Ældrerådet

Publiceret 15-02-2016

Mandag den 15-02-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
3 Dagcenter for borgere med demens - høring vedr. model for etablering
4 Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse og høring
5 Værdighedspulje
6 Ældrepulje 2016


Efterretningssager
7 Opfølgning på afrapportering af embedslæge tilsyn 2015.

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Claus Sætter-Lassen

Meddelelser:Åbne

3. Dagcenter for borgere med demens - høring vedr. model for etablering
27.00G00 - 2015/26239

Sagsfremstilling

Ældrerådet behandler sagen for at give høringssvar. Sagen handler om en model for etablering af et dagcenter for borgere med demens.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget d. 24.2.2016.


1. Indledning

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag afgive anbefaling til Økonomiudvalget d. 7. marts 2016. Sagen handler om at beslutte model og procesplan for etablering af et dagcentertilbud for hjemmeboende borgere med demens.

2. Baggrund

Som en del af puljen til Løft af Ældreområdet 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget d. 10. september 2014, at der skulle oprettes et udvidet dagcentertilbud til borgere med demens.
Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet d. 12. august 2015 tilbuddets indhold og placering. Med afsæt i afgivet høringsvar fra Ældrerådet besluttede udvalget på mødet, at administrationen skulle beskrive flere modeller for etablering af et dagcentertilbud til borgere med demens, herunder også modeller hvor tilbuddet placeres i selvstændig bygning uden direkte tilknytning til et plejecenter.
Administrationen er undervejs i arbejdet med modellerne blevet opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget med fordel kan tænke et selvstændigt tilbud endnu bredere end den målgruppe, der fremgår i dagsorden fra d. 12. august 2015.
Social- og Sundhedsudvalget præsenteres på den baggrund derfor for tre overordnede modeller for etableringen af dagcenteret:

 • Model 1: Indeholder det tilbud, som blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 12. august 2015, hvor dagcenteret placeres på et plejecenter. Tilbuddets målgruppe er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens.
 • Model 2: Indeholder et tilbud, hvor dagcenteret placeres på egen matrikel uden for plejecenter. Målgruppen for tilbuddet er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens.
 • Model 3: Indeholder et tilbud, hvor dagcenteret placeres på egen matrikel uden for plejecenter. Målgruppen rummer både hjemmeboende borgere med moderat-svær demens (som i model 1 og 2) samt nydiagnosticerede borgere med demens.


De tre modeller vil blive beskrevet nærmere i det følgende.


3. Administrationens overvejelser

Hvem skal tilbuddet målrettes til og hvor skal det placeres?
For at administrationen kan arbejde videre med beskrivelsen af et dagcenter for borgere med demens, er der behov for, at udvalget træffer beslutning om, hvilken etablerings-model udvalget ønsker. Det vil sige, hvilken/hvilke målgrupper der skal indgå i tilbuddet, og hvor det skal placeres. I det følgende beskrives de tre modeller nærmere.

Model 1 og 2: Målgruppe og placering
Målgruppe: Målgruppen i model 1 og 2 er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens. Det er typisk borgere, der:

 • Ikke kan være alene eller har svært ved at være alene
 • Har en pårørende, som primært står for hjælp og pleje, og derfor har stort behov for aflastning
 • i flere tilfælde ikke kan/ønsker at benytte kommunes nuværende tilbud


Placering af tilbud: Vælger udvalget at etablere et tilbud alene for denne målgruppe, kan det placeres enten i lokaler på plejecenter (model 1) eller på en selvstændig matrikel uden for plejecenter (model 2).

På mødet d. 12. august 2015 blev udvalget fremlagt muligheden for at etablere et dagcenter på et af kommunes plejecentre. Her blev det vurderet, at dagcenteret kunne placeres i lokale på henholdsvis Trongården eller Bakkebo.
Administrationen har vurderet lokalerne på de to centre igen og har på den baggrund vurderet, at lokalet på Trongården er mindre egnet til formålet. Vælger udvalget at pege på model 1, anbefaler administrationen derfor, at dagcenteret etableres på Bakkebo.

Med afsæt i de krav til rammer og fysisk indhold, som skitseres i bilag 1, har administrationen screenet kommunens nuværende ledige bygninger med henblik på at finde en egnet matrikel til formålet. En bygning er fundet særligt egnet. Det drejer sig om den tidligere fritidsordning i Blistrup, som er beliggende på Udsholtvej 74.
Bygningen har tidligere været i spil i forhold til boligplacering af flygtninge, men Byrådet besluttede på møde d. 2. februar 2015, at bygningen i første omgang ikke skal anvendes til dette formål. Bygningen står derfor tom på nuværende tidspunkt og kan anvendes til formålet. Matriklen i Blistrup kan både rumme model 2 og 3. Ved model 2 anvendes den ene halvdel af bygningen. Ved model 3 tages hele bygningen i anvendelse, så de to målgrupper etableres i samme bygning, men med hver sin "afdeling".


Model 3: Målgrupper og placering
Målgruppen: Målgruppen i model 3 er hjemmeboende borgere med moderat-svær demens, som beskrevet ovenfor. Derudover inkluderer tilbuddet også en ny målgruppe - nemlig borgere med let-moderat demens. Borgere med let-moderat demens er typisk borgere, der:

 • Ofte er nydiagnosticerede med demens
 • Godt kan være alene i kortere perioder
 • Har en pårørende, som primært står for hjælp og pleje og derfor har stort behov for aflastning
 • i flere tilfælde ikke kan/ønsker at benytte kommunes nuværende tilbud


Placering: Ønsker udvalget, at tilbuddet rummer både borgere med moderat-svær demens samt borgere med let-moderat demens (model 3), skal tilbuddet etableres på selvstændig matrikel, da tilbuddet grundet mangel på plads ikke umiddelbart kan rummes på eksisterende plejecenter. Tilbuddet skal derfor etableres i den tidligere FO i Blistrup, som skitseret i forrige afsnit kan rumme hver sin afdeling.

Administrationens øvrige overvejelser vedrørende bl.a. potentiale i forhold til nuværende tilbud, indhold, åbningstider samt økonomi foldes nærmere ud i de efterfølgende afsnit.

I skemaet nedenfor er de tre modeller skitseret i forhold til hinanden:

Model 1 Model 2 Model 3
Målgruppe Hjemmeboende borgere med moderat- svær demens Hjemmeboende borgere med moderat-svær demens Hjemmeboende borgere med moderat-svær demens

Hjemmeboende borgere med let- moderat demens
Placering På Plejecenter Bakkebo I den tidligere FO i Blistrup I den tidligere FO i Blistrup
Åbningstider og omfang Tilbuddet har åbent på alle hverdage.

Kan rumme ca. 10 borgere pr. dag.
Tilbuddet har åbent på alle hverdage.

Kan rumme ca. 10 borgere pr. dag.
Tilbuddet har åbent på alle hverdage.

Kan rumme ca. 20 borgere pr. dag.
Økonomi * Finansieringsbehov pr. år (overslag):

Etablering og drift:
2016: 0 kr.

Årlig drift og kørsel:
2017: 900.000 kr
2018: 1.350.000 kr.
2019: 1. 350.000 kr.
Finansieringsbehov pr. år (overslag):

Etablering og drift:
2016: 725.000 kr.

Årlig drift og kørsel:
2017: 1.675.000 kr.
2018: 1.675.000 kr.
2019: 1.675.000 kr.
Finansieringsbehov pr. år (overslag):

Etablering og drift:
2016: 1.525.000 kr.

Årlig drift og kørsel:
2017: 2.450.000 kr.
2018: 2.450.000 kr.
2019: 2.450.000 kr.


* Finansieringsbehovet er fratrukket de midler, som udvalget tidligere har afsat. Se de øvrige forudsætninger for beregningerne under afsnittet vedr. økonomi.

Flere borgere med demens
Behovet for et målrettet tilbud til borgere med demens vil fremadrettet være stigende. Der findes ingen officielle tal på antallet af demente, men Nationalt Videnscenter for demens har estimeret, at der i dag er ca. 767 borgere i Gribskov Kommune med en demenssygdom. I følge fremskrivning fra samme videnscenter vil antallet af borgere i Gribskov Kommune med en demenssygdom være ca. 1.445 om 10 år. På den baggrund er der også fremadrettet et stort potentiale i forhold til at etablere et målrettet tilbud til denne målgruppe, uanset hvilken model udvalget vælger at pege på.

Kommunes nuværende tilbud
Gribskov Kommune tilbyder i dag to muligheder for støtte og aktivitet i dagstimerne for borgere, der har demens. Det ene tilbud er det private tilbud Demenskontakten, og det andet er et generelt dagcentertilbud på kommunens plejecentre. De to tilbud beskrives kort nedenfor, og potentialet for et målrettet tilbud vurderes.

Demenskontakten: Er et privat tilbud placeret i Kagerup, som tilbyder nydiagnosticerede borgere med demens aktivitet og støtte i dagtimerne. Stedet har et begrænset antal pladser og er "selvvisiterende". Det betyder, at det er personalet på stedet og ikke kommunen, som vurderer, om den enkelte borger skal tilbydes en plads. Stedet benyttes af borgere fra flere nordsjællandske kommuner og har et større antal frivillige tilknyttet. Det er typisk borgere med en let-moderat demens, som benytter tilbuddet. På nuværende tidspunkt benytter 7 Gribskov borgere Demenskontakten.

Det er administrationens vurdering, at langt flere borgere end de nuværende 7 vil have gavn af og lyst til at benytte et dagtilbud målrettet dem. Vælger udvalget at pege på model 3, vil det betyde, at nydiagnosticerede borgere fremadrettet tilbydes eget kommunalt tilbud (model 3) fremfor at blive visiteret til det private tilbud Demenskontakten.
Fordelen ved den model er, at borgerne vil kunne blive i de samme rammer og med samme personale, fremfor, som det er i dag, at skulle skifte til et helt nyt tilbud med nyt personale, når de ikke længere kan rummes på Demenskontakten. Markante forandringer i hverdagen har stor betydning for borgere med demens og har typisk en negativ påvirkning både på trivsel og sygdommens udvikling. Det er derfor en klar fordel for både borgerne og kommunen, hvis forandringer kan minimeres.
En anden fordel ved model 3 er, at der kan rummes et større antal borgere, hvilket dels vil give mulighed for, at flere borgere kan få en plads, og dels have en positiv påvirkning på driftsøkonomien, da der kan sikres en større synergi i forhold til ressourcer, faglighed samt de aktiviteter, der igangsættes.

Dagcentertilbud på kommunens plejecentre: Borgere, der ikke er i Demenskontaktens målgruppe, kan tilbydes ophold på et af kommunens dagcentre. Dagcentrene er placeret på 5 af kommunes plejecentre, har typisk åbent 2-5 dage om ugen i 2-4 timer pr. åbningsdag, og tilbyder diverse aktiviteter for visiterede borgere. Tilbuddet er ikke kun målrettet borgere med demens, men der tilbydes aktiviteter også for denne målgruppe. Det er typisk borgere med en moderat-svær demens, som benytter tilbuddet.
En del borgere med demens ønsker af forskellige årsager ikke at benytte kommunens almindelig dagcentertilbud. Administrationen har kendskab til mindst 35 hjemmeboende borgere med demens, der i dag ikke er i det eksisterende tilbud, men som ville have gavn af et målrettet tilbud.

Det er administrationens vurdering, at en del af de 35 hjemmeboende borgere vil benytte et dagtilbud særligt målrettet dem, uanset hvilken model udvalget peger på. Potentialet vurderes dog at være størst i model 2 og 3, da en del borgere har svært ved at se sig selv som en del af målgruppen på et plejecenter og derfor fravælger muligheden for at benytte tilbud placeret her.

Samlet er det administrationens vurdering, at der allerede på nuværende tidspunkt, er et behov for at udvikle og supplere kommunens eksisterende tilbud med et dagcentertilbud målrettet borgere med demens. Dels fordi der er en gruppe borgere, som ikke synes at indgå i nuværende tilbud, da det "rette" tilbud ikke findes i dag, og dels fordi der med et stigende antal borgere med demens vil være et stigende behov. Endelig kan et målrettet dagtilbud for borgere med demens betyde, at flere borgere kan modtage målrettet aktivitet og træning, som kan begrænse udviklingen af sygdommen og udskyde behovet for en plejebolig. Dette uddybes i næste afsnit. På den baggrund, ses etableringen af et målrettet dagcentertilbud for borgere med demens som en nødvendig investering, der kan medvirke til at begrænse udgiftspresset på ældreområdet fremadrettet.

Dagcenterets indhold og rammer
På baggrund af de to ovenstående afsnit er der altså et stort forebyggende potentiale i at etablere et dagcenter målrettet borgere med demens, som kan medvirke til, at flere borgere kan være længere i egen bolig med deres ægtefælles hjælp.

Skal det forebyggende potentiale indfries, skal tilbuddet derfor medvirke til at

 • Sikre aflastning af pårørende i hverdagen
 • Sikre større kapacitet, så flere gør brug af tilbuddet
 • Sikre mere egnede rammer og flere målrettede og stimulerende aktiviteter
 • Understøtte borgernes livskvalitet
 • Vedligeholde nuværende færdigheder og funktioner
 • Forebygge unødvendig forværring af sygdommen
 • Understøtte bedre koordinering af tilbud både i kommunalt og frivilligt regi.


Dagcenterets indhold og fysiske rammer er uddybet i bilaget "Indhold og fysiske rammer".

Åbningstider og antal borgere:
Dagcenteret skal være åbent i ca. en arbejdsdags længde i fem dage pr. uge (hverdage) for at kunne dække behovet for aflastning, aktiviteter m.v. Det foreslås, at tilbuddet har åbent kl. 9-15 mandag til fredag (på hverdage). Borgerne bliver efter behov visiteret til tilbuddet i hele dage. Det betyder, at nogle borgere fx. vil have behov for at komme to hele dage om ugen, mens andre fx vil komme tre hele dage.

Dagcenteret kan rumme ca. 10 borgere dagligt, hvis udvalget vælger at pege på model 1 eller 2. Vælger udvalget model 3, kan dagcenteret rumme op til ca. 20 borgere dagligt.

Udviklingsmuligheder i forhold til samarbejde med frivillige:
Der er et stort potentiale i at inddrage frivillige i et dagcentertilbud for borgere med demens - både som ekstra støtte til pårørende, og som generel støtte og udvikling af det daglige arbejde. Potentialet for samarbejde med frivillige vurderes at være størst, hvis udvalget vælger at pege på en model, hvor dagcenteret placeres på en selvstændig matrikel (model 2 eller 3). Det skyldes dels, at der er mere fysisk plads at råde over, hvilket fx kunne give mulighed for at anvende lokaler til pårørendegrupper, og dels at potentialet for samarbejde omkring konkrete aktiviteter er størst ift. borgere, der har en lettere demens.

Henvendelse fra frivilligcenter Græsted:
Frivilligcenter Græsted har kontaktet kommunen med ønske om at indgå i et samarbejde omkring etablering af dagcenter for borgere med demens. Frivilligcenter Græsted driver i forvejen projektet "Grib Dagen", som har fokus på pårørende til demente borgere. Når udvalget har truffet beslutning om den konkrete model for centerets etablering, anbefaler administrationen, at Frivilligcenteret indgår i det videre arbejde med at konkretisere samarbejdet.

Hvem skal drive centeret?
Uanset valg af model holdes tilbuddet indenfor rammerne af de eksisterende kontrakter mellem kommunen og leverandørerne. Det betyder, at driften af dagcenteret ikke skal i udbud. Som en del af den forberedende proces inviterede administrationen i december 2015 de tre centerleverandører til et dialogmøde om det kommende tilbud. Efterfølgende har to centerleverandører tilkendegivet interesse for at drive et dagcentertilbud. Det skal i den videre proces afklares, hvem der skal drive centeret. Det er afgørende, at der i valget af leverandør bliver lagt vægt på at få skabt mest mulig faglig og økonomisk synergi med lignende eksisterende tilbud og aktiviteter i lokalsamfundet.

Udviklingspotentiale i forhold til brug af velfærdsteknologi
Der er et stort potentiale i at inddrage velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at understøtte, at borgere med demens forbliver selvhjulpne længst muligt. De teknologiske løsninger kan fx motivere til fysisk aktivitet, hjælpe med at skabe struktur i hverdagen, styrke hukommelsen eller understøtte bedre kommunikation mellem borger og dennes pårørende. Social- og Sundhedsudvalget kan i forbindelse med udmøntning af Værdighedspuljen i foråret vælge at prioritere midler til velfærdsteknologi, der kan anvendes af hjemmeboende borgere med demens - både på dagcenteret og i eget hjem.

Størst potentiale ved tidlig introduktion:
Potentiale for at benytte velfærdsteknologiske løsninger er størst, hvis de introduceres så tidligt i sygdomsstadiet som muligt. Dels er anvendelsesmulighederne her størst og dels viser erfaringen, at jo tidligere i sygdomsforløbet borgerne bliver præsenteret for teknologierne, jo længere tid er de i stand til at anvende dem. Administrationen vurderer på den baggrund, at potentialet for at benytte velfærdsteknologi i forhold til dagcenteret vil være størst, hvis udvalget vælger at pege på model 3, hvor målgruppen også inkluderer borgere med en lettere demens.

4. Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt model 1, model 2 eller model 3 skal udgøre rammen for den videre udvikling af tilbuddet. Administrationen anbefaler endvidere, at udvalget giver administrationen bemyndigelse til af vælge en leverandør til at drive dagcenteret.

Selve istandsættelsen af bygning og lokaler forventes at kunne gøres inden for de midler, der allerede er sat af i 2015 og overført til 2016.
Rammen for den løbende driftsøkonomi skal afklares i den videre udvikling af tilbuddet og forudsættes at indgå i udmøntningen af Værdighedspuljen. Tilbuddet kan med fordel supplere de tidligere prioriteringer af tilbud til borgere med demens, som Udvalget har igangsat i forbindelse med udmøntningen af Ældrepuljen 2015, men som ophører i 2016.

Det skal bemærkes, at økonomien ved et udvidet tilbud på egen matrikel (model 2 og model 3) vil udgøre en udvidelse af det eksisterende serviceniveau. Der vurderes at være positive faglige såvel som økonomiske gevinster ved at etablere et dagcentertilbud målrettet hjemmeboende borgere med demens, men der er ikke udarbejdet en egentlig business case.

5. Den videre proces:

Nedenfor er den overordnede procesplan for etableringen af dagcenteret skitseret:

Tidspunkt Beslutning og høring Aktiviteter
Februar-marts 24. februar:
SSU træffer beslutning om at anbefale model 1, 2 eller 3 til Økonomiudvalget.

7. marts:
Økonomiudvalget træffer beslutning om model for etablering af dagcenter for demente borgere.
Udvælgelse af tilbuddets leverandør

Udarbejdelse af tillægsnotat til kontrakt

Istandsættelse af bygning/lokaler
April-maj SSU træffer beslutning om den økonomiske ramme / udmøntning af værdighedspuljen.

20.maj:
Udkast til kvalitetsstandarder sendes i høring hos HR

26. maj:
Udkast til kvalitetsstandarder sendes i høring hos ÆR
Udarbejdelse af kvalitetsstandard

Istandsættelse af bygning/lokaler
Juni 8. juni:
SSU træffer beslutning om kvalitetsstandard.
September 2016 Dagcenter for borgere med demens starter op.6. Administrationens anbefaling:
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder ovenstående procesplan for etablering af dagcenteret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) LBK nr 1284 af 17/11/2015 § 81 og 82.

Økonomi

Økonomisk overslag :
I forbindelse med udmøntning af Puljen til Løft af Ældreområdet (Ældrepuljen) 2015, besluttede Social- og Sundhedsudvalget d. 10. september 2014 at afsætte 1.300.000 kr. i 2015 til etablering og drift af et dagcentertilbud for borgere med demens. Midlerne dækker 500.000 til etablering (engangsudgift), 500.000 kr. til drift af bygning og personale og 300.000 kr. til dækning af kørsel for borgere til og fra dagcenteret. Midlerne overføres til det nuværende budgetår 2016.
I budgetaftalen fra 2016-19 er der fra 2017 og frem afsat 800.000 kr. årligt til drift af dagcenteret.

Overslag over det forventede finansieringsbehov for de tre modeller er angivet i skema nedenfor og er modregnet de midler, som udvalget, jf. ovenfor, allerede har afsat til formålet. Finansieringsbehovet dækker således over de samlede ekstra-omkostninger til både istandsættelse af bygning, udgifter til drift, kørsel af borgere mv. Beregningerne forudsætter, at borgere på Demenskontakten fra 2017 overgår til eget kommunalt tilbud.

Finansieringsbehov 2016 2017 2018 2019
Model 1
0 kr
900.000
1.350.000
1.350.000
Model 2
725.000
1.675.000
1.675.000
1.675.000
Model 3
1.525.000
2.450.000
2.450.000
2.450.000


Administrationen har på baggrund af en kvalificering af økonomien vurderet, at de afsatte midler ikke rækker til etablering og drift af et permanent tilbud. Uanset om Udvalget vælger model 1, 2 eller 3, skal der derfor findes ekstra midler i forbindelse med udmøntningen af Værdighedspuljen. Der er derudover fortsat usikkerhed om udgifterne til kørsel af borgere som følge af, at konsekvenserne af den nye kørselsaftale ikke kendes.
Administrationen gør desuden opmærksom på, at hvis Model 2 vælges, vil det være relativt dyrt at indrette resten af bygningen til andet formål, dels fordi borgere med demens ikke kan dele matrikel med særligt mange funktioner og dels fordi, at den resterende del af bygningen ikke indeholder andet end nogle mindre rum. I realiteten kan valg af Model 2 indebære enten tomgangsudgift i resten af bygningen - eller relativt dyre etableringsomkostninger for den resterende del, hvis denne skal fungere som en selvstændig enhed. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke medtaget i tabellens opgørelse af finansieringsbehov.

Høring
Sagen sendes i høring i Handicaprådet d. 10.2.2016 og Ældrerådet d. 15.2.2016.


Bilag
SSU 24.2.2016: Indhold og fysiske rammer (dok.nr. 2015/26239)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet;

 1. At afgive høringssvar

  Beslutning

Torben, Else , Leif og Annelise har været ude og se på institutionen i Blistrup og kan se gode muligheder .

Ældrerådet anbefaler model 3, som tilgodeser 20 brugere af gangen i to grupper. Ældrerådet er enige i Handicaprådets indstilling med de samme begrundelser:

1. Brugerne skal ikke skifte miljø, hvis sygdommen forværres.
2. Miljøet kan indrettes målrettet til brugergrupperne.
3. Vedligeholdelse og drift bliver mere økonomisk, når hele huset anvendes til samme brugergrupper.


Ældrerådet mener, at finansieringsbehovet er undervurderet og anbefaler, at der findes

yderligere midler fra værdighedspuljen.

Ældrerådet mener i øvrigt, at der også fortsat kan være brug for at benytte demenskontakten.
4. Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse og høring
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Ældrerådet for at orientere om at Udviklingsstrategi 2016 er i høring og for at rådet kan afgive eventuelle bemærkninger.

Gribskov Byråd har den 14.12.2015 godkendt forslag til Udviklingsstrategi 2016 til offentlig fremlæggelse i perioden 13.01.2016 til 09.03.2016. I denne periode er det muligt for borgere, virksomheder, foreninger og andre at komme med ideer, forslag og kommentarer til strategien.

Udviklingsstrategien sætter rammen for de kommende budgetlægninger, for en række delstrategier og politikker, samt viser retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Desuden angiver strategien, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013.

Økonomi
-

Bilag
Udviklingsstrategi 2016, forslag. Dok.nr. 2014/12632 022

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at rådet afgiver eventuelle bemærkninger til forslag til Udviklingsstrategi 2016.

  Beslutning

Ældrerådet kan kun være enig i byrådets målsætning om at arbejde for et bedre liv for alle, men finder at det er vigtigt, at svage borgere behandles værdigt.

Der bør endvidere sikres fuld internetadgang for alle borgere i kommunen.
5. Værdighedspulje
30.10G00 - 2016/02905

Sagsfremstilling
Indledning
Ældrerådet forelægges procesplan for udarbejdelse af en værdighedspolitik for kommunen samt udmøntning af initiativer, til høring, inden behandling i Social og Sundhedsudvalget.

Baggrund
Partierne bag finansloven for 2016 er enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og en tilførsel af midler til ældreområdet.

Det betyder, at der i finansloven for 2016 er afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Der er fremsat lovforslag om rammerne for puljen, som forventes at træde i kraft den 1. marts 2016.

Gribskov Kommune forventer at få 8,8 mio. kr. fra puljen i henhold til fordelingsnøglen.

Værdighedspolitik
Krav
Ifølge lovforslaget forpligtes Byrådet til at træffe beslutning om samt efterfølgende at offentliggøre en værdighedspolitik for ældreplejen i kommunen. Værdighedspolitikken skal offentliggøres af Byrådet senest den 1. juli 2016. Sundheds- og Ældreministeren kan fastsætte nærmere regler for Byrådets forpligtelser til at træffe beslutning om værdighedspolitikken.

Som lovforslaget foreligger, forventes det, at Byrådet som minimum skal beskrive, hvordan ældreplejen i kommunen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død.


Inddragelse
Byrådet skal sørge for at inddrage Ældrerådet samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Udmøntning af midler
For at midlerne kan udmøntes skal politikken tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til lokale forhold. De afsatte midler skal derfor anvendes ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet af størst lokalt.

Midlerne skal udmøntes i nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende og understøtte udmøntning af politikken. Kommunerne skal derfor udarbejde en redegørelse for anvendelse af midlerne lokalt i 2016 og vedtages sammen med politikken. Redegørelse skal offentliggøres senest den 1. juli 2016, hvor værdighedspolitikken skal være politisk vedtaget.

Offentliggørelse
Politikken og udmøntningen i initiativer skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af værdighedsmidlerne i kommunen.
Redegørelsen skal, sammen med politikken indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, for at få midlerne udbetalt.

Yderligere information
Kommunerne vil modtage yderligere information fra Sundheds- og Ældreministeriet, der beskriver den nærmere proces for udmøntning af midlerne.

Proces
Der foreslås følgende proces for udarbejdelse af værdighedspolitik og udmøntning af konkrete indsatser for Gribskov Kommune:

Tidsplan Indhold
24. februar 2016 Forelæggelse af tidsplan for proces for udarbejdelse af værdighedspolitik og initiativer for Social- og Sundhedsudvalget.
Marts måned (uge 9 eller 10) Temamøde for Social- og Sundhedsudvalget hvor indhold i politik samt temaer drøftes som forberedelse til dialog- og arbejdsdag.
Marts/april måned (uge 13 eller 14) Dialog- og arbejdsdag om en værdig ældrepleje. Interessenter inviteres til dialog og drøftelse af hvad en værdighedspolitik bør indeholde og hvilke udmøntningsinitiativer der ønskes.
April måned Administrationen udarbejder endeligt udkast til værdighedspolitik og konkrete initiativer, der understøtter udmøntning af politikken.
11. maj 2016 Forelæggelse af høringsudkast til værdighedspolitik samt udmøntningsinitiativer for Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og beslutning om at sende i høring.
Maj måned (uge 20 og 21) Høring af politik og konkrete initiativer hos interessenter. Kort høringsproces på 14 dage.
8. juni 2016 Forelæggelse af endelig politik og konkrete initiativer for Social- og Sundhedsudvalget med indstilling om at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende.
13. juni 2016 Forelæggelse af politik og udmøntningsredegørelse for Økonomiudvalget med indstilling om at anbefale Byrådet at godkende.
20. juni 2016 Godkendelse af politik og udmøntningsredegørelse i Byrådet.
21. juni 2016 Offentliggørelse af politik og udmøntningsredegørelse på kommunens hjemmeside samt fremsendelse til ministeriet.


Inddragelse
Følgende interessenter inddrages i processen for input og drøftelse af indhold i en værdighedspolitik og hvilke konkrete initiativer, der skal understøtte udmøntningen heraf:

 • Borgere
 • Ældreråd og Handicapråd
 • Plejecentre (ledere og medarbejderrepræsentanter samt centerråd)
 • Hjemmepleje (ledere og medarbejderrepræsentanter)
 • Frivilligcentre
 • Foreninger
 • Ældresagen
 • Andre


Der inviteres bredt ud så alle interesserede har mulighed for at bidrage med input. Dette gøres bl.a. ved invitation gennem Ugeposten og på kommunens hjemmeside.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Ældrerådet tager rammen for udarbejdelse af værdighedspolitikken og udmøntningsinitiativerne til efterretning.

Administrationen anbefaler endvidere, at Ældrerådet afgiver input til den foreslåede proces og tidsplan for udarbejdelse af politikken og udmøntningsinitiativerne, som angivet i sagsfremstillingen, forud for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015 §81a.

Økonomi
Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af selve politikken, men dette afholdes indenfor det administrative budget. Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca. 8,8 mio. kr. fra værdighedspuljen.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at:

 1. Tage rammen for udarbejdelse af værdighedspolitikken og udmøntningsinitiativerne til efterretning.
 2. Afgive input til den foreslåede proces- og tidsplan for udarbejdelse af politikken og udmøntningsinitiativerne.

  Beslutning

Gribskov Kommune har altovervejende vedtaget et serviceniveau, der bør sikre en værdig behandling af kommunens ældre.

Det forudsætter dog to ting:

1. at de ældre visiteres i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder.
2. at leverandørerne leverer de aftalte ydelser.

Det er ældrerådets opfattelse, at de mange konstaterede svigt i en værdig behandling af kommunens ældre skyldes, at disse forudsætninger ikke er opfyldt.

Det, som værdighedspolitikken derfor først og fremmest skal udtrykke, er, at der i Gribskov Kommune opbygges en fælles forståelse af, hvad en værdig behandling af de ældre indebærer i forhold til det vedtagne serviceniveau som beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Kulturen bør være således, at man altid spørger sig selv, om man behandler den eller de borgere, man har ansvaret for, værdigt. Alle involverede, politikere, administration, leverandører og medarbejdere skal tage udgangspunkt i den fælles kultur.

Værdighedspuljen bør efter Ældrerådets opfattelse bruges til to ting:

1. demensindsats
2. uddannelsesforløb for alle involverede parter til fælles forståelse af en værdighedskultur


Der vil naturligvis kunne identificeres områder, hvor service-niveauet bør hæves.

6. Ældrepulje 2016
30.10G00 - 2016/01675

Sagsfremstilling
Indledning
I budgetaftalen 2016-2019 er der afsat 5.270.000 kr. til at videreføre nogle af initiativerne fra Pulje til Løfte af Ældreområdet for 2015. Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte, hvilke initiativer, der skal fastholdes i 2016 og Ældrerådet skal afgive input til udvalgets behandling af sagen.

Ældrepuljen blev nedlagt i sin oprindelige form efter regeringsskiftet i juni 2015 og midlerne for 2016 er tildelt kommunen som en del af bloktilskuddet, hvorfor Byrådet selv har prioriteret midler til initiativer i 2016 via budgetaftalen. Byrådet har ikke i budgetaftalen besluttet midlerne fordelt på specifikke initiativer for 2016. Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte hvilke initiativer midlerne skal afsættes til i 2016, og Ældrerådet skal afgive input hertil.

Initiativer i 2016
Administrationen har på baggrund af udvalgets oprindelige prioritering af initiativer udpeget de forslag som enten var i driftssat eller indgår i budgetaftalen og som samlet svarer til de midler der er afsat i budgetaftalen for 2016. Initiativerne fremgår af nedenstående skema 1.

Skema 1

Nr. Initiativ Budget 2016
1. Forebyggende træning for hjemmeboende borgere med ingen/næsten ingen hjælp OG nedsættelse af kontingentet for selvtræning fra 500 kr./år til 275 kr./år. 300.000 kr.
2. Forebyggende træning i plejecentertilbud 500.000 kr.
3. Dagcentertilbud for borgere med demens 800.000 kr.
4. Støtte til borgere med demens og deres pårørende (demenspsykolog, lønkroner) 600.000 kr.
5. Demenskoordinatorfunktion (visitator, lønkroner) 600.000 kr.
6. Ernæringsindsats (diætist, lønkroner) 550.000 kr.
7. 2 aflastningspladser på Trongården 550.000 kr.
8. 2 aflastningspladser for demente borgere på Trongården 570.000 kr.
9. Seniorcenter (aktivitetsmedarbejder, lønkroner) 300.000 kr.
Budget 2016 Initiativer: 4.770.000 kr.
Projektledelse: 500.000 kr.
I alt 2016 5.270.000 kr.Status for initiativer i gangsat i 2015
En række initiativer udløb med udgangen af 2015, da disse var afsluttet. Status for disse fremgår af skema 2.

Skema 2

Initiativ Status Forventes afsluttet
Tandsundhed Projektet er gennemført. Alle plejecenterborgeres har fået tilbud om tandeftersyn og der er gennemført undervisning af plejecenterpersonalet i vedligeholdende tandpleje. Der er oprettet tandplejeskema i Avaleo hvori status for den enkelte borgers behandling/pleje er noteret med henblik på opfølgning i plejen. Projektet afsluttes ved udgangen af februar måned 2016.
Brugertilfredshedsmåling Social- og Sundhedsudvalget er i januar 2016 blevet forelagt resultatet af undersøgelsen og har besluttet at iværksætte handleplaner på baggrund heraf. Projektet forventes gennemført ultimo marts 2016.
Trykfølsomme gulve Der er bestilt gulve hos leverandør til etablering på 2 af de 4 aflastningspladser på Trongården. Gulvene forventes etableret i løbet af 1. kvartal 2016. Projektet forventes gennemført ultimo marts 2016.
Redskaber til svækkede borgere på plejecentre Der er indkøbt redskaber til særligt svækkede borgere på plejecentrene, efter plejecentrenes egne ønsker og behov. Plejecentrene meddeler at redskaberne anvendes - både af de mest svækkede borgere og de lidt mindre svækkede efter tid og lyst. Projektet er afsluttet.
Cykler til plejecentre Der er indkøbt cykler med motor til alle plejecentrene, som er taget i brug til stor glæde for plejecenterborgerne, Projektet er afsluttet.
IT: Tablets til brug for ældre Projektet er ændret da det ved nærmere undersøgelse viste sig ikke at være hensigtsmæssigt at indkøbe tablets grundet de mange demente og svækkede borgere på plejecentrene. Der er i stedet i tæt samarbejde med PG indkøbt infoskærme som etableres på alle PGs plejecentre i løbet af 1. kvartal 2016. Infoskærmene kan anvendes af både borgere og personale til information om hvem der er på arbejde, madplaner, aktiviteter m.v. samt plejeoplysninger/aftaler om de enkelte borgere. Projektet forventes gennemført ultimo marts 2016.
Anskaffelse af diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler SSU har i november 2015 behandlet sagen om udmøntning af puljen og besluttet at udmønte den i 2 spor. Projektet kører i henhold til den af SSU vedtagne tidsplan. Projektet forventes gennemført ultimo marts 2016 i henhold til den tidsplan SSU har godkendt.
Effektevaluering af indsatser på ældreområdet Der forventes indgået aftale med om køb af et booking- og ressourcestyringssystem på Toftebo, som opsamler effektstyringsdata på Toftebo.
Resten af midlerne påtænkes anvendt til et effektstyringsprojekt vedr. anvendelse af arbejdsgange m.v. i visitationen.
Projektet forventes gennemført ultimo marts 2016.Tidsfrist for og konsekvenser af nedlæggelse
Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til om midlerne i 2016 skal udmøntes i henhold til skema 1, eller om nogle af initiativerne skal nedlægges. Ældrerådet skal afgive input hertil. Der vil for en del af initiativerne være en vis tidsfrist for nedlæggelse, som angivet herunder. Derudover vil det have en række konsekvenser at nedlægge initiativerne, som tillige er angivet herunder:

Skema 3

Nr Initiativ Status for 2015 Konsekvenser af nedlæggelse Ophører/kan tidligst nedlægges
1. Forebyggende træning for hjemmeboende borgere med ingen/næsten ingen hjælp OG nedsættelse af kontingentet for selvtræning fra 500 kr./år til 275 kr./år. Der er oprettet hold på alle plejecentrene med op til 5 borgere pr. hold a 2 timer pr. uge, som servicebeskrivelsen fastlægger. Det vil sige at der er 20-25 borgere igang med træning ad gangen pr. uge. Plejecentrene oplyser at der til nogen hold er venteliste mens der på andre er enkelte ledige pladser.
Ift selvtræning oplyser plejecentrene at der er rigtig mange borgere der benytter dette, og at en del flere er kommet til i løbet af 2015, samt at der fortsat er tilgang. Der er tilgang og flere selvtrænere på samtlige plejecentre der udbyder selvtræning.
Den forebyggende træning for de hjemmeboende borgere med ingen/næsten ingen hjælp vil ophøre og borgerne vil dermed ikke længere modtage denne træning.
Derudover vil selvtrænerkontingentet igen stige til 500 kr. pr. år hvilket formentlig vil medføre at en del ældre vil ophøre med at selvtræne, med risiko for dårligere funktionsniveau til følge.
Pr. 1. juli 2016. Borgerne med ingen/næsten ingen hjemmehjælp, der derved er berettiget til men ikke modtager træning i hjemmet, visiteres løbende til træning med op til 3 måneders visitationsperiode (2 gange ugentligt af 12 uger). Dels skal de visiterede borgere trænes deres visitationsperiode ud og dels skal centrene nedjustere antallet af træningstimer ift personale.
2. Forebyggende træning i plejecentertilbud Plejecentrene har oprettet flere træningshold og har nu ca. 4 timers træning pr. center pr. uge. Dette er dobbelt så meget træning som før initiativet blev igangsat. Plejecentrene oplyser at borgerne tager rigtig godt imod det og er glade for det varierede udbud og de flere hold. De ekstra oprettede træningshold i plejecentrene vil blive nedlagt, med den konsekvens at der bliver færre hold og mindre varieret træning på plejecentrene. Dette kan have negative konsekvenser for plejecenterborgernes funktionsniveau på sigt. Pr. 1. juli 2016. Centrene har etableret træningshold som skal afvikles både ift borgerne og ift centrenes træningspersonale.
3. Dagcentertilbud for borgere med demens Dagcentertilbuddet er ikke opstartet endnu, men det vurderes at der i Gribskov Kommune er op mod 800 demente borgere nu stigende til op mod 1500 indenfor de kommende 10 år, og heraf er der en gruppe borgere som ikke har noget relevant tilbud idag, fordi kommunen ikke har et passende tilbud til dem, som potentielt kunne have gavn af dette tilbud. Dagcentertilbuddet etableres i 2016 med midler fra Ældrepulje 2015, for at øge indsatsen på demensområdet. Tilbuddet bør ikke startes op hvis det ikke skal videreføres i 2016 og frem. Nedlægges tilbuddet igen findes der ikke noget tilsvarende tilbud i kommunen til de demente borgere og deres pårørende. Aftale om etablering af Demensdagcenter indgår i budgetaftalen for 2016-2019.
4. Støtte til borgere med demens og deres pårørende (demenspsykolog, lønkroner) Demenspsykologen har undervist både plejecenterpersonale, hjemmeplejepersonale samt varetaget rådgivning ift håndtering af konkrete demente borgere både på plejecentrene og i hjemmet, rådgivet pårørende og ydet vejledning m.v., til glæde for både personale, borgere og pårørende. Psykologen har dermed bidraget til at styrke demensindsatsen i kommunen. Stillingen som demens-psykolog blev oprettet som en del af den styrkede demensindsats i kommunen grundet et stigende antal borgere med demens.Psykologen har undervist plejepersonalet i håndtering af demens, rådgivet om håndtering af konkrete borgere og rådgivet borgere og pårørende generelt og specifikt om demens og håndtering heraf. Nedlæggelse af stillingen vil betyde at denne konkrete målrettede demensindsats i kommunen bortfalder. Pr. 1. maj 2016. Stillingen udløber pr. 1. maj 2016 med mindre den forlænges.
5. Demenskoordinatorfunktion (visitator, lønkroner) Stillingen har sikret en øget indsats på demensområdet i kommunen, i form af bl.a.:
 • tidligere opsporing af borgere,
 • yderligere information til plejepersonale, borgere og pårørende
 • undervisning og rådgivning.
Med det stigende antal demente borgere i kommunen har der været behov for at opjustere indsatsen på demensområdet med en række initiativer. Disse omfatter bl.a. tidligere opsporing, mere information til plejepersonale og pårørende samt en række yderligere aktiviteter som har kunnet opprioriteres med de yderligere ressourcer. Nedlægges funktionen vil den nuværende indsats ikke kunne fastholdes. Pr. 1. juni 2016. Stillingen udløber pr. 1. juni 2016 med mindre den forlænges.
6. Ernæringsindsats (diætist, lønkroner) Stillingen har sikret et øget fokus og indsats på ernæringsområdet. Der er udarbejdet konkret undervisningsmateriale ift plejepersonale om hvad de skal være obs på og foretage sig for at sikre borgernes ernæringsmæssige trivsel. Diætisten har via vejledning af både plejepersonale og borgere bidraget til at bremse og forebygge vægttab hos borgere, arbejdet med implementering af ernæring i triage-processen, vejledt ift konkrete borgeres døgnrytmeplan, f.eks. borgere der har behov for hjælp til at spise og borgere der taber sig. Diætisten har endvidere ernæringsscreenet ift ældre der modtager træning, bl.a. på faldforebyggende hold. Stillingen blev oprettet for at bidrage til at nedbringe antallet af (gen)indlæggelser grundet fejlernæring/dårlig ernæringstilstand hos ny-udskrevne og/eller svækkede borgere. Nedlæggelse af stillingen vil dermed fjerne bidraget til at nedbringe antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser. Pr. 15. maj 2016. Stillingen udløber pr. 15. maj 2016 med mindre den forlænges.
7. 2 aflastningspladser på Trongården Pladserne har i 2014 og 2015 været belagt 90% af tiden og har medført flere hurtige afklaringer af borgere, som derved har undgået en indlæggelse. Dette er der både økonomi i og livskvalitet for borgeren, som kan afklares hurtigere og tættere på eget hjem. Den hurtigere afklaring af borgere, og undgåelse af hospitalsindlæggelser er dels økonomisk fornuftig og dels giver det større livskvalitet hos de pågældende borgere og deres pårørende, at der er mulighed for afklaring og aflastning tættere på hjemmet. Nedlægges pladserne vil det øge antallet af hospitalsindlæggelser for borgerne. Pr. 1. juli 2016. Pladserne er dels belagt og indgår dels i visitationens planlægning. Der er behov for at pladserne dels er "fri" og dels for at finde andre alternativer til pladserne inden de nedlægges.
8. 2 aflastningspladser for demente borgere på Trongården Pladserne har i 2015 været belagt 85% af tiden og har medført flere hurtige afklaringer af borgere, som derved har undgået en indlæggelse. Dette er dels økonomisk fornuftigt og dels giver det større livskvalitet hos de pågældende borgere og deres pårørende, at de undgår længere afklaringsforløb på sygehus. Den hurtigere afklaring af borgere, og undgåelse af hospitalsindlæggelser er dels økonomisk fornuftig og dels giver det større livskvalitet hos de pågældende borgere og deres pårørende, at der er mulighed for afklaring og aflastning tættere på hjemmet. Nedlægges pladserne vil det øge antallet af hospitalsindlæggelser for borgerne - en del af dem længere afklaringsforløb ift demente borgere. Pr. 1. juli 2016. Pladserne er dels belagt og indgår dels i visitationens planlægning. Der er behov for at pladserne dels er "fri" og dels for at finde andre alternativer til pladserne inden de nedlægges.
9. Seniorcenter (aktivitetsmedarbejder, lønkroner) Seniorcenteret er påbegyndt etableret i 2015, som et tilbud for alle ældre om et sted at dyrke aktiviteter, socialt samvær m.v. Der er ansat en medarbejder til at forestå etableringen og koordineringen af aktiviteter.
Huset er pt. ved at blive renoveret og istandsat og skal efterfølgende indrettes ud fra ideer fra en gruppe borgere der mødtes i efteråret.
I uge 7 påbegynder frivillige ældre at male dele af huset indvendigt, og det forventes at afholde åbningsreception i maj måned.
I budgetaftalen for 2016-2019 er afsat 0.8 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til daglig drift og koordinering, heraf er de 0,2 mio. kr. årligt vedr. ejendomsdrift. Pr. 1. marts 2016.


Trådløst netværk
Der var i Ældrepulje 2015 afsat midler til etablering af trådløst netværk på plejecentrene. I januar 2016 er der igangsat etablering af trådløst netværk på Trongården og Toftebo. Netværket på Toftebo åbnes også for anvendelse til midlertidigt indlagte borgere.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker borgerdækning på de øvrige plejecentre skal der dels findes finansiering hertil og dels skal der lægges en plan for etablering. Dette beskrives i en selvstændig sag senere på foråret.

Budget 2017 og frem
Som det fremgår er der i budgetaftalen for 2016 midler til at fortsætte en række initiativer fra de tidligere ældrepuljer. Fra 2017 vil en videreførelse af alle eller udvalgte initiativer skulle finansieres inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme, det vil sige forhandles på plads via budgetforhandlingerne eller prioriteres i værdighedspuljen.

Administrationen følger udmeldingerne om puljer fra bl.a. ministerier m.fl. som muligvis kan søges til at finansiere alle eller nogle af initiativerne, såfremt disse ønskes videreført i 2017 og frem. Social- og Sundhedsudvalget forelægges i foråret 2016 en sag om muligheder for fortsat finansiering af initiativerne.

Administrationens anbefaling
Det anbefales, Social- og Sundhedsudvalget tiltræder at fortsætte de initiativer der fremgår af skema 1 i hele 2016 med det foreslåede budget. Det anbefales, at Ældrerådet afgiver input inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.


Lovgrundlag
Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138

Økonomi
Der er i budgetaftalen for 2016-19 afsat i alt 5.270.000 kr. til initiativer på ældreområdet.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Det indstilles til Ældrerådet at:

 1. Afgive input til indstillingen til Social- og Sundhedsudvalget om at tiltræde at fortsætte de initiativer i 2016, der er igangsat fra Ældrepulje 2014 og 2015 i henhold til skema 1, med det angivne budget.

  Beslutning

Ældrerådet går ind for skema 1, og at alle aktiviteter videreføres.

Efterretningssager

7. Opfølgning på afrapportering af embedslæge tilsyn 2015.
29.00G00 - 2015/40916

Sagsfremstilling

Ældrerådet får sagen om opfølgning på embedslægens tilsyn til efterretning.
I forbindelse med afrapportering af Embedslægens tilsynsrapporter på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2016, bad udvalget om at få administrationens opfølgning på de igangsatte handleplaner til efterretning på næstkommende møde.


Opfølgning af Embedslægens tilsyn på Trongården.
Konklusion på tilsynet var:
Fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Administrationens vurdering af tilsynet:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver flere områder, som ikke er tilfredsstillende. Her tænkes specifikt på de fejl, der er observeret omkring den sundhedsfaglige dokumention og medicinhåndtering. Det er områder, som giver anledning til en målrettet opfølgning og sikring af, at de samme fejl og mangler ikke gentager sig fremadrettet.

Opfølgning:
Center for Social og Sundhed har indhentet Trongårdens handleplan på implementering af tilsynets anbefalinger. Denne er gennemgået på efterfølgende dialogmøde og det er sikret at de valgte handlinger er målrettet de anbefalinger som Embedslægen har givet. Desuden har der været fokus på, at Trongården har iværksat egenkontrol, for at sikre fastholdelse af god praksis.

Handleplanen har bl.a. indeholdt;

 • Alle borgerjournaler gennemgået mhp sygepleje dokumentation og døgnrytmeplaner
 • IT undervisning af medarbejdere
 • Alle beboeres medicin og medicinskemaer gennemgået
 • Undervisning i medicinprocedurer
 • Planlægning af fremmadrettet egenkontrolOpfølgning af Embedslægens tilsyn på Skovsminde.
Konklusion på tilsynet var:

 • Fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.


Administrationens vurdering af tilsynet:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver flere områder, som ikke er tilfredsstillende. Her tænkes specifikt på de fejl, der er observeret omkring den sundhedsfaglige dokumention og medicinhåndtering. Det er områder, som giver anledning til en målrettet opfølgning og sikring af, at de samme fejl og mangler ikke gentager sig fremadrettet.

Opfølgning:
Center for Social og Sundhed har indhentet Skovsmindes handleplan på implementering af tilsynets anbefalinger. Denne er gennemgået på efterfølgende dialogmøde og det er sikret at de valgte handlinger er målrettet de anbefalinger som Embedslægen har givet. Desuden har der været fokus på, at Skovsminde har iværksat egenkontrol, for at sikre fastholdelse af god praksis.

Handleplanen har bl.a. indeholdt;

 • Alle borgerjournaler gennemgået mhp sygepleje dokumentation og informeret samtykke
 • Alle beboeres medicin og medicinskemaer gennemgået
 • Udarbejdelse af ny lokalprocedure i medicinhåndtering og undervisning af personalet
 • Egenkontrol gennemført og planlagt fremadrettet

Administrationen vil løbende følge op på resultater af egenkontrol og effektuering af handleplaner på driftsmøder i 2016


Lovgrundlag
Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/7 2010.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. tage orienteringen om opfølgning på Embedslægens tilsyn til efterretning

  Beslutning

Ældrerådet henviser til vores høringssvar af 05.01.2016,
som har denne ordlyd:

Ved embedslægens tilsyn på Trongården og Skovsminde konstateredes atter alvorlige fejl og mangler, som indebærer fare for patientsikkerheden.
Ældrerådet tager administrationens vurdering af tilsynene til efterretning, idet vi forventer, at SSU nøje sikrer at handleplaner og implementering af anbefalinger bliver gennemført snarest.
Hvis dette ikke sker, må Ældrerådet konstatere, at der igen spilles hasard med de ældres liv !


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM