Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 24-02-2016

Onsdag den 24-02-2016 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
6 1. Budgetopfølgning 2016, Arbejdsmarkedsudvalget
7 Udvikling af Handicappolitikken - indsamling af input fra fagudvalg
8 Branchepakke på rengøringsområdet
9 Samarbejde med Esrum Klosterfabrik


Efterretningssager
10 Tilsynsrapport Kilden
11 Midtvejsevaluering af samarbejdsprojekt mellem Gribskov Kommune og
Kilden - projekt KLAR
12 Orientering om model til økonomistyring af flygtningeområdet
13 Orientering om ansættelse af specialiseret unge virksomhedskonsulent
14 Årsplan for politiske udvalg - juli - december 2016

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
- Orientering om lov forslag vedr. nyt kontanthjælpsloft.
- Ønsker ARB deltagelse i jobcamp 2016 (10 og 11. november 16)?
- Skal der afholdes julesammenkomst kombineret med udvalgsmøde i ARB 2014 - i givet fald foreslås 24.11 2016 kl. 18.30 - som mødedato for ARB mødet i november.
- Status på bevillingerne af lastbil kørekort
- Orientering om, at leder af GIV stopper og dette skaber et vakuum i en periode vedr. ansættelse af nye fleksjobbere og løsningen af opgaver i GIV
- Orientering om revisionsrapport

Åbne

6. 1. Budgetopfølgning 2016, Arbejdsmarkedsudvalget
00.30Ø00 - 2015/40493

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2016.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 1
Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalg

Samlet konklusion
Budgettet for 2016 forventes overholdt på Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Der er dog følgende udfordringer, som kan få betydning for det forventede forbrug i 2016.

 • Refusionsomlægningen i 2016 har medført at budgettet på refusion på ydelserne alene er baseret på skøn fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR).
  Administrationen modtager den første afregning af refusion ultimo februar 2016 og vil der få den første indikation på om budgetforudsætningerne holder.
 • Rådighedsbeløbene vedr. aktiveringsindsatserne og mentorer er efter budgetlægningen blevet reduceret væsentlig, hvilket kræver at tiltagene i den nye strategi forudsættes implementeret fra starten af 2016.
 • Gevinster ved ændringer i ledigheden.
  Det er Staten, der har risikoen ved udsvingene i ledigheden. Staten kompenserer kommunerne over budget garantien (en del af bloktilskuddet) og beskæftigelsestilskuddet, hvis ledigheden stiger og tager pengene igen, hvis den falder. Dette medfører, at kommunerne samlet set ikke har nogen gevinst på ydelsesdelen ved at få en ledig i arbejde.
  Når man ser på den enkelte kommune, er det mere kompliceret, da kommunen tjener på det, hvis de er bedre end gennemsnittet til at få de ledige i arbejde og taber på det, hvis de er dårligere. Aktiviteten i landets øvrige kommuner styrer således resultatet i Gribskov Kommune i lige så høj grad som kommunens egen indsats.
  En positiv businesscase betyder selvfølgelig, at man bør gennemføre indsatsen. I forhold til ikke at implementere indsatsen, vil konsekvensen isoleret set give et overskud.
 • Flygtningepuljen
  Arbejdsmarkedsområdet søger i denne budgetopfølgning ikke midler fra puljen, da merudgifterne er på administrationen. Der arbejdes på en tildelingsmodel vedr. øget administrationsudgifter frem mod BO2.
 • Ledelsesinformation
  Arbejdsmarkedsområdet er stadig udfordret af mangel på valid ledelsesinformation.
  Dette drejer sig om KMD-LIS og Workbase, samt STAR's (2016-2018) midlertidige løsning i forbindelse med refusionsreformen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at vurdere de økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Beslutning
1. Tiltrådt
7. Udvikling af Handicappolitikken - indsamling af input fra fagudvalg
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at give input til udvikling af handicappolitikken for Gribskov Kommune.

Handicapudvalget har udformet udkast til handicappolitikken. Økonomiudvalget besluttede at sende udkast til politikken til behandling i alle fagudvalg inden offentlig høring. Opgaven for fagudvalgene er:

 • at kvalitetssikre udkast til politikken ud fra det perspektiv som det enkelte udvalg varetager i udvalgets arbejde
 • at formulere ideer til, hvordan udvalget påtænker at arbejde med den kommende politik inden for udvalgets forretningsområde, og hvilke konkrete tiltag udvalget ser, at der er behov for på det område, når politikken skal realiseres

Et revideret udkast til politikken samt fagudvalgenes ideer til arbejde med den kommende politik sendes i offentlig høring i forår 2016.


Baggrund
Byrådet nedsatte Handicapudvalget som et tværgående temaudvalg efter § 17, stk 4 i Kommunestyrelsesloven. Handicapudvalget fik til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik for Gribskov Kommune. Formålet med at lave en ny politik var at styrke og forny fokus på handicapområdet.

Handicapudvalget refererede til Økonomiudvalget og havde en tværgående, rådgivende og koordinerende funktion i forhold til den stillede opgave. Udvalget blev dannet den 1. september 2015 og fungerede til udgangen af året 2015.

Handicapudvalget afsluttede sit virke med et udkast til en ny handicappolitik og en procesplan for det videre arbejde med politikken. Økonomiudvalget behandlede sagen om handicappolitikken på udvalgsmøde den 25. januar 2016 og besluttede at sende udkast til politikken til behandling i alle fagudvalg inden offentlig høring i forår 2016.


Udkast til politikken
Udkast til politikken blev udformet med afsæt i kommissoriet og med blik for følgende rammer:

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces
 • Politikken skal tage afsæt i FN's Handicapkonvention


Arbejdet med politikudviklingen byggede på input fra mange forskellige aktører. Input blev indsamlet i løbet af oktober og november 2015 ved hjælp af flere forskellige aktiviteter:

 • Studietur til Handicaporganisationernes Hus
 • Dialogmøde med deltagelse af repræsentanter for mennesker med handicap, pårørende til mennesker med handicap, repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet, politikere og fagpersoner
 • Beboer- og brugermøder inden for socialområdet
 • Dialogmøde med unge
 • Facebook-siden "Hverdag med Handicap"
 • Mails fra borgere indsendt i forbindelse med udvalgets aktiviteter
 • Læsning af rapporter og undersøgelser, der behandler problematikker knyttet til gennemførelse af FN's Handicapkonvention
 • Inddragelse af repræsentanter for Handicaprådet som observatører i Handicapudvalgets arbejde - både på udvalgets møder i de øvrige aktiviteter


Udkast til politikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.


Fagudvalgene rolle og opgave
Fagudvalgene spiller en vigtig rolle i at løfte intentionerne i den kommende handicappolitik, så politikken bliver aktiv og levende i praksis.

Kun med fælles indsats på tværs af alle politiske udvalg og alle fagområder kan kommunen nærme sig målet om at skabe forudsætninger for, at alle kommunens borgere kan deltage aktivt i samfundet og har adgang til både uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, til bygninger og udearealer og til kommunikation og information.

Handicapudvalget og Økonomiudvalget lægger derfor vægt på at inddrage alle fagudvalg både i at udvikle og gennemføre den kommende politik.

Kvalitetssikring af udkast til politikken
Handicapolitikken skal give retning for, hvilke rammer og vilkår kommunen skal tilbyde mennesker med handicap - uanset om de er børn, unge eller voksne, eller om deres udfordringer er fysiske, psykiske eller noget tredje.

Når fagudvalgene er bedt om at kvalitetssikre udkast til politikken, så handler det om at sikre, at alle fagområder kan se sig selv og sin egen opgave i den kommende politik og de udvalgte fokuspunkter, som politikken vil sætte særligt fokus på at gennemføre.

Formålet med fokuspunkterne er at sætte retning for kommunens arbejde og prioriteringer.

Meningen er, at mennesker med handicap, der bor eller kommer på besøg, oplever Gribskov som en tilgængelig kommune, hvor alle har adgang til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, alle har adgang til bygninger og udearealer, og alle har adgang til kommunikation og information. At skabe en tilgængelig kommune er en fælles opgave for alle politiske udvalg og alle dele af den kommunale organisation og også for alle borgere og virksomheder i kommunen.

Ideer til arbejdet med den kommende politik
Handicapudvalget og Økonomiudvalget inviterer alle fagudvalgene til at komme med input og ideer til, hvilke konkrete indsatser udvalgene mener kan løfte intentionerne i handicappolitikken på udvalgets område, så politikken bliver aktiv og levende i praksis.

Administrationen samler udvalgenes ideer i et samlet dokument. Dokumentet sendes i høring sammen med udkast til politikken. På den måde får alle fagudvalg mulighed for at modtage både borgernes, brugernes og fagpersonernes tilbagemelding på ideerne.


Efter høring, når politikken bliver vedtaget af Byrådet, vil alle fagudvalg have mulighed for beslutte konkrete tiltag og indsatser som det enkelte udvalg vil prioritere inden for udvalgets område.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af politikken med særlige aktiviteter eller tiltag.


Høring
Offentlig høring i forår 2016. Høringsmateriale vil omfatte udkast til politikken samt et dokument med ideer til, hvordan de enkelte udvalg påtænker at arbejde med den kommende politik.

Bilag
1. BILAG ØU 250116 Handicapudvalgets udkast til handicappolitik for Gribskov Kommune Dokumentnummer 2015/29678 055

Til inspiration
Er man interesseret i at hente inspiration i input fra temamødet, kan man læse notat med input vedhæftet nedenunder. Notatet udgjorde bilag til Handicapudvalgets møde i november.

Bilag 18.11.2015: Input til handicappolitikken (notat med bearbejdede input) Dokumentnummer 2015/29678 028


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at kvalitetssikre udkast til politikken ud fra det perspektiv som det enkelte udvalg varetager i udvalgets arbejde
 2. at formulere ideer til, hvordan udvalget påtænker at arbejde med den kommende politik inden for udvalgets forretningsområdeBeslutning

1. Udvalget havde ingen bemærkninger

2. Udvalget formulerede følgende ideer til det videre arbejde:

At der løbende skal sikres en tæt dialog med virksomhederne om mulighederne for at skabe rummelige arbejdspladser for personer med handicap

At borgere med handicap i forbindelse med vejledning om job- og karriereremuligheder skal have en kvalificeret rådgivning om de støtte - og hjælpemuligheder, der er til rådighed

8. Branchepakke på rengøringsområdet
15.00G00 - 2015/34525

Sagsfremstilling
Formålet med denne dagsorden er, at Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til og sikrer de nødvendige økonomiske dispositioner i.f.t det videre arbejde med et nyt tiltag, der er på vej i samarbejdsfladen mellem Jobcentret og lokale virksomheder - en branchepakke på rengøringsområdet.

Omsætning af beskæftigelsesstrategien
Implementeringen af branchepakken skal ses som et led i beskæftigelsesstrategiens fokus på opkvalificering af ledige borgere til ordinære jobs. Indsatsen giver god mening, da fokus er på en branche, hvor der er hyppige jobåbninger og dermed stor sandsynlighed for, at borgere, der fuldender forløbet, vil kunne starte op i ordinært arbejde efterfølgende. Indsatsen er endvidere virksomhedsrettet i og med store dele af opkvalificeringen foregår direkte på arbejdspladsen.

