Ældrerådet

Publiceret 14-11-2016

Mandag den 14-11-2016 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
36 Forebyggende hjemmebesøg: Revideret kvalitetsstandard
37 Budget 2017-2020 - Høring fagudvalgenes prioriteringskataloger
38 Faste læger på plejecentre
39 Høring: Udkast til bekendtgørelse af Parkeringsregler i Gribskov kommune


Efterretningssager
40 Kvalitetsopfølgning på social- og sundhedsområdet, 2. halvår 2016

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

36. Forebyggende hjemmebesøg: Revideret kvalitetsstandard
29.09G00 - 2016/32246

Sagsfremstilling
Ældrerådet behandler sagen for at give høringssvar. Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre.

Baggrund
I januar 2016 trådte ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre i kraft. Den ændrede lovgivning har betydet ændringer i forhold til hvilke ældre, der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, og hvornår og hvordan de tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Der er derfor behov for at revidere den nuværende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, så den er i overensstemmelse med nuværende lovgivning. Social- og Sundhedsudvalget orienteres i nærværende dagsorden om de lovgivningsmæssige ændringer og forelægges i forlængelse heraf en ændret kvalitetsstand til beslutning.

Om forebyggende hjemmebesøg
Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale mellem borgeren og en forebyggende medarbejder. Besøget er et tilbud, og samtalen er fortrolig. Samtalen tager afsæt i borgerens aktuelle livssituation og har typisk fokus på eksempelvis:

 • Råd og vejledning om kommunale og frivillige muligheder for aktivitet, samvær og muligheder for hjælp og støtte i hverdagen
 • Boligforhold
 • Sundhed og trivsel
 • Motion, kost og velvære

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er at understøtte borgerens sundhed og trivsel ved at:

 • Støtte borgeren til at bevare, styrke og udnytte egne ressourcer
 • Iværksætte forebyggende indsatser
 • Rådgive og vejlede om muligheder og tilbud
 • Understøtte tidlig opsporing af sociale- og sundhedsmæssige problemstillinger


Ændringer i lovgivningen
Indtil januar 2016 var lovgivningen sådan, at alle borgere i Gribskov Kommune over 75 år blev tilbudt ét forebyggende hjemmebesøg om året. Undtaget fra dette var borgere, som boede på plejecenter, og borgere som allerede modtog hjælp og støtte fra kommunen i form af både hjemmepleje og praktisk hjælp. Besøget var individuelt og foregik altid i borgerens eget hjem.

Den nuværende lovgivning betyder en række ændringer i forhold til ovenstående. Dette er skitseret i det følgende afsnit.

Ændringer i forhold til målgruppen:
I den nuværende lovgivning er følgende borgere berettiget til forebyggende hjemmebesøg:

 • Alle borgere tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg det år, de fylder 75 år.
 • Alle borgere tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg det år, de fylder 80 år og tilbydes herefter mindst ét årligt hjemmebesøg.
 • Borgere i alderen 65 -79 år, som efter en henvendelse fra borger selv, pårørende, fagpersonale eller ekstern aktør, vurderes at være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov. Det drejer sig bl.a. om:

- Borgere, som for nylig har mistet en samlever eller ægtefælle
- Borgere med alvorlig syg pårørende eller ægtefælle
- Borgere hvis funktionsevne af forskellige årsager er udfordret

I den nuværende lovgivning er det fortsat en forudsætning for at modtage et forebyggende hjemmebesøg, at borgeren er bosiddende i Gribskov Kommune, ikke bor på et af kommunes plejecentre og ikke modtager hjælp og støtte til både personlig pleje og praktisk hjælp.

Baggrunden for de lovgivningsmæssige ændringer, som er skitseret ovenfor, har blandt andet været et ønsket om, at lave en mere fleksibel model for de forebyggende hjemmebesøg. Hensigten har blandt andet været, at modellen i højere grad tager afsæt i de ældres behov for et forebyggende hjemmebesøg fremfor den specifikke alder. Som det fremgår i afsnittet ovenfor, betyder det, at aldersgrænsen for de årlige tilbagevendende besøg er hævet fra de daværende 75 år til 80 år. Derved vil der være borgere mellem 76-79 år, der ikke længere automatisk modtager et forebyggende hjemmebesøg hvert år. Til gengæld får også yngre ældre borgere i særlige risikogrupper nu mulighed for at modtage forebyggende hjemmebesøg efter behov.

Mulighed for alternativ forebyggende indsats:
Ud over ovenstående justeringer i forhold til målgruppen, giver den nuværende lovgivning samtidig mulighed for at tilrettelægge andre forebyggende indsatser som et alternativt til det forebyggende hjemmebesøg. Det betyder eksempelvis, at kommunen, som et alternativ tilbud til det individuelle besøg i eget hjem, fx kan vælge at tilbyde et eller flere kollektive arrangementer med deltagelse af flere borgere. Ønsker borgeren ikke at deltage i et sådant arrangement, skal denne dog altid tilbydes et almindeligt individuelt besøg i eget hjem.
Hensigten med denne lovgivningsmæssige ændring er at give kommunen bedre mulighed for at komme i dialog og kontakt med de borgere, som har behov for et forebyggende besøg, men som af den ene eller anden årsag ikke ønsker et individuelt besøg i eget hjem.

Social- og Sundhedsudvalget vil på et kommende møde få forelagt en sag med forslag til, hvorledes et alternativt tilbud til de individuelle forebyggende hjemmebesøg af en mere kollektiv karakter kan tilrettelægges.

Revideret kvalitetsstandard
Med afsæt i de lovgivningsmæssige ændringer har administrationen revideret kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg, så den matcher de nuværende lovgivningsmæssige krav og muligheder, som blev skitseret i afsnittet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at det justerede serviceniveau kan holdes indenfor det nuværende ressourceforbrug til de forebyggende hjemmebesøg.
Den reviderede kvalitetsstandard følger samme form og struktur som kommunes nyere kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet. Formålet med den tilrettede form og struktur er dels at øge genkendelighed for borgere og øvrige interessenter og dels at forenkle det tidligere materiale. Den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag
Serviceloven: LBK nr 1284 af 17/11/2015 §79

Økonomi
Det er administrationens vurdering, at det justerede serviceniveau jf. ændret lovgivning fortsat rummes indenfor de eksisterende ressourcer afsat til forebyggende hjemmebesøg.

Høring
Sagen sendes i høring i Ældrerådet d. 14. november 2016.

Bilag
Bilag: SSU 23.11.2016: Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:
1. tage orienteringen om ændret lovgivning for forebyggende hjemmebesøg til ældre til efterretning
2. godkende den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Beslutning


37. Budget 2017-2020 - Høring fagudvalgenes prioriteringskataloger
00.30S00 - 2016/31417

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har på deres møder i oktober behandlet udmøntning af budget 2017-2020. Udvalgene har i den forbindelse besluttet at sende prioriteringskataloger i høring.

Ældrerådet får hermed forelagt de relevante prioriteringskataloger med henblik på, at rådet afgiver høringssvar, som kan indgå i den videre proces på fagudvalgenes møder i november.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 26. oktober 2016 at brutto-prioriteringskataloget skulle sendes i høring med angivelse af følgende prioriteringer fra Social- og Sundhedsudvalgets side:

1000 kr. i 2017 p/l
2017
2018
2019
2020
Prioriteret/ Ej prioriteret
01 Øge borgernes egenbetaling på mad
-1.834
Ændres til:
-1.278
-1.834Ændres til:
-1.278
-1.834Ændres til:
-1.278
-1.834Ændres til:
-1.278
Prioriteret med æn-
dring
04 Ændring af frekvens for rengøring hos borgere på plejecenter fra hver 2. til hver 3. uge
-408
Ændres til 0
-1.225
Ændres til 0
-1.225
Ændres til 0
-1.225
Ændres til 0
Ej prioriteret
05 Ændring af frekvens for tøjvask hos borgere på plejecenter fra hver 2. til hver 3. uge
-204
Ændres til 0
-613
Ændres til 0
-613
Ændres til 0
-613
Ændres til 0
Ej prioriteret
06 Begrænset mulighed for at blive visiteret til ydelserne ”komme omkring ude” og ”komme omkring inde”
-511
-1.532
-1.532
-1.532
Prioriteret
07 Kriterier for at modtage ydelser til hjælp i fbm. eller indtage maden m.v. ændres fra at af-hænge af personlige ressourcer til at afhænge af hus-standens ressourcer.
-357
-1.072
-1.072
-1.072
Prioriteret
08 Investering i nye kompetencer på plejecentrene.
-1.021
-1.021
-1.532
-1.532
Prioriteret
09 Ophør af ”klippekort”-ordning
-1.327
-1.327
-1.327
-1.327
Prioriteret
10 Afskaffelse af kontanttilskud til betaling for udbringning af varer
-255
-255
-255
-255
Prioriteret
11 Egenbetaling - Kørsel efter serviceloven til aktivitet og genoptræning
-244
-244
-244
-244
Prioriteret
12 Nedlæggelse af investeringspulje
-635
Ændres til
-336
-635
Ændres til
-336
-635
Ændres til
-336
-635
Ændres til
-336
Prioriteret med æn-
dring
13 Styrket visitation og øget effekt af rehabilitering
Forslaget indebærer at visitationen tilføres en ekstra stilling, til at imødekomme de stigende krav der stilles til løbende revisitation. Investeringen skal ses i relation til at indfri de besparelser/servicereduk-tioner der arbejdes med i forslagene 341-2 til 341-8
0
0
0
0
Prioriteret
14 Investering i løbende faglig controlling af forholdet mellem visiterede og leverede ydelser (ekstra visitator ressourcer). Skal ses i sammenhæng med den økonomiske controlling der allerede foregår.
-511
-511
-511
-511
Prioriteret
17 Hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgere og fokuseret revisitation (forudsætter, at borger samtykker)
-434
-868
-868
-868
Prioriteret
18 Yderligere reduktion af takster ift. KKR krav
-511
-817
-1.225
-1.225
Prioriteret
19 Bedre brug af boliger som led i kapacitetsanalyse
-400
-1.021
-1.021
-1.021
Prioriteret
20 ”Klubben” anvender mødestedets lokaler
-408
-408
-408
-408
Prioriteret
21 Fokuseret revisitation – særlige dyre enkeltsager
-1.643
-3.165
-3.165
-3.165
Prioriteret
22 Fra beskyttet til støttet beskæftigelse
-204
-204
-204
-204
Prioriteret
Besparelsesforslag i alt
-10.907
-9.440
-16.752
-14.059
-17.671
-14.978
-16.671
-14.978
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: SSU: Prioriteringskatalog til besparelsesforslag Dok.nr. 2016/29332 013

Prioriteringskataloger fra øvrige fagudvalg kan ses på kommunens hjemmeside.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar vedr. Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer.

  Beslutning38. Faste læger på plejecentre
30.10G00 - 2016/02905

Sagsfremstilling
Indledning
Der er indgået aftale om faste læger på plejecentre og Ældrerådet forelægges sag om udmøntning af rammerne for aftalen i Gribskov Kommune med henblik på evt. kommentarer inden behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Bagrund
Det er fra centralt politisk hold besluttet at etablere mulighed for tilknytning af faste læger til plejecentre. Formålet er at skabe bedre sammenhængende sundhedsfaglig kvalitet for beboere på plejecentre gennem styrket samarbejde mellem plejepersonale og læge, bl.a. ved rådgivning af personalet. Med udgangspunkt heri er der forhandlet en aftale om udmøntning mellem KKR og PLO (Praktiserende Lægers Organisation) i hver region. Til finansiering af aftalen er der via de centralt afsatte Satspuljemidler bevilget penge til drift. Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen 135.000 kr. til aftalen fra satspuljemidlerne i 2017. Derudover har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at afsætte yderligere 800.000 kr. via Værdighedsmidlerne til udmøntning af aftalen i Gribskov Kommune.

Aftalens indhold
De KKR- og PLO-forhandlede rammer består af en overordnet aftale, der fastsætter rammerne for samarbejdet, samt en skabelon til en konsulentkontrakt, som kommunerne skal anvende ved indgåelse af aftale med læger om løsning af opgaven. Det er den enkelte kommune der selv indgår aftale med lokale læger om betjening af kommunens plejecentre.

Den overordnede aftale er vedhæftet som bilag herunder og indeholder bl.a. følgende centrale punkter:

 • Beboere på plejecentre skal tilbydes at være tilmeldt en læge der er fast tilknyttet plejecentret. Evt. patienter der tilknyttes lægen ad denne vej finansieres via de normale regler i overenskomsten (sygesikringen).
 • Fasttilknyttede læger skal på plejecentret yde generel sundhedsfaglig rådgivning til og kompetenceudvikling af personalet på plejecentret. Denne ydelse finansieres af kommunen i henhold til aftalen i konsulentkontrakten.
 • Plejecentrets beboere får tilbud om at skifte til plejecentrets læge, når der er indgået konsulentkontrakt med lægen om tilknytning til et plejecenter. Beboerne kan i henhold til reglerne om frit lægevalg naturligvis også vælge at bibeholde eller skifte til anden læge. Lægen kan som udgangspunkt have 25-30 beboere tilknyttet pr. plejecenter. Det endelige antal patienter på plejecentret for den enkelte læge fastsættes i forhandling med den enkelte læge i konsulentkontrakten.
 • Lægen honoreres med 908,75 kr. pr. time (1. oktober 2016-niveau) for den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentret. Dertil kommer kørselsgodtgørelse, som reguleres i henhold til taksten i overenskomsten.
 • KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg) formidler stillingerne som lægekonsulent på plejecentrene og udfylder konsulentkontrakten. Dette sikrer at aftaler indgås i et samarbejde mellem kommunen og lægerne.


Konsulentaftalen indeholder udover en gentagelse af en del af punkterne i den overordnede aftale endvidere specifikation af, at lægen skal have tilknyttet en primær kontaktperson med kvalificeret sundhedsfaglig kompetence, på plejecentret. Dette skal aftales med de enkelte plejecentre.

Kørselsudgifter og fordeling af timer
For at sikre finansiering af kørselsudgifter foreslås det, at der afsættes ca. 5% af det samlede afsatte beløb til at dække kørsel forlods, svarende til 50.000 kr. Det vil sige, at beløbet til honorering af vejledningstimer vil udgøre ca. 885.000 kr.

Med udgangspunkt i den fastsatte timesats og de afsatte midler fra satspuljen og værdighedspuljen, fraregnet kørsel, beregnet efter andel af borgere pr. plejecenter, vil timefordelingen pr. plejecenter se således ud:

Plejecenter/år 2017
Trongården (61) 189 timer/år = 3,6 timer pr. uge
Helsingegården (105) 326 timer/år = 6,3 timer pr. uge
Udsigten (28) 87 timer/år = 1,7 timer pr. uge
Bakkebo (63) 195 timer/år = 3,7 timer pr. uge
Skovsminde (57) 177 timer/år = 3,4 timer pr. uge.
Ialt: 314 beboere 974 timer


Af hensyn til at hver læge ikke i udgangspunktet kan have mere end 25-30 borgere pr. plejecenter, vil det være mest hensigtsmæssigt at plejecentre med mere end 30 beboere så vidt muligt fordeles på lægehuse, således at læger fra samme lægehus kan dække et helt plejecenter.

Finansiering efter 2017
Gribskov Kommune får også i 2018 og 2019 135.000 kr. årligt fra satspuljemidlerne til finansiering af ordningen. Dertil kommer de evt. øvrige midler som Social- og Sundhedsudvalget måtte afsætte til ordningen i 2017 og 2018, f.eks. via værdighedspuljen. Der er for nuværende 2 opmærksomhedspunkter i relation til finansieringen:

 1. Satspuljemidlerne tilføres i 2017 kommunen som bloktilskud (DUT-midler) og indgår dermed i den samlede kommunale ramme. Social- og Sundhedsudvalget skal søge Økonomiudvalget om at få midlerne tilført Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2017, da de ellers blot indgår i kommunens samlede budget i henhold til den aftale, der er truffet i kommunen vedr. fordeling af bloktilskud.
 2. Efter 2019 forventes der ikke længere at være puljemidler til dækning af udgifterne til ordningen. Derfor er der mulighed for at kommunen fra og med 2020 selv skal finde alle midlerne til finansiering, hvis ordningen skal opretholdes. Midlerne fra og med 2020 vil dog evt. kunne finansieres via en forventet besparelse ved at forebygge indlæggelser via ordningen med faste læger på plejecentrene. Dette skal dog vurderes nærmere efter ordningens ikrafttrædelse.


Proces
Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag rammerne for ordningen, og herunder timefordelingen og kørselsudgifterne til godkendelse. Derefter forhandles den endelige aftale med fordeling af læger til plejecentrene m.v. på plads i KLU i løbet af december måned ud fra de fastsatte rammer. Plejecenterlederne inddrages med henblik på behovet for og tilrettelæggelsen af den sundhedsfaglige rådgivning og kompetenceudvikling af personalet på plejecentrene. Når aftalerne om hvilke læger der tilknyttes hvilke plejecentre er indgået, udfyldes og underskrives konsulentkontrakterne. Målet er at ordningen så vidt muligt skal kunne idriftsættes fra 1. januar 2017. KLU og Administrationen sikrer at forhandlingerne gennemføres og kontrakterne indgås.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler til Social- og Sundhedsudvalget at:

 • Godkende de beskrevne rammer for timefordeling og fordeling af midler til dækning af kørsel
 • Godkende at plejecentre med mere end 30 beboere så vidt muligt fordeles på lægehuse af hensyn til at samme lægehus i fællesskab kan dække plejecentret, for derved at sikre kontinuitet.
 • Godkende at KLU (og herunder administrationen) forhandler de endelige aftaler på plads i løbet af december måned og indgår konsulentkontrakter mellem lægerne og plejecentrene i henhold hertil.

  Lovgrundlag

Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.

Økonomi
Ordningen finansieres af satspuljemidler i henhold til den centrale fordelingsnøgle via bloktilskuddet (DUT-midler), således:

Økonomi/år 2017 2018 2019
Samlet 20 mio 20 mio 20 mio
GK andel 135.000 kr. 135.000 kr. 135.000 kr.

*GKs andel er beregnet efter standard-fordelingsnøglen på 0,675%

Derudover har Social- og Sundhedsudvalget afsat yderligere 800.000 kr. i 2017 via værdighedsmidlerne, til drift af aftalen.

Bilag

 1. Bilag til ÆR den 14. november 2016: Aftale om læger fasttilknyttet plejecentre i kommunerne i Region Hovedstaden af 30. september 2016. (dok.id 2016/02905 078)
 2. Bilag til ÆR den 14. november 2016: Konsulentkontrakt for læger fast tilknyttet et plejecenter. (dok.id 2016/02905 079)

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Ældrerådet at afgive evt. kommentarer til:

 1. De beskrevne rammer for timefordeling og fordeling af midler til dækning af kørsel.
 2. At plejecentre med mere end 30 beboere så vidt muligt fordeles på lægehuse, for at sikre kontinuitet.
 3. At KLU forhandler de endelige aftaler på plads i løbet af december måned og indgår konsulentkontrakterne.

  Beslutning39. Høring: Udkast til bekendtgørelse af Parkeringsregler i Gribskov kommune
05.09G00 - 2015/40936

Sagsfremstilling
Udkast til bekendtgørelse af parkeringsregler i Gribskov Kommune forelægges for Ældrerådet med henblik på at få rådets kommentarer.

Teknisk Udvalg har på møde 25.11.2015 bedt administrationen om at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om parkeringsregler i Gribskov Kommune. Bekendtgørelsen ønskes udarbejdet med udgangspunkt i reglerne om tilgængelighed, herunder hensyn til kørestolsbrugere.

Bekendtgørelsen har været i høring hos Handicaprådet den 21.09.2016.

Bekendtgørelsen definerer hvor kommunens parkeringsbestemmelser skiller sig ud fra de generelle regler i Færdselsloven. Bekendtgørelsen omfatter kun bestemmelser i tættere bebygget område. Uden for byerne gælder de generelle bestemmelser jf. færdselsloven

Generelt gælder det i Færdselsloven, at man ikke må holde med to hjul på fortovet i tættere bebygget område. Forslaget går på, at det bliver tilladt at parkere med to hjul på fortov eller rabat dog forudsat, at der er et frirum til passage.

