en kortlægning af integrationsindsatsen i Gribskov Kommune.
2. at udvalget, på baggrund af drøftelse af integrationsindsatsen, tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Tiltrådt - i det det bemærkes, at udvalget har et ønske om, at der sker en politisk temadrøftelse af integrationsindsatsen i Byrådet
2. Tiltrådt


Efterretningssager

18. Statistik over klagesager
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om niveauet af klagesager i Jobcenteret og Ydelsescenteret.

Antallet af klagesager skal ses i lyset af, at Jobcenteret og Ydelsescenteret skønsmæssigt håndterer mere end 10.000 henvendelser årligt. Henvendelser fra bisiddere, tværgående sager i organisationen, henvendelser fra virksomheder, ad hoc henvendelser m.v. er ikke regnet med.

Klagerne deles op i to overordnede kategorier:

 • Klager over afgørelser
 • Klager over sagsbehandlingen


Klager over afgørelse
Klager over afgørelser behandles af Ankestyrelsen.

Oversigt over behandlede klagesager 1. kvartal 2015 - 4. kvartal 2015

Gribskov Afgørelsestype 1. kvartal 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015 4. kvartal
2015
Sygedagpengelov Afgjorte sager i alt
15
21
16
10
Stadfæstelse
12
18
13
9
Ændring
0
2
0
1
Hjemvisning
1
0
3
0
Afvisning
2
1
0
0
Beskæftigelses- lovgivningen Afgjorte sager i alt
38
23
14
13
Stadfæstelse
23
14
9
5
Ændring
8
4
3
3
Hjemvisning
4
4
0
4
Afvisning
3
1
2
1
Lov om Aktiv Social politik Afgjorte sager i alt
36
20
11
11
Stadfæstelse
22
13
6
4
Ændring
7
2
3
2
Hjemvisning
4
4
0
4
Afvisning
3
1
2
1
Lov om Aktiv Beskæftigelsesind-
sats
Afgjorte sager i alt
2
2
3
2
Stadfæstelse
1
1
3
1
Ændring
1
1
0
1
Hjemvisning
0
0
0
1
Afvisning
0
0
0
0

Kilde: Ankestyrelsen database
Anm.: Når en sag hjemvises betyder det, at Ankestyrelsen vurderer, at sagen skal genoptages af kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse. I alt 29 sager blev hjemvist i 2015.

Ankestyrelsen har i perioden således behandlet i alt 237 klager over afgørelser. Sager, der er blevet stadfæstet eller afvist, udgør 72 % af sagerne. 16 % af afgørelserne bliver ændret af Ankestyrelsen og 12 % bliver hjemvist til kommunen til fornyet afgørelse.

Klager over sagsbehandlingen
Klager over sagsbehandlingen rettes typisk til den politiske eller administrative ledelse.

Der er i 2015 modtaget i alt 22 klager, mod 44 i 2014.

De 22 klager er fordelt således;

Borgmester Udvalgsformand Direktør Centerchef
11 2 2 7
Lovgrundlag
Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 60

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

1. Tiltrådt, i det udvalget bemærker, der har været et markant fald i antallet af klager


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:45 AM