Ældrerådet

Publiceret 04-05-2016

Onsdag den 04-05-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Værdighedspolitik og initiativer


Efterretningssager
14 Afrapportering af opfølgende tilsyn i hjemmeplejen

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Inger Lymark

Meddelelser:Åbne

13. Værdighedspolitik og initiativer
30.10G00 - 2016/02905

Sagsfremstilling
Ældrerådet forelægges udkast til værdighedspolitik samt udmøntningsinitiativer til høring.

Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af dialogdag den 14. april 2016, samlet input til dels en værdighedspolitik og dels udmøntningsinitiativer for 2016 og forslag til evt. fremtidige initiativer, og har foreløbigt godkendt høringsudkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer.

Høringsmaterialet omfatter:

 • Værdighedspolitik.
 • Initiativer for 2016.
 • Fremtidige initiativer.


Høringsmaterialet er også lagt på kommunens hjemmeside, under: "politik - høringer og afgørelser". Høringsperioden slutter den 27. maj 2016.

Høringssvaret vil indgå i Social- og Sundhedsudvalgets videre bearbejdelse af politikken og initiativerne.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015 §81a.

Økonomi
Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca. 8,8 mio. kr. fra værdighedspuljen.
Beløbet for de kommende år kendes ikke endnu.

Bilag
Bilag 1: Høring - Udkast til Værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 042
Bilag 2: Høring - Forslag til udmøntningsinitiativer, værdighedspulje dok nr: 2016/02905 041
Bilag 3: Mulighedskatalog - Input fra dialogmøde om værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 043

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Ældrerådet afgiver høringssvar til udkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer for 2016 og kommende år.

Beslutning
Ældrerådet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at afgive høringssvar; men Ældrerådet vender tilbage med et høringssvar inden fristens udløb.

Efterretningssager

14. Afrapportering af opfølgende tilsyn i hjemmeplejen
29.00G00 - 2016/13573

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen til orientering forud for forelæggelse for Social- og Sundhedsudvalget mhp. udvalgets behandling af sagen med henblik på at tage orienteringen om de kommunale tilsyn til efterretning og tiltræde administrationens opfølgning på de kommunale
tilsyn.

Som opfølgning på de kommunale tilsyn i efteråret 2015, er der gennemført tilsyn hos begge leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene i Gribskov Kommune.
For hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport, der beskriver, hvordan opgaverne varetages hos den enkelte leverandør.

I dette dagsordenspunkt præsenteres Ældrerådet for de vurderinger og anbefalinger, der er beskrevet i rapporterne. Ældrerådet orienteres ligeledes om de tiltag, der er iværksat af administrationen på baggrund af tilsynene. Begge tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Om det uanmeldte kommunale tilsyn
Tilsynet er en del af den kvalitets- og tilsynspolitik, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2012, og som fremgår af kommunens servicebeskrivelse på området.

Det uanmeldte tilsyn skal sikre, at den hjælp, den enkelte borger modtager, er i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret til efter de gældende standarder og lovgivning samt at borgerens aktuelle behov varetages. Herudover skal tilsynene bidrage til at skabe læring og udvikling hos den enkelte leverandør.

I 2016 er tilsynene, ligesom i 2015, gennemført af firmaet BDO Kommunernes Revision, der er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

De opfølgende tilsyn i hjemmeplejen er gennemført som at individorienteret tilsyn,hvor tilsynet på baggrund af temaer, mål og indikatorer i kvalitetsstandarder og den rehabiliterende og aktiverende tilgang undersøger eksempelvis dokumentation, døgnrytmeplan og medinddragelse af den enkelte borger.


Tilsynets vurdering
Tilsynene munder ud i de her præsenterede tilsynsrapporter, hvor tilsynets
samlede vurderinger og anbefalinger beskrives.

BDO har benyttet nedenstående skala til at give en samlet vurdering af de enkelte leverandører:

1. Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler
2. Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats
3. En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
4. En del og/eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
5. Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind.Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer,
herunder eventuel brug af påbudsprocedure, afhængigt af tilsynets anbefalinger til de
enkelte leverandører.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Tilsyn hos BM Pleje
Der har den 26. februar 2016 gennemført tilsyn hos BM Pleje.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at BM Pleje har

 • få mangler som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


BM Pleje har arbejdet konstruktivt og målrettet med anbefalingerne fra sidste tilsyn.
Medicinhåndteringen varetages af 3 faste medarbejdere, plejen er opdelt i 3 teams og der
arbejdes med triage. Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt tilfredsstillende.

Tilsynet anbefaler:

 • at der arbejdes med døgnrytmeplanerne så de fremstår handlevejledende og beskriver borgernes behov for pleje/omsorg samt borgernes ressourcer.
 • at der etableres en mere overskuelig og samlet opbevaring af borgernes medicin.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente BM Plejes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret indenfor de aftalte frister.


Tilsyn hos Attendo
Der har i perioden mellem d. 29. februar og d. 3. marts 2016 gennemført tilsyn i Attendos
4 hjemmeplejegrupper.
Tilsynets vurdering og anbefalinger beskrives for hver enhed; Vejby, Græsted, Gilleleje og
Helsinge.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger for Attendo Vejby.:
Tilsynets samlede vurdering er, at Vejby har

 • en del og/eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.


Vurderingen tager primært afsæt i mangler omkring medicinhåndteringen.Der er fejl i en borgers doseringsæske, flere medicinskemaer er ikke ajourførte og doseringsæskerne er ikke konsekvent mærket med navn og cpr.nr.

Tilsynet anbefaler:

 • at der arbejdes med at sikre korrekt dosering og sammenhæng mellem medicinskema og doseringsæsker.
 • at sikre at døgnrytmeplane og handleplaner altid er ajourførte og stemmer overens med borgerens funktionsniveau


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at det kommunale tilsyns fund omkring medicin er særligt alvorlige, idet der er påvist forhold, der kan have betydning for patientsikkerheden. Center for Social og Sundhed vurderer endvidere, at kommunen pga. tidligere lignende fund har et konkret og påtrængende behov for at blive betrygget (få sikkerhed) ud over den konkrete afhjælpning, der allerede er iværksat, samt tiltag, der aftales og iværksættes for at undgå gentagelse af fejlene/hændelsen. Kommunen har derfor tildelt Attendo Vejby et gult påbud.
Attendo er bedt om at udarbejde handleplan med konkrete handlinger. Disse handlinger skal
indenfor 3 uger efter påbuddets udstedelse, have rettet op på fejl og mangler. Desuden skal
handleplanen indeholde tiltag som sikrer at de samme fejl og mangler ikke sker igen.
Handleplanen følges op med ugentlige status samt et dialogmøder.


Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger for Attendo Græsted.:
Tilsynets samlede vurdering er, at Græsted har

 • få mangler som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Tilsynet anbefaler:

 • italesættelse overfor medarbejderne at der skal være overensstemmelse mellem medicinskema og den doserede medicin
 • at det sikres at der er overensstemmelse mellem visiterede og leverede ydelser
 • at sikre at døgnrytmeplane altid er ajourførte og stemmer overens med borgerens funktionsniveau


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er rimelig tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Græsteds handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på dialogmøde ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret indenfor de aftalte frister. .


Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger for Attendo Gilleleje
Tilsynets samlede vurdering er, at Gilleleje har

 • en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælp


Tilsynet anbefaler:

 • italesættelse overfor medarbejderne at der skal være overensstemmelse mellem medicinskema og den doserede medicin
 • at sikre at døgnrytmeplane og handleplaner altid er ajourførte og stemmer overens med borgerens funktionsniveau
 • at der gennemføres ernæringsscreening og rejse-sætte-sig test på alle borgere.


Administrationens vurdering af tilsynet'
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er delvist tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Gillelejes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på dialog ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret indenfor de aftalte frister. .


Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger for Attendo Helsinge
Tilsynets samlede vurdering er, at Vejby har

 • en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes


Tilsynet anbefaler:

 • italesættelse overfor medarbejderne at der skal være overensstemmelse mellem medicinskema og den doserede medicin
 • at det sikres at der er overensstemmelse mellem visiterede og leverede ydelser
 • at sikre at døgnrytmeplane og handleplaner altid er ajourførte og stemmer overens med borgerens funktionsniveau
 • at der gennemføres ernæringsscreening og rejse-sætte-sig test på alle borgere.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er delvist tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Helsinges handleplan på
gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på dialogmøde ift. om
ovenstående anbefalinger er implementeret indenfor de aftalte frister. .

Vurdering af kvalitet og fremdrift vedr. de opfølgende tilsyn.
Som det fremgår ovenfor er der sket væsentlige forbedringer hos begge leverandører på særligt det sygefaglige område omkring medicinhåndtering. Dog med undtagelse af en enkelt enhed som derfor følges tæt.
Administrationen ser med stor alvor på netop det sygeplejefaglige felt, hvorfor dette indgår som en del af de systematiske tilsyn. Jvnf. servicelovens §151 er kommunalbestyrelsen alene forpligtiget til at føre tilsyn med tilbud efter §83 såsom praktisk hjælp og personlig pleje. På baggrund af Servicebeskrivelsernes krav til kvalitet og tidlig opsporing er det imidlertid hensigtsmæssigt, at sygepleje også indgår i tilsynet for at sikre kvalitet og sammenhæng hele vejen rundt.Lovgrundlag
Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019 af 23/09/2014 §§ 15 og 16
Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c

Bilag
SSU.11.05.2016: Tilsynsrapport Attendo april 2016 (2016/13573 002)
SSU 11.05.2016: Tilsynsrapport BM Pleje april 2016 (2016/13573 001)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. tage orienteringen om de opfølgende kommunale tilsyn til efterretning

  Beslutning

Ældrerådet læser med tilfredshed rapporten vedr. BM Pleje.

Ældrerådet tager tilsynet med Attendo til efterretning; men bemærker tilsynets samlede vurderinger.


Mødet startet:
08:30 AM

Mødet hævet:
01:30 PM