Ældrerådet

Publiceret 10-05-2016

Tirsdag den 10-05-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Værdighedspolitik og initiativer

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Inger Lymark

Meddelelser:Åbne

13. Værdighedspolitik og initiativer
30.10G00 - 2016/02905

Sagsfremstilling
Udsat fra Ældrerådsmøde d. 4. maj 2016, pkt. nr. 13.

Ældrerådet forelægges udkast til værdighedspolitik samt udmøntningsinitiativer til høring.

Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af dialogdag den 14. april 2016, samlet input til dels en værdighedspolitik og dels udmøntningsinitiativer for 2016 og forslag til evt. fremtidige initiativer, og har foreløbigt godkendt høringsudkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer.

Høringsmaterialet omfatter:

  • Værdighedspolitik.
  • Initiativer for 2016.
  • Fremtidige initiativer.


Høringsmaterialet er også lagt på kommunens hjemmeside, under: "politik - høringer og afgørelser". Høringsperioden slutter den 27. maj 2016.

Høringssvaret vil indgå i Social- og Sundhedsudvalgets videre bearbejdelse af politikken og initiativerne.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015 §81a.

Økonomi
Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca. 8,8 mio. kr. fra værdighedspuljen.
Beløbet for de kommende år kendes ikke endnu.

Bilag
Bilag 1: Høring - Udkast til Værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 042
Bilag 2: Høring - Forslag til udmøntningsinitiativer, værdighedspulje dok nr: 2016/02905 041
Bilag 3: Mulighedskatalog - Input fra dialogmøde om værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 043

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Ældrerådet afgiver høringssvar til udkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer for 2016 og kommende år.

Beslutning
Ældrerådet behandlede allerede på sit møde 1602 den 15. februar 2016 spørgsmålet om en værdighedspulje og fremsendte dette høringssvar, som vi finder fortsat er dækkende.
Vi tillader os derfor, at genfremsende det.

”Værdighedspulje
Gribskov Kommune har altovervejende vedtaget et serviceniveau, der bør sikre en værdig behandling af kommunens ældre.

Det forudsætter dog to ting:1. at de ældre visiteres i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder.
2. at leverandørerne leverer de aftalte ydelser. Det er ældrerådets opfattelse, at de mange konstaterede svigt i en værdig behandling af kommunens ældre skyldes, at disse forudsætninger ikke er opfyldt.

Det, som værdighedspolitikken derfor først og fremmest skal udtrykke, er, at der i Gribskov Kommune opbygges en fælles forståelse af, hvad en værdig behandling af de ældre indebærer i forhold til det vedtagne serviceniveau, som beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Kulturen bør være således, at man altid spørger sig selv, om man behandler den eller de borgere, man har ansvaret for, værdigt. Alle involverede, politikere, administration, leverandørerne og medarbejdere skal tage udgangspunkt i den fælles kultur.

Værdighedspuljen bør efter Ældrerådets opfattelse bruges til to ting: 1. demensindsats
2. uddannelsesforløb for alle involverede parter til fælles forståelse af en værdighedskultur

Der vil naturligvis kunne identificeres områder, hvor service-niveauet bør hæves. ”Efter Ældrerådets opfattelse har de to ovennævnte punkter ikke fået tilstrækkelig vægt i udmøntningen af værdighedsmidlerne.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
11:30 AM