Hvad er en branchepakke ?
En branchepakke er et samarbejde mellem Jobcentret og en privat virksomhed, hvor en række borgere får mulighed for at få et jobrettet opkvalificeringsforløb af kortere varighed i en branche, hvor der skønnes at være stor sandsynlighed for ordinært arbejde efter endt uddannelsesforløb.

Opbygningen af branchepakkerne kan være forskellig afhængig af behov. En branchepakke kan eksempelvis være følgende;

 1. Introduktionsforløb til forløbet og udvikling / screening af borgerens personlige og faglige kvalifikationer
 2. Kort snusepraktik, hvor borgeren introduceres til fagområdet
 3. Længerevarende praktikforløb hvor borgeren optrænes i grundlæggende kompetencer indenfor området
 4. Længerevarende praktikforløb hvor borgeren optrænes i de tekniske kvalifikationer indenfor branchen eksempelvis via AMU kurser, teori, teknikker m.v.
 5. Efter fuldført branchepakke placering i ordinært job


Målgruppen
Målgruppen for initiativet er jobklare kontanthjælpsmodtagere, integrationsborgere og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er tættest på arbejdsmarkedet.

Pakken kan anvendes både for borgere under og over 30 år.

Målgruppen skønnes på nuværende tidspunkt at være på 70 personer.
Forløbet tænkes etableret som et 13 ugers grundforløb, med en blanding af praktiske rengøringsopgaver og teori om rengøringsmidler- og teknikker m.m.
Det forventes, at hvert hold vil have 10 - 15 deltagere.

Rengøringsbranchepakke på Bymosevej
Administrationen foreslår på baggrund af de forventede effekter af branchepakken at indføre en branchepakke på Bymosevej 4, 3200 Helsinge i stue, 1. og 2. etage.

Rengøring af kantinen foretages i dag af køkkenpersonalet, der er ikke tænkt ændringer hér på baggrund af udbudet. Rengøringen af genoptræningslokalerne er ikke en del af branchepakken og indgår derfor i det samlede udbud. Dette skyldes, at rengøringen af disse lokaler kræver særlige kompetencer.

Et væsentligt element i branchepakken vil være, at Bymosevej 4 skal fungere som "øvebane" for det praktiske rengøringsarbejde. Lokalerne er derfor udtaget af det samlede rengø-ringsudbud, der pt. er under udarbejdelse i Gribskov Kommune, jf. Byrådets behandling af sag om udbud af rengøring og vinduespolering d. 14. dec. 2015 samt Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sag om udbudsbetingelser og kravspecifikationer, som fremlægges parallelt med denne sag.

Forventningen er, at deltagerne i pakken i samarbejde med den private aktør kan stå for den nødvendige daglige rengøring i Jobcentret. Der vil blive lavet retningsliner for deltagernes adgang til kontorer m.v. i Jobcentret, således at de eksempelvis ikke får adgang til personfølsomme oplysninger.

Såfremt, der skulle opstå en situation, hvor branchepakken må indstilles eksempelvis grundet manglende effekt - vil der fortsat kunne blive gjort rent. I det samlede rengøringsudbud er der indbygget en option, således at kommunens leverandør vil være forpligtet til at overtage rengøringen i Jobcentret.

Effekter
Udviklingen af branchepakkeforløbene er bl.a. inspireret af det integrationsprojekt, Gribskov Kommune tidligere har stået bag (Gribskov modellen 44 point = arbejde). Projektet blev gennemført i Gribskov Kommune og senere i en lignende variant i Helsingør Kommune med effekter på over 80 % i ordinært arbejde.

Af nyere erfaringer er der bl.a. erfaring fra Vejle Kommune, hvor brugen af branchepakker giver en hurtigere progression for den enkelte borger i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan ikke gives jobgaranti efter gennemført pakkeforløb. Med baggrund i tidligere erfaringer, arbejdsmarkedets behov og de hyppige jobåbninger i branchen forventes det, at op i mod 50 % af de jobparate deltagere vil få tilbudt ordinært arbejde efter fuldendt uddannelsesforløb. For aktivitetsparate forventes der lavere effekter.

Der laves effektberegning kvartalsvis og ordningens effekt vil blive evalueret løbende - første gang efter afslutning af første hold, der har gennemgået branchepakken.

Det konkrete indhold i branchepakken udarbejdes i samarbejde med den private virksomhed, der skal stå for oplæring, uddannelse og kvalitetssikringen af rengøringen på Bymosevej. På den baggrund kan den samlede økonomiske udgift først gøres op, når indholdet af branchepakken er endelig fastlagt. Det vurderes, at den samlede økonomi vil være inden for en ramme af 500.000 - 750.000 kr på årsbasis.

Forventet opstart
Det forventes, at branchepakke forløbet vil være klar til at træde i kraft d. 1. september 2016 - umiddelbart efter, at den nuværende rengøringskontrakt ophører med udgangen af august. 2016.


Lovgrundlag
Lov om en aktiv Beskæftigelsespolitik § 32.


Økonomi

Det estimeres, at branchepakkeforløbet vil have en årlig udgift i mellem 500.000 - 750.000 kr.

