Vækstudvalget

Publiceret 17-03-2015

Tirsdag den 17-03-2015 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
6 New Nordic Coast, Gilleleje i et vækstperspektiv.


Efterretningssager
7 Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2015-2026
8 Greater CoPENHAGEN samarbejdet - oplæg ved Steen Christiansen

Medlemmer:

Nick Madsen Thomas Elletoft
Michael Bruun Jonna Hildur Præst
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
a) Nationalpark
Torsdag den 5. februar havde bl.a. Benedikte Kjær, Jannich Petersen og Jette Haugaard som lodsejerrepræsentant foretræde for Miljøordførerne på Christiansborg. Der var en fin dialog og Jettes indlæg gjorde et rigtig godt indtryk.
Kim Valentin har ligeledes været til møde hos miljøordfører for Venstre, Henrik Høegh til en uformel snak om nationalparken.
Miljøministerens oprindelige plan om behandling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland den 26. februar er imidlertid blevet rykket. Det betyder at der ikke er truffet beslutning om forslaget og at forslaget er sendt tilbage til gennemgang i ministeriet. Vi kender endnu ikke den nye dato for en behandling. Særlig Dansk Naturfredningsforenings negative holdning præger De Radikales og SF's tilgang til forslaget.
Der arbejdes fortsat videre på alle relevante linjer på at skabe pres på at forslaget bliver behandlet snarest.
b) Tænketanken Vækst:Gribskov - status pr. 1. marts 2015
Tænketanken har nu holdt sit 4. arbejds- og idégenereringsmøde. På det næste møde,
12. marts, skal tænketanken genbesøge deres tidligere forslag og ideer med det formål at prioritere hvilke ideer, der kan skabe mest vækst for færrest ressourcer. På baggrund af prioriteringsmødet, udarbejdes det endelige forslag til anbefalinger i samarbejde med formanden for tænketanken. Alle medlemmer af tænketanken får desuden mulighed for at kommentere anbefalingerne undervejs.
Der er fortsat en god stemning i tænketanken. I forbindelse med det første møde, var der flere af dem, der havde givet tilsagn og at deltage, som trak sig ud. De havde alle været glade for at blive spurgt og ville i princippet rigtig gerne være med, men måtte trække sig pga. enten nogle personlige eller tids/arbejdsmæssige forhold.
Efterfølgende har tænketanken været på omkring 18 aktive deltagere (ud af de oprindeligt 27 som sagde ja til at deltage). Det har været en god gruppestørrelse, og der har været en god dynamik på møderne.
På mødet den 26. marts vil tænketanken overlevere sit arbejde til Vækstudvalget. Efter overdragelsen afholder vi et pressemøde, hvor vækstudvalget deltager, sammen med tænketankens formand og et par øvrige repræsentanter.
c) Handel lokalt Initiativet
Erhvervsrådet behandler på deres møde den 5. marts Vækstudvalgets initiativ 'Handel Lokalt' med følgende dagsordenstekst:
"Handel lokalt
På foranledning af formanden for Vækstudvalget er der igangsat et initiativ med følgende udgangspunkt:
1. Skabe lokal bevidsthed om vigtigheden af at handle lokalt
2. Med udgangspunkt i Bruno Christensens oplæg ved Erhverv Gribskovs temamøde den 16. april 2013 om detailhandel arbejde sammen med det lokale erhvervsliv om at give kommunens borgere, turister etc. de bedst mulige betingelser for at handle lokalt
3. Arbejde med Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, så der i højere grad skabes mulighed for at benytte lokale leverandører
Med dette tiltag vil Vækstudvalget - ved at fokusere på forskellige spor - arbejde på både kort og lang sigt for at skabe øget opmærksomhed på vigtigheden af at handle lokalt.
Rådet drøfter, hvorledes Rådet kan arbejde med ”Handel Lokalt”-initiativet særligt med fokus på pkt 1+2."
Vækstudvalget vil blive orienteret om Erhvervsrådets beslutning på næstkommende møde.
d) Den Strategiske plan for Gilleleje
Arbejdet er opstartet og er lige nu i den fase, hvor der indsamles viden og data til butiksstrukturanalyse, Trafik- og parkeringsanalyse samt den rumlige analyse. Data er både statistiske data trukket fra Danmarks Statistik, interview med nøglepersoner fra byen, på stedet rumlige analyse og arkitektoniske registreringer.
Som rådgiver for den Strategiske plan for Gilleleje er valgt Bascon, der arbejder tæt sammen med en intern arbejdsgruppe. Næste skridt er det videre arbejde med profilen og visionen for Gilleleje samt et bredere samspil med borgerne i byen. Lige nu arbejdes der på at få planlagt et større borgermøde i maj 2015.
Målet er, at udkast til den strategiske plan behandles politisk i september måned 2015.
Åbne

6. New Nordic Coast, Gilleleje i et vækstperspektiv.
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på at træffe beslutning om at igangsætte en analyse af vækstperspektiverne og investorpotentialet ved eventuel etablering af et kysthotel i Gilleleje. Plan- og Miljøudvalget er blevet orienteret om analysen på mødet den 16.03.2015.

Baggrund
I forbindelse med kommunens ansøgning til Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, har administrationen i samarbejde med nøgle-interessenter udarbejdet projekt-visionen: New Nordic Coast, Gilleleje. Ansøgningen blev behandlet på Plan- og Miljøudvalget 16.03.2015. Projekt-visionen rummer overordnede tanker og skitser, bl.a. til et muligt kysthotel i Gilleleje, som i visionen er placeret på havnens område og/eller på kommunens areal ved Vesterbrogade 56 (Pyramiden).

Hotel analyse
Nordic Hotel Consulting (NHC) er det førende konsulenthus indenfor hotelbranchen i Skandinavien og beskæftiger sig bl.a. med investeringsrådgivning og vurderinger i ind- og udland. I følge NHC er et af de vigtigste succeskriterier for et nyt kysthotel at man kan se vandet - eller at turisterne kan stå med fødderne i vand fem minutter efter de har forladt deres værelse.

En hotel analyse vil kunne belyse vækst- og investorpotentialet ved en eventuel etablering af et kysthotel i Gilleleje og indeholder bl.a. område- og markedsanalyse, udbud- og efterspørgelsesanalyse, forretningsmodeller, konceptvurdering og videre anbefalinger.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en analyse af vækstperspektiverne og investorpotentialet ved eventuel etablering af et kysthotel i Gilleleje vil udgøre et væsentligt bidrag til New Nordic Coast, Gilleleje projekt-visionen samt det fremtidige strategiske arbejde med Gilleleje som kommunes turistcenter og hovedportal for Den danske Riviera.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6 § 13, LBK nr 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Hotel analysen forventes at koste 75.000 kr. Administrationen indstiller, at udgiften finansieres af Vækstudvalgets driftsbudget.
Bilag

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget, at

 1. afsætte 75.000 kr. fra Vækstudvalgets driftsbudget til udarbejdelse af en analyse af vækstperspektiverne og investorpotentialet ved eventuel etablering af et kysthotel i GillelejeBeslutning
TiltrådtEfterretningssager

7. Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2015-2026
00.22G00 - 2015/04401

Sagsfremstilling
Administrationen forelægger befolkningsprognosen for perioden 2015-2026 for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Befolkningsudviklingen i Gribskov Kommune påvirkes af antallet af indflyttede nye boliger. Gribskov Kommune har i løbet af 00'erne oplevet en massiv udbygning og indflytning i nye boliger - en udvikling, som har været ønsket og styret af Byrådet. Med finanskrisen og tilbagegangen på boligmarkedet har situationen de seneste år set anderledes ud. En række byudviklingsprojekter i kommunen er således blevet forsinket. Noget tyder på, at der er bevægelse i boligmarkedet, og derfor er der i dette års prognose indlagt flere nye boliger som forudsætning i de første prognoseår.

Antallet af udflyttere og tilflyttere udvikler sig hele tiden og nye tendenser opstår, hvilket smitter af på befolkningsudviklingen - dertil kommer ændringer i levealder og antal fødsler. Udviklingen særligt på længere sigt vil derfor ikke kunne forudsiges meget præcist. Derfor er usikkerheden håndteret ved at vise forskellige scenarier for udviklingen lokalt i Gribskov Kommune. Scenarie-metoden er utraditionel i forhold til typiske kommunale befolkningsprognoser, der ofte kun indeholder én udviklingsbeskrivelse. Ved at fremstille forskellige scenarier, gives mulighed for en reel forståelse af mekanismerne bag befolkningsudviklingen, og fremskrivningerne af befolkningen kan derfor anvendes som dialoggrundlag i diskussioner af byudvikling, fortætningsstrategier, strukturtilpasninger m.v.


Befolkningsprognosen 2015 behandler 3 hovedscenarier:

 1. Maximumscenariet viser effekterne af en høj udbygningshastighed drevet af Gribskov Kommunes store byudviklingsområder. Dette scenarie beskriver således en befolkningsudvikling baseret på at boligudbygningen indenfor et 3-4 år vil nå samme høje hastighed som i 00'erne. Derudover indlægges positive forventninger til flyttemønstre.
 2. Budgetscenariet viser udviklingen, såfremt boligudbygningen sker i et tempo, som kun er ca. halvt så højt som i 00'erne, men omtrent det dobbelte af antallet af nye boliger i 2014. Derudover indlægges moderate forventninger til flyttemønstre. Som navnet siger bruges scenariet til Gribskov Kommunes budget.
 3. Scenariet uden nye boliger viser udviklingen i Gribskov Kommune såfremt, der ikke indflyttes nye boliger i de kommende 12 år. Derudover er der indlagt negative forventninger til flyttemønstre.


Alle tre scenarier viser udviklingen de kommende 12 år - fra det første prognose tal den 31. december 2015 til det sidste den 31. december 2026. For alle tre scenarier er der indlagt enslydende forudsætninger i forhold til forventninger til fødsler pr. kvinde og til levealder.

Nye tendenser i den demografiske udvikling
Stort set hvert eneste år siden 2001 har Gribskov Kommune haft en positiv flyttebalance - det gælder også i forhold til børnefamilier. Flere borgere flytter til end fraGribskov Kommune. De senere år har Gribskov Kommune oplevet en særlig stor tilflytning af borgere mellem 60 og 74 år, hvoraf en stor del er flyttet til sommerhusområderne ved nordkysten. Denne gruppe af tilflyttere kommer i overvejende grad fra Københavns-området og Nordsjælland. Gruppen kan bredt betegnes som relativ ressourcestærk og betegnes som de "yngre ældre".

Som en særlig befolkningsgruppe forventes Gribskov Kommune de kommende år, at modtage flere flygtninge end tidligere. Dette er indarbejdet i befolkningsprognosen for 2015, og fremadrettet vil der blive indsamlet viden om denne befolkningsgruppe med henblik på, at kunne forudsige flyttemønstre m.v.

Væsentligste resultater for Befolkningsprognosen 2015
Befolkningsprognosen 2015-2026 viser, at opførslen af nye boliger vil spille en væsentlig rolle for befolkningsudviklingen, men også andre forhold vil påvirke udviklingen. Det forventes, at befolkningstallet, de nærmeste par år vil stige til et niveau på lidt over 41.000 borgere. Derefter vil antallet af borgere i 2026:

 • være steget relativt kraftigt til over 45.000 borgere i maximumscenariet, hvis der opføres og indflyttes ca. 180 nye boliger om året, og flyttemønstrene udvikler sig relativt positivt,
 • være steget til ca. 41.500 borgere i budgetscenariet, hvis antallet af nye boliger vil ligge på ca. 70-80 om året, og flyttemønstrene udvikler sig moderat,
 • være faldet til omkring 39.000 borgere i minimumscenariet, hvis der er ikke opføres nye boliger de kommende 12 år, og flytemønstrene udvikler sig relativt negativt


I forhold til hovedtendenser i befolkningssammensætningen de kommende 12 år, kan man generelt forvente at:

 • antallet af borgere over 65 år vil stige relativt kraftigt - særligt gruppen af borgere over 80 år,
 • antallet af børn og unge vil falde, dog vil en kraftig boligudbygning kunne påvirke dette,
 • antallet af små børn under 6 år vil finde et stabilt leje de kommende par år efter et større fald siden 2001,
 • antallet af 30-60 årige vil falde


I forhold til hovedtendenser for forskellige geografiske områder, kan man i den kommende 12-årige periode med de kendte forudsætninger forvente at:

 • de tre store byer (kommunecentrene) vil opleve en stigning i antallet af borgere
 • landområderne og landsbyerne vil opleve et fald i antallet af borgere
 • de mindre byer (lokalcentrene) kan opleve et mindre fald eller en mindre stigning i antallet af borgere, hvilket vil afhænge af gennemførelsen af de byudviklingsprojekter, som der planmæssigt er mulighed for
 • sommerhusområderne vil opleve en stigning i antallet af borgere.


Ovenstående hviler på en række forudsætninger, og derfor er der tale om hovedtendenser, og man skal være opmærksom på, at tendenserne ikke er ens for alle aldersgrupper i de enkelte lokalområder.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag 1 (PMU 16.03.2015): Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2015-2026 (dok. nr. 2015/04401001)

Bilag 2 (PMU 16.03.2015): Talmateriale til de 3 hovedscenarier i Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2015-2026 (dok. nr. 2015/04401002)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget

 1. at tage punktet til efterretningBeslutning
Tiltrådt

8. Greater CoPENHAGEN samarbejdet - oplæg ved Steen Christiansen
24.10G00 - 2015/03049

Sagsfremstilling
Vækstudvalget forelægges sagen omkring Greater CoPENHAGEN samarbejdet til efterretning.

Som led i udvalgets arbejde med Greater CoPENHAGEN er bestyrelsesmedlem og formand for KKR Hovedstadsregionen, borgmester i Albertslund Steen Christiansen, inviteret til at holde oplæg omkring den politiske vinkel på arbejdet.

Baggrund:
Greater CoPENHAGEN initiativer bygger på de tidligere tiltag "Fokuseret Vækstdagsorden" og "Copenhagen-samarbejdet". Målet er at ruste regionen så den står stærkere i den globale konkurrence, hvilket vil være en yderst vanskelig opgave for de enkelte aktører hver for sig. I lyset af dette arbejdes der på en samlet indsats for, at skabe vækst og beskæftigelse gennem en koordineret indsats i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne.

Visionen
"I 2020 er COPENHAGEN et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i den internationale metropol - COPENHAGEN".

På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende 8 initiativer

 1. Fælles brand: Copenhagen bliver den samlede betegnelse for hele området i alt international markedsføring
 2. Fælles modtageapparat og én indgang for udenlandske delegationer.
 3. Fælles modtagelse af internationale borgere i International House Copenhagen
 4. Den fælles vision for fokuseret vækstdagsordenbeskrives i et fælles opslag om regional udvikling, som kan integreres i de danske kommuners kommuneplaner, de svenske kommuners oversigtsplaner og regionernes vækst- og udviklingsstrategier.
 5. Fælles investorportal med fokus på markedsføring af regionen og tiltrækning af udenlandske investeringer.
 6. Fælles fødevaresatsning, hvor centrale aktører definerer handlingsforslag i fyrtårnsprojekter som viser veje til hvordan fødevarer kan bidrage til fortsat vækst og beskæftigelse i det østlige Danmark.
 7. Fælles trafikcharter med overordnede mål og ønsker på infrastrukturområdet, som den samlede metropolregion kan prioritere efter og i fællesskab arbejde for en optimal infrastruktur for regionen der understøtter by og opland.
 8. Fælles kompetenceløft inden for turisme og serviceerhverv.Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
TiltrådtMødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
09:55 AM