Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 13-01-2016

Onsdag den 13-01-2016 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Beskæftigelsesplan 2016
2 Dialogmøde med de faglige organisationer 2016


Efterretningssager
3 Analyse af kontanthjælpsområdet. Borgere over 30 år
4 Fælles rekrutteringsservice i Nordsjælland
5 Nøgletal fra arbejdsmarkedet fra Regionalt Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden
(RAR)

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller, Trine Egetved-Sørensen. Michael Hemming Nielsen forlod mødet kl. 8.30


Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller
Trine Mette Egetved-Sørensen
Michael Hemming Nielsen


Meddelelser:Åbne

1. Beskæftigelsesplan 2016
15.00G00 - 2015/26177

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger Beskæftigelsesplan 2016 med henblik på, at Arbejdsmarkeds- udvalget behandler og beslutter strategi for indsatsen på beskæftigelsesområdet i 2016.

Baggrund for beskæftigelsesplanen
Det er et lovkrav, at Gribskov Kommune skal udarbejde en samlet beskæftigelsesplan for det kommende år. Efter endt behandling i Arbejdsmarkedsudvalget skal sagen behandles i Byrådet d. 1. februar.

Beskæftigelsesplan 2016 er udarbejdet i tæt sammenhæng med Beskæftigelsesstrategi 2016 - 2018. De to dokumenter er de centrale strategiske dokumenter for beskæftigelses- indsatsen i Gribskov Kommune, og giver et samlet svar på det kommende års indsats på området. Beskæftigelsesplan 2016 fastsætter samtidig strategi for indsatsen i forhold til ministerens 4 nationalt udmeldte mål for 2016.

Ministermål 2016
Beskæftigelsesministeren har for 2016 udmeldt følgende fire mål, som er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2016:

 1. Flere unge skal have en uddannelse.
 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats.
 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.


Indhold i beskæftigelsesplan 2015
I Beskæftigelsesplan 2016 fungerer bl.a. indsatsprincipper som et redskab for ledelsen og for det enkelte team; som man kan planlægge ud fra. Planen beskriver på et strategisk plan de indsatser og projekter, der skal anvendes for de enkelte målgrupper, det virksomhedsrettede arbejde, ny lovgivning og f.eks. synergien i forhold til unge-indsatsen generelt.

Beskæftigelsesplan 2016 indeholder følgende fokusområder:

 • Beskæftigelsesministerens mål for 2016
 • De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
 • Strategi og mål for den borgerrettede indsats
 • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats
 • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune: erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, demografi m.v.


Orientering til RAR
Efter vedtagelse i Byrådet sendes beskæftigelsesplanen til orientering til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

RAR skal bl.a. medvirke til større koordinering og samarbejde på tværs af kommuner, og derfor er rådene interesseret i at kende indholdet i beskæftigelsesplanen.
Rådene kan rette henvendelse til kommunerne med bemærkninger til planen – hvorefter kommunen kan vurdere, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til justeringer. Kommunen vil søge at være imødekommende ved eventuelle tilbagemeldinger fra RAR.

Beskæftigelsesministerens mål for 2016
Det er hensigten, at alle resultatmål er både ambitiøse samt realistisk opnåelige og i fornødent omfang afstemt med budgetforudsætningerne for 2016.

Administrationen foreslår følgende resultatmål for områderne:

1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse.
– ”Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en uddannelse”.

Resultatmål
Antallet af unge på uddannelseshjælp under 30 år skal begrænses til 190 personer i december 2016, svarende til et fald på 10 pct. fra oktober 2015 til december 2016


2. Mål: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats.
- ”Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge”.

Resultatmål
Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer som gennemsnit for 2016, svarende til et fald på 11 pct. fra 2015 til 2016.

Antallet af sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb over 22 uger må som gennemsnit ikke udgøre mere end 225 sager i 2016 svarende til et fald på 10 pct i forhold til 2015 .

