Ældrerådet

Publiceret 09-08-2016

Tirsdag den 09-08-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
24 Dagcenter for borgere med demens: Valg af navn


Efterretningssager
25 Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftale III
26 Status fra Innovationspartnerskabet

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

24. Dagcenter for borgere med demens: Valg af navn
29.00G00 - 2016/11719

Sagsfremstilling
Ældrerådet behandler sagen for at give høringssvar. Sagen handler om at valg af navn til kommunens nye dagcenter for hjemmeboende borgere med demens. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 17.8.2016.

Baggrund
Den 8. juni 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget serviceniveau og valg af leverandør på dagcenter for hjemmeboende borgere med demens. På mødet besluttede udvalget, at administrationen skulle arbejde med at finde et selvstændigt navn til dagcenteret.

Om processen
Administrationen har gennem annoncer i Ugeposten og opslag på kommunens facebook bedt borgerne i Gribskov Kommune om at komme med bud på et navn til kommunes nye dagcenter for borgere med demens. Derudover har administrationen særligt opfordret Ældresagen Helsinge, Ældresagen Græsted-Gilleleje samt pårørendegrupper under projekt Grib Dagen til at komme med bud på navn til dagcenteret. På samme vis er den kommende leverandør af dagcenteret, Aleris, blevet opfordret til at give deres input til dagcenterets navn. Derudover har administrationen selv budt ind med mulige navne. Alle indkommende forslag fremgår i oversigten i bilag 1.
Bilag 1 eftersendes til Ældrerådet d.8.8.2016 kl.15. Eftersendelsen skyldes, at det af hensyn til borgernes sommerferie er muligt at indsende forslag til et navn til dagcenteret frem til d. 8.8.2016.

Lovgrundlag
Lov om Social Service §81

Økonomi


Høring
Sagen sendes i høring i Ældrerådet d. 9.8.2016.

Bilag
Bilag 1: Eftersendes til Ældrerådet d. 8.8.2016 kl.15.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. At afgive høringssvar i forhold til de forslag til et navn til dagcenter for borgere med demens, som er angivet i bilag 1.
 2. At Ældrerådet eventuelt kommer med eget bud på et navn til dagcenter for borgere med demens

Beslutning

Efterretningssager

25. Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftale III
29.00G00 - 2015/16085

Sagsfremstilling
Indledning
Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 27. maj 2016 behandlet en sag om status for Sundhedsaftale III, med henblik på opfølgning på aftalen og for at vurdere behovet for at revidere aftalen. Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftale III til orientering.

Baggrund
Sundhedsaftalen er baseret på 4 visioner:

 • Borgeren som aktiv samarbejdspart.
 • Nye samarbejdsformer.
 • Lighed i sundhed.
 • Kvalitet og sammenhæng.

Visionerne er konkretisteret i en række målsætninger. Arbejdet med målsætningerne er i implementeringsplanen for Sundhedsaftalen fordelt over de 4 år, som Sundhedsaftalen varer, for at sikre, at de implicerede sektorer arbejder med samme mål i samme år.
Til målsætningerne er knyttet en række indikatorer, som gør det muligt at måle på opfyldelsen af målsætningerne.

Sundhedskoordinationsudvalget, som har det overordnede politiske ansvar for Sundhedsaftalens udarbejdelse og implementering, skal 1 gang årligt følge op på fremdriften i arbejdet med aftalen og herunder vurdere om forhold i aftalen bør justeres, f.eks. som følge af ny viden.
Sundhedskoordinationsudvalget har som led i denne proces godkendt opfølgningen på arbejdet med aftalen samt at der sker en justering af indikatoren om middellevetid for borgere med psykisk sygdom. Justeringen betyder, at indikatorens fokus rettes mod status på indsatser, der iværksættes med henblik på at øge middellevetiden for borgere med psykisk sygdom. Justeringen sker, fordi det har vist sig for vanskeligt at måle på denne målgruppes faktiske middellevetid og fordi de tiltag der iværksættes, først forventes at påvirke middellevetiden over en årrække.

Opfølgning
Opfølgningen sker med udgangspunkt i den vedtagne implementeringsplan for arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015. Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen har udarbejdet opfølgningen.

Opfølgningen indeholder del 1, som kort beskriver arbejdet med Sundhedsaftalens organisering og del 2, som kort beskriver eksempler på indsatser inden for hvert af Sundhedsaftalens fire visionsområder. Det beskrives, at arbejdet med Sundhedsaftalens indsatser i 2015 har været organiseret omkring 9 tværsektorielle arbejdsgrupper. Herudover har arbejdet med enkelte indsatser være forankret i andre nedsatte fora. I 2015 er der på tværs af alle arbejdsgrupper arbejdet med, hvordan borgerperspektivet kan styrkes i det generelle arbejde med Sundhedsaftalen.
I opfølgningens del 2 beskrives eksempler på, hvordan der i 2015 konkret er arbejdet med indsatser inden for Sundhedsaftalens fire visionsområder:

Derudover indeholder opfølgningen et bilag (bilag 1), som viser en oversigt over Sundhedsaftalens indikatorer inden for de enkelte visionsområder (bilag 2) samt et bilag, der viser en status på alle indsatser igangsat i 2015 (bilag 3).

Sundhedsaftalens indikatorer
Udviklingen i indikatorerne i 2015 har været begrænset. Det skyldes, at Sundhedsaftalens indsatser i 2015 primært har været på udviklingsstadiet. Først når de konkrete indsatser er færdigudviklet, pilottestet og/eller udbredt i hele regionen, kan man forvente en mulig påvirkning af indikatorerne. Yderligere gælder det også, at andre forhold end Sundhedsaftalens indsatser påvirker indikatorerne. Det skal endvidere bemærkes, at indikatorerne for "borgeren som aktiv samarbejdspart" og for "genindlæggelser af nyfødte", fortsat er under afklaring.

Status for GKs arbejde med Sundhedsaftalen
Som bidrag til den generelle statusopfølgning er der fra Gribskov Kommunens side konkret bidraget til/arbejdet med følgende indsatsområder ift at sikre opfyldelse af målsætningerne i Sundhedsaftalen:

Eksempler på lokale initiativer
Igangsatte:

 • Pilotprojekt vedr. forebyggelse af genindlæggelser: besøg hos borgere med lungeinfektioner (pneumoni). Indsatsen omfatter en screening af borgere på hospitalet, der er i særlig risikogruppe for genindlæggelse efter en lungebetændelse samt en særlig indsats i hjemmeplejen med besøg samme dag som borgeren udskrives eller senest dagen efter afhængig af hospitalets screening.
 • Elektronisk triagering. Borgeren vurderes ud fra en række parametre ift sygdom og behov for evt. indsats. Triagering er et krav i servicebeskrivelsen. PlejeGribskov har som noget nyt indført elektroniske tavler til triageringen for at sikre fælles overblik på Toftebo, Trongården og Helsingegården. De øvrige plejecentre følger i 2. halvår 2016.
 • Rammedelegation inden for sygeplejen, som bemyndiger sygeplejen til at udføre en del af de lægelige opgaver. Gribskov kommune igangsatte i efteråret 2014 en proces, hvor kommunen sammen med leverandørerne af hjemmesygepleje og med praksiskonsulenten som tovholder udarbejdede en instrukssamling for delegation og sygeplejeinstrukser på 27 konkrete områder. Derved er det sikret, at alle leverandører arbejder med udgangspunkt i fælles instrukser og retningslinjer på området for sygeplejedelegation.


Kommende:

 • Systematisk opfølgende besøg hos borgere efter indlæggelse (igangsættes i efteråret 2016). Indsatsen omfatter, at alle borgere der udskrives fra hospital, og som allerede har eller forventes at få behov for hjælp, besøges af sygeplejerske inden for det første døgn efter udskrivelse (igangsættes via Værdighedspuljemidler).
 • Tværkommunal afprøvning af subakut-/akutforløb, med fokus på reduktion af antal (gen)indlæggelser af især ældre medicinske patienter. Målgruppen tilbydes et relevant ambulant og tværsektorielt koordineret behandlings- og plejetilbud, der sygdoms- og ressourcemæssigt modsvarer borgerens behov på henvisningstidspunktet. Borgeren tilbydes således en akut udredning og et eventuelt behandlingsforløb, der umiddelbart kan fortsættes i hjemkommunen, fremfor indlæggelse. Der er gennemført et pilotprojekt mellem Frederikssund hospital og Frederikssund og Halsnæs kommuner, og erfaringerne herfra implementeres nu i flere kommuner, herunder Gribskov.
 • Frikommune ansøgning vedr. den "Sunde borger", som skal skabe tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune, for derved at sikre, at borgere med behandlings-/plejebehov på tværs af sektorerne, ikke oplever unødig ventetid i sektorovergangene og at aktørerne bliver bedre til at udveksle de nødvendige og korrekte oplysninger hurtigere, således at borgeren ikke bliver ringere fungerende i overgangene. Der forventes svar på frikommuneansøgningen i september 2016 og der skal efterfølgende tages konkret stilling til Gribskov kommunes fokus i frikommunenetværket.
 • Satspulje ansøgning vedr. samarbejde mellem kommuner, Nordsjællands Hospital og almen praksis om "fælles tværsektoriel stuegang" med henblik på at forebygge genindlæggelser af borgere fra de midlertidige rehabiliterings- og akutpladser. Der forventes svar på ansøgningen i august 2016.


Tværsektorielle arbejdsgrupper:
Der er nedsat i alt 11 tværsektorielle arbejdsgrupper, som hver især arbejder med 1 eller flere målsætninger i Sundhedsaftalen. I arbejdsgruppen vedr. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser udgør Gribskov Kommune halvdelen af formandsskabet. Gruppen arbejder med 8 af Sundhedsaftalens målsætninger, herunder bl.a. målsætningerne vedr. rammedelegation, tidlig opsporing, følgeordninger, akutte indsatser og medicinkommunikation.

Arbejdet med Sundhedsaftale og ansøgninger
Hidtil har arbejdet med Sundhedsaftale III været præget af behovet for en lang række udviklingsarbejder.
I takt med at der foreligger konkrete anbefalinger til implementering på tværs af kommuner og region skal der tages stilling til lokale ressource- og evt. uddannelsesbehov.
Det samme gælder ansøgning om frikommunestatus på udvalgte områder samt satspuljeansøgning.
Social- og sundhedsudvalget forelægges konkrete sager når resultatet af ansøgninger og anbelfalinger til ressourcebehov kan opgøres, men forventningen er at der vil være behov for at prioritere ressourcer i 2017 og frem.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager opfølgningen på arbejdet med Sundhedsaftale III til efterretning.

Lovgrundlag
Sundhedsloven (LBK nr 913 af 13/07/2010) § 205.

Bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler (BEK nr 1569 af 16/12/2013).

Bilag
Bilag til ÆR den 9.8.16: Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen i 2015. Dokument-id 2015/16085 006
Bilag til ÆR den 9.8.16: Opfølgning på indikatorer. Dokument-id 2015/16085 007
Bilag til ÆR den 9.8.16: Status, igangsatte indsatser 2015. Dokument-id 2015/16085 008
Bilag til ÆR den 9.8.16: Ansøgning til satspulje om tværsektoriel stuegang. Dokument-id 2015/16085 009
Bilag vedr. Frikommuneansøgning er tidligere behandlet på BY-møde den 30. maj 2016, sag nr. 94.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:
1. tage status for arbejdet med Sundhedsaftale III til efterretning.

Beslutning


26. Status fra Innovationspartnerskabet
29.00G00 - 2016/22498

Sagsfremstilling
Ældrerådet forelægges sag om status fra Innovationspartnerskabet til orientering.

Baggrund
Innovationspartnerskabet er et kontraktligt forpligtet udviklingssamarbejde mellem kommune og leverandører. Deltagerne i Partnerskabet er Aleris Omsorg A/S, Attendo A/S, PlejeGribskov, BM Pleje og Gribskov Kommune.

Innovationspartnerskabet er tiltænkt at skulle bidrage til Gribskov Kommunes ønske om at fastholde et vedvarende kvalitets- og borgerfokus under stadigt mere udfordrende økonomiske rammevilkår. Samtidig er det et ønske at drage fordel af et konstant voksende antal teknologiske landvindinger.

Innovationspuljen udgør 1 % af omsætningen pr. leverandør pr. delaftale samlet set svarende til ca. 2,7 mio årligt.

Ansøgningsprocessen
Innovationspartnerskabet har tidligere udvalgt en række temaer, som Social- og Sundhedsudvalget har tiltrådt. Temaerne er

 1. Effektiv systemunderstøttelse med henblik på at sikre kvalitet og dokumentation
 2. Forebyggelse
 3. Rehabilitering
 4. Borger Empowerment
 5. Afprøvning af velfærdsteknologi til understøttelse af selvhjulpenhed
 6. Demensindsats


I foråret 2016 blev der afholdt en konference, hvor der var oplæg fra en bred vifte af oplægsholdere, som gav inspiration til, hvilke tendenser ældre – og sundhedsområdet er præget af i dag. Derudover var der ca. 15 teknologileverandører der fremviste produkter.

Med afsæt i temaerne, og med inspiration fra konferencen, har partnerne i partnerskabet indsendt konkrete projektforslag inden for de udmeldte temaer.

Udvalgte projekter
Innovationspartnerskabet har behandlet ansøgningerne på et møde i juni måned. Der var indkommet 8 ansøgninger. De 4 af projekterne igangsættes i denne ansøgningsrunde

Bedre forebyggelse og information til borgerne - Implementering af skærme: (Tema 1, 2, 3 og 4)
Projektet vedrører indkøb, installation og ibrugtagning af et system, som består af tre dele: personaleskærme, informationsskærme og borgerskærme.

 • Personaleskærmene er en personaletavle, der giver personalet mulighed for altid at have det samlede overblik over samtlige beboere, deres aktiviteter og hvordan belægningsgraden er på plejecenteret.
 • Informationsskærme giver mulighed for personale, beboere og gæster at få det samlede overblik over dagens menu, dagens aktiviteter, samt hvilke medarbejdere der har vagt.
 • Borgerskærme der giver direkte adgang til borgernes journal i boligen, giver adgang til skype med henblik på at kontakte pårørende, der kan lægges nyheder og information på skærmen og der kan vises træningsprogrammer o.lign. henvendt til beboeren. For pårørende kan skærmen give oplysninger om dagligdagens rytme, spisetider, arrangementer mv.


Potentiale: Der er en positiv gevinst ved projektet i fht at sikre et systematisk overblik over de rette indsatser for den enkelte borger og dermed forebyggelse af indlæggelser. Samtidig kan hjælpen tilrettelægges mere effektivt.

Beslutning: Der var enighed om, at projektet er relevant for Innovationspartnerskabet. Projektet igangsættes med tilføjelse af en fase 0, som skærper projektbeskrivelsen.


Medicin til Tiden: (Tema 4 og 5)
Projektet vedrører afprøvning, beskrivelse og tilpasning af nye arbejdsgange ved implementering af elektronisk medicinkasse. Medicinkassen minder borgeren om, at tage sin medicin, ved at en alarm går. Efter at borgeren har taget sin medicin, skal der kvitteres for medicinen ved at trykke på boksens eneste knap. Hvis der ikke kvitteres for medicin, går en alarm hos relevant personale, som herefter kan træde til og finde ud af, hvorfor der ikke er blevet kvitteret for medicinen.

Potentiale: Der er en positiv gevinst ved projektet både i fht sikkerhed omkring medicin og effektivisering
.
Beslutning: Der var enighed om, at projektet er relevant for Innovationspartnerskabet. Projektet igangsættes med tilføjelse af en fase 0, som skærper projektbeskrivelsen.

Stemmestyring af handicapbolig: (Tema 3, 4 og 5)
Projektet vedrører stemmestyring af handicapbolig. Ideen er at afprøve, beskrive og tilpasse stemmestyring af en bolig til en borger med handicap og svære begrænsninger i funktionsniveauet.

Potentiale: Forventningen er at stemmestyring giver øget værdighed og selvhjulpenhed hos den enkelte borger som ellers kan være afhængig af hjælp til alle hverdagsopgaver.

Beslutning: Der var enighed om, at projektet er relevant for Innovationspartnerskabet. Projektet igangsættes med tilføjelse af en fase 0, som skærper projektbeskrivelsen.

Dokumentationsmodel til estimering af gevinster: (Tema 1)
Projektet har til formål at udvikle en tilgang til dokumentation og en model for opgørelse af faglige og økonomiske gevinster, der kan anvendes generisk på tværs af innovationsprojekter.


Beslutning: Der var enighed om, at projektet er relevant for Innovationspartnerskabet. Projektet igangsættes.

Borgerens valg: (Tema 3,4 og 5)
Idéen med projektet er at nytænke den måde, hvorpå borgere får visiteret velfærdsteknologier på. Man vil lade borgeren selv – via dialog med fagpersoner og pårørende – vælge sine velfærdsteknologiske løsninger.

Potentiale: Større livskvalitet omkring de valgte hjælpemidler/ teknologiske løsninger der vælges af den enkelte bruger.

Beslutning: Der var i styregruppen enighed om, at projektet har et klart potentiale, men samtidigt at projektet skal modnes mere før det er parat til at blive udvalgt til afprøvning. Projektet igangsættes ikke på kort sigt. Der igangsættes en modningsproces af projektet frem mod næste ansøgningsrunde.

Digital Omsorg: (Tema 1,2 og 5)
Projekt Digital Omsorg forløber i 2 spor. Et spor som vedrører tidlig opsporing af KOL-patienter, hvor man vil henvise til dette telesundhedsprojekt som alternativ til – eller i kombination med – henvisning til lungeambulatoriet. Et andet spor fokuserer på digitalisering af omsorgsydelser, hvor der ses på om digitalisering kan være relevant for bestemte målgrupper.

Potentiale: Der foreligger ikke en klar beskrivelse af potentialerne - dette skal udredes nærmere og skal ses i sammenhæng med det kommende nationale KOL telesundhedsprojekt.

Beslutning: Der var i styregruppen enighed om, at projektet har et klart potentiale, men samtidigt at projektet skal modnes mere før det er parat til at blive udvalgt til afprøvning. Projektet igangsættes ikke på kort sigt. Der igangsættes en modningsproces af projektet frem mod næste ansøgningsrunde

Fælles udvikling af ledelsesrapporter i Avaleo: (Tema 1)
Formålet med projektet er at udvikle og implementere rapporter i Avaleo/KMD, som kan anvendes til ledelsesinformation.

Beslutning: Der var i styregruppen enighed om, at projektet ikke udgør et projekt i sig selv. Evt behov for yderligere ledelsesinformation kan udvikles inden for de eksisterende rammer.

Praktiske procedurer i sygeplejen: (Tema 1 og 2)
Projektansøgningen vedrører ”Praktiske Procedurer i Sygeplejen” PPS. PPS er en database med evidensbaseret sygeplejefaglige praktiske procedurer med tilhørende videnstof, som løbende opdateres. I data-basen findes tillige øvelsesopgaver og tests, eksempelvis omkring medicinregning.

Beslutning: Der var i styregruppen enighed om, at projektet er interessant, men samtidigt også enighed om at projektets innovationspotentiale samt gevinstpotentiale på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt til at blive udvalgt. Projektet igangsættes ikke men revurderes i forbindelse med kommende ansøgningsrunder.

Fortsatte prioriterede tiltag
Udover de prioriterede projekter understøtter Innovationspartnerskabet de øvrige temaer som SSU har prioriteret. Der er således en prioriterering af fælles udvikling og understøttelse af It (Tema 1) Derudover er der prioriteret en fortsat finansiering af fælles undervisning i Styrk Hverdagen i hjemmeplejen og på plejecentre (Tema 3) samt fælles udvikling af Gribskov kommunes demens indsatser, herunder faglig metode og undervisning på demensområdet fremadrettet (Tema 6).

Dertil kommer fælles studietur sammen med Social og Sundhedsudvalget til oktober til Engelholm kommunes opbygning af nære sundhedsopgaver sammen med regionen.

Igangsættelse af projekter
Der arbejdes nu videre med de fire udvalgte projekter;

 • Bedre forebyggelse og information til borgerne - Implementering af skærme:
 • Medicin til tiden
 • Stemmestyring af handicapbolig
 • Dokumentationsmodel til estimering af gevinster:


I forhold til de projekter, som skal skærpes igennem en fase 0, skal der nedsættes en fast arbejdsgruppe med faste repræsentanter for de involverede leverandører med en tids- og aktivitetsplan for gennemførsel af fase 0, således at de egentlige projekter kan igangsættes hurtigst muligt.

For at sikre en så hurtig opstart af innovationsprojekterne som muligt, samles de involverede
leverandører i en arbejdsgruppe, der skal sikre den nødvendige fokusering af projekterne, således at projekterne kan godkendes endelige af styregruppen i Innovationspartnerskabet på næste møde i september.

Lovgrundlag
LBK nr. 150 af 16/02/2015 om lov om social service § 79 og kap. 16.
LBK nr. 1202 af 14/11/2014 om sundhedsloven § 119

Økonomi
Aftaleparterne har oprettet en fælles innovationspulje, som alle de i Innovationspartnerskabet deltagende private aftaleparter indbetaler til hver måned.

Innovationspuljen udgør 1 % af omsætningen pr. leverandør pr. delaftale svarende samlet set til ca. 2,7 mio årligt.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at:
1. tage status fra Innovationspartnerskabet til efterretning.Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:15 PM