Forløbet finansieres på følgende måde:

 • Overførsel af midler svarende til nuværende udgift for rengøring i Jobcentret fra Ejendomsrammerne til Arbejdsmarkedsudvalgets ramme,
 • Øvrige udgifter til branchepakken og opkvalificering af ledige borgere afholdes indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende ramme


Samlet set medfører branchepakken således ikke en yderligere udgift for Gribskov Kommune.
Hvis branchepakken ophører, vil rengøringsopgaven blive overtaget af den leverandør, som har vundet udbuddet af rengøringsopgaven i Helsingeområdet (Gribskov Syd). Ved ophøret skal midlerne til at udføre rengøringsopgaverne på Bymosevej 4 føres tilbage til ejendomsrammerne.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at:

1. beslutte, at der arbejdes videre med at etablere en branchepakke på rengøringsområdet under forudsætning af, udgifterne til rengøring i Jobcentret overføres fra Ejendomsrammerne til Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.
2. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende følgende budgetomplaceringer fra Ejendomsrammerne til Center for Borgerservice og Beskæftigelse som følger:

For perioden 1.9 2016-31.12 - 2016
For 2017-2020
kr. 81.363
kr. 244.090
Udvalgenes anbefalinger/indstillingerBeslutning

1.Tiltrådt

2. Anbefales, idet Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling om at godkende ovenstående budgetomplaceringer fra Ejendomsrammerne til Center for Borgerservice og Beskæftigelse indarbejdes i dagsordenpunkt med den samlede budgetopfølgning (BO1), som forelægges til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet (sagsnummer 2015/40493).

Udvalget ønsker endvidere at præcisere, at det er kr. 244.090 pr. år, der anbefales overført fra Ejendomsrammen til Center for Borgere og Beskæftigelse i perioden fra 2017 til 2020.
9. Samarbejde med Esrum Klosterfabrik
15.00G00 - 2015/33871

Sagsfremstilling
Formålet med dagsorden er, at Arbejdsmarkedsudvalget beslutter hvorvidt, der kan indgås en aftale med Fonden Esrum Kloster og Møllegård og Gribskov Kommunes Jobcenter om en partnerskabsaftale om ansættelse af borgere med udfordringer i forhold til beskæftigelse.
Sagen forelægges også til Social- og Sundhedsudvalgets orientering på deres møde den 24.2 2016.

Baggrund
Gribskov Kommune har i en årrække haft tæt samarbejde med Fonden Esrum Kloster og Møllegård, herunder den socialøkonomiske virksomhed, Kilden om en række forskellige tilbud til borgere, eksempelvis Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU). Gribskov Kommune har også et tæt samarbejdet med Esrum Kloster i forhold til kulturarrangementer, turisme med mere.
Fonden Esrum Kloster og Møllegård påtænker at udvide deres aktiviteter gennem etablering af en lokal socialøkonomisk fødevarevirksomhed "Esrum Klosterfabrik", som skal producere fødevarer, eks. marmelader, med udgangspunkt i anvendelse af egne og lokale råvarer, under label "Esrum Kloster". Klosterfabrikken skal drives socialøkonomisk med sigte på at kunne tilbyde beskæftigelse til personer på kanten af arbejdsmarkedet, samtidig med at Klosterfabrikkens produkter skal kunne profilere Esrum Kloster. På denne måde falder en partnerskabsmodel godt sammen med Gribskov Kommunes ønske om: at støtte samarbejdet med lokale virksomheder, anvendelsen af lokale fødevarer, styrkelse af fokus på social ansvarlighed, samt beskæftigelsesstrategiens virksomhedsrettede fokus..

Aftalen
I den forbindelse er Fonden Esrum Kloster og Møllegård og Gribskov Kommune i dialog om etablering af en partnerskabsaftale om ansættelse af borgere med varig nedsat arbejdsevne i Klosterfabrikken på linie med øvrige aftaler med virksomheder om at fungere som virksomhedscentre med henblik på at skabe praktikpladser, job på særlige vilkår, eller ordinære jobs. Aftalen er derfor ikke underlagt krav om udbud.
Rammerne for den strategiske partnerskabsaftale er under udarbejdelse og vil omfatte:

 • Potentialet - herunder at samarbejdet med Klosterfabrikken understøtter Gribskov Kommunes beskæftigelsesstrategi og en fælles strategisk dagsorden om vækst i lokalområdet.
 • Overordnet formål - bl.a. skabe en smidig og effektiv struktur mellen Jobcenter og Klosterfabrikken omkring rekruttering af medarbejdere
 • Gensidige forpligtelser - herunder gensidige ønsker og krav til de pædagogiske og beskæftigelsesmæssige rammer.
 • Formelle rammer - aftalens længde - som udgangspunkt arbejdes på en langvarig samarbejdsrelation med indlagte evalueringer af effekt mm. og med fleksibilitet til at udvide aftalen til på sigt at omfatte andre målgrupper og forløb end ansættelse af fleksjobbere.
 • Økonomiske rammer og effekt. På nuværende tidspunkt er den økonomiske ramme ikke forhandlet på plads - men for Gribskov Kommunes vedkommende vil forudsætningen være, at udgifterne til aftalen kan holdes indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Aftalen vil betyde, at Gribskov Kommune i første omgang vil kunne spare udgifter til ledighedsydelse til fleksjobbere, men samtidig må påregnes udgifter til evt. mentorstøtte m.m.
 • Effekten forventes at blive, at en række borgere får mere permanent beskæftigelse og Gribskov Kommune opnår besparelser på forsørgelsesudgifterne til ledige borgere.
 • Det forventes, at det i første omgang er en aftale, der sigter mod ansættelse af borgere i fleksjob. Borgerne rekrutteres via Jobcenteret. Samarbejdet kan udvides i takt med, at der opnås flere erfaringer med det nye samarbejde, og i takt med Klosterfabrikkens vækst.


Målgrupper/omfang
Det endelige antal job, der kan komme på tale, er endnu ikke fastlagt. Et skøn er, at der i første omgang kan blive tale om 1 til 2 fuldtidsstillinger svarende til mellem 4 og 8 jobs til fleksjobbere, med en ugentlig arbejdstid på omkring 9 timer.

En stor del af grundlaget for produktionsstart i Klosterfabrikken er nu faldet på plads, og bestyrelsen for Fonden Esrum Kloster og Møllegård ser positivt på samarbejdsmulighederne med Gribskov Kommune. Der er dog fortsat nogle praktiske udfordringer, der skal håndteres inden produktionsstart, eksempelvis valg af produktions lokalitet. Derfor kan endelig startdato ikke fastlægges på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70

Økonomi
Aftalen skal etableres indenfor Arbejdsmarkedsudvalget ramme

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at beslutte at administrationen arbejder videre med at indgå en partnerskabsaftale med Fonden Esrum Kloster og Møllegård om samarbejde med Klosterfabrikken inden for de skitserede rammer.

Beslutning
1. Tiltrådt

Efterretningssager

10. Tilsynsrapport Kilden
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Kilden. Tillige orienteres om status på Gribskov Kommunes strategiske partnerskabsaftale med Kilden.

Baggrund
Kilden er et selvejende tilbud etableret som socialøkonomisk virksomhed.

Ifølge den strategiske partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Kilden fører kommunen et generelt tilsyn med den overordnede pædagogik, faglighed og resultater på Kilden og der udarbejdes én gang årligt en tilsynsrapport.

Det bemærkes, at Kildens aktiviteter ikke er underlagt lov om socialtilsyn.

Tilsynsbesøget
Det anmeldte tilsynsbesøg er gennemført af BDO for Gribskov Kommune. Tilsynsbesøget fandt sted den 28. september 2015. Tilsynsrapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og tilbuddenes ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter, som fremlægges nedenfor til orientering.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1, Uddannelse og beskæftigelse, gives scoren 4. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad sørger for, at borgerne modtager et uddannelsestilbud der gør, at borgerne udnytter deres fulde potentiale. Tilbuddet arbejder med dette via individuelle tilrettelagte forløb, hvor borgeren i høj grad inddrages i valg af forløb og målsætning. Tilsynet finder, at borgerne ved de har mål, men at borgere i beskyttet beskæftigelse ikke altid kan genkalde dem.

Selvstændighed og relationer
Tema 2, Selvstændighed og relationer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad sørger for at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer dette i kraft af, at alle borgere har opsat mål for selvstændighed og relationer, og at borgerne beskriver venskaber, som personalet understøtter. Dernæst opfordres borgerne til selvstændighed, i den udstrækning det kan lade sig gøre på et individuelt plan.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3, Målgruppe, metode og resultater, gives scoren 4. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til det rette niveau for mål, metoder og resultater. Denne vurdering sker på baggrund af de klare målgruppebeskrivelser, de udvalgte metoder og tilgange samt den systematiske dokumentation af resultater, som viser en høj trivsel og progression.

Organisation og ledelse
Tema 4, Organisation og ledelse, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til at der er en ansvarlig og kompetent ledelse, hvilket blandt andet viser sig ved, at tilbuddet har fordoblet sin kapacitet på to år. Både borgere og personale trives og har en god arbejdsdag. Ledelsen udviser engagement og visionær tilgang til Kilden. Ydermere vurderes det, at tilbuddets drift varetages systematisk, kompetent og målrettet.

Kompetencer
Tema 5, Kompetencer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til det rette kompetenceniveau for medarbejderne, hvilket ses ved borgernes trivsel og er i progression. Videre vurderes det, at personalet har mulighed for efter- og videreuddannelse efter behov.

Økonomi
Tema 6, Økonomi, her vurderes tilbuddets økonomi at være bæredygtig og at tilbuddets økonomi giver mulighed for fornøden kvalitet ift. tilbuddets målgrupper.

Fysiske rammer
Tema 7, Fysiske rammer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fysiske rammer der understøtter borgernes behov, idet Kilden har formået, at benytte de smukke omgivelser til meningsfyldte arbejdsopgaver for borgerne, samtidig med der udvises respekt og ydmyghed for historien.

Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
Kilden

1. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske indsats gør, at der forekommer ganske få magt- anvendelser på Kilden. Dog anerkender tilsynet den kommende udarbejdelse af en magt- anvendelsesprocedure, som tilsynet anbefaler drøftes minimum en gang årligt i personalegruppen.

2. Tilsynet vurderer, at praksis på Kilden, i relation til de borgere, som er i Beskyttet Beskæftigelse, kan løftes yderligere ved at inddrage borgerne mere i målbeskrivelserne, herunder med hensyn til, hvad den enkelte borger har af ønsker og mål for forløbet.
1. Kilden har udarbejdet en procedure for magtanvendelse som pt. drøftes i personalegruppen. Det forventes at den detaljerede plan er implementeret inden udgangen af marts 2016.

2. Kilden tilbyder deres medarbejdere i beskyttet beskæftigelse mindst en ”MUS samtale” årligt – jf. Kildens drejebog for målgruppen. Her gennemgår de medarbejderen trivsel, mål og ønsker for indhold og arbejdsopgaver. Det er fast pædagogisk procedure også i hverdagen at have en tæt og løbende dialog om bl.a. fokuspunkter, som indarbejdes i en daglig protokol.
I Kildens opdaterede drejebog for målgruppen er der ligeledes udarbejdet procedure for hvordan der sikres progression og størst mulig trivsel på Kilden for den enkelte medarbejder.
Kildens medarbejdere i beskyttet beskæftigelse er ofte borgere med udviklingshæmning, autismespekter- forstyrrelser o.l. så de kan have svært ved at huske egne mål – hvorfor det ikke altid er muligt nøjagtigt at følge proceduren.


Tilsynsrapporten forelægges på Handicaprådets møde den 30. marts 2016.


Status på den strategiske partnerskabsaftale med Kilden
Der har i perioden siden Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte aftalen i september 2012 været et godt og konstruktivt samarbejde med Kilden. Der afholdes årligt 4 driftsmøder og 2 strategimøder, hvor der gøres status på samarbejdet og samtidig drøftes behov for udvikling af nye tilbud. Det beskæftigelsesrettede projekt KLAR, der retteer sig mod unge under 30 år som har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse, er således udviklet i partnerskabet.

Ifølge partnerskabsaftalen mellem Gribskov Kommune og Kilden er der målsat følgende køb af helårspladser:

 • STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse): 10 pladser
 • Beskyttet beskæftigelse: 9 pladser
 • Vejledning og opkvantificering efter beskæftigelseslovgivningen: 2 pladser.


Det faktiske aktivitetsniveau i perioden 2013-2015 fremgår af tabellen nedenfor. Oversigten viser, at aktivitetsniveauet har været stigende i perioden og at det målsatte niveau har været mere end opfyldet de seneste to år.

Lovgrundlag

LBK nr 1284 af 17/11/2015 om social service § 103

LBK nr 807 af 01/07/2015 om aktiv beskæftigelsesindsats § 32

LBK nr 783 af 15/06/2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bilag

SSU 24.02.2016: Tilsynsrapport Kilden 2015 (2014/38360 043)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at:

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn og status på samarbejsaftalen til efterretning

Beslutning
1. Tiltrådt
11. Midtvejsevaluering af samarbejdsprojekt mellem Gribskov Kommune og Kilden - projekt KLAR
15.00G00 - 2015/33871

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er, at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om resultaterne af midtvejsevalueringen af projekt KLAR - som har til formål at sikre uddannelse til unge u. 30 år, der har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse.

Projekt Klar er et 2 årigt udviklingsprojekt, som gennemføres af Kilden på Esrum Møllegård og Gribskov Kommune. Projektet startede i november 2014 - og der foreligger nu en midtvejsevaluering, som er udarbejdet i fællesskab mellem Kilden og Gribskov Kommune.

Projektet søger at løse 3 komplekse problemstillinger i forhold til målgruppen:

1. Få de unge til at vælge en uddannelse, de kan gennemføre
2. Lære de unge hvordan man agerer på en arbejdsplads
3. Sikre at lokale virksomheder vil tilbyde målgruppen praktikmuligheder og jobs.

Projektets intervention består i at give de unge en række personlige, sociale og faglige udfordringer ved at de deltager i et 13 ugers projektforløb (som kan forlænges) med udgangspunkt i Esrum Møllegård. Opholdet består af en række undervisningsaktiviteter, praktik i lokale butikker og virksomheder - eksempelvis etablering af pop-up genbrugsbutik i Smidstrup.

Effekten af indsatsen skal være, at de unge:

 • Er i uddannelse,
 • i job/ praktik eller
 • i ressourceforløb
 • og er præcist afklaret ved afslutning af forløbet.

Evalueringen viser overordet følgende resultater:

 • Der har siden begyndelse af projektet været tilmeldt 24 personer til KLAR. Heraf har 13 afsluttet deres forløb, 8 er i forløb, og 3 kom ikke i gang, selvom de var tilmeldt
 • De deltagende unge har sammensatte og komplekse problemer
 • Længden af forløbene har genemsnitlig været på 26 uger


Projektets succeskriterier er foreløbig i væsentlig omfang opfyldt. Dette fremgår af nedenstående tabel.

Projektets succeskriterier Foreløbig målopfyldelse
50% af deltagerne tilmelder sig en uddannelse efter deltagelse Målet er nået - 9 ud af 13, der foreløbigt har gennemført forløbet er i, eller forventes, at
påbegynde en uddannelse - mange af dem vil dog fortsat vil kunne have brug for støtte for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb
At deltagerne beskriver sig selv som betydeligt mere afklarede og motiverede end ved forløbets start Der er udarbejdet handleplaner for deltagerne - hvor ønsker og fremtidsveje er beskrevet.
At medarbejderne i GK oplever, at de med beskrivelserne fra Kilden har et fagligt grundlag til at vurdere de unges ressourcer og arbejdsevne Det er sagsbehandlernes vurdering, at afslutningsrapporterne indeholder nuancerede og generelt brugbare beskrivelser af de unges situation og muligheder.
At virksomhederne, der modtager deltagerne i job og praktik, oplever dem som velforberedte i forhold til basale krav til at være på en arbejdsplads Virksomhederne udtrykker tilfredshed med de unge. Virksomhederne oplever at få sat fokus

på deres sociale ansvar og har en god kommunikation med faglærerne fra KLAR.
10-20 virksomheder deltager i netværket omkring projekt KLAR i løbet af 2 år og tilbyder job- og praktikpladser På nuværende tidspunkt er der etableret samarbejde med 28 virksomheder. Samarbejdet anbefales systematiseret mere end tilfældet er.
Virksomhederne skal opleve samarbejdet som smidig og effektivt. Evalueringsskemaer fra virksomhederne viser, at der tilfredshed med samarbejdet - det opleves smidigt effektivt.


Konklusionen på evalueringen er følgende:

 • Projektet ser ud til at nå sine mål
 • Projektet leverer bedre end forventet på uddannelsesmålsætningen
 • Der er et godt samarbejde med de lokale virksomheder
 • Det er vanskeligt, at dokumentere alle elementer i progressionen, som de unge oplever.


På den baggrund fortsættes projektet.


Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 32

Bilag
Bilag ARB 24.0216 Midtvejsevaluering projekt KLAR 13 01 16 (dok.nr 2015/33871 006)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
1. Tiltrådt
12. Orientering om model til økonomistyring af flygtningeområdet
00.30Ø00 - 2016/03378

Sagsfremstilling

Introduktion
Arbejdsmarkedsudvalget får en orientering om en model til økonomistyring af flygtningeområdet. Orienteringen danner baggrund for udvalgets behandling af nogle af budgetændringerne, som udvalget behandler i forbindelse med sagen om budgetopfølgning 1 (BO 1) på samme dagsorden.

Modellen er udarbejdet af administrationen i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 24/8-2015 og forventes godkendt af Økonomiudvalget den 7/3-2016.

Baggrund

Stigende antal flygtninge
Udlændingestyrelsen fastlægger årligt det såkaldte landstal for, hvor mange flygtninge Danmark modtager i et givent kvoteår. På baggrund af dette landstal visiterer Udlændingestyrelsen en kvote til hver region som efterfølgende fordeler flygtningene mellem regionens kommuner.
Gribskov kommunes flygtningekvote er steget markant fra 33 personer i 2012 til 118 personer i 2015. Derudover har der især i 2014 og 2015 været et stigende antal familiesammenføringer grundet forkortet sagsbehandlingstid som følge af situationen i Syrien.

Det oprindelige landstal for 2016 var sat til 12.000 flygtninge, hvoraf Gribskovs andel var på 95 flygtninge. Landstallet blev i december 2015 opskrevet til 17.000. Hvis fordelingen forbliver uændret betyder det, at Gribskov skal modtage 135 kvoteflygtninge i 2016. Dertil kommer antallet af familiesammenførte, som i 2015 var på 107.

Pulje under ØU grundet usikkerhed om fremtidigt flygtningeniveau
Landstallet kan blive justeret løbende afhængig af den samlede flygtningesituation, og antallet af familiesammenføringer varierer med skiftende lovgivning. Der er derfor stor usikkerhed om udgiftsniveauet i kommunerne, hvilket besværliggør budgetlægningen.
I budget 2016 besluttede Byrådet i Gribskov kommune derfor at placere en pulje under Økonomiudvalget på 30,0 mio. kr. til dækning af flygtningeudgifterne i 2016. De 30,0 mio. kr. er afsat til at kunne dække udgifter i 2016 på flygtninge, der er ankommet til Gribskov kommune i perioden 1/1-2015 og frem.

Det blev besluttet politisk på Byrådets møde den 31/1-2015, at modellen skulle have fokus på perioden efter 1/1-2015, da det er fra dette tidspunkt, kommunen har oplevet et væsentligt pres på budgetterne indenfor dette område.

Hvis der på nogle fagområder opstår merudgifter i 2016, der vedrører flygtninge, som er ankommet før 1/1-2015, kan det altså ikke umiddelbart håndteres indenfor de afsatte 30,0 mio. kr.


Gennemgang af modellen

Udgiftsområder i modellen
I dette afsnit følger en kort oversigt over de udgiftsområder, der indgår i modellen og som de respektive områder modtager kompensation for fra puljen.
Der er i modellen på de forskellige udgiftsområder indarbejdet incitamenter, der sikrer god økonomisk styring.

Børneudvalget

 • Modtageklasser
 • Meromkostninger i daginstitutioner
 • Økonomisk friplads
 • Sprogstimulering
 • Sundhedspleje
 • Tandpleje


Social- og Sundhedsudvalget

 • Integrationsydelse
 • Hjælp i særlige tilfælde
 • Velkomstpakker
 • Midlertidig boligplacering
 • Sundhedsscreening
 • Transport


Teknisk udvalg

 • Kørsel af flygtningebørn


Økonomiudvalget

 • Flygtningeboliger
 • Flygtningeboligkoordinator


Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsområdet er på nuværende tidspunkt ikke indeholdt i modellen. Det skyldes at arbejdsmarkedsområdet i udgangspunktet var vurderet til at balancere økonomisk, idet der ligger en række flygtningerelaterede indtægter på udvalgets område. Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på nogle udgiftsområder som potentielt vil kunne udfordre antagelsen om økonomisk balance. Administrationen vil derfor i den kommende tid estimere de nye udgiftsområder og medtage dem i modellen.

Modellens grundlag og mekanismer

Hvilke flygtninge indgår i modellen?
Modellen for fordeling af de 30,0 mio. kr. retter sig mod de flygtninge, der er kommet til Gribskov kommune fra den 1/1 2015 og frem. Beregningen af udbetalinger fra puljen til de respektive udvalg er baseret på nettotilgangen af flygtning.
Nettotilgangen er forskellen mellem nytilkomne flygtninge, og de flygtninge der ikke længere er omfattet af integrationsperioden på 3 år.

Hvordan beregnes udbetalinger fra puljen?
Som det fremgår ovenfor ligger udgiftsområderne i modellen indenfor forskellige aldersgrupper. Derfor indgår der også en beregning af alder i opgørelsen af nettotilgang. Udbetalingen fra puljen beregnes ud fra enhedsomkostningerne på de forskellige udgiftsområder og nettotilgangen af flygtninge indenfor det respektive udgiftsområde.

På nogle udgiftsområder har administrationen beregnet en enhedsomkostning pr. måned og på andre udgiftsområder er der beregnet en engangsomkostning. Engangsomkostningen anvendes på udgiftsområder, hvor udgiften afholdes i forbindelse med selve modtagelsen. På udgiftsområder hvorpå der anvendes engangsudbetalinger benyttes alene tilgangen af flygtninge og ikke nettotilgangen.

I forbindelse med beregning af udbetaling fra puljen modregnes der for allerede tildelte bevillinger, eksempelvis standardbevilling pr. skolebarn.

Modellen justeres løbende
Administrationen arbejder løbende på at justere og forbedre modellen efterhånden som der opbygges kendskab til området og evt nye behov opstår.
Enhedsomkostningerne i modellen er beregnet med udgangspunkt i den viden der forelå ultimo 2015. Administrationen lægger op til at de forskellige enhedsomkostninger genberegnes årligt, så de afspejler de faktiske omkostningsniveauer.
Endvidere kan der løbende opstå nye udgiftsområder, som skal indgå i modellen, når de er blevet afdækket.

Udbetalinger ved BO1
Her får Arbejdsmarkedsudvalget en gennemgang af de budgetændringer, som knytter sig til flygtningeområdet og som er forelagt til beslutning i sagen om budgetopfølgning 1.

De foreslåede udbetalinger fra flygtningepuljen ved BO1 vedrører flygtninge ankommet i 2015, enten på flygtningekvoten eller ved familiesammenføring. Det bemærkes, at det udelukkende er de udgiftsmæssige konsekvenser i 2016, der søges dækning for. Merudgifterne i 2015 ved flygtninge ankommet i 2015 blev håndteret ved BO4 i 2015.
Gribskov Kommune modtog i alt 201 flygtninge i 2015.

I skemaet nedenfor fremgår et samlet billede af de udbetalinger, der er foreslået ved BO1:

Udvalg Udgiftsområde
Beløb i kr.
Nettotilgang
BØR Modtageklasser, 6-15
3.035.918
55
BØR Daginstitutioner 0 årige
0
0
BØR Daginstitutioner 1 og 2 årige
285.516
7
BØR Daginstitutioner 3-5 årige
397.860
19
BØR Økonomisk friplads 0 årige
0
0
BØR Økonomisk friplads 1 og 2 årige
976.032
8
BØR Økonomisk friplads 3-5 årige
1.260.000
20
BØR Sprogstimulering, 0-5 årige
299.208
26
BØR Sundhedspleje, 0 og 1 årige
12.060
1
SSU Kontanthjælp/integrationsydelse
6.097.356
93
SSU Hjælp i særlige tilfælde
544.608
93
ØU Flygtningeboliger
2.683.560
190
ØU Flygtningeboligkoordinator
428.000
-
TEK Kørsel af flygtningebørn
564.000
-
I alt
16.584.118

Forskelle i nettotilgang på udgiftsområder med samme aldersgruppe skyldes forskel i forudsætninger. Helt konkret ved, at der er forskel i den anvendte periode ved beregning af afgang.

Ved de kommende budgetopfølgninger vil modellen udbetale på baggrund af nettotilgangen i 2016 i de måneder, der når at kunne indgå i de respektive budgetopfølgninger.
Udbetalingerne vil falde jo længere hen på året man kommer, idet den økonomiske effekt på 2016 aftager gradvist. Derudover vil afgangen i 2016 være større end den var i 2015. Det forventes det til trods, at hele puljen på 30 mio. kr. bliver anvendt i 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt
13. Orientering om ansættelse af specialiseret unge virksomhedskonsulent
15.00A00 - 2015/05007

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget, som opfølgning på udvalgets beslutning på møde den 6. maj 2015, sag nr. 28 om at afsætte 0,5 mio. kr til en specialiseret unge virksomhedskonsulent.

Formålet er, at virksomhedskonsulenten skal arbejde med etablering af ordinære jobs til de unge, der har en kompetencegivende uddannelse og endvidere etablere lærepladser og målrettede uddannelsespraktikker.

Siden udvalgets beslutning har administrationen arbejdet på en vurdering af hvorvidt konsulenten skulle ansættes internt i Jobcenteret eller i et samarbejde med erhvervscenteret. Samtidig har der været sat fokus på jobindholdet og rekrutteringsprocessen.

Jobcenteret har besluttet, at indgå et samarbejde med Erhvervscenter Gribskov omkring unge virksomhedskonsulenten pr. 1. februar 2016. Baggrunden for dette er et ønske om at udvikle et tættere samarbejde med erhvervscenteret, og endvidere afprøvning af hvorvidt erhvervscenteret vil kunne være med til at udvide Jobcenterets kontaktflader til kommunens virksomheder, så de unge kan profitere af dette.

Samarbejdets varighed er 1 år, hvorefter resultaterne skal evalueres, herunder også hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at have en virksomhedskonsulent placeret udenfor Jobcenteret.

Med fokus på at sikre tættere kontakt til virksomheder for at finde job og uddannelsesmuligheder for de unge understøtter dette tiltag, dels beskæftigelsesplanens fokus på at flere unge skal have uddannelse og dels kommunens beskæftigelsesstrategi gennem et fokus på virksomhedsorienterede tiltag.


Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1482 af 23/12, 2014

Økonomi
Der er afsat 0,5 mio kr. årligt i årene 2016 og 2017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
1. Tiltrådt.
14. Årsplan for politiske udvalg - juli - december 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget får plan for de politiske møder i perioden juli - december 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 1. februar 2016.

Mødeplan for perioden juli - december er vedhæftet som bilag 1. Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i efteråret 2016 lagt 4 forløb fra fagudvalg til Byrådet - mod 5 forløb i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt.
 • Der er indarbejdet en dato for budgetseminaret i august.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen. Dette fordi temaudvalgenes virke er bygget op omkring forskellige aktiviteter og deres møder har ikke samme faste kadence. Mødeplanen giver muligheden for at Vækst- og Skoleudvalget fortsætter med at holde udvalgsmøder dagen efter Byrådets møder. Forebyggelsesudvalget skal have tid til at planlægge og beslutte sin mødeplan for efteråret og vinter 2016.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Bilag
Bilag 1: ØU 25.01.16 Udkast til mødeplan juli - december 2016 Dokumentnummer 2014/32692 017


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
1. Tiltrådt, i det udvalget ønsker at flytte møde 23.11 2016 kl. 7.00 til 24.11 2016 kl. 17.00Mødet startet:
07:05 AM

Mødet hævet:
08:40 AM