Flygtninge – CBB hjemtager en højere andel af de refusions- og resultattilskud som kommunen er berettiget til i 2016.


3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes.
- ”Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse”.

Resultatmål
Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 134 personer (antal personer) i december 2016, svarende til et fald på 5 pct. fra okt. 2015 til dec. 2016.


4: Mål: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes
- ”Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering”

Resultatmål
Prioritering af fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen. Der er i 2016 i gennemsnit 77 sygedagpengemodtagere i delvist arbejde. Der var gennemsnitligt 64 sdp-modtagere i delvist arbejde i 2015. Stigning på 20 pct.

Etablering af fleksjob. Der ansættes i 2016 i alt 121 borgere i fleksjob. Dette svarende til status quo ved antal borgere ansat i fleksjob i 2015.

Note: I Gribskov Kommunes interne Servicevirksomhed, blev ansat relativt mange borgere i fleksjob i 2015. Administrationen vurderer, det derfor som ambitiøst at fastholde dette niveau i 2016.Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: ARB 13-01-16 Gribskov Kommune, Beskæftigelsesplan 2016 Dok. Nr. 2015/26177 008
Bilag 2:ARB 13-01-16 Ministermål. De beskæftigelsespolitiske mål for 2016 Dok. Nr. 2015/26177 009

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. Godkende Beskæftigelsesplan 2016Beslutning

Anbefales med den tilføjelse at målingerne i sig selv skal understøtte arbejde med ministermålene og med en redaktionel ændring i teksten, så rækkefølgen under Resultatmål 2 ændres; hvorefter målsætning vedr. antal af sygedagpengeforløb forekommer før målsætning vedr. tilgangen af personer til førtidspension.

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen, Lone Birgit Halskov Møller

2. Dialogmøde med de faglige organisationer 2016
15.21A00 - 2015/30770

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af de Lokale Beskæftigelses Råd i 2014, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at opretholde dialogen mellem Arbejdsmarkedsudvalget og de faglige organisationen gennem afholdelse af dialogmøder. Seneste dialogmøde blev afholdt i oktober 2015. Her udtrykte de faglige organisationer ønske om, at dialogmøderne fortsætter.

Det foreslås derfor, at der i 2016 afholdes to dialogmøder med de faglige organisationer.
Administrationen har efter aftale med Arbejdsmarkedsudvalgets formand og næstformand valgt nedenstående datoer for dialogmøder i 2016:

12. april og 11. oktober ml. kl. 16.30 og 18.00.

Emnerne på dialogmøderne har typisk været aktuelle arbejdsmarkedsreformer og drøftelse af beskæftigelsespolitiske strategier. Det kan overvejes, at tematisere dialogen og inddrage eksterne oplægsholdere, som kan uddybe aktuelle og relevante emner af beskæftigelsespolitisk karakter.
Et tema kunne eks. være: Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder, de faglige organisationer og jobcentret udvikles til fordel for den ledige ?.
Administrationen lægger op til at udvalget drøfter, hvilke temaer der kan være relevante at tage op på dialogmøderne.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK 1564 af 23/12 2014.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:
1. at beslutte afholdelse af to dialogmøder ml. Arbejdsmarkedsudvalget og de faglige organisationer i 2016
2. at drøfte mulige temaer, der kan tages op på dialogmøderne med de faglige organisationer

Beslutning

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt, i det følgende temaer foreslås til drøftelse på dialogmøderne: "Unge" - hvordan får i flere i uddannelse og job?, "Langtidsledigheden", hvordan kan vi nedbringe den ?

Fraværende:

Trine Egetved-Sørensen
Lone Birgit Halskov Møller

Efterretningssager

3. Analyse af kontanthjælpsområdet. Borgere over 30 år
15.20G00 - 2015/04272

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at orientere om resultaterne af en analyse af kontanthjælpsområdet for borgere over 30 år. Rapporten er udarbejdet af Mploy i 2015.

Baggrund og formål
Gribskov Kommune har gennem en årrække haft en større andel af kontanthjælpsmodtagere over 30 år, end gennemsnittet for Østdanmark og klyngen af sammenligningskommuner.

Gribskov Kommune har på den baggrund fået gennemført en større analyse af kontanthjælpsområdet i 2015. Formålet med analysen har været følgende:

 1. at belyse og forklare udviklingen omkring kommunens kontanthjælpsmodtagere
 2. at give anbefalinger til den fremtidige indsats
 3. at pege på besparelsespotentialer på området og anvise veje til at realisere disse

Analysen er afsluttet i december 2015. Administrationen vil på mødet gennemgå Mploys væsentligste konklusioner og anbefalinger.

Rapporten har følgende overordnede konklusioner og anbefalinger:
Hovedkonklusioner

 • Overordnet er der meget i indsatsen, der fungerer godt – men der er også en række forslag til forbedringspotentialer i indsatsen
 • Kommunen får mange jobparate i ordinær beskæftigelse, når der sammenlignes med andre kommuner.
 • Kommunen får lidt færre aktivitetsparate i ordinær beskæftigelse eller uddannelse
 • Analysen viser, at der er en aktiv linje overfor målgruppen med en mere intensiv og virksomhedsrettet indsats end hos sammenlignelige kommuner og Østdanmark.
 • Virksomhederne oplever generelt et tæt samarbejde med jobcentret, og en god tilgængelighed.


6 profiltyper i målgruppen

 • De kontanthjælpsmodtagere der er afdækket i analysen kan inddeles i 6 profiltyper, som har forskellige barrierer, indsatsbehov og afstand til arbejdsmarkedet.
 • Det anbefales, at arbejde videre med disse profil- og indsatsgrupper for at sikre en fortsat målrettet og differentieret indsats.
 • Opdelingen giver mulighed for at målrette indsatsen i 6 hovedspor; herunder afklare hvornår hvilke indsatser skal kobles på den enkelte profiltype


De vigtigste signaler om det tværgående samarbejde vedr. aktivitetsparate

 • Aktørkredsen ser et behov for at styrke fælles mål, relationer og kendskab samt et behov for fælles værktøjer
 • Behov for at genopfriske ”fælles borger”


Besparelsespotentiale

 • Gribskov Kommune har relativt høje udgifter til kontanthjælp
 • Kontanthjælpsudgifterne er 23 pct. højere end i Østdanmark.
 • Mploy´s vurdering er, at kommunen under givne forudsætninger kan spare et millionbeløb årligt på beskæftigelsesindsatsen på kontanthjælpsområdet.
 • Dette kan ske gennem implementering af anbefalinger gennem en flerårig periode
 • Analysen peger på fire overordnede potentialer for reducerede udgifter:
  1. Potentiale for højere afgangsrater på kontanthjælpsområdet
  2. Potentiale for målretning af indsatsen
  3. Potentiale for at reducere udgifter til beskæftigelsesindsatsen
  4. Potentialer for at reducere udgifter til indsatsen på tværs af fagområder


Det vurderes, at kommunen under givne forudsætninger, og såfremt alle igangsatte initiativer giver den forudsatte effekt kan spare 6,7 mio. kr. Det vil fordre en langsigtet indsats.

Det er Mploys vurdering, at højere afgangsrater for jobparate kan reducere udgifterne med 2,6 mio. kr. netto. Dette sker ved en reduktion på 24 helårspersoner. Mploy medgiver dog, at udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet ikke kan opgøres præcis.

Af analysen fremgår de omkostninger kommunen har på forskellige profiltyper på tværs af arbejdsmarkeds- , sundheds- og socialområdet. Det har ikke været muligt, at sætte konkret beløb på besparelsespotentialerne på tværs af fagområderne, men det fremgår, at de dyreste sager driver en meget stor del af omkostningerne. Af samme årsag overvejer administrationen, en tværfaglig gennemgang af de 50 dyreste sager.

På baggrund af rapportens anbefalinger vil administrationen i 2016 udvikle en ny strategi for indsatsen i overensstemmelse med rapportens anbefalinger og Beskæftigelsesstrategien.


Lovgrundlag
Lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1482 af 23/12/2014 § 4


Bilag
Bilag 1: ARB 13-01-16 Mploy rapport - Analyse af kontanthjælpsområdet Dok. Nr. 2015/04272 010

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende:
Trine Egetved-Sørensen
Lone Birgit Halskov Møller
Michael Hemming Nielsen
4. Fælles rekrutteringsservice i Nordsjælland
15.00A00 - 2015/40105

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om etableringen af Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS).

Jobcentrene i Nordsjælland styrker samarbejdet med virksomhederne om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af følgende kommuner; Gribskov, Hillerød, Helsingør, Allerød, Frederikssund, Hørsholm, Fredensborg og Egedal.

De 9 Jobcentre samarbejder allerede på en række områder i.f.t. virksomhedsindsatsen bl.a. omkring Jobrotationer. Jobcentrene ønsker, at udvide og formalisere rekrutteringssamarbejdet til gavn for virksomhederne og de ledige.

Samarbejdet skal gøre Jobcentrene til attraktive samarbejdspartnere, som giver virksomhederne let adgang til ledig arbejdskraft fra et stort geografisk område.

NRS inviterer til et bredt samarbejde blandt A-kasser, Hovedstadens Rekrutteringsservice og uddannelsesinstitutionerne.

Samarbejdet handler bl.a. om;
NRS er et samarbejde om;
Indgåelse af rekrutteringsaftaler med virksomheder indenfor udvalgte brancher med rekrutteringsudfordringer

 • En koordineret og opsøgende indsats i forhold til virksomheder med et rekrutteringsbehov og tværgående samarbejde om at besætte de ledige jobs
 • Dagligt samarbejde om besættelse af ledige jobs i virksomhederne, når det enkelte jobcenter har svært ved at levere den ønskede arbejdskraft
 • Koordinering af den opsøgende indsats og fælles telefonnummer og mail for virksomhederne
 • Virksomhederne får tilbudt én kontaktperson


Organisering
Der etableres et netværk bestående af 1 virksomhedskonsulent fra hvert af de 9 jobcentre. Netværket får til opgave, at besøge virksomheder for at indgå rekrutteringsaftaler samt finde job til de ledige.

 • Der etableres en fælles funktion med 1 koordinerende virksomhedskonsulent. Denne placeres i Hillerød og varetager endvidere en række administrative opgaver bl.a.;
 • Markedsføring af NRS
 • Ledelsesinformation
 • Samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere
 • Oplæg til styregruppen for NRS
 • Varetagelse af telefon og mailfunktionen


Der lægges endvidere vægt på, at konsulenten løbende er fysisk tilstede i de 9 forskellige kommuner.

Styring
Der etableres en styregruppe bestående af en ledelsesrepræsentant for de 9 medvirkende jobcentre samt Arbejdsmarkedskontor Øst. Styregruppen mødes som udgangspunkt 1 gang i kvartalet for at drøfte, behovet for arbejdskraft, fremdrift, resultater, ressourcetræk og eventuelle nye initiativer.

Økonomi
Udgifterne til den virksomhedskonsulent, der indgår fra hvert jobcenter afholdes via den nuværende normering og indenfor nuværende økonomiske ramme.

Udgiften til den koordinerende virksomhedskonsulent afholdes ligeligt fordelt af hvert deltagende jobcenter. Det forventes, at udgiften til dette vil være ca. kr. 50.000 årligt. Denne udgift forventes at kunne indeholdes i nuværende budget.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
1. Tiltrådt, idet det oplyses, at Halsnæs Kommune også er en del af samarbejdet

Fraværende:
Trine Egetved-Sørensen
Lone Birgit Halskov Møller
5. Nøgletal fra arbejdsmarkedet fra Regionalt Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden (RAR)
15.20A52 - 2015/22322

Sagsfremstilling

Hvert år modtager Jobcentret opgørelser fra det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR),
som dels beskriver nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedsområdet generelt og dels beskriver status på de arbejdsmarkedspolitiske reformer og indsatsområder i Hovedstadsområdet. Opgørelserne er vedlagt som bilag til denne dagsorden.
De centrale resultater fra RAR opgørelserne forelægges her til Arbejdsmarkedsudvalgets orientering.

Udviklingen i beskæftigelsen generelt:

Beskæftigelsen:
Beskæftigelsen - målt som udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen - har de seneste år været svagt stigende i Hovedstadsområdet. Fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 er den steget med 14.000 personer, eller 1,8%.
Beskæftigelsen er steget relativt mest inden for bygge- og anlæg, erhvervsservice samt industri. Inden for skov-landbrug og fiskeri og finansiering er der sket et fald.
Beskæftigelsen forventes fortsat at stige i Hovedstadsområdet. Særligt i den private servicesektor forventes en øget beskæftigelse

Ledigheden:
Ledigheden har siden efteråret 2012 været faldende i Hovedstadsområdet under eet. Det samme gælder for Gribskov Kommune, hvor arbejdsløsheden er faldet med 3,1 % således at den samlede officielle ledighed nu er 3,8 %. Dette svarer til i alt 699 ledige jobparate ledige på ydelsen a-dagpenge og kontanthjælp.

Arbejdsstyrken:
Arbejdsstyrken forventes generelt at stige til udgangen af 2016 med 2,0%. Størst forventes stigningen at være i Københavns Kommune med 3,8 %.
I Gribskov Kommune forventes arbejdsstyrken derimod at falde med 1,8%. Dette fra 18.365 personer ultimo 2014 til 18.103 personer ultimo 2015.
Gribskov kommune er dermed den kommune i Hovedstadsområdet, der forventes at have det største fald. Dette skyldes en større aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet og større fraflytning af unge fra Gribskov Kommune end gennemsnitligt i området.

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer:

Beskæftigelsesreformene lægger generelt vægt på, at sikre at ledige kommer hurtigere ud i beskæftigelse - gennem målretning af vejledning og uddannelsesindsats og virksomhedsrettet aktivering for den enkelte ledige m.h.p. at imødegå langtidsledighed.

Langtidsledigheden (Ledighed mere end 80 pct af seneste år):
Den samlede langtidsledighed er i det forgangne år faldet med 13% i Hovedstadsområdet under eet. Udviklingen i Gribskov Kommune har været betydelig mere gunstig. Langtidsledigheden er faldet med ikke mindre end 41,7 %. Det betyder, at Gribskov er den kommune i Hovedstadsområdet, hvor langtidsledigheden er faldet mest. Set i sammenhæng med at det ovenfor er beskrevet at den samlede arbejdsløshed i Gribskov Kommune "kun" er faldet med 3,1 %, er det evident, at det særligt er langtidsledigheden, det er lykkes at nedbringe i kommunen. Dette skyldes bl.a., at jobcentret siden medio 2015 har haft særligt fokus på, at nedbringe langtidsledigheden blandt dagpengemodtagerne. I oktober 2015 var der i alt 141 langtidsledige på ydelsen a-dagpenge og kontanthjælp.

Intensiverede kontaktforløb og aktivering for ledige dagpengemodtagere:
I 2015 var der stor forskel på hvor stor andel af de ledige, der får første samtale med Jobcentret, inden for første måned efter ledighed er indtruffet. Det varierer mellem 78,1% i Rudersdal Kommune til 14,3% i Allerød Kommune. I Gribskov Kommune ligger andelen på 28,1%. Det er først blevet et lovkrav pr. 1.7 2015, at borgeren skal have en samtale inden for den første måned efter at ledighed er indtruffet. Det forventes derfor, at næste opgørelse fra RAR vil afspejle dette ved at alle kommuner, inkl Gribskov vil nærmere sig en 100%´s opfyldelse af dette krav.
Reformerne på arbejdsmarkedet ligger op til en intensivering af den virksomhedsrettede aktivering. Her ligger Gribskov Kommune gunstigt. Gribskov er den kommune i Hovedstadsområdet, der aktiverer fleste borgere i virksomhedsrettet aktivering.

Kontanthælpsreformen:
På kontanthjælpsområdet er reformerne rettet mod at de jobparate kontanthjælpsmodtagere skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, mens de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats.

Udviklingen i antal kontanthjælp- og uddannelseshjælpmodtagere
Antallet af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere i Hovedstadsområdet er faldet i det seneste år. Faldet har været størst blandt de helt unge 16-24 årige.
Gruppen af yngre kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere - de under 30 årige - er mindsket med 5 procent det seneste år i Hovedstadsområdet. Tilsvarende tal for Gribskov Kommune er en stigning på 12,47%. Baggrunden for denne stigning er bl.a., at der i Gribskov Kommune det seneste år er tilgået et stigende antal unge fra opholdssteder i kommunen. Endvidere er der registreret et stigende antal førstegangshenvendelser. I november 2015 var der i alt 299 unge kontant- og uddannelseshjælpmodtagere.

Førtidspensions- og fleksjobreformen:
Med reformerne på området skal unge u. 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats - et ressourceforløb. Fleksjobordningen skal samtidig rettes mod de personer, der har mindst arbejdsevne.

Antal borgere i fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension:
I Gribskov Kommune udgør denne andel 6,8%. svarende til i alt 1923 personer.
Tilgangen til førtidspension er i Gribskov Kommune faldet fra september 2013 til september 2015. Fra 48 til 42 personer. Med "tilgang" menes den tilgang, der har været fra de angivne måneder/år og et år tilbage).

Sygedagpengereformen:
Reformen indebærer fokus på en tidlig indsats, herunder at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder. Samtidig skal der etableres jobafklaringsforløb for de borgere, der ikke længere kan være på sygedagpenge.

Antal borgere i sygedagpenge- og jobafklaringsforløb:
Denne gruppe af borgere er det seneste år blevet reduceret med 2% i Hovedstadsområdet. I Gribskov Kommune er det tilsvarende tal 9,4%. I november måned var der 419 borgere i et sygedagpengeforløb, mens 138 borgere i oktober var i et jobafklaringsforløb.
I gennemsnit er 11% af de sygemeldte i jobafklaringsforløb. Gribskov Kommune er den kommune i Hovedstadsområdet, der har den største andel af sygemeldte borgere i jobafklaringsforløb - nemlig 26%. Det store fald kan bl.a. tilskrives den intensiverede indsats, der er iværksat i forbindelse med de seneste lovændringer - herunder etablering af rehabiliteringsforum og iværksættelse af ressourceforløb.

Generelt omkring offentlige forsørgelse:
I Gribskov ligger andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse - (ekskl. SU og folkepension) på 17,1%, og dermed lidt over det gennemsnitlige tal for hele Hovedstadsområdet, som er på 15,6 %. I Gribskov Kommune var der i alt 4.834 borgere (16 - 64 år) på off. forsørgelse i september 2015.
I Hovedstadsområdet er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet med 2,95 % fra juli 2014 til juli 2015. I Gribskov Kommune har faldet været på 2,33%

Lovgrundlag
Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats

Bilag

Bilag 1. ARB 13-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet fra RAR Hovedstaden, Dok nr. 2015/ 22322007

Bilag 2 ARB 13-01-2016 Status på reformer og indsats RAR, Dok nr. 2015/22322008


Administrationens indstilling
Administration indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende:
Trine-Egetved Sørensen
Lone Birgit Halskov MøllerMødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:35 AM