Ældrerådet

Publiceret 26-09-2016

Mandag den 26-09-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
30 Høring: Værdigrundlag, krav og forventninger til boligkapaciteten på velfær
dsområderne

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

30. Høring: Værdigrundlag, krav og forventninger til boligkapaciteten på velfærdsområderne
82.00G00 - 2016/25520

Sagsfremstilling
Ældrerådet behandler sagen for at give høringssvar.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 14. september 2016 at sende "Kompas for fremtidens velfærdsboliger" i høring i Handicapråd og Ældreråd. Udvalget træffer beslutning om "Kompas for fremtidens velfærdsboliger" på udvalgets næstkommende møde den 26. oktober 2016.

Indledning
I budgetaftalen 2016-19 er der skabt grundlag for, at plejeboligkapaciteten udvides med 50-60 boliger i 2017-18. Dette understøttes i aftalen af en fremrykning af 2 mio. kr., så konceptudvikling og programmering af byggeriet kan påbegyndes i 2016.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2016, at udvidelsen af plejeboligkapaciteten skal ses i sammenhæng med hele boligkapaciteten på velfærdsområderne. Formålet hermed er at indrette den samlede boligkapacitet fleksibelt og udnytte denne optimalt, baseret på behov og sammenhængende faglige strategier og ny viden, så effekten af indsatserne styrkes og tomgangsudgifter nedbringes.

Tidsplan og proces for arbejdet med udvidelsen af plejecenterkapaciteten og den øvrige boligkapacitet på social- og sundhedsområdet blev forelagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2016.

Sagens forhold
I tidsplanen indgik, at der i august og starten af september 2016 skulle gennemføres en række workshops og en ekskursion. På baggrund heraf skulle administrationen og ekstern rådgiver udarbejde oplæg om værdigrundlag, krav og forventninger til fremtidens velfærdsboliger. I henhold til dette er konkret gennemført følgende aktiviteter:

 • den 22. august: Workshop for ledelse og nøglepersoner på tværs af myndighedsfunktioner, plejecentre og sociale tilbud
 • den 30. august: Ekskursion for Social- og Sundhedsudvalget, Handicapråd, Ældreråd samt nøglepersoner fra administrationen
 • den 1. september: Workshop for Social- og Sundhedsudvalget, Handicapråd, Ældreråd samt nøglepersoner fra administrationen
 • den 6. september: Temamøde for Social- og Sundhedsudvalget.


Omdrejningspunkterne for disse aktiviteter har været:

 • Udviklingstendenser og udfordringer. Hvor ser vi fremtidens behov, og hvordan matcher det op mod bygningsmassen? Hvad er handlemulighederne i forhold til boligstrategiske udfordringer?
 • Mulighed for at opnå synergier - fx gennem naboskaber
 • Fremtidens ældre borgere, herunder demens
 • Borgere i botilbud - fremtidens behov og faglige strategier


Som et resultat af forløbet foreligger nu "Kompas for fremtidens velfærdsboliger" i Gribskov Kommune, jf. bilag. Nærværende version er en rå-udgave, idet den endelige version vil have et layout, som matcher kompas-struktur.

Kompas for fremtidens velfærdsboliger
Kompasset beskriver de forventninger, der er til de værdier og resultater, velfærdsboligerne forventes at levere til beboere, brugere og personalet i og omkring boligen. Det er tanken, at kompasset skal danne rygraden i den boligstrategiske handleplan, som i følge tidsplanen skal udarbejdes og vedtages politisk i løbet af efteråret 2016. Det strategiske kompas skal udpege de væsentligste sigtelinier i den kommende boligstrategiske handleplan.

Kompasset indeholder 8 strategiske værdier:

 • Rehabiliterende
 • Tryghed
 • Fleksibilitet
 • Tilgængelighed
 • Faglig kvalitet
 • Trivsel
 • Bæredygtighed
 • Værdighed


Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at nærværende udkast til kompas afspejler den gennemførte proces, og at det kan sendes i høring hos involverede råd, forud for endelig vedtagelse på udvalgets næstkommende møde.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven). LBK nr. 1284 af 17/11/2015 og senere ændringer til forskriften. Særligt kapitel 2 om kommunens forpligtelser, herunder forsyningsansvar.
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retsikkerhedsloven). LBK nr. 1052 af 08/08/2015 og senere ændringer til forskriften. Særligt kapitel 2 om borgerens rettigheder og kapitel 4 om kommunens forpligtelser, herunder samarbejde med Ældreråd og Handicapråd.

Økonomi
Ifølge Budgetaftale 2016-19 afsættes der samlet 44 mio. kr. i budgetperioden til udvidelse af plejeboligkapaciteten, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalget frigav på sit møde den 23. maj 2016 de 2 mio. kr. til ekstern, finansiel og juridisk rådgivning og til interne projektledere.

Høring
Sagen sendes i høring i Handicaprådet den 21 september 2016 og i Ældrerådet den 26. september 2016.


Bilag
SSU 14.09.2016: Kompas for fremtidens velfærdsboliger (dok.nr. 2016/25520 001).

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at

 1. afgive høringssvar om "Kompas for fremtidens velfærdsboliger"

  Beslutning

Ældrerådet er ikke tidligere blevet hørt om “tids- og procesplan” med beskrivelse af begreberne velfærdsboliger og kompasretninger.
Vi mener, at denne “tids- og procesplan” afleder opmærksomheden fra, at der er et meget akut behov for at få igangsat en egentlig byggeprogrammering.

Vi henviser til ældrerådets tidligere høringssvar (se ældrerådets beslutning i referatet fra mødet den 13. april 2015 i noten nederst ).

Ældrerådet har ikke, som beskrevet, været involveret i, men kun været orienteret om, processen.

Ældrerådet mener ikke, at Gribskov Kommune skal operere med begrebet “velfærdsboliger” som den eneste (eller én af de få) kommuner i Danmark.

Ældrerådet tror ikke, at plejeboliger kan bygges sammen med bofællesskaber og botilbud, men kun med akutpladser og ventepladser.

Senior- og ældreboliger kan eventuelt (og måske med fordel) bygges i nærheden af nye plejeboliger.

Ældrerådet tillader sig at henlede opmærksomheden på, at når tidsrammen for nye plejeboliger er, at de skal stå færdige i 2018, bør en egentlig programmering igangsættes snarest.

Ældrerådet kan således ikke godkende det foreliggende udkast til “det strategiske kompas” for velfærdsboliger i Gribskov Kommune “Det skal velfærdsboligerne kunne” og anbefaler, at der snarest igangsættes en reel byggeprogrammering.

Der er behov for, at de overordnede rammer for nye plejeboliger bliver fastlagt (økonomi og tid), og at de væsentligste faktorer snarest bliver analyseret, eksempelvis:

· beliggenhed, evt krav om lokalplan
· ejerskab, finansiereing
· driftsform
· overordnet bygningsudformning
· BR- krav (2020-krav?)
· bæredygtighed
· energi
· rumudformning o boliger- en eller to personero personalerum
o servicearealer
o tekniske rum· velfærdsteknologi
· anden IT-teknologi


Der børes snarest nedsættes et byggeudvalg med repræsentanter fra kommune, personaleorganisationer og repræsentanter for borgere.
__________
Note: Ældrerådets beslutning i høringssvsvar vedr.GK. nr 8. Sammentænkning af plejehjemsbyggeri og Gilleleje Læringscenter var:

*Ældrerådet kan ikke på det foreliggende grundlag afgive begrundet tilkendegivelse af, hvorvidt Ældrerådet mener, at det vil være hensigtsmæssigt at samtænke Gilleleje Læringsområde med pleje- og seniorcenterbyggeri.

Ældrerådet har allerede i forbindelse med den tidligere plejeboliganalyse anmodet om, at programmeringen blev sat i gang i dialog med ældrerådet og andre interessenter. Dette blev der anmodet om i høringssvar af den 22. august 2013 (forelagt Byrådet den 2. september 2013) og i høringssvar af den 29. september 2014 (forelagt Økonomiudvalg den 20. oktober 2014). Ældrerådet har igennem flere år - bl.a. i forbindelse med dialogmøder med SSU - påpeget det nødvendige i at begynde en programmering på et tidligt tidspunkt.

Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
12:15 PM