Bekendtgørelsen omfatter i hovedpunkter:

 • Tilladt parkering med en del af køretøjet på fortov. Det tillades at køretøjer m.v. må parkere delvist på fortovet, såfremt det sikres at en kørestol kan passere.
 • Påhængskøretøjer begrænses til højst at må parkere i indtil 24 timer.
 • Tunge køretøjer, over 3.500 kg må kun parkeres i erhvervsområder i tidsrummet mellem 19.00 til 07.00.


Udkast til parkeringsbekendtgørelse er vedlagt som bilag.

Hvis kommunen vedtager en parkeringsbekendtgørelse skal den offentliggøres på vejdirektoratets og kommunens hjemmeside. Håndhævelse kan ske via kommunens parkeringsvagt eller politiet.


Lovgrundlag
LBK nr 1386 af 11/12/2013 Færdselsloven § 28 stk. 3, § 92 stk. 1, nr. 1 og 3, § 92 c, stk. 4, § 121 og § 122a

LOV nr 169 af 26/02/2014 Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje

Økonomi
-

Høring
Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om høringsproces inden endelig vedtagelse af parkeringsbekendtgørelsen.

Bilag
Bekendtgørelse ver. 2. Dok. nr: 2015/40936 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at give eventuelle bemærkninger inden udkastet forelægges i Teknisk Udvalg

  Beslutning
Efterretningssager

40. Kvalitetsopfølgning på social- og sundhedsområdet, 2. halvår 2016
00.15I00 - 2016/29703

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen til orientering. Sagen vedrører kvalitetsopfølgning af kontrakt- og lovgivningskrav på social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget og dermed også Ældrerådet modtager kvalitetsopfølgning i form af en samlet Kvalitetsrapport to gange årligt i henholdsvis 2. og 4. kvartal.

Dette er fjerde gang, at Social- og Sundhedsudvalget modtager en kvalitetsopfølgningsrapport, siden de nye kontrakter på social- og sundhedsområdet trådte i kraft 1. maj og 1. juni 2014.

Kvalitetsrapporten for november 2016 er vedlagt som bilag.

Baggrund
Kvalitetsopfølgningen er udarbejdet for at følge op på gældende kontrakter og belyse kvaliteten af såvel myndighedens som leverandørernes indsats på sundhed- og ældreområdet. Derudover omfatter rapporteringen også det sociale tilbudsområde og Socialtilsynet. Kvalitetsopfølgningen skal skabe overblik over status og udvikling på en række centrale kvalitetsparametre, som dels er beskrevet i kontrakter, og dels fremgår af lovgivning.

Kvalitetsrapport
Den vedlagte Kvalitetsrapport indeholder følgende elementer;

 • Resultater af tilsyn på ældre- og sundhedsområdet
 • Resultater af tilsyn på det sociale område
 • Opfølgning vedr. klager, herunder klagestatistik
 • Opfølgning vedr. magtanvendelse
 • Opfølgning vedr. utilsigtede hændelser (UTH)
 • Mængde og økonomi, herunder belægningsprocenter på plejecentre og udviklingen i antal borgere indenfor specifikke områder.
 • Regionens ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering


Kvalitetsopfølgning er i rapporten bredt defineret som afrapportering af såvel resultater af tilsyn, klager, magtanvendelse, utilsigtede hændelser, kontraktkrav og betingelser og i øvrigt effektstyrings-, mængde- og økonomidata. Disse data anvendes til at belyse kvaliteten af såvel myndigheds som leverandørers indsats på både social- og sundhedsområdet.

Rapporten indeholder som udgangspunkt data for en 5-årig periode, hvilket gør det muligt at følge en konkret udvikling på de enkelte områder. Der er dog områder, hvor det ikke har været muligt at trække data 5 år tilbage.

De væsentlige resultater fra kvalitetsrapporten er listet herunder:

 1. Embedslægens tilsyn på plejecentre: Set over en længere periode end de 5 år som kvalitetsrapporten dækker, har der været en klar tendens til, at det sundhedsfaglige niveau, jf. embedslægeinstitutionens bedømmelser er blevet forbedret. Det er især plejecentrenes dokumentation og vejledninger der er forbedret over tid.

