Ældrerådet

Publiceret 04-01-2016

Mandag den 04-01-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
2 Brugertilfredshedsundersøgelse


Efterretningssager
1 Afrapportering af embedslæge tilsyn 2015

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

2. Brugertilfredshedsundersøgelse
29.00G00 - 2015/11351

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet med henblik på tage brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning. Derudover høring af iværksættelse af handleplan for opfølgning samt beslutte at gennemføre en ny brugertilfredshedsundersøgelse om to år.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har afsat 400.000 kr. i Pulje til Løft af Ældreområdet 2015 til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen for områderne plejecentre, genoptræningen samt hjemmeplejen og mad og måltidet.

Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2008 blandt borgere i kommunen, der modtog praktisk hjælp og/eller personlig pleje i hjemmet samt de borgere, der var visiteret til kørsel til dagcenter eller træning. Da undersøgelsen ligger meget langt tilbage i tiden benyttes den ikke som sammenligningsgrundlag.

TNS Gallup har gennemført undersøgelsen i perioden 7. september til 30. oktober 2015. I hjemmeplejen og i genoptræningen har borgerne modtage et spørgeskema pr. post, med efterfølgende mulighed for telefoninterviews. På plejecentrene er der benyttet personlige interviews.

En række frivillige har hjulpet med at interviewe borgere på plejecentrene og stået til rådighed for borgere i eget hjem. Forud for undersøgelsen er de frivillige interviewere blevet undervist og grundigt briefet i, hvordan et interview skulle forløbe.

Sagens forhold
Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen har været at belyse, hvordan borgerne oplever den leverede kvalitet.

Brugertilfredshedsundersøgelsen benyttes ind i den løbende kvalitetsopfølgning ved leverandørerne. Den skal derfor ses i sammenhæng med de andre opfølgningsformer, som benyttes i forbindelse med opfølgning på kontraktkrav, som fx tilsyn, opfølgning vedr. klager, opfølgning vedr. magtanvendelse og opfølgning vedr. utilsigtede hændelser (UTH).

Undersøgelsen er sendt ud til 1020 borgere i hjemmeplejen, hvoraf 651 borgere har besvaret undersøgelsen, svarende til en besvarelse på 64%. På Plejecentrene har 144 ud af 303 borgere deltaget. Det svarer til 48 %. I genoptræningen er undersøgelsen sendt til 526 borgere, hvoraf 237 borgere har besvaret undersøgelsen, svarende til 45%.

Herunder præsenteres de overordnede resultater for henholdsvis plejecentrene (inkl. mad), genoptræningen, hjemmeplejen samt mad til borgere i eget hjem.

Resultater fra Plejecentrene
Gallup konkluderer i rapporten at beboerne på plejecentrene er overordnede tilfredse med den ydelse de modtager fra Gribskov kommune. Dette udtrykkes på TRIM-scoren på 62, som ligger over gennemsnit (59). Via TRIM-scoren får man mulighed for at se, i hvilken grad ens borgere er tilfredse med den ydelse man leverer, og hvordan denne score er sammenlignet med lignende leverandører af services (indenfor den offentlige sektor).

 • 86% af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejecentret
 • 98% af beboerne har tillid til plejecentret

Ser man på gennemsnittet for den samlede tilfredshed (4,21) er den på niveau med landsgennemsnittet (4,31). Ser man på gennemsnittet af beboernes vurderinger, er det især følgende faktorer, der vurderes højst blandt beboere:

 • Hjælperne understøtter mig i at klare mine daglige gøremål
 • Jeg oplever at jeg får den rette støtte og træning, så jeg selv kan klare mest muligt i hverdagen.
 • Hvad synes du om din bolig?


Der er meget lav utilfredshed blandt beboere på plejecentret, hvor det er atmosfæren ved måltiderne og hovedmåltidet, som nogle er utilfredse med. De daglige aktiviteter der tilbydes er også et af de udsagn der scorer lavest. Disse punkter er medtaget i den opfølgning, der beskrives længere nede i dagsordenspunktet

Resultater fra Hjemmeplejen
For hjemmeplejen konkluderer Gallup at borgerne overordnet er tilfredse med den ydelse de modtager fra Gribskov kommune. Dette udtrykkes på TRIM-scoren, som er 60 sammenholdt med 59, der er middel-scoren.

 • 71% af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med at hjemmeplejen
 • 93% af borgerne har tillid til hjemmeplejen
 • 81% angiver at de enten er blevet mere selvhjulpne eller at deres evne til at klare sig selv er uændret under hjemmehjælpindsatsen.

Gennemsnit for den samlede tilfredshed (3,89) er lidt under niveauet for regionen (3,97) og landsgennemsnittet (4,08). Ser man på gennemsnittet af beboernes vurderinger, er det især følgende faktorer, der vurderes højst blandt borgere:

 • Hjælperne understøtter mig i at klare mine daglige gøremål.
 • Hjælp til af- og påklædning
 • Hjælp til at gå i bad


Der er generelt lav utilfredshed blandt borgerne, hvor der højst er 20% af borgerne, der er utilfredse eller meget utilfredse. De to forhold ”Jeg oplever at jeg får den rette støtte og træning så jeg selv kan klare mest muligt i hverdagen” og ”Hvordan er kontakten med din kontaktperson i kommunen”, har den største andel af utilfredse borgere. Disse punkter vil ligeledes blive medtaget i den videre opfølgning med leverandørerne.

Resultatet for Maden for borger i eget hjem
Alle borgere der modtager mad, har fået tilbuddet om at deltage i undersøgelsen. Gallup konkluderer at tilfredsheden med maden er overordnet på et højt niveau. 96% angiver, at de synes maden er meget god, god eller hverken god eller dårlig. Der er altså samlet set kun 4 %, som synes maden er dårlig eller meget dårlig.

Det forhold, der scorer lavest, når man spørger til maden er variationen/valgmuligheder af maden. 17% angiver at være utilfredse eller meget utilfredse hermed.

Resultater for Genoptræningen
Gallup konkluderer: Borgere, der modtager/har modtaget genoptræning er overordnede tilfredse med den ydelse de modtager fra Gribskov kommune. Dette udtrykkes på TRIM-scoren på 65, som er i den øverste tredjedel indenfor index.

Ser man på andelen af tilfredse borgere, er der generelt flest der er tilfredse eller meget tilfredse.

 • 75% af borgerne, der modtager genoptræning, er tilfredse eller meget tilfredse med deres genoptræningsforløb
 • 90% af borgerne har tillid Gribskov Kommune

Det som giver den største andel af utilfredse borgere vedrører faciliteterne (badefaciliteter etc) samt afslutning på genoptræningsforløbet.

Gennemsnit for den samlede tilfredshed, direkte adspurgt, er på 3,87. Ser man på gennemsnittet af borgernes vurderinger er det særligt terapeuten og modtagelsen til første
genoptræning, der scorer højst.

 • Terapeutens instruktioner, evne til at motivere og forståelse
 • Modtagelse ved første genoptræning


Vurdering
Administrationen vurderer, at der er en lang række positive forhold inden for alle områderne. Generelt scores der højt på omsorgs- og plejedelen, hvor medarbejdere er involveret. Administrationen vurderer samtidigt, at der er en række områder som leverandørene bør forbedre.

Den videre proces
Administrationen anbefaler, at der iværksættes et arbejde, hvor undersøgelsens resultater præsenteres og udfoldes i samarbejde med alle de borgerenære enheder ved leverandørerne, dvs plejecentrene, hjemmeplejeenhederne og genoptræningen.

Administrationen forventer at opfølgningen vil foregå i nedenstående fem trin:

 • Trin 1: Lederne orienteres om resultaterne af undersøgelsen.
 • Trin 2: Plejecentrene, hjemmeplejeenhederne og genoptræningen præsenteres for undersøgelsen på workshops for hvert område. Samtidig præsenteres lederne til forventningerne om udarbejdelse af handleplaner. Dette sker på et møde i februar
 • Trin 3: Plejecentrene, hjemmeplejeenhederne og genoptræningen udarbejder handleplaner, for de udsagn/indsatser, hvor de scorer lavt. Administrationen forventer, at dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med borgere og centerråd på plejecentrene, i perioden feb - maj.
  Handleplanerne vil bestå af:
  • Konkret mål til forbedring af udvalgte udsagn/indsatser
  • Beskrivelse af succeckriterier, som er de faktorer der viser at målet er nået
  • Beskrivelse af handlinger, der skal føre frem til målet, således at der kan lægges en konkret plan for hvert enkelt udsagn/indsats - derunder en konkret tidsplan
 • Trin 4: Plejecentrene, hjemmeplejeenhederne og genoptræningen fremsender handleplaner til administrationen. Opfølgningen på handleplanerne vil ske på driftmøder og strategimøder, som afholdes mellem administration og leverandør.
 • Trin 5: Gentagelse af brugertilfredshedsanalysen efter to år.


Administrationen forventer således, at alle leverandører udarbejder handleplaner, og at dette sker i samarbejde med centerråd og borgere. Handleplanerne skal laves for de udsagn, hvor borgerne er mindre tilfredse.

Adminstrationen forventer derfor at leverandørerne som minimum følger op på nedenstående områder:

Punkter til opfølgning på Plejecentrene:

 • Hvor tilfreds er du med atmosfæren ved måltiderne?
 • Hvor tilfreds er du med variationen af maden?
 • Hvor tilfreds er du med kvaliteten af dit daglige hovedmåltid?
 • Hvad synes du om de daglige aktiviteter, der tilbydes her på stedet?


Punkter til opfølgning for Hjemmeplejen:

 • Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig?
 • Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter?
 • Jeg oplever at jeg får den rette støtte og træning så jeg selv kan klare mest muligt i hverdagen?
 • Hjælperne understøtter mig i at klare mig selv og mine daglige gøremål.


Punkter til opfølgning ift maden (borgere i eget hjem):

 • Hvor tilfreds er du med variationen/valgmuligheder af maden?
 • Hvor tilfreds er du med de øvrige måltider

Punkter til opfølgning for genoptræningen:

 • Hvor tilfreds er du med badefaciliteterne
 • I hvor høj grad har du oplevet effekt af din træning?
 • Hvor tilfreds er du med afslutning på genoptræningsforløbet
 • Information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus (information fra sygehuset)


Læsevejledning for resultaterne af undersøgelsen

Indhold
Der er lavet undersøgelser for områderne plejecentre, genoptræning og hjemmepleje inkl. mad og måltider. De tre undersøgelser er samlet i bilaget.

I de indledende kapitler findes metode og læsevejledning samt en kort opsummering af alle tre undersøgelser.

Herefter præsenteres hver undersøgelse separat, med hver sin indledning.

 • Undersøgelsen for de fem plejecentre findes fra sider 13 til 50
 • Undersøgelsen for borgere, der modtager hjemmepleje findes fra side 51 til 93
 • Resultaterne for genoptræningen findes på sideren 94 til 130.


Herefter findes baggrundsmateriale i billag.

Metoden - spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelser er én ud af mange kvantitative metoder der specifikt anvender spørgsmål samt talskalering af svarmuligheder til det givne spørgsmål, til at kvantificere det der undersøges. I nærværende undersøgelse er der foretaget en deskriptiv analyse. Dvs. at resultaterne præsenteret i rapporten, er en præsentation af de besvarelser der er indkommet – og altså de svar som respondenterne har oplevet gælder for dem.

Spørgsmål i brugertilfredshedsundersøgelsen
De fleste spørgsmål er taget fra de sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, som KL har udviklet. Andre af spørgsmålene har administrationen lavet i samarbejde med Gallup. Disse spørgsmål drejer sig primært om den kvalitet, der leveres og benyttes i det videre arbejde med kvalitetsopfølgningen.

Endeligt benytter Gallup en TRIM-scorer, som er en score, der giver en vurdering af den overordnede tilfredshed. TRIM er en valideret metode og anvendt i en vifte af tilfredshedsmålinger på tværs af brancher – også i den offentlige sektor, herunder kommuner (blandt andet på ældreområdet). Via TRIM-scoren får man mulighed for at se, i hvilken grad ens borgere er tilfredse med den ydelse man leverer, og hvordan denne score er sammenlignet med lignende leverandører af services (indenfor den offentlige sektor).

Sammenligning på tværs
For hver graf angives basestørrelserne. Hvis basen er mindre end 5 vises resultatet ikke. Desuden skal man være opmærksom på, hvis der er tale om en lille base, at man skal være forsigtig ved tolkning af resultatet. Hvis basen eksempelvis er på 10 borgere, vil hver borger bidrage med 10%, hvorfor grafen visuelt kan se negativ ud. Dette betyder ikke nødvendigvis at 10% af borgerne er utilfredse, hvis grafen viser dette, – men at 1 ud af de 10 af de adspurgte
borgere har været utilfreds. Her skal der tages højde for, hvor stor den egentlige population er, dvs. hvor mange borgere repræsenterer de 10 adspurgte.

Ved svarprocenter under 50% skal man endvidere have for øje, at de borgere der indgår repræsenterer et mindretal af den samlede population.

Bonderosen
Undersøgelsen er fortaget i perioden 7. september til 30. oktober 2015. Bonderosen gik konkurs den 28. sept. Administrationen kan derfor ikke udelukke at konkursen har haft indflydelse på undersøgelsesresultaterne i hjemmeplejen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
I Finansloven for 2016 er der afsat midler til en værdig ældrepleje. I den forbindeles skal kommunerne formulere en værdighedspolitik. Ved offentliggørelsen af værdighedspolitikken, skal kommune redegøre for hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken. De ekstra midler forudsættes anvendt til at understøtte arbejdet med bl.a. kvalitet, mad og ernæring.

Administrationen forventer at der kan afsættes kr. 400.000 fra disse midler, til gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse i 2018.

Bilag
SSU 13.1.2016: Brugertilfredshedsundersøgelse (dok. nr. 2015/11351 009)

Administrationens indstilling
Ældrerådet bedes:
1. Tage brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.
2. Afgive høringssvar ift iværksættelse ad handleplan for opfølgning
3. Afgive høringssvar ift gennemførelse en ny brugertilfredshedsundersøgelse om to år.

Beslutning
1. Ældrerådet tager brugertilfredshedsundersøgelsens resultat til efterretning.

2. Ældrerådet mener selvfølgelig, at der skal følges op på resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen, men at der skal udformes nogle resultatorienterede spørgsmål og nogle klare handleplaner.

3. Ældrerådet vil ikke på nuværende tidspunkt anbefale en ny brugertilfredshedsundersøgelse om to år. Vi mener bl. a., at svarprocenten på plejehjemmene er for lav, og mange af de tilstedeværende ikke er i stand til at afgive svar, hvorfor resultatet af undersøgelsen ikke giver et retvisende indtryk af forholdene på plejehjemmene.

Efterretningssager

1. Afrapportering af embedslæge tilsyn 2015
29.00G00 - 2015/40916

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen til orientering forud for forelæggelse for Social- og Sundhedsudvalget mhp. Social og Sundhedsudvalgets behandling af sagen med henblik på at tage orienteringen om embedslægens tilsyn til efterretning og tiltræde administrationens opfølgning på tilsynene.
Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution har i aug/sept 2015 gennemført uanmeldte tilsyn på plejecentrene Trongården og Skovsminde. På baggrund af tilsynene er der udarbejdet en rapport for hvert center om de sundhedsmæssige forhold på plejecentret med eventuelle krav til forbedringer.

I dette dagsordenpunkt præsenteres Ældrerådet for de væsentligste konklusioner, problemer og krav fra embedslægens tilsynsrapporter. Rapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporterne har været sendt i høring hos de enkelte Centerråd. Høringssvarene fremgår nederst i dagsordenspunktet under punktet "Høring".

Plejecentrene Udsigten, Bakkebo, HelsingeGården og Ellen Marie Hjemmet har ikke haft tilsyn i 2015. De skal først have tilsyn i 2016.

Toftebo er ikke underlagt lovkrav om tilsyn fra embedslægen og indgår derfor ikke i denne dagsorden.

Om embedslægens tilsyn
Embedslægen gennemfører hvert år et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre. Ved tilsynet vurderes de sundhedsfaglige forhold ud fra fastsatte fokusområder. Det vurderes, om personalet er tilstrækkelig vejledt og instrueret til at gennemføre plejen
og behandlingen forsvarligt. Det vurderes om medicinen håndteres på betryggende måde, om den sundhedsfaglige dokumentation er fyldestgørende, og om beboernes patientrettigheder tilgodeses. Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor belyses, og det undersøges om hygiejne, ernæring og aktivering er tilfredsstillende. Det vurderes også, om der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre sundhedsproblemer for beboerne.

Embedslægen kan vælge at springe et årligt tilsyn på et center over, hvis det vurderes, at der ikke er fejl og mangler, der indebærer risiko for patientsikkerheden.

Om embedslægens vurdering
Ved konstaterede fejl og mangler skal embedslægen foretage en vurdering af graden af alvorlighed i forhold til risiko for patientsikkerheden. Der er 5 niveauer;

 1. Ingen bemærkninger
 2. Mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.
 3. Fejl og mangler, som indebærer patientmæssige risici
 4. Alvorlige fejl og mangler. Fejl kan medføre fare for beboernes helbred.
 5. Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind.


Embedslægen vil efterfølgende bede plejecentret fremsende handleplan på, hvordan evt. problemer løses, således at alle krav er opfyldt. Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af;

 • hvilke løsninger, der er iværksat
 • hvilke effekt, de iværksatte løsninger har haft
 • hvordan effekten er vurderet.


Efter modtagelse af handleplanen tager embedslægen stilling til, hvornår næste tilsyn skal gennemføres. Hvis alle krav er opfyldt, modtager plejecentret først tilsyn igen om 2 år.

Om embedslægens anbefalinger og myndighedens opfølgning
Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på Embedslægens tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder eventuel brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i Center for Social og Sundheds løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører tilsyn på centrene.

Det bemærkes om anvendelse af påbud, at det i kontrakterne mellem Gribskov Kommune og de enkelte plejecentre fremgår at påbud kan gives, hvis kommunen - ud over den konkrete afhjælpning (genoprettelse) - har behov for yderligere sikkerhed med hensyn til at en konstateret misligholdelse ikke udvikler/gentager sig. Det betyder med andre ord, at påbud kananvendes i de tilfælde, hvor kommunen har et behov for noget mere end den allerede iværksatte afhjælpning af selve den konstaterede fejl. Det kan være, hvis kommunen på trods af leverandørens konkrete handlinger og fejlretning stadig ikke er tryg ved, at den konstaterede fejl ikke udvikler sig yderligere, eller hvis kommunen bliver usikker på, om leverandøren kan løfte opgaven enten pga manglende faglige kompetencer eller manglende udfærdigelse og implementering af retningslinier og lign.

Det kontraktlige ophæng er således, at påbud først bringes i anvendelse, hvis kommunen har et konkret og påtrængede behov for at blive betrygget (få sikkerhed) ud over den konkrete afhjælpning, der allerede er iværksat, samt tiltag, der aftales og iværksættes for at undgå gentagelse af fejlene/hændelsen. Påbud skal således ikke nødvendigvis meddeles, straks en misligholdelse (fejl) forekommer, men kan afvente om afhjælpningstiltagene er tilstrækkelige, eller at der i øvrigt foreligger omstændigheder, der medfører et behov for yderligere betryggelse af kommunen.

Nedenfor er kort skitseret tilsynets konklusioner, problemer og krav samt administrationens vurdering heraf. I Tilsynsrapporten (se bilag) fremgår nærmere detaljer.

Embedslægens tilsyn på Trongården.
Det er 2 år siden, at Trongården sidst modtog tilsyn fra embedslægen. Trongården modtog ikke tilsyn fra embedslægen i 2014, da der i forbindelse med tilsynet på centeret i 2013 kun blev fundet fejl eller mangler, der indebar ringe risiko for patientsikkerheden.

Embedslægen har d. 27. august 2015 været på tilsyn på Trongården.

Konklusion på tilsynet er:

 • Fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.


Nedenfor er listet de problemer, som embedslægen fandt samt de krav, som problemerne gav anledning til;

 • Den sundhedsfaglige dokumention skal indeholde beskrivelse af aktuelle eller potentielle problemer vedr. syn og hørelse, kredsløb, søvn og hvile samt hud og slimhinder hvilket manglede i 2 ud af 3 stikprøver. Alle problemområder skal fremover vurderes og beskrives.
 • Den sundhedsfaglige dokumention skal indeholde beskrivelse af kontrol af kroniske sygdomme hvilket manglede i 1 ud af 3 stikprøver. Det skal fremover fremgå hvilke aftaler der er indgået med behandlende læge om kontrol.
 • Den sundhedsfaglige dokumention skal indeholde beskrivelse af opfølgning og evaluering af pleje og behandling hvilket manglede i 1 ud af 3 stikprøver. Dette skal fremgår fremover.
 • De sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk hvilket ikke var tilfældet i nogen af de 3 stilprøver.
 • Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal hvilket ikke var tilfældet i 1 ud af 3 stilprøver, da kontrol af vægt blev ført på hjælpeskema. Fremover skal alle optegnelse fremgå i samme journal.
 • Ved medicinordination skal anvendes præparatets aktuelle handelsnavn hvilket ikke var tilfældet i 1 ud af 3 stikprøver.
 • Der skal være overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den på medicinlisten anførte medicin hvilket ikke var tilfældet i 1 ud af 3 stikprøver.
 • Der skal være overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinlisten og antal tabletter i doseringsæsken hvilket ikke var tilfældet i 1 ud af 3 stikprøver.
 • Aktuel medicin og ikke aktuel medicin skal holdes adskilt og holdbarhedsdatoen må ikke være overskredet, hvilket var tilfældet i 1 ud af 3 stikprøver.
 • Der skal anføres anbrudsdato på præparater med begrænset holdbarhed efter åbning hvilket manglede i 2 ud af 3 stikprøver.
 • Af den sundhedsfaglige dokumentation skal fremgå , at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje, hvilket manglede i 1 ud af 3 stikprøver. Fremover skal dette dokumenteres ligesom borgerens og pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information bør fremgå.

Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.
Administrationens vurdering af tilsynet:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver flere områder, som ikke er tilfredsstillende. Her tænkes specifikt på de fejl, der er observeret omkring den sundhedsfaglige dokumention og medicinhåndtering. Det er områder, som giver anledning til en målrettet opfølgning og sikring af, at de samme fejl og mangler ikke gentager sig fremadrettet.

Center for Social og Sundhed har fulgt op ved at indhente Trongårdens handleplan på implementering af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op med dialogmøde og løbende status på handleplan indtil ovenstående anbefalinger er implementeret.


Embedslægens tilsyn på Skovsminde.
Det er 2 år siden, at Skovsminde sidst modtog tilsyn fra embedslægen. Skovsminde modtog ikke tilsyn fra embedslægen i 2014, da der i forbindelse med tilsynet på centeret i 2013 kun blev fundet fejl eller mangler, der indebar ringe risiko for patientsikkerheden.

Embedslægen har d. 4. september 2015 været på tilsyn på Skovsminde.

Konklusion på tilsynet er:

 • Fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Nedenfor er listet de problemer, som embedslægen fandt samt de krav, som problemerne gav anledning til;

 • Den sundhedsfaglige dokumention skal indeholde beskrivelse af aktuelle eller potentielle problemer vedr. syn og hørelse, psykosociale forhold samt hud og slimhinder hvilket manglede i 2 ud af 3 stikprøver. Alle problemområder skal fremover vurderes og beskrives.
 • Der skal udarbejdes oversigt over borgerens sygdomme og handicap hvilket manglede i 2 ud af 3 stikprøver. En sådan oversigt skal fremover udarbejdes hos alle borgere ved indflytningen.
 • Den sundhedsfaglige dokumention skal indeholde beskrivelse af kontrol af kroniske sygdomme hvilket manglede i 1 ud af 3 stikprøver. Det skal fremover fremgå hvilke aftaler der er indgået med behandlende læge om kontrol.
 • Ved medicinordination skal anvendes præparatets aktuelle handelsnavn hvilket ikke var tilfældet i 2 ud af 3 stikprøver.
 • Der skal være overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den på medicinlisten anførte medicin hvilket ikke var tilfældet i 1 ud af 3 stikprøver.
 • Der skal være overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinlisten og antal tabletter i doseringsæsken hvilket ikke var tilfældet i 1 ud af 3 stikprøver.
 • PN medicn skal mærkes med navn, cpr.nr. præparates navn, styrke og dosis samt dato for ophældning. dato manglede i 1 ud af 3 stikprøver.
 • Holdbarhedsdatoen på medicinen må ikke være overskredet hvilket var tilfældet i 2 ud af 3 stikprøver.
 • Der skal anføres anbrudsdato på præparater med begrænset holdbarhed efter åbning hvilket manglede i 1 ud af 3 stikprøver.
 • Af den sundhedsfaglig dokumentation skal fremgå borgerens hablilitet i fht. varetagelse af helbredsmæssige forhold fremgår hvilket manglede i 1 ud af 3 stikprøver. I tilfælde hvor borgeren ikke kan varetage sine helbredsmæssige interesser, skal det fremgå om disse varetage helt eller delvist af pårørende eller værge.
 • Af den sundhedsfaglige dokumentation skal fremgå , at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje, hvilket manglede i 3 ud af 3 stikprøver. Fremover skal dette dokumenteres ligesom borgerens og pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information bør fremgå.

Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.

Administrationens vurdering af tilsynet:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver flere områder, som ikke er tilfredsstillende. Her tænkes specifikt på de fejl, der er observeret omkring den sundhedsfaglige dokumention og medicinhåndtering. Det er områder, som giver anledning til en målrettet opfølgning og sikring af, at de samme fejl og mangler ikke gentager sig fremadrettet.

Center for Social og Sundhed vil følge op ved at indhente Skovsmindes handleplan på implementering af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op med dialogmøde og løbende status på handleplan indtil ovenstående anbefalinger er implementeret.


Lovgrundlag
Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/7 2010.

Høring
Høringssvar fra Centerråd;Trongården;
Trongården 29. november 2015

Vedr. Embedslægens tilsynsrapport 27. august 2015

Centerrådet på Trongården, 3210 Vejby har modtaget Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport fra 27. august 2015.10.16. Rapporten indeholder en omfattende gennemgang af forholdene på Trongården.

Der er vurderet 27 forhold, som betegnes ”Opfyldt” og 12 forhold, som betegnes ”Ikke opfyldt”. De ikke opfyldte områder, drejer sig om beskrivelse/dokumentation af sygeplejefaglig art (9 områder) og korrekt medicinhåndtering (3 områder).

Centerrådet ser med glæde på den overvægt der er positiv, og har fra Trongårdens leder modtaget en handleplan, som beskriver, hvordan der skal/eller allerede er blevet rettet op på de mangler, Tilsynsrapporten beskriver.

Centerrådet mener, at tilgængelighed til den elektroniske journal SKAL forbedres, så det er mindre tidskrævende og mere enkelt at arbejde med i det daglige.

Venlig hilsen

Centerrådet ved Trongården, Vejby

Carsten Hansen, Niels Gøhler, Ulla Lykke-Rasmussen, Jørgen Holm-Jensen, Susanne Reesing, Jette Hansen, Karen Dröscher, Kirsten Højgård Jensen, Hanne Nielsen, Sus Antonsen og Inger Juel-Jacobsen


Høringssvar fra Centerråd;Skovsminde;
Er ikke modtaget inden udsendelse af dagsorden til Ældrerådet.


Bilag
Ældrerådet 04 .01.16 Tilsynsrapport Trongården (2015/40916 002)
Ældrerådet 04.01.16 Tilsynsrapport Skovsminde (2015/40916 001)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. tage orienteringen om Embedslægens tilsyn til efterretningBeslutning
Ved embedslægens tilsyn på Trongården og Skovsminde konstateres atter alvorlige fejl og mangler, som indebærer fare for patientsikkerheden.
Ældrerådet tager administrationens vurdering af tilsynene til efterretning, idet vi forventer, at SSU nøje sikrer, at handleplaner og implementering af anbefalinger bliver gennemført snarest.
Hvis dette ikke sker, må Ældrerådet konstatere, at der igen spilles hasard med de ældres liv !


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:15 PM