Vækst- og Skoleudvalget

Publiceret 15-12-2015

Tirsdag den 15-12-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 Bosætningsstrategisk tiltag - Nybyggerne
19 Styrk butikslivet i bymidten - en del af Handl Lokalt
20 Gilleleje Læringsområde - scenarier til businesscase
21 Gilleleje Læringsområde - Inspirationstur til helhedsrenoverede og/eller om
byggede skoler


Efterretningssager
22 Gribskov på Facebook og ny hjemmeside
23 Strategisk Plan Gilleleje - orientering om projektet og status

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Sisse Krøll Willemoes Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Nick Madsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Punkt 23. blev behandlet som 1. punkt på dagsorden. Konsulent fra Bascon deltog og præsenterede "Strategisk Plan Gilleleje".
Punkt 22, Blev behandlet som 2. punkt på dagsorden.


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

18. Bosætningsstrategisk tiltag - Nybyggerne
01.11G00 - 2014/16518

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Plan- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget har i foråret 2015 besluttet overordnet proces for det bosætningsstrategiske tiltag 'Nybyggerne'. Denne sag forelægges med henblik på beslutning om markedsføringsindsatsen i 2016 samt om kommunen skal påtage sig andre roller i projektet.

Baggrund
Projektet er igangsat af Økonomiudvalget i efteråret 2014. Projektet er i tråd med Byrådets ønske om at skabe øget bosætning i Gribskov Kommune som en del af en bredere vækstdagsorden. Med Budgetaftale 2016-2019 lægges der bl.a. op til et øget fokus på at skabe ny og anderledes byudvikling og mere målrettet arbejde med byudvikling gennem varierede og alternative boformer for at understøtte bosætning.

Kort om projektet
Grundidéen i projektet er, at der gennem målrettet markedsføring findes ca 100 potentielle tilflytterfamilier (familier/par/ enlige), med et mål om at ca. 25 ud af de 100 vælger reelt at bosætte sig i kommunen - det vil sige en proaktiv, fokuseret tilgang til at skabe bosætning.

En anden vigtig idé med projektet er at samtænke bosætning og erhvervsudvikling - foreløbigt via valg af målgruppen langdistancependlere for at bidrage til fastholdelse af arbejdskraft.

Der arbejdes med boformen bofællesskab - derudover ønskes som udgangspunkt byggeri, der er bæredygtigt og har en høj arkitektonisk kvalitet.

Den helt overordnede proces, der tilstræbes for projektet, er; markedsføring i 2016, tilflyttere forener sig og projekterer deres bofællesskab i 2017, byggefase og indflytning i 2018. Projektet skal dels skabe en generel parathed i organisationen til at kunne modtage eventuelle fremtidige henvendelser om bofællesskaber, dels udvikle ét første bofællesskab i Græsted. Dette skal ligge indenfor byudviklingsområdet Græsted Vest, jf bilag 1 nedenfor.

Status
Markedsføring - Administrationen har arbejdet med målgrupper og plan for markedsføring for 2016. Hovedpunkterne heri forelægges udvalget til beslutning med denne sag. Administrationen er allerede begyndt med enkelte nedslag, som beskrevet under punkt 2 nedenfor, herunder oplæg på Græsted Byforum og indlæg/reaktioner på relevante digitale fora. Administrationen har modtaget enkelte indledende interessetilkendegivelser.

Området i Græsted - Administrationen arbejder med at kortlægge området - eksisterende forhold, potentialer m.m.

Den 3. december er afholdt møde med naboerne (ejere og beboere) for at orientere dem om projektet. På mødet fortalte naboerne, at der matr.nr. 1aæ, Græsted By umiddelbart nord for byudviklingsområdet ligger en gammel losseplads, jf. bilag 2. Denne matrikel er ejet af kommunen.

Administrationen har videreformidlet denne viden til Region Hovedstaden. Det er Region Hovedstaden, der kortlægger punktkilder, det vil sige enkeltejendomme, hvor der er begrundet mistanke om (V1) eller konstateret (V2) jordforurening, og det er dem, der prioriterer eventuel håndtering af gamle forureninger.

Der er allerede V1 kortlagt et mindre område indenfor byudviklingsområdet, nemlig den tidligere materialgård på matr. nr. 2h Græsted, Græsted By, jf. bilag 2.

Plan for markedsføring i 2016
Administrationen foreslår, at markedsføring i hovedlinjer sker ud fra tre tilgange, der supplerer hinanden:

 1. Regelmæssige nedslag - en løbende, drypvis markedsføring af projektet via forskellige eksisterende kanaler/netværk - lokale og/eller hvor målgruppen befinder sig. Formålet er at vække interesse - dels hos ambassadører, der kan bidrage med at sprede interessen, dels direkte hos målgruppen. Der kan fx tænkes i:
  - lokale ambassadører som Græsted Byforum og lokale virksomheder;
  - relevante mess
  er, events m.m. som 'bolig og livsstilsmesse' Helsinge, Græsted Veterantræf;
  - relevante fora på nettet;
 2. Landingsplads - et fast 'sted' hvor potentielle Nybyggere kan orientere sig, fastholdes og mødes efterhånden som de finder interesse for projektet. En facebookside vurderes mest egnet til formålet. Siden kræver regelmæssig vedligehold.
 3. Særlig begivenhed - med det hovedformål at få kontakt til potentielle Nybyggere. Arrangementet foreslås tilrettelagt så det også giver Nybyggerne viden om bofællesskaber og mulighed for at mødes; at vi som kommune bliver klogere på målgruppen og deres behov, herunder hvordan de oplever det konkrete område i Græsted og at projektet forankres hos borgere i Græsted.
  Foreløbigt foreslås en bustur fra København til Græsted med oplæg på området og tur rundt i byen og i naturen omkring området.
  Det foreslås at begivenhed lægges i foråret, omkring april/maj.

Det forventes foreløbigt, at markedsføringen kan gennemføres indenfor de allerede afsatte midler på 100.000,- kr. Hovedparten vil skulle gå til punkt 2 og 3, en mindre del til punkt 1.

Resultatet af ovenstående indsats vil blive vurderet i 3. kvartal 2016. Såfremt der ikke er fundet tilstrækkeligt interesserede endnu, kan indsatsen genovervejes, herunder eventuelt behov for yderligere midler.

Markedsføringen er og vil løbende blive koordineret med den bredere brandingindsats omkring bosætning.

Målgruppe
En forudsætning for projektet er, at markedsføringen fokuseres på en afgrænset målgruppe - ikke for at udelukke nogen, men for at kunne målrette markedsføringen.

Administrationen vurderer, at målgruppen unge børnefamilier bosat i lejlighed i københavn - er en relevant målgruppe. De ses som supplement til målgruppen langdistancependlere, der allerede er besluttet i foranalysen.

De unge børnefamilier er som målgruppe relevant i forhold til at kunne imødekomme virksomhedernes behov for at tiltrække nye, yngre medarbejdere (flere af de i foranalysen interviewede virksomheder gav udtryk for, at de står overfor generationsskifte i medarbejderstaben – men at rekrutteringsgrundlaget ikke er til stede). De forventes desuden at efterspørge boformen bofællesskaber. Og samtidig ses tegn på en gryende tendens til at denne gruppe ønsker at flytte fra byen til ´landet´.

Kommunens rolle
Kommunen kan påtage sig en større eller mindre rolle i projektet. Grundidéen er, at der gennem markedsføringen tages en aktiv rolle i forhold til at finde frem til de potentielle Nybyggere. Senere i forløbet vil kommunen også skulle have en mere traditionel rolle som myndighed, når der skal laves lokalplan og gives de nødvendige tilladelser.

Men derudover kan kommunen ud fra et ønske om at fremme projektet vælge at påtage sig mange andre roller - i en afvejning omkring ikke at styre for meget, men netop fastholde den attraktion, der ses at ligge i muligheden for frie rammer. Administrationen vurderer, at det pt mest oplagte sted at vælge en mere aktiv rolle er at skabe rammerne for at interesserede developere, arkitekter og lokale håndværkere kan mødes.

Såfremt udvalget ønsker det, kan der arbejdes videre med at præcisere denne vinkel i projektet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at markedsføring i 2016 gennemføres som skitseret, dvs ud fra tre supplerende tilgange; 1) regelmæssige nedslag, 2) landingsplads og 3) foreløbigt én særlig begivenhed i 2016.

Det anbefales at målgruppen fastsættes som langdistancependlere samt unge børnefamilier bosat i københavnsområdet.

Desuden anbefales, at der arbejdes videre med en præcisering af, hvordan kommunens rolle kan udvides udover markedsføring for at fremme projektet yderligere.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag 1 Kortbilag over byudviklingsområde Græsted Vest 1 Dok. nr. 2014/16518 074

Bilag 2 Kortbilag over mulig losseplads samt V1 kortlægning Dok.nr. 2014/16518 075


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage orientering om status til efterretning,
 2. at godkende at markedsføring i 2016 gennemføres som skitseret, dvs ud fra tre supplerende tilgange; 1) regelmæssige nedslag, 2) landingsplads og 3) foreløbigt én særlig begivenhed i 2016,
 3. at målgruppen fastsættes som langdistancespendlere samt unge børnefamilier bosat i københavnsområdet,
 4. at der arbejdes videre med en præcisering af hvordan kommunens rolle i projektet kan udvides for at fremme projektet.Beslutning

 1. Anbefales
 2. Anbefales
 3. Anbefales, idet udvalget foreslår at målgruppen udvides til også at omfatte folk bosat udenfor københavnsområdet, eksempelvis særlige faggrupper.
 4. Anbefales.19. Styrk butikslivet i bymidten - en del af Handl Lokalt
24.10G00 - 2014/15522

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen med henblik på, dels at tiltræde Helsinges deltagelse i projekt "Styrk butikslivet i bymidten", dels at anvise finansiering til deltagelse i forbindelse med Vækstudvalgets "Handl lokalt"- tiltag og opfølgningen på anbefalingerne fra Tænketank Vækst:Gribskov.

Baggrund:
Generelt tegner der sig et billede af et lokalt handelsliv, som arbejder under et stadigt stigende pres fra fx internethandel og nye satsninger i nabokommunerne samtidigt med, at de oplever, at bykernerne er mindre attraktive, fx ift rengøring og vedligehold.

For at kunne bryde med denne udvikling og styre den i en mere positiv retning, er det nødvendigt, at alle - de erhvervsdrivende, erhvervsforeningerne, Gribskov Erhvervscenter, det lokale foreningsliv samt politikere og administration - arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for at øge handlen lokalt. Der skal skabes - eller genskabes - en loyalitet mellem lokalsamfundene, kunderne og de handlende.

På denne baggrund godkendte Vækstudvalget (nu afløst af Vækst- og Skoleudvalget) den 11. august 2015 en dagsorden for et møde med den lokale detailhandel, hvor der skulle arbejdes med 4 forskellige temaer:

1: De fysiske rammer i handelsbyerne
2: Markedsføring samt udvikling af oplevelser som en del af handels-oplevelsen
3: Åbningstider og udbud
4: Funding

Henvendelse fra COWI angående projekt "Styrk butikslivet i bymidten"
Efter Vækst- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalgets havde godkendt det videre forløb i "Handl lokalt", er administrationen blevet kontaktet af rådgivningskoncernen COWI, som tilbyderet udviklingsforløb for handelslivet i bymidter (se vedhæftet bilag, "Styrk butikslivet i bymidten"). Der har efterfølgende været en dialog mellem administrationen og COWI ang. muligheden for at få skræddersyet et forløb, specielt for Gribskov Kommune.

Som det fremgår af oplægget fra COWI, vil der blive arbejdet med udvikling af bymidter og detailhandel - særligt med fokus på: Udviklingstendenser, den velplanlagte bymidte, aktiv udvikling af butiksudbuddet samt et tema med organisering, samarbejde og den enkelte butiks udvikling. Dette arbejde lægger op til udarbejdelse af en handleplan for den enkelte bymidte samt afholdelse af workshops i den deltagende by.
COWI lægger op til, at udbyttet ved at deltage i projektet vil være adgang til den nyeste viden om tendenser i bymidternes detailhandel, og derigennem findes redskaberne til at styrke butikslivet i bymidterne. Gennem den fælles udarbejdede handlingsplan skabes der fælles ejerskab på tværs af kommune og handelsliv, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet.

Helsinge bymidte udvalgt
Projektet i Helsinge tænkes gennemført i to faser med henblik på at udvikle Helsinge bymidte med særlig fokus på at skabe de bedst mulige synergi-effekter til den planlagte udvikling af området omkring Møllebakken.

Fase 1:
Et skræddersyet projekt, udviklet og gennemført af COWI - i samarbejde med administrationen og Gribskov Erhvervscenter A/S for Helsinge med opstart i foråret 2016. Primært vil det være COWI eksperter, som står for den faglige tilrettelæggelse af undervisningen og netværksmøderne samt står for sparringen undervejs i hele forløbet. I forløbet indgår ligeledes eksterne oplægsholdere såsom ejendomsmæglere, developere, butikskæder etc.
Antallet af temaer, der skal arbejdes med, og antallet af møder / workshops er alle til forhandling, når der er tale om et skræddersyet forløb.

Fase 2:
Som opfølgning på konceptet fra COWI arbejder Gribskov Erhvervscenter A/S videre - som projektledere - på, at forankre og udvikle de tiltag, som handleplanerne for Helsinge bymidte og Møllebakken kommer til at pege på. Ligeledes vil der være fokus på ledelsessparring til butiksejere / butiksledere. I forbindelse med denne fase af projektet foreslår Gribskov Erhvervscenter A/S / Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen, at der afsætte 50.000 kr. til en pulje, hvorfra der kan finansieres konkrete investeringer / tiltag

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at deltagelse i dette projekt i høj grad vil kunne tilføre et vidensgrundlag og handlemuligheder, som ikke er til stede på nuværende tidspunkt. Ligeledes vil projektet dels kunne styrke den planlagte udvikling af området omkring Møllebakken i Helsinge, og dels styrke handelslivet i bymidten, så alle potentielle synergieffekter udnyttes.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi

 • COWI: 60.000 kr. (eksklusiv moms) til et skræddersyet, lokalt forløb
 • Gribskov Erhvervscenter A/S: projektledelse og opfølgende arbejde 50.000 kr,
 • "Pulje" til konkrete investeringer i forbindelse med projektet 50.000 kr.
 • Formidling og annoncering 10.000 kr


I alt: 170.000 kr.

Det ansøgte beløb vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 30.11.2015 er der forbrugt/disponeret 1.130.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 902.000 kr. for 2015.


Bilag
Bilag ETU 301115: Styrk butikslivet i bymidten. Dok nr. 2014/15522 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at anvise medfinansiering på 85.000 kr. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. at anbefale Vækstudvalget at anvise medfinansiering på 85.000 kr. Beløbet finansieres af Vækst- og Skoleudvalgets midler.
 3. at projektet indarbejdes som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 30-11-2015:

 1. Besluttet at give 85.000 til medfinansiering af projektet "Styrk butikslivet i bymidten", finansieret at ETU`s pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. Anbefales
 3. Tiltrådt  Beslutning

2. Besluttet at give 85.000 til medfinansiering af projektet "Styrk butikslivet i bymidten". Beløbet finansieres af Vækst - og Skoleudvalgets midler.

20. Gilleleje Læringsområde - scenarier til businesscase
17.00G00 - 2015/39630

Sagsfremstilling
Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Baggrund
Vækst- og Skoleudvalget har bedt administrationen om at igangsætte udarbejdelse af businesscase indeholdende scenarier valgt at udvalget.

Vækst- og Skoleudvalget behandler mulige scenarier, der kan indgå i businesscasen.

Sagens forhold
Dagtilbud
Børneudvalget har den 20.04.2015 truffet beslutning om, at byggeri af dagtilbud svarende til ca. 110 pladser sammentænkes med skolebyggeriet i et fælles Gilleleje Læringsområde - under forudsætning af, at finansieringen kan findes i den kommende budgetproces og at byggeriet af dagtilbud eventuelt kan indarbejdes som en option. Efter vedtagelse af nyt budget forudsætter opstillede scenarier, at der ikke indtænkes dagtilbud i Gilleleje Læringsområde og at udvalget dermed beslutter, at der ikke indtænkes dagtilbud i Gilleleje Læringsområde.

Ordforklaring
For at sikre samme forståelse for termer brugt i opstillede scenarier oplyses følgende ordforklaringer:
Nybyggeri: Udgangspunktet er bar jord hvorpå der opføres en ny bygning.
Renovering: Eksisterende bygning renoveres/fornys, uden der ændres på bygningens omfang, rumfordeling anvendelse mv.
Om- og tilbygning: Forandringer i den eksisterende bygnings omfang, rumfordeling, udtryk mv. Der er tale om totalrenovering og -modernisering. Der kan være tale om anvendelsesændringer, da bygningen ændres til ny skolereform mv. Om- og tilbygning kan udføres som fx ny skole på eksisterende fundament eller ny skole i eksisterende yderramme.

Scenarier
I alt forelægges 5 scenarier:

Udvalgets:
1) Nybygget skole 0.-6. klasse på nuværende matrikel (Parkvej) + renovering af Rostgårdsvej.

 • Nedrivning af eksisterende skole på Parkvej,
 • Opførelse af ny skole på Parkvej 0.-6. klasse
 • Renovering af skole på Rostgårdsvej 7.-9. klasse


2) Nybygget skole 0.-9. klasse på nuværende matrikel (Parkvej) + frasalg af Rostgårdsvej

 • Nedrivning af eksisterende skole på Parkvej,
 • Opførelse af ny skole på Parkvej 0.-9. klasse.
 • Frasalg af skole på Rostgårdsvej efter ibrugtagning af skole på Parkvej.


3) Renovering i etaper af skolen på Parkvej 0.-6. klasse + renovering af Rostgårdsvej

 • Renovering af skolen på Parkvej 0.-6. klasse. Renoveringen sker etapevis, da skolen er i drift under renoveringen.
 • Renovering af skole på Rostgårdsvej 7.-9. klasse.


Yderlige fra administrationen:
4) Om- og tilbygning af skolen på Parkvej 0.-9. klasse + frasalg af Rostgårdsvej

 • Om- og tilbygning af skolen på Parkvej 0. - 9. klasse. Mulighed for at udbyde "projektet" i omvendt licitation - hvad kan man få for kr. 100 mio. Ny skole på eksisterende fundament, eller ny skole i eksisterende yderramme, eller delvist ny skole i eksisterende yderramme, delvist nedrivning og nybygning - afhængig af vindende "projekt".
 • Frasalg af skole på Rostgårdsvej efter endt ombygning af skole på Parkvej.


5) Nybygget skole 0.-9. klasse på nuværende matrikel (Parkvej) + frasalg af Rostgårdsvej.

 • Nedrivning af eksisterende skole på Parkvej.
 • Opførelse af ny skole på Parkvej 0. - 9. klasse. Variation af scenarie 2 bestående af lavest mulige antal kvm pr. elev, lavest mulige acceptable kvalitet, ingen bæredygtighed og ingen opfyldelse af fremtidig bygningsreglement, fx BR2020 - altså hvor billigt kan man bygge en helt ny skole.
 • Frasalg af skole på Rostgårdsvej efter ibrugtagning af ny skole på Parkvej.


Fonde mv.
Administrationen opfordrer udvalget til at sænke sine forventninger til opnåelse af tilskud til projektet fra diverse fonde mv. Der bør arbejdes videre ud fra et budget på ca. kr. 100 mio. og ikke projekteres ud fra en forventning om opnåelse af tilskud. Der er forskellige muligheder og mulighederne skal undersøges/benyttes, men det vil formentlig først være muligt at søge om tilskud, når vi står med et konkret projekt og hvis der opnås tilskud, forventes det at være mindre beløb. Støtte gives ofte med en række betingelser og/eller at støtten er øremærket til en særlig del af projektet, fx en legeplads.

Vurdering
I samråd med rådgivere vurderer administrationen, at scenarierne 3 og 5, er de scenarier, der mindst kan anbefales. Herudover er det også umiddelbart svært at se, at scenarierne 1 og 2 kan holdes inden for rammen på de ca. kr. 100 mio. Det vurderes derfor at scenarium 4, en om- og tilbygning af skolen så den rummer 0.-9. klasse, umiddelbart er det scenarium, der kan udnytte de givne rammer bedst.

Anbefaling
Det anbefales at udvalget vælger de scenarier der ønskes medtaget i businesscasen og at scenarium 4 indgår i udvalgets valg.


Lovgrundlag
Vækst- og Skolevalgets kommissorium godkendt af Byrådet 31.08.15

Økonomi
I Budgetaftale 2016-2017 er der afsat 99,5 mio. kr. til projektet.

Bilag


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at beslutte:

 1. at der ikke indtænkes dagtilbud i Gilleleje Læringsområde,
 2. at beslutte hvilke scenarier der skal udvælges til businesscasen.Beslutning

 1. Dagtilbud medtages som option men medtages ikke i businesscases.
 2. Udvalget besluttede at der skal udarbejdes businesscases for scenarierne 1, 2 og 4. Som en del af scenarie 4 undersøges muligheden for at etablerer ny tilbygning for 7.-9. klasse og ombygning for 0.- 6. klasse. Som en del af alle businesscases skal det undersøges om det er muligt at opnå delvis lånefinansiering uden deponering - eksempelvis gennem energirenovering. I alle scenarier skal udgiften til genhusning indregnes.21. Gilleleje Læringsområde - Inspirationstur til helhedsrenoverede og/eller ombyggede skoler
17.00G00 - 2015/39631

Sagsfremstilling
Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at træffe beslutning.

Vækst- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om udvalget skal på inspirationstur, hvilken dato den eventuelt skal ligge, og hvilke skoler der eventuelt skal besøges.

Baggrund
Vækst- og Skoleudvalget har ytret ønske om at besøge helhedsrenoverede og/eller ombyggede skoler. Administrationen har på baggrund af dette udarbejdet 3 forslag til inspirationsture.

Sagens forhold

Datoer
Administrationen foreslår en af følgende datoer