  Denne kurve synes dog at være knækket de seneste to år (2015 og 2016), hvor 4 ud af de 5 af de centre der modtog besøg af embedslægen fik dårligere bedømmelser end da de sidst modtog besøg. Det sidste af de 5 centre havde en uændret bedømmelse. Et sjette plejecenter har modtaget besøg i perioden, men her har Gribskov endnu ikke modtaget embedslægens rapport.

  Fra 1. januar 2017 forsvinder de lovfastsatte årligt tilbagevendende besøg, og afløses i stedet af et såkaldt risikobaseret tilsyn, hvor der ikke længere vil være automatisk helårlig opfølgning på plejecentre med dårlige bedømmelse, og opfølgning hvert andet år til plejecentre med gode bedømmelser. Det betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. januar 2017 i stedet vil gennemføre risikobaserede tilsyn, hvorved der ikke længere er automatik i, hvornår disse tilsyn vil blive gennemført. Der afventes en endelig udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed om den konkrete tilrettelæggelse af de fremtidige tilsyn.
 2. Kommunalt tilsyn. Tilsynsdataene er ikke sammenlignelige mellem årene. Dog vil de være det fra 2015 og frem. Kun et center har i 2016, indtil kvalitetsrapportens færdiggørelse, haft tilsynsbesøg. De restende centre vil dog modtage besøg inden årets udgang.

  Der har indtil nu været afholdt tilsyn i 2014 og 2015, og altså et enkelt besøg i 2016, og der har der ikke nogen tydelig udviklingstendens. Sammenlignes 2014 og 2015, fik et center et klart dårligere tilsynsresultat i 2015 end i 2014, et andet et klart bedre tilsynsresultat når de to år sammenlignes, to centre rykkede en "karakter" op, mens de tre resterende centre havde uændrede resultater. Dog viste tilsynene en klar fremdrift i faglige kompetencer og i udførelsen af den aktiverende tilgang på centrene fra 2014 til 2015.

  Med hensyn til
  hjemmepleje og hjemmesygepleje fik de leverandører, der kun leverer praktisk hjælp, tilfredsstillende tilsynsrapporter i 2015 og resultatet har gentaget sig i 2016, hvor disse leverandører igen modtog rapporter med få mangler.

  De to leverandører, der i 2015 leverede både praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje, modtog rapporter, der beskrev en del og/eller væsentlige mangler. For disse leverandører besluttede udvalget, at der skulle udføres et ekstraordinært opfølgende besøg i 1. kvartal 2016. De ekstraordinære tilsyn viste en klar forbedring for den ene leverandør, mens resultaterne for den anden leverandør var mere blandet.

  Den af de to leverandører, hvor der kunne konstateres en klar forbedring ved det ekstraordinære besøg, er efterfølgende ophørt som leverandør af hjemmesygepleje og levere nu alene praktisk hjælp og personlig pleje. I 2016 er der oplevet en yderligere forbedring i et efterfølgende ordinært besøg. Leverandøren er nu vurderet til den højeste værdi på skalaen. Den anden leverandører har endnu ikke oplevet ordinært besøg i 2016
 3. Det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud afdækker, at alle tilbud på nær Kobbelhusene på Gydevej og Kobbelhusene på Kirkeleddet 6 opfylder kvalitetskravene i middel grad eller derover. De to tilbud ligger under middel grad. Kobbel-Husenes afdeling Gydevej var under skærpet tilsyn i perioden juli 2015 - januar 2016, men er nu blevet re-godkendt uden vilkår ved udløb af skærpede tilsyn.

  Efter tilsynene i 2016 opfylder alle tilbud på nær et kvalitetskravene i middel eller i høj grad. Kobbelhusene, Kirkeleddet 6 ligger stadigt under middel, men er nu tæt på at kunne opfylde kravet.
 4. Klager over leverandører af hjemmepleje og hjemmesygeplejen: I 2014 var der 8 klager, i 2015 14 klager, og i 2016 til og med september modtaget 20 klager. Der er således en klar stigende tendens, hvoraf en del formentligt kan tilskrives, de store ændringer i antal leverandører og organisering på området, som er sket i 2015 og 2016

  Med hensyn til plejecentrene, herunder også det midlertidige center, blev der modtaget 3 klager i 2014, 8 klager i 2015 og til og med september 2016 13 klager. Der har således været en stigende tendens i antallet af klager over årene.
 5. Magtanvendelse. Der blev i 2015 rapporteret 5 tilfælde af magtanvendelse på ældre- og sundhedsområdet og 9 tilfælde på socialområdet. I 2016 har der været rapporteret 7 tilfælde af magtanvendelse på ældreområdet og 8 på socialområdet til og med september.
 6. Utilsigtede hændelser: Der kan konstateres en løbende årlig stigning i antallet af rapporterede utilsigtede. Hvilket må opfattes som positivt, da det er et tegn på at der er fokus på arbejdet med utilsigtede hændelser og patientsikkerheden. Der er i 2016 til og med september kunne konstateres mere end tre gange så mange rapporterede utilsigtede hændelser som i 2012 der er det første år i 5 årsstatistikken. Over halvdelen af de rapporterede hændelser vedrører medicinering.
 7. Belægningsprocent på centre: Belægningen på kommunens plejecentre er generelt høj. Den gennemsnitlige belægningsprocent på alle centre ligger i perioden juli 2015 - september 2016 på mellem 94% og 100%.

  Hvis belægningsprocenten kommer under 80% garanterer Gribskov Kommune at betale for den manglende belægning op til 80% belægning. Kommunen har således ikke været i nærheden af at skulle udløse garantibetalingen.
 8. Udviklingen i antallet af borgere, der modtager personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje pr. måned har været relativt stabilt over en længere periode, medens de månedlige udgifter på området steg voldsomt i de første 8 måneder af 2015 med ca. 9% fra januar 2015 til august 2015.

  Det månedlige antal borgere som modtager hjemmehjælp og hjemmesygepleje steg i samme periode med 2%, og faldt siden frem til september 2016 med ca. 4%.

  Siden august 2015 er udgifterne vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje faldet markant. I september 2016 var den månedlige udgift faldet med ca. 7% i forhold til januar 2015 og med ca. 13% i forhold til august 2015. Med til billedet hører at udgiftsfaldet faktisk er en smule undervurderet, da opgørelsen ikke tager højde for, at prisniveauet er højere i 2016 end i 2015. Var der taget højde for dette, ville udgiftsfaldet være opgjort ca. 1,5% højere.

  De initiativer, der blev præsenteret for udvalget i handleplanen, som var bilagt (bilag 2) udvalgssagen om BO4 i november 2015, synes således at have båret resultater. De handlinger der blev iværksat vedrørte bl.a. fokuseret revisitation, Styrk hverdagen og kritisk kontrolling af afregningsgrundlag.
 9. Ventedage (Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering). Gribskov Kommune lå i perioden januar - juni 2015 over gennemsnittet i regionen med hensyn til antal færdigbehandlede patienter pr. 1.000 borgere i kommunen. Til gengæld lå kommunen under gennemsnittet m.h.t. antal ventedage pr. 1.000 borgere i kommunen. Dette skyldes, at Gribskov Kommune ligger meget lavt m.h.t. antallet af ventedage pr. færdigbehandlet patient. Gribskov Kommune belaster således regionens senge relativt mindre med ventedage end regionens øvrige kommuner gør i gennemsnit.

  Det samme mønster har kunnet iagttages i de tre tidligere kvalitetsrapporter


Der arbejdes løbende med opfølgning og udvikling på ovenstående punkter frem mod næste kvalitetsafrapportering.

Social- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet vil modtage næste kvalitetsopfølgning i form af en samlet Kvalitetsrapport i 2. kvartal. 2017.

Lovgrundlag
Sundhedsloven LBK nr 1202 af 14/11/2014 §198 (Patientsikkerhed)
Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010 især § 219 (Pligten til at udføre tilsyn)
Lov om social service, LBK nr 1023 af 23/09/2014 især §§ 148a, 151 og 151c (Social tilsyn)
Lov om social tilsyn, LOV nr 608 af 12/06/2013 især § 4

Bilag
Bilag: Kvalitetsrapport 2. halvår 2016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet
1. at tage kvalitetsrapporten til efterretning

Beslutning
Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM