Vækstudvalget

Publiceret 02-06-2015

Tirsdag den 02-06-2015 kl. 07:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
16 Afrapportering fra Tænketank Vækst:Gribskov
17 Udkast til fordelingplan for anbefalingerne fra tænketank Vækst:Gribskov
18 Input til evaluering af tænketanken Vækst:Gribskov
19 Regional vækst og udviklingsstrategi
20 Udkast til foreløbig brandigstrategi


Efterretningssager
21 Strategisk Plan Gilleleje inkl. visionsoplæg

Medlemmer:

Nick Madsen Thomas Elletoft
Michael Bruun Jonna Hildur Præst
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Thomas Elletoft

Meddelelser:
Nick Madsen orienterede om, at mødet med folketingspolitikere den 9. juni er ændret til et offentligt møde med baggrund i det udskrevne valg.
Åbne

16. Afrapportering fra Tænketank Vækst:Gribskov
00.16G00 - 2014/14571

Sagsfremstilling

Sagen forelægges til behandling i Vækstudvalget, og Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet

Hen over sommeren 2014, tog vækstudvalget initiativ til at nedsætte en tænketank. Tænketanken Vækst:Gribskov skulle komme med konkrete anbefalinger til hvordan der kan sættes gang i væksten i Gribskov Kommune. Kommissorium og bruttoliste med hvem, der skulle inviteres ind i tænketanken, blev behandlet på vækstudvalgets møde den 18. august 2014 og godkendt i økonomiudvalget den 25. august 2014.

Tænketanken har nu afleveret sine anbefalinger. Anbefalingerne (vedlagt som bilag) består af fem temaer, som hver især indeholder:

 • en beskrivelse af ideen
 • en præcisering af vækstpotentialet
 • Et forslag til åbningstræk og aktør
 • En liste over andre ideer, som støtter op om temaet


Tænketanken Vækst:Gribskov peger på 5 vækstpotentialer i Gribskov:

1. Det gode liv i Gribskov – Hele året. Det gode liv leves allerede i Gribskov, men det skal synliggøres både for at skabe stolthed og styrke sammenhængskraften endnu mere i Gribskov og for at tiltrække nye borgere, erhvervsliv som turister.

2. Skab vækst hos lokale fødevareproducenter og frigiv CO2 kvoter. Gribskov er ét af Danmarks attraktive spisekamre. Det skal vi udnytte. Men at være spisekammer er ikke unikt i sig selv - det er der mange områder der er. Gribskov Kommune omlægger sin produktion af mad til i brug af størst muligt omfang af lokale fødevarerer, der er produceret og forarbejdet i Gribskov. Der opstilles et CO2 regnskab og den del af CO2 kvoterne, der 'spares', kan eventuelt sælges. Vækstpotentialet ligger i at understøtte de lokale producenter både ifht. produktion og forarbejdning, så erhvervet kan udvikle sig, tiltrække flere samt Gribskov Kommune viser andre måder at være en klimavenlig kommune.

3. Gilleleje – The Nordic Habour. Havnen i Gilleleje er en af Gribskovs vækstpotentialer. Havnen som erhvervs- og fiskerihavn står over for store fremtidige udfordringer. Det er nødvendigt at udvikle hvad en fiskeri- og erhvervshavn er i fremtiden, hvor hovedaktiviteten er fiskeri, men må suppleres af noget andet blåt. Åbningstrækket for realiseringen af The Nordic Habour er udviklingen og placering af uddannelser i havnen, der relateret til til havnens erhverv som fiskeri, bådebyggeri, håndværk.

4. Gribskov – Danmarks bedste Incubator-kommune. Der skal skabes fysiske rammer for iværksættere og mindre virksomheder indenfor de kreative erhverv. De kreative erhverv som udvikling af spil, animation og lignende er ofte uafhængige af geografi. Derfor kan de udnytte muligheden for at kunne arbejde i Gribskovs smukke natur kombineret med en vis nærhed til København. Vækstpotentialet ligger i at få udviklet og styrket denne del af erhvervene i Gribskov.

5. National sportsevent for børn og unge som svar på Roskilde festivalen. Der afholdes årligt en sportsevent rettet mod børn og unge. Det vil blive uge med nationale mesterskaber og stævner i alle sportsgrene. Vækstpotentialet er dels at få Gribskov på landkortet overfor en gruppe af potentielle tilflyttere ved at vise, at Gribskov er en attraktiv idrætskommune. Dels gennem en aktivering af civilsamfundet at få vist imødekommenhed og skabt relationer til nuværende borgere. Relationer, der kan være en medvirkende årsag til at man flytter til Gribskov.

Hvilke anbefalinger skal der arbejdes videre med
Vækstudvalget skal drøfte anbefalingerne og efterfølgende skal det besluttes hvordan der skal arbejdes videre med anbefalingerne. Nogle af anbefalinger hører naturligt hjemme i andre fagudvalg og kan derfor løftets derover til videre implementering. Anbefalingerne er for forskellig karakter, nogle er lige til at sætte i gang uden det helt store forarbejde andre kræver langt større forarbejder, partnerskaber og investeringer. De større tiltag kan med fordel tænkes ind i arbejdet med udviklingsstrategien, som pågår lige nu .

Administrationen anbefaler, at administrationen udarbejder forslag til plan for implementering af tænketankens ideer. Der lægges op til, at anbefalingerne og de underliggende ideer fordeles i forhold til hvilke fagudvalg de med fordel kan løftes ind i. Desuden kan anbefalingerne kategoriseret i forhold til :

 • Just do it - det kan vi relativt enkelt sætte i gang
 • Det skal indarbejdes i udviklingsstrategien
 • Det parkerer vi foreløbigtLovgrundlag


Økonomi
Tænketankens budget var på 50.000 kr.
Forbrugte midler i forbindelse med tænketankens møder
2014 17.000 kr
2015 27.440 kr
forbrug i alt 44.440 kr


Bilag
Bilag 1, Tænketanken Vækst:Gribskov: 5 vækstpotentialer i Gribskov Kommune Dok. nr. 2014/14571 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at tage tænketanken Vækst:Gribskovs 5 anbefalinger til efterretning.
 2. at bede administrationen udarbejde forslag til implementeringsplan.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækstudvalgets beslutning den 21-04-2015:
1.-2. Udsættes indtil det planlagte temamøde om Tænketankes anbefalinger for Byrådet er afholdt


Beslutning
1.- 2. Anbefales.

Fraværende: Thomas Elletoft
17. Udkast til fordelingplan for anbefalingerne fra tænketank Vækst:Gribskov
00.16G00 - 2014/14571

Sagsfremstilling

Sagen forelægges til behandling i Vækstudvalget, og Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Tænketankens anbefalinger fremlægges til efterretning jævnfør dagsordenspunkt nr 16, mødet 02.06.15, Afrapportering fra Tænketank Vækst:Gribskov.

Med dette punkt skal udvalget drøfte administrationens forslag til en fordelingsplan. Planen angiver et forslag til fordeling af de enkelte temaer og de aktiviteter, der støtter op om temaerne, i forhold til hvilke fagudvalg der kan arbejde videre med anbefalingen, eventuelt i samarbejde med andre samt hvad der videre skal ske for at komme i gang.

Udkastet til fordelingsplanen indeholder ikke en prioritering af de enkelte forslag eller vurdering af hvor ressourcekrævende de er. Formålet er i første omgang at placere anbefalingerne i de rigtige fagudvalg og derefter, lade de enkelte fagudvalg vurdere hvordan indsatsen passer med igangværende tiltag, hvad der er ressorucer til at sætte i gang indenfor relativ kort tid og hvad der må udskydes.

Efterfølgende bliver der lavet en sagsfremstilling i de enkelte fagudvalg hvor prioritering og tidsperspektiv vil indgå i de politiske drøftelser.

Hvert halve år samler vækstudvalget op på hvad der er sat igang og hvad status er. Opfølgningen sendes videre til Byrådet.

Se forslag til fordeling i bilag.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
VU 02-06-15 Implementeringsplan for tænketankens anbefalinger Dok. nr. 2014/14571 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet, at:

 1. Godkende fordelings/implementeringsplanen
 2. At sætte anbefalingerne til behandling i de fagudvalg, som ifølge fordelings/implementeringsplanen, skal arbejde videre med de konkrete anbefalingerBeslutning

 1. Anbefales.
 2. Anbefales med bemærkning om
  a) at tiltag vedr. fiskeri forankres i Erhvervs- og Turismeudvalget.
  b)
  at tilgag vedr. Gribskov som Danmarks bedste incubator-kommune forankres i Erhvervs- og Turismeudvalget.


Fraværende: Thomas Elletoft
18. Input til evaluering af tænketanken Vækst:Gribskov
00.16G00 - 2014/14571

Sagsfremstilling

Sagen forelægges til beslutning i vækstudvalget.

Tænketanken Vækst:Gribskov er den første tænketank Gribskov Kommune har nedsat. For at samle op og vurdere om det har været en god metode, hvad det har bidraget med og hvad der eventuelt har været af ulemper eller lignende, skal der udarbejdes en evaluering. Med dette punkt ønsker administrationen udvalgets input til evalueringen.

Udvælgelse og deltagelse:
Formålet med tænketanken var at få nye ideer og perspektiver og derfor sammensætte en tænketank med mennesker med forskellig baggrund, der kunne bidrage med nye vinkler og som samtidigt havde en form for tilknytning til kommunen.

Udvalget sendte 28 invitationer ud, af dem var der 24 der sagde ja tak, 5 meldte fra igen i forbindelse med det første møde, de resterende 19 deltog, nogle få kun på et enkelt møde.

En del medlemmer blev borgere og erhvervsdrivende i kommunen, som også deltager i kommunale aktiviteter i andre sammenhæng. En anden gang, kunne udvælgelsen i højere grad tage udgangspunkt i hvilke typer og kompetence man ønsker repræsenteret.

Antal møder
Tænketanken holdt 5 arbejdesmøder af 3 timers varighed, i tidsrummet 16-19. Administrationen vurdere længden af møderne som passende, men samlet set var det kort tid til arbejdet, hvilket betyder at produktet ikke er færdige implementerbare initiativer, men ideer, der skal udfoldes, undersøges og gøres til konkrete indsatser. Ved mere arbejdstid kunne anbefalinger have taget afsæt i analyser og undersøgelser. Nu skal der arbejdes med det efterfølgende. Omvendt, behøver vi kun sætte undersøgelser mv. i gang i forhold til de ideer, der udvælges.

Fordelen ved denne metode har været, at tænketanken hurtigt er kommet frem til nogle gode råd og ideer, som fagudvalg og byrådet nu kan forholde sig til.

Produktet
Produktet er en række store og små ideer, nogle lette at gå til, andre væsentligt mere ressourcekrævende. Generelt bygger ideerne på Gribskovs styrker - at gøre mere ud af det vi har og derigennem skabe vækst.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller Vækstudvalget at:

 1. give input til evalueringen
 2. godkende evalueringen med de tilføjelser udvalget måtte haveBeslutning

 1. Input givet
 2. Tiltrådt


Thomas Elletoft fraværende
19. Regional vækst og udviklingsstrategi
01.01P00 - 2014/49014

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget, Vækstudvalget og Plan- og Miljøudvalget med henblik på at give inputs til Økonomiudvalget og Byrådet til indhold i høringssvar til Region Hovedstadens forslag til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi: Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Udvalgenes inputs vil blive samlet til et konkret forslag til høringssvar inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Strategiforslaget er i offentlig fremlæggelse frem til den 19. juni 2015. Da Byrådet først kan behandle sagen den 22. juni, vil Økonomiudvalgets anbefaling til høringssvar blive direkte fremsent til Regionen, så høringsfristen kan nås. Eventuelle ændringer fra Byrådets behandling den 22. juni, vil blive eftersent til regionen umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen.

Baggrund
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave for regionerne. Hovedformålet er, at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner, og ReVUS erstatter den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Strategien indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele, med en række vækst- og udviklingsmål, som skal realiseres i de kommende år.

Kommunen er ikke forpligtet til at efterleve strategien, men strategien vil danne grundlag for samarbejde med regionen og Vækstfondens prioriteringer, ligesom Vækstforum skal bidrage til de vækstrettede elementer der medtages i strategien. Det vil derfor være naturligt, at byrådets kommende udviklingsstrategi spiller positivt sammen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Strategiforslaget
Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet, og fokuserer på de styrkepositioner, der allerede er i regionen.

Visionen tænkes realiseret gennem fokuserede investeringer indenfor to rammevilkår (Effektiv og bæredygtig mobilitet, og Kompetent arbejdskraft og internationalisering) og fire strategiske væksttemaer (Sund vækst, Grøn vækst, Kreativ vækst og Smart vækst). Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema er beskrevet regionale udfordringer, målsætninger og investeringer. Målsætninger og investeringer, som tilsammen skal bidrage til at realisere visionen for hovedstadsregionen og for Greater CoPENHAGEN-strategien.

Styrker fra Gribskov Kommunes perspektiv
Administrationen ser en lang række styrker i strategiforslaget ud fra et Gribskov-perspektiv. Eksempelvis fremgår det af de to rammevilkår:

 • Effektiv og bæredygtig mobilitet: at det skal være let og effektivt at komme rundt i regionen for personer, varer og tjenesteydelser. Derfor er bl.a. forbedringer af den kollektive transport, bedre og nye veje som kan være afgørende for vækst og jobskabelse i regionen (s. 16). Dette ligger i tråd med byrådets ønske om motorvej og S-tog til Helsinge og det nordsjællandske samarbejde om generelt at styrke infrastrukturen i området.
 • Kompetent arbejdskraft og internationalisering: at det er afgørende med en god uddannelsesdækning i hele regionen for at sikre kompetent arbejdskraft og give alle unge og voksne adgang til et relevant og attraktivt uddannelsestilbud og mulighed for at tilegne sig kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger (s. 20). Dette stemmer overens med byrådets ønske om at hæve uddannelsesniveauet og tiltrække flere uddannelsesmuligheder i eller tættere på kommunen.


Også i forhold til temaerne ser administrationen en række styrker med Gribskov-brillerne på. Eksempelvis:

 • Sund vækst: Her lægger regionen op til nye offentlige-private samarbejder på sundhedsområdet (s. 24) - et område, hvor kommunen i forvejen har en lang og stærk tradition. Administrationen vurderer, at der potentielt ligger store muligheder for at styrke samarbejder yderligere ift. bedre og mere effektive behandlinger, teknologier og ydelser, med de rette kommunale og regionale investeringer. Eksempelvis ift. at forbedre sundhedsløsninger til mennesker, der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data, Bidrage til nye forsknings- og testfaciliteter, som også kan tiltrække virksomheder og højtuddannet arbejdskraft, og arbejde for at styrke SMV'ers adgang til finansiering og risikovillig kapital.
 • Grøn vækst: Blandt de foreslåede investeringer lægges op til at sikre at regionen er klimaberedt ved at belyse de økonomiske potentialer ved en bedre regional kyst- og stormflodssikring (s. 31). Et initiativ som administrationen vurderer ligger fint i tråd med byrådets igangværende Kystprogram og tværkommunale samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommuner.
 • Kreativ vækst: Regionens fokus på styrkelse af de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv og adgang til finansiering og risikovillig kapital (s. 32 og 34), vurderer administrationen rummer store potentialer i at understøtte en stor del af kommunens erhvervsliv og derigennem tiltrække flere borgere, virksomheder og turister.
 • Smart vækst: Administrationen vurderer, at regionens satsning på styrket bredbånds- og mobildækning og smarte digitale læsninger, er i tråd med byrådets ønsker for kommunens udvikling.


Samlet set vurderer administrationen, at strategiforslaget i højere grad end tidligere regionale udviklingsstrategier søger at favne de styrker og muligheder, som Gribskov og flere andre kommuner længere væk fra Storkøbenhavn har til at bidrage til den regionale vækst og udvikling.

Svagheder
Administrationen ser imidlertid også svagheder i strategiforslaget set fra en Gribskov vinkel:

Den erhvervsstruktur der er i Gribskov og mange andre kommuner i udkanten af regionen betyder, at langt hovedparten af de eksisterende virksomheder i kommunen i dag kan have svært ved umiddelbart at koble sig til fokusområderne som grøn omstilling, sundheds- og velfærdsteknologi, samt smarte og kreative løsninger. Det er dels en udfordring som byrådet kan støtte op om i forbindelse med den kommende erhvervsstrategi. Men det er også en udfordring, som administrationen anbefaler byrådet at henlede regionens opmærksomhed på, således at regionen også allokerer investeringer til kompetenceudvikling af erhvervslivet bredt set i den ønskede retning, som direkte producent eller som andet/tredje led.

Under Investeringer i Effektiv og bæredygtig mobilitet (s. 18), kan byrådet med fordel gøre opmærksom på at det fra en Gribskov-vinkel vil være ønskeligt, at det specifikt nævnes at motorvej- og S-tog forlænges til Helsinge.

Generelt ser administrationen det som en udfordring, at strategiforslaget ikke klart giver udtryk for, at udgangspunktet for vækst- og udviklingsmulighederne i regionen kan være forskellige, og dermed at de enkelte kommuners forudsætninger og roller til at bidrage til den ønskede samlede vækst- og udvikling i regionen og Greater CoPENHAGEN kan differentiere. Ligeledes savnes fokus på yderområdernes særlige forhold, samt på hvordan yderområderne integreres bedre i regionen.

Desuden kan det være interessant at høre regionens bud på, hvordan det fremtidige samarbejde og de mange tværkommunale projekter skal koordineres.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme, LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 5, § 10, stk 1

Økonomi


Bilag
Bilag VU 26-05-15 Forslag til Regional Udviklingsstrategi. Dok. nr. 2014/49014 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at,

 1. afgive input om den Regionale Udviklingsstrategi til Økonomiudvalg og Byrådet.Beslutning

 1. Anbefales tiltrådt.


Det undersøges om Gribskov Kommunes ændrede status til yderområde betyder at der kan ske finansiering af f.eks. forbedret infrastruktur og kystsikring af regionale midler.

Fraværende: Thomas Elletoft og Jonna Hildur Præst
20. Udkast til foreløbig brandigstrategi
00.13G00 - 2015/03860

Sagsfremstilling
Sagen forelægges vækstudvalget til beslutning.

På baggrund af vækstudvalgets drøftelser på mødet den 21. april 2015 omkring video og branding, har administrationen arbejdet videre med oplæg til et oplæg til branding.

Oplægget tager udgangspunkt i en målsætning om en styrket bosætning og øget turisme.

Det vil være en fordel, hvis Gribskov Kommune prøver forskellige former for brandingstiltag af, før kommunen beslutter sig for en større, dyrere indsats. Derfor er der i det følgende lagt vægt på tiltag og kanaler, som kan prøves af for relativt mindre beløb. Herefter kan effekten evalueres, og kommunen vil evt. kunne iværksætte en større brandingindsats på et oplyst grundlag.

Anbefalede tiltag:

 • Videospots i DSB S-tog

En kampagne over 3-4 måneder, hvor korte videofilm vises på skærmene i DSBs S-toge. Filmene markedsfører både aktuelle kulturbegivenheder samt kommunens brand generelt. Ca. 700.000 unikke personer nås ved denne kampagne. Videomateriale kan efterfølgende bruges på hjemmeside mv.
Budget: Ca. 130.000 kr. Kampagnen markedsføres sammen med relevante institutioner/foreninger/aktører, som medfinansierer kampagnen.
Effektmåling: Kvantitativ måling (spørgeundersøgelse) er inkl. i selve kampagnen.

 • Brochure

En annoncefinansieret brochure målrettet potentielle tilflyttere. Uddeles til sommerhusejere, gæster, turister mv. med formål at øge bosætning. Billedmateriale tilfalder kommunen efterfølgende.
Budget: Begrænsede (20-30.000 kr) økonomiske omkostninger, ressourcer knyttet til koordination, planlægning mv.
Effektmåling: Der skal planlægges tiltag, som giver indikatorer på effekt.

 • Digital branding

Kampagne på web, tablet og mobil. Der defineres ønskede målgrupper, som ved digital annoncering udsættes for brandingkampagnen. Kampagnen skræddersyes løbende, så kommunen ikke "spilder" penge på markedsføring over for irrelevante målgrupper. Den digitale markedsføring benytter "re-targeting" (annoncerne vender tilbage til personer, der har vist interesse for budskabet) samt "behavioral targeting", dvs. markedsføringen målretter sig efter personer med en bestemt digital profil. Kampagnen kan indeholde markedsføring på sociale medier, hvis målgrupperne befinder sig her.
Budget: minimum 100.000 kr.
Effektmåling: Løbende affrapportering på effekt indgår.
OBS: Denne kampagne afvikles bedst, når kommunen har en specifik landingsside for potentielle tilflyttere. Indgår som en del af arbejdet med kommunens nye hjemmeside og kan forventes færdig omkring årsskiftet.

 • Annoncering i trykte medier

Kan anvendes, hvis målgruppen af potentielle tilflyttere inkluderer ældre mennesker, som fx kan omdanne sommerhus til helårsbolig. Trykte medier bør ikke bruges til yngre målgruppe. Gennem mediebureau købes 3-4 annoncer i avisernes særtillæg.
Budget: Ca. 100.000 kr.
Effektmåling: Annoncerne skal henvise til særlig landingsside for tilflyttere på ny hjemmeside eller til kommunens Facebook-hjemmeside for at der kan ske efffektmåling.

Øvrige tiltag - fra tænketankens anbefalinger:

Gastronomisk landkort
I både trykt form og elektronisk

Nudging kampagne - Du kan også bo her
brug af sociale medier kombineret med synlighed i gadebilledet, beskrives nærmere

Tiltagene forudsætter at der afsættes/rekrutteres medarbejderressourcer til brandingopgaven.

Lovgrundlag


Økonomi
Brandingstrategi medtages i budgetforhandlingerne.
Evt mindre tiltag sættes i gang 2015

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget:

 1. At bede administrationen arbejde videre med en egentlig brandingstrategi, som forelægges til politisk behandling i august 15.Beslutning

 1. Tiltrådt


Thomas Elletoft og Jonna Hildur Præst fraværende

Efterretningssager

21. Strategisk Plan Gilleleje inkl. visionsoplæg
01.00G00 - 2015/15357

Sagsfremstilling
Strategisk Plan Gilleleje præsenteres for Vækstudvalget som efterretning om status på planens foreløbige indhold, samt forslag til tilhørende vision for Gilleleje.

D. 08.09.2014 blev det på Plan- og Miljøudvalget vedtaget at igangsætte Strategisk Plan Gilleleje og 09.12.2014 tiltrådte ØU at bevillige 420.000 kroner til projektet, finansieret af ØU pulje til Strategisk byudvikling for 2014.

Ekstern rådgiver er Bascon.

Sagen fremlægges ligeledes som efterretning for Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget i juni 2015.

Status på foreløbigt indhold i Strategisk Plan Gilleleje
Planen vil med afsæt i analyser fremskrive en vision for Gilleleje by og give konkrete handleanvisninger på identificerede udfordringer i byen. Den vil pege på hvilke tiltag, der vil have den største effekt for den ønskede udvikling af byen under hensyntagen til Gribskov Kommunes økonomiske råderum.

Udarbejdelsen af den strategiske plan vil således være et redskab i byrådets fremtidige arbejde med udviklingen af Gilleleje.

Strategisk Plan Gilleleje vil indeholde analyse, kvalitative vurderinger, løsningsforslag, samt handleanvisninger for Gillelejes fremtidige fysiske udvikling inden for nogle temarækker;

   • Gillelejes Bymiljø og sammenhænge til bymidten
   • Trafik (særligt omkring kystvejen og tilhørende stikveje)
   • Detailhandel (Her udarbejdes særskilt analyse baseret på interviews med interessenter i Gilleleje og data fra Danmarks Statistik)
   • Turisme - Gilleleje som destination og portal for Den Danske Riviera
   • Havnen og byen (fiskeri og nye funktioner)
   • Boligbyen og sæsonafspejlingen

Bascon har stået for alle analyser som bearbejdes og udfordres til fremtidige scenarier for Gillelejes udvikling på workshops i juni sammen med administrationen.

Som en del af Strategisk Plan Gilleleje udarbejdes forslag til vision for Gilleleje. Visionen skal favne hele byen og sætte Gilleleje ind i et ønsket fremtidsperspektiv og retning for udviklingen, således at alle arbejder med og taler Gilleleje efter samme røde tråd. Handleplanerne i Strategisk Plan Gilleleje går således spadestikket dybere og kvalificerer de udfordringer og potentialer, der ligger i byen, for at den kan udvikle sig i retning mod visionen.

Forholdet til øvrige projekter i Gilleleje
Strategisk Plan Gilleleje bygger også på analyser fra kørende projekter i Gilleleje. (Bla. Kulturhavnen, New Nordic Coast og Gilleleje læringsområde) Det har ikke været i planens interesse at gå ind og bremse de små og store projekter som kører, men derimod drage inspiration og viden fra dem. Strategisk Plan Gilleleje vil med sine initiativer og handleanvisninger gå ind og sætte nogle pejlemærker for igangværende og kommende projekter, således potentialer og konsekvenser ved forskellige valg, bliver belyst tidligt og dermed kan indgå i drøftelserne omkring budget og nye projektigangsættelser i Gilleleje.

Oplæg til vision for Gilleleje Visionen for Gilleleje er en del af processen med Strategisk Plan Gilleleje. Nedenstående tre markører er et bud på det indhold, der er at finde i en endelig version. Visionen for Gilleleje indeholder tre vigtige markører, der alle udgør den positive fortælling om Gilleleje som allerede er kendt og som vi skal bygge videre på. Gilleleje skal ikke opfindes på ny, men udvikle og fremtidssikre sig i sin egen unikke fortælling.

De tre markører:

Byen - Havnen - StrandenHavnen, bymidten og stranden er de unikke kvaliteter, som i sin sammenhæng placerer Gilleleje på landkortet for både de fastboende og for turisterne og landliggerne. Synergi mellem kvaliteterne og hensynet til, at Gilleje udvikle sig på et bredt fundament af både bosætning, fiskeri og turisme i bredeste forstand, skal gennemsyre de projekter og investeringer, der kommer til at forme byen: Vi skal sikre, at individuelle tiltag og investeringer kommer hinanden og hele byen til gode. Og vi skal arbejde for, at udviklingen af byen i både den store og den lille skala fortsat er og opleves som et fælles projekt.

Én hel by hele året - fysisk og mentaltByen - Havnen - Stranden udgør en meget stærk kerne i Gilleleje. En kerne, der gør det muligt for beboere, virksomheder, turister og landliggere, helt ud til kanten af byen, at se sig selv og deres placering som en del af Gilleleje og Gillelejes fortælling. Derfor er det vigtigt, at der i takt med den fysiske udvikling af Gilleleje og for hvert nyt lag, der bliver lagt på Gilleleje, hele tiden at forstærke kernen. Når kernen er stærk og robust er den i stand til at favne hele byen, men dette er kun muligt sålænge forbindelserne til kernen også udvikler sig og er synlige således der ikke sker en fragmentering af Gilleleje og afstandene ind til det centrale Gilleleje bliver for store fysisk og mentalt. I en fremtidig udvikling af Gilleleje skal der lægges vægt på kvalitet og bæredygtighed i udviklingen, således at konkrete projekter rummer en fleksibilitet, der fremmer udviklingen og ikke giver huller og barrierer i byen.Lyst til GillelejeGilleleje rummer mange potentialer i den hele by og treenigheden mellem byen, havnen og stranden. Og det er heri lysten til Gilleleje findes. Gilleleje er ikke en praktisk by med kædebutikker, motorvej og tæt-på-arbejde. Gilleleje vælges til fordi Gillelejes kvaliteter og oplevelser giver turisterne lyst til at komme igen år efter år. Folk bosætter sig her fordi de ikke kunne drømme om at bo andre steder til trods for, at der måske er længere på arbejde og udbuddet mindre. Der etableres virksomheder fordi de også kan se de potentialer byen og menneskerne deri rummer.Tidsplan
Den endelige udarbejdelse af Strategisk Plan Gilleleje med tilhørende vision fortsætter sit arbejde hen over sommeren og er planlagt, at ligge til beslutning lige efter sommerferien.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at tage følgende til efterretning

   1. Forslag til indholdet i Strategisk Plan Gilleleje
   2. Forslag til visionen og de tre markører for GillelejeBeslutning1.-2. Taget til efterretning

Thomas Elletoft fraværende


Mødet startet:
07:30 AM

Mødet hævet:
09:30 AM