Ældrerådet

Publiceret 20-06-2016

Mandag den 20-06-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
22 Høring: Kanalstrategi
23 Nykonstituering

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Birthe Bille Hansen

Meddelelser:Åbne

22. Høring: Kanalstrategi
85.13P00 - 2016/19258

Sagsfremstilling
Ældrerådet behandler sagen for at give høringssvar.

Baggrund
Kanal- og servicestrategi blev besluttet af byrådet 19.12.11. Strategien løb til 2015, og er blevet forlænget til 2016.

Administrationen har lavet udkast til ny kanal-strategi som nu er i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer - Gribskov og Hovedudvalget.
Strategien skal herefter besluttes i Økonomiudvalget og Byrådet i efteråret 2016.
Efter vedtagelse vil strategien blive udmøntet i handleplaner for organisationen.

Indhold i strategien
Kanalstrategien beskriver hvordan og gennem hvilke kanaler, kommunen håndterer henvendelser til og fra borgere, virksomheder og foreninger.
Kanalstrategien skal sikre at betjeningen er mest hensigtsmæssig for borgere, virksomheder og foreninger og deres behov og er mest effektiv ifht. kommunens ressourcer.

Formålet med kanalstrategien er:

 • At bidrage til at brugerne oplever en smidig og sammenhængende betjening i mødet med kommunen.
 • At danne grundlag for prioritering af kanaler i forhold til behov, anvendelse og ressourcer.
 • At udvikle og øge brugen af effektive henvendelseskanaler for dermed at frigøre tid til mere komplekse sager.
 • At sikre retning for de kanalstrategiske indsatser (eks. hjemmeside, åbningstider, sociale medier og callcenter)
 • At sikre sammenhæng med eksisterende strategier og politikker (eks. digitaliseringsstrategien).


Særlige opmærksomhedspunkter for Ældrerådet
Punkter der kan have ældrerådets interesse kan især være:

 • Principper for kanalvalg og brugernes forventninger (s. 6)
 • Henvendelseskanaler for ikke-digitale (s. 17)Behandling af høringssvar
Høringssvar vil blive vurderet og taget med i strategien eller videre i arbejdet med handleplaner for organisationen.

Lovgrundlag
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020
Gribskov Kommunes digitaliseringsstrategi 2016-2019
Lov om Offentlig Digital Post
Persondataloven
Forvaltningslovens § 27 ifht. tavshedspligt og fortrolighed

Økonomi
Implementering af strategien forventes at effektivisere administrationens arbejde.

Miljøforhold
Ved at reducere tryk og fragt af papirbreve og i højere grad bruge digitale kanaler, forventes en mindre belastning på miljøet.

Høring
Strategien sendes i høring i:

 • Ældrerådet 20. juni
 • Handicaprådet 22. juni
 • Danske Handicaporganisationer - 14. juni
 • Hovedudvalget 22. juni

  Bilag

Bilag: Udkast til Kanalstrategi 2016-2019

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet behandler sagen for at give høringssvar.

  Beslutning

Ældrerådet har med interesse læst udkast til Kanalstrategi.

Ældrerådet opfatter udkastet som en fortsættelse af spareøvelsen i forhold til Kanal- og Servicestrategien fra dec. 2011.

Ældrerådet ser positivt på udkastets mål om at forenkle adgangen til kommunen, belyst ved den omvendte trekant på udkastets side 7.

Ældrerådet forventer en tidlig inddragelse i den kommende handlingsplan.


23. Nykonstituering
27.69.40G00 - 2013/40267

Sagsfremstilling

Næstformand Inger Lymark har valgt at udtræde af Ældrerådet med virkning fra udgangen af maj 2016.


Ved opgørelsen den 28. november 2013 af de indkomne brevstemmer til Ældrerådsvalget i Gribskov Kommune blev følgende kandidater valgt som suppleanter:

 1. Jens C.H. Lauritzen (323 stemmer)
 2. Gitte Ziwes (301 stemmer)
 3. Birthe Grøndahl (92 stemmer)


Jens C.H. Lauritzen har ved e-mail af 26. maj 2016 accepteret at indtræde i Ældrerådet for resten af valgperioden.

På Ældrerådets konstituerende møde d. 5. december 2013 konstituerede Ældrerådet sig som følger:

Formand: Torben Møgelhøj

Næstformand: Inger Lymark

Sekretær: Annelise Torne Zinck

Kasserer: Birthe Bille Hansen

2. Poster i Regionsældråd, Nordgruppen, Trafikdialoggruppe, Kostråd, Trafiksikkerhedfølgegruppe og Webmaster:

Repræsentant i Regionsældrerådet: Formand Torben Møgelhøj + yderligere et medlem på skift. Inger tager med til mødet den 11.12.2013

Repræsentant i Nordgruppen: Formand Torben Møgelhøj + Else Hjortkilde

Trafikdialoggruppe: Torben Møgelhøj

Kostråd: Torben Møgelhøj

Trafiksikkerhedsfølgegruppe: Annelise Torne Zinck

WEB-master: Claus Sætter-Lassen

3. Ældrerådets medlemmer har desuden en repræsentant (uden stemmeret) i centerrådene på de enkelte Plejecentre.

Skovsminde: Inger Lymark

Bakkebo: AnneliseTorne Zinck

Helsingegården: Leif Dræbye

Trongården: Claus Sætter-Lassen

Udsigten: Else Hjortkilde

Som følge af næstformand Inger Lymarks udtræden skal Ældrerådet foretage nykonstituering af næstformandsposten.


Lovgrundlag
LBK nr. 1052 af 08/09/2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33
Vedtægt for Ældrerådet i Gribskov Kommune § 5


Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at foretage ny konstituering af næstformandsposten.

  Beslutning

Jens C. H. Lauritzen er indtrådt i Ældrerådet i stedet for Inger Lymark.
Ældrerådet har valgt Jens C. H. Lauritzen som ny næstformand.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM