Vækstudvalget

Publiceret 13-01-2015

Tirsdag den 13-01-2015 kl. 07:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
23 Konstituering af næstformand
27 Vækstudvalgets strategiske indsatsområder 2015


Efterretningssager
24 Infrastuktur som vækstdriver
25 Strukturanalyse fra Landbrug & Fødevarer, 1. del - kort orientering og oplæg til drøftelse
26 Kystprogrammet: Forsøgsordning og kampagne

Medlemmer:

Nick Madsen Thomas Elletoft
Michael Bruun Jonna Hildur Præst
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Erhvervsstrategi:
Siden 2012, har Planstrategi 2012 fungeret som det formelle, nedskrevne overordnede strategiske ophæng for kommunens erhvervsindsatser.
Erhvervs- og Turismeudvalget har i efteråret 2014 igangsat arbejdet med at udarbejde en ny erhvervsstrategi. Ambitionen med den nye erhvervsstrategi er, at Byrådet mere målrettet skal kunne løfte det videre strategiske arbejde i at styrke kommunens erhvervsudvikling og markedsføring, så Gribskov fortsat er attraktive som bokommune for eksisterende og kommende virksomheder og borgere. Arbejdet vil således både kunne spille godt sammen med udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2015 og med Vækstudvalgets arbejde om at formulere og styrke den lokale vækstdagsorden. De kommende par måneder gennemføres det grundlæggende analysearbejde for strategien, herunder en række interviews men lokale nøgleaktører. Analyseresultaterne præsenteres og drøftes politisk og i erhvervsrådet sammen med det første strategiudkast i februar og marts , kulminerende med et større erhvervsseminar i marts/april. Strategiforslaget forventes forelagt til politisk godkendelse til offentlig fremlæggelse til sommer, med efterfølgende offentlighedsfase og endelig vedtagelse inden årets udgang.
Orientering - Status på tænketanken:VækstGribskov
Tænketanken består af 25 medlemmer og mødes fem gange frem til marts 2015.
Tænketanken har indtil nu afholdt to møder. Der har været en god stemning på møderne og gode konstruktive drøftelser - selv om der kan være uenighed medlemmerne i bland. Det fungerer godt med Susanne Larsen, som formand for tænketanken.
Tredje møde i tænketanken er 14.januar. På første møde drøftede og besluttede tænketanken de overordnende temaer for de kommende arbejdsmøder. På hvert af de efterfølgeren møder, arbejder tænketanken med et tema. Drøftelserne af de enkelte temaer munder ud i et antal anbefalinger. På sidste arbejdsmøde vil der ske en prioritering og konkretisering af anbefalingerne, som efterfølgende sammenfattes til 3-4 anbefalinger, der afleveres til Vækstudvalget.
Overdragelse til Vækstudvalget
Overdragelse af Tænketankens arbejde i form af de endelige anbefalinger, bliver den 26. marts 2015 kl. 17.00 i Byrådssalen på rådhuset. Formand for tænketanken, Susanne Larsen, præsenterer tænketankens arbejde og efterfølgende vil der blive serveret et lille glas.
Vækstudvalget kan ved denne lejlighed hilse på tænketankens medlemmer og stille spørgsmål til anbefalingerne. Der planlægges en evaluering af tænketanken, som senere vil blive forelagt udvalget.
Nybyggerne - orientering om status:
11CityDesign screener pt byudviklingsarealer ift egnethed til projektet. De tre bedst egnede områder analyseres nærmere. Endvidere kontaktes erhvervslivet, idet målet er, at erhvervslivet er en aktiv spiller i projektet. De 10 interview forventes gennemført af 11CityDesign i januar og februar 2015. Administrationen arbejder sideløbende med bl.a. indsamling af erfaringer fra andre samt overvejelser omkring markedsføringstiltag til at mobilisere de potentielle Nybyggere. Det forventes at resultat af foranalysen kan forelægges Plan- og Miljøudvalget, Vækstudvalget og Økonomiudvalget på marts møderne med henblik på beslutning i forhold til projektets videre forløb.

Åbne

23. Konstituering af næstformand
00.22A00 - 2014/00870

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Vækstudvalget med henblik på at Vækstudvalget konstituerer en næstformand som følge af Flemming Møllers udtræden af Byrådet pr. 01.01.2015.

Vækstudvalget blev nedsat af Byrådet den 27.01.14 som et § 17, stk. 4-udvalg, for hele byrådets funktionsperiode , jf. konstitueringsaftale indgået efter valget mellem V, O, A og G.

I følge Konstituteringsaftalen sammensættes udvalget af 5 medlemmer:

 • Nick Madsen (V), som formand,
 • Flemming Møller (G), som næstformand
 • Michael Bruun (V)
 • Jonna Præst (O)
 • Pia Foght (A)


Administrationen anmoder udvalget om at konstituere en næstformand.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013, med de ændringer, der følger af § 9 i lov nr. 639 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 1470 af 17. december 2013.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at:

 1. Konstituere en næstformand

  Beslutning
 1. Vækstudvalget konstituerede Thomas Elletoft som næstformand27. Vækstudvalgets strategiske indsatsområder 2015
00.22A00 - 2014/00870

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges Vækstudvalget med henblik på at udvalget godkender forslag til initiativer hørende under udvalgets strategiske indsatsområder 2015 samt tiltræder at der udarbejdes en midtvejsstatus i november 2015.

Vækstudvalget har i løbet af andet halvår 2014 arbejdet sig hen imod strategiske indsatsområder for udvalgets arbejde med afsæt i udvalgets kommissorium. Disse strategiske indsatsområder er nu samlet sammen og forelægges hermed samlet for udvalget.

Administrationen indstiller tillige til udvalget om i november 2015 at udarbejde en midtvejsstatus for Vækstudvalgets arbejde og herunder vurdere hvorvidt udvalgets kommissorium bør revideres. Jævnfør udvalgets kommissorium, hvor udvalget arbejder fleksibelt for derved dels at kunne koordinere emnemæssigt i forhold til andre projekter i Gribskov Kommune, dels at arbejde mest effektivt med mest muligt Vækst for Velfærd.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Strategiske indsatsområder 2015. Dokument nr.: 2014/00870 013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at:

 1. afgive forslag til initiativer hørende under udvalgets strategiske indsatsområder 2015
 2. godkende at der udarbejdes en midtvejsstatus for udvalgets arbejde i november 2015

  Beslutning
 1. Ingen nye forslag afgivet foruden det vedlagte bilag
 2. Tiltrådt
Efterretningssager

24. Infrastuktur som vækstdriver
00.22A00 - 2014/00870

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Vækstudvalget som en orientering på det tværkommunale nordsjællandske samarbejde omkring infrastruktur som vækstdriver i Nordsjælland.

På Byrådets møde den 4. november 2013, besluttede Byrådet at Gribskov Kommune sammen med de fem kommuner i forbindelse med konstituering af de nye byråd at forpligte sig til at arbejde for en fælles nordsjællandsk vækstdagsorden med fokus på infrastruktur som vækstdriver. Som følge heraf står der i Vækstudvalgets kommissorium, at udvalget skal "...understøtte Byrådet i at arbejde med en fælles Nordsjællandsk vækstdagsorden med infrastruktur som vækstdriver".

De seks kommuner (Frederikssund, Halsnæs, Hilerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør) har derfor fået udarbejdet en analyse af udfordringer og muligheder for mobiliteten i Nordsjælland.

De tre infrastrukturinvesteringer, som de seks kommuner er enige om, er:

  1. Færdiggørelse af Frederikssundmotor-vejen med 3. og sidste etape.
  2. Udvidelse af Hillerødmotorvejen, herunder udvide forlængelsen mellem Allerød og Hillerød til motorvej og forbedret vej-forbindelse til Helsinge.
  3. Forbedring af Kystbanen.


Der er således tale om projekter i tre væsentlige transportårer i Nordsjælland. Hvert projekt vil isoleret set forbedre mobiliteten og reducere trængslen i sin egen korridor, men samtidig også bidrage til at forbedre den samlede mobilitet i hele regionen. Færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen vil således også bidrage til mindre trængsel på de indre dele af Hillerødmotorvejen. En udvidelse af Hillerød-motorvejens forlængelse vil reducere trængslen på Isterødvejen, Kongevejen og Helsingørmotorvejen, og en forbedret Kystbane vil gøre det mere attraktivt at benytte toget og dermed bidrage til at reducere trængslen på Helsingørmotorvejen, som også benyttes af borgere fra det nordvestlige Nordsjælland.

De tre projekter skal ses i forlængelse af det fælles regionale og kommunale samarbejde i Øresundsregionen om Great Copenhagen Trafikcharter, som fokuserer på forbedret mobilitet i og omkring København til gavn for vækst og beskæftigelse.

Analysen er udarbejdet af COWI og udgiften til analysen er delt ligeligt mellem hver kommune med 33.340 kroner. Vedlagt som bilag 1 er analysen 'Infrastruktur i Nordsjælland' og bilag 2 som er et resume af analysen.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er anvendt 33.340 kroner fra Vækstudvalgets driftbudget 2014.

Bilag
Bilag 1: Infrastruktur i Nordsjælland_baggrundsnotat_revideret 15.12.2014. Dokumentnr.:2014/00870 011
Bilag 2: Resume af 'Infrastruktur i Nordsjælland'. Dokumentnr.:2014/00870 012

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at:

 1. Tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt25. Strukturanalyse fra Landbrug & Fødevarer, 1. del - kort orientering og oplæg til drøftelse
01.00G00 - 2015/00218

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Vækstudvalget med henblik på at orientere om strukturanalysen fra Landbrug og Fødevarer.

Nordsjællands Landboforening og Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug har med hjælp fra Landbrug & Fødevarer gennemført en analyse i Gribskov kommune, hvor der sættes fokus på potentialet for udvikling og opstart af nye vækstområder og samarbejdsflader inden for afsætning af fødevarer, turisme og energi.

Vækstudvalget får med denne sagsfremstilling en orientering om analysen, som formand Herdis Dam, Nordsjællands Landboforening og formand Hans Jørgen Albertsen, formand for Gribskov Landbrug præsenterede for medlemmer af Vækstudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget den 10. november 2014, og som landboforeningens formand tillige har præsenteret på Københavns Universitet den 3. oktober 2014 i forbindelse med workshop om byrandens udfordringer i Hovedstadsregionen under overskriften 'Status, muligheder, udfordringer landbrug, erhverv og landskab i bynære landbrugsområder.'

Formålet med analysen har oprindeligt været at synliggøre nuværende erhvervsaktiviteter inden for landbrugsproduktion. Analysen er tænkt at skulle indgå i beslutningsgrundlaget for opstart af nye forretningsområder og fællesskaber, der kan skabe vækst og liv i hele kommunen. Analysen kan således understøtte kommunernes ønsker om udvikling og vækst i erhvervsliv og turisme med flere arbejdspladser til følge.

Analysens hovedsigte har været:

 • at synliggøre ”produktionspotentialet” for lokale fødevarer, biomasse til energi, oplevelsesturisme, rekreative formål m.m.
 • at synliggøre eksisterende samarbejdsflader
 • at give et klart og realistisk billede af den eksisterende jordbrugsproduktion på landbrugsejendommene
 • at give et klart og realistisk billede af andre erhvervsaktiviteter på landbrugsejendomme
 • at give et klart og realistiske billede af rekreative aktiviteter på landbrugsejendomme
 • at give et klart og retvisende billede af fremtidsmuligheder og vækstpotentialer
 • at give et klart og retvisende billede af begrænsninger for realisering af potentialer
 • at vise nye veje for vækstområder og samarbejdsflader


Analysen, der er 1. af 2 delanalyser, danner grundlag for og kvalificerer muligheden for et beslutningsgrundlag for opstart af nye forretningsområder og fællesskaber. Anden del er endnu ikke igangsat, men det er forventningen, at Nordsjællands Landboforening og Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug med baggrund i resultaterne vil gå i dialog med Gribskov Kommune og andre samarbejdspartnere for at afdække mulige nye og eksisterende fokusområder, og herigennem få afdækket andres syn på mulig udviklingsveje og barrierer.

Analysens konklusioner er:
Citat fra bilag 1, pp. 33-35:
"Den gennemførte analyse viser, at de deltagende landejendomme rummer en stor diversitet, både hvad angår størrelse, produktionsgrene, ejers uddannelse og typer af andet erhverv, som drives i f. eks. overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Billedet som analysen har skabt på det strukturelle område, stemmer fint overens med det billede, vi havde af ejendomsstrukturen i Gribskov kommune. Analysen bekræftede således, at der i kommunen findes alle typer af bedrifter fra store husdyr- og planteavlsproduktioner til mindre nicheproducenter. Gribskov kommune er kendetegnet ved at have mange små ejendomme og få store bedrifter.

Analysen viser, at der er stor erhvervsaktivitet og erhvervspotentiale på ejendommene i Gribskov kommune, således at der på 9 ud af 10 ejendomme drives landbrug eller en anden form for erhverv. Mange af ejendommene har både en landbrugsaktivitet og en anden form for erhvervsaktivitet. Anden form for erhvervsaktivitet favner meget bredt, og dækker således over alt fra erhverv, som relaterer sig til landbruget over håndværksvirksomheder til serviceerhverv, som f. eks. psykologi, tegnestuer, konsulentvirksomheder.

Analysen tegner et billede af en landbrugsproduktion, som primært er konventionel. Størstedelen af alle ejendomme har planteavl med dyrkning af traditionelle salgsafgrøder, som afsættes i det lokale foderstoffirma. Der er dog også en stor produktion af græs til grovfoder og salg. Ligesom der er en nicheproduktion af bl. a. bær, juletræer, grøntsager, energipil m. fl.

På næsten halvdelen af ejendommene er der husdyr; i forhold til landsgennemsnittet er der mange ammekøer, får og geder og især heste. I øjnefaldende er det, at der næsten ingen grise er i Gribskov kommune.

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at der rundt omkring på ejendommene faktisk står et større antal bygninger tomme, som kunne bruges til udlejning eller anden erhvervsaktivitet. Blot dette at udnytte denne bygningsmasse vil forventelig bidrage til yderligere erhvervsudvikling.

Lokal handel og afsætning
Landbruget handler lokalt bl. a. med det lokale korn- og foderstoffirma, men da der er en stor spredning i erhvervsaktiviteterne og landbrugsproduktionen, er der også en stor spredning i afsætningskanalerne. En del afsætning foregår lokalt til andre ejendomme, i gårdbutikker eller via kundelister, men andre nævner også, at de afsætter til restauranter og kantiner.

Vilje til udvikling
Analysen indikerer, at der er virkelyst og interesse i at udvikle erhvervsaktiviteterne på ejendommene, det gælder både inden for landbruget og øvrige erhvervsaktiviteter. Blandt ønskerne i landbruget nævnes bl.a. flere husdyr, flere energiafgrøder og forarbejdning af fødevarer. Potentialer ligger der også i de andre erhvervsaktiviteter. Viljen til at udvide eller forsøge sig med anden erhvervsaktivitet er stor blandt de, der allerede har anden erhvervsaktivitet.

Direkte adspurgt svarer en stor del af fokusgruppedeltagerne, at det de mener, der bør satses på, er at bevare og udvide den nuværende produktion og dertil kan der satses på f. eks. hestesegmentet eller turisme. Den almindelige landbrugsproduktion ses dog som en forudsætning for turismeerhvervet.

Begrænsninger
Tid, finansiering og usikkerhed om afsætningsmuligheder og forretningsidé nævnes hyppigst blandt respondenterne som værende begrænsende for, at ønskerne føres ud i livet. Fokusgruppedeltagerne peger også på en oplevelse af, at kommunen ikke har nok fokus på at støtte op om udviklingen af erhvervslivet på landejendommene, således bliver nævnt langsom sagsbehandling og slingrekurs i det politiske bagland. Generelt efterlyses, at man fra politisk side viser en tydelig og handlingsorienteret indstilling og vilje til udvikling af erhvervslivet.

Landbrugets generelle rammevilkår og uvisheden om hvad miljøreguleringer, naturbeskyttelse og f. eks. nationalparken kan få af konsekvenser for erhvervsaktiviteterne på ejendommene, skaber usikkerhed om, hvorvidt det overhovedet er muligt at opnå rentabilitet i nye større projekter.

Afsluttende bemærkninger
Analysen giver et billede af en kommune med et væsentligt vækstpotentiale, som har sit udspring i erhvervsaktiviteterne på landejendommene. Vækstpotentialet ligger både i aktiviteter, som relaterer sig til landbruget eller dets produkter, men også i øvrige erhvervsaktiviteter, som udgår fra ejendommene.

Synlighed om potentialet på ejendommene kan være selvforstærkende i forhold til fortsat vækst og opstart af nye produktioner og samarbejder på tværs i kommunen. Det forudsætter dog, at der fra både administrativ og politisk hold udvises samarbejdsvilje, opbakning og anerkendelse af landområdets erhvervslivs betydning for kommunens attraktivitet. "

Administrationens oplæg til drøftelse
Med baggrund i konklusionerne fra analysen er det oplagt at fokusere på det positive, nemlig at der i det åbne land er en meget stor virkelyst i både landbrug og andet erhverv, med størst virkelyst i andet erhverv. Viljen til udvikling er med andre ord tilstede, både når det gælder eksisterende landbrugsproduktion, anden nichebaseret landbrugsproduktion, herunder energi og fødevarer samt eksisterende og nye erhvervsaktiviteter. Og samtidigt er der mange tomme bygninger, som kan tages i anvendelse til andet end blot at danne ramme om tidligere tiders landbrugsanvendelse (overflødiggjorte landbrugsbygninger).

Analysen påpeger dog en række udfordringer, som subjektivt opleves af landbruget og de øvrige erhverv, herunder den politiske usikkerhed, den manglende politiske indsats, modviljen lokalt, de usikre fremtidsperspektiver og den kommunale træghed, sen sagsbehandling og manglende fleksibilitet.

Med baggrund i såvel de positive forudsætninger for vækst, og de udfordringer, som analysen også peger på, opfordres Vækstudvalget til at drøfte, hvorledes Gribskov Kommune, som myndighed, kan medvirke til at fremme udviklingen på landet til gavn for bosætning, erhvervsudvikling og besøg (turisme i alle former).

I forbindelse med Vækstudvalgets senere drøftelse af de strategiske indsatsområder for 2015 bør udvalget tillige overveje, om vækstpotentialet i det åbne land inden for bosætning, erhvervsudvikling og besøg er fuldt ud dækket af 'de 7 søjler'.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Bilag 1 Analyse af produktionsgrundlag og ønsker til erhvervsudvikling på landet VU130115 2015/00218 001
Bilag 2 Præsentation af erhvervsudvikling og ønsker VU130115 2015/00218 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget

 1. at give perspektiver og input i forlængelse af analysen og administrationens vurdering
 2. at tage orientering om analysen til efterretning

  Beslutning
 1. Vækstudvalget påpeger, at nuværende initiativer som eksempelvis LAG, FLAG, smag på Nordsjælland og lignede initiativer fortsat skal indgå i et samspil med Gribskov Kommune
 2. Tiltrådt26. Kystprogrammet: Forsøgsordning og kampagne
01.00G00 - 2015/00229

Sagsfremstilling
Om denne sag
I denne sag gives en orientering om henholdsvis en forsøgsordning og en kampagne af betydning for kystprogrammet og Vækstudvalgets arbejde i relation hertil.

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog d. 25.08.2014 at igangsætte et kystprogram for Gribskov Kommune. Kystprogrammet spænder over flere politiske udvalg og Vækstudvalget har særligt fokus på kysten som vækstmotor, herunder at arbejde med at udfolde og konkretisere "attraktive kyster".

Forsøgsordning og strategiplaner
Miljøministeren, Erhvervs- og Vækstministeren og Ministeren for By, Bolig og Landskab har etableret en forsøgsordning for kyst- og naturturisme.

Samtidigt er der lanceret en kampagne, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, KL og Realdania står bag.

Nedenfor gives en kort orientering om det igangværende arbejde med ansøgning til forsøgsordningen og kampagnen.

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
Miljøministeren, Erhvervs- og Vækstministeren og Ministeren for By, Bolig og Landskab har etableret en forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Ministrene inviterer kystkommuner til at indsende visionære og ambitiøse projektansøgninger, der kan være med til at tiltrække flere turister. Ministrene opfordrer desuden kystkommunerne til at tænke stort. Forsøgsordningen er et led i udmøntningen af politisk aftale om vækstplan for dansk turisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at der kan dispenseres fra kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinien.

Plan- og Miljøudvalget har den 24.11.2014 besluttet, at kommunen skal ansøge om deltagelse i forsøgsordning for 10 kyst- og naturturismeprojekter. Der er ansøgningsfrist i januar og maj 2015. Plan- og Miljøudvalget har vedtaget, at administrationen arbejder videre med ansøgning i maj 2015. På udvalgets møde 12.01.2015 behandler udvalget en beslutning om konkret projekt til ansøgningen.

Administrationen har anbefalet, at der arbejdes videre med en ansøgning om deltagelse med udgangspunkt i et projekt for området 'Veststranden' i Gilleleje. Vækstudvalget vil blive orienteret om Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen på udvalgsmødet d. 13.01.2015

Kampagnen "Yderområder på forkant"
Den 15. januar 2015 er der ansøgningsfrist på kampagnen "Yderområder på forkant", som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, KL og Realdania står bag.

Kampagnen er rettet mod kommuner omfattet af LAG-programmet. Op til 20 yderområdekommuner inviteres til at udvikle strategiplaner, som kan være med til vise veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling af landets yderområder. Kampagnen har fokus på de kommuner, der oplever faldende befolkningstal, en ændret befolkningssammensætning - med færre børn og unge - flere ældre og flere uden for arbejdsmarkedet - og et faldende antal arbejdspladser.

Administrationen har været i dialog med kampagnesekretariatet og er nu i gang med at lægge sidste hånd på en ansøgning.

I ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at Gribskov Kommune har mange små lokalsamfund, meget åbent land og en lang kyststrækning og at kommunen arbejder på flere fronter på at udnytte disse stedbundne potentialer; både i relation til bosætning og turisme, samt ar det er er ønske, at et øget strategisk fokus kan være med til at sikre vækst og arbejdspladser.

Vækstudvalget vil på mødet d. 13.01.2015 få en nærmere status på arbejdet og indholdet af ansøgningen ligesom Vækstudvalget vil have mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen til kampagnen "Yderområder på forkant".

Vedlagt i bilag er ansøgningsmaterialet til "Yderområde på forkant".

Økonomi
Kystprogrammet
Der er i budgetaftalen for 2015 - 2018 afsat følgende midler til kystsikring & kystudvikling:

 • Fælles kystprogram: 2 mio. kr. årligt i budgetperioden,
 • Vækst, kyst og turisme: 7 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018.


Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
Der følger ikke midler med forsøgsordningen.
Administrationen vurderer, at der er behov for interne timer til projektadministrationen samt ekstern hjælp til et skitseprojekt. Den interne tid estimeres til 150 timer, og ekstern bistand til 100.000,- kr.

Kampagnen "Yderområder på forkant"
Kampagnen Yderområder på forkant støtter hver strategiplan med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning - dog maksimalt 50 procent af projektets samlede sum. De udvalgte kommuner skal bidrage med 50 procent af projektets samlede sum, og heraf kan halvdelen være i form af egne timer.

Bilag
Bilag: Ansøgningsmaterialet til 'Yderområder på forkant'. Dokumentnr.: 2015/00229 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretning
 2. Vækstudvalget afgiver eventuelle bemærkninger til ansøgningen til kampagnen "Yderområder på forkant"

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Ingen bemærkninger

Mødet startet:
07:30 AM

Mødet hævet:
09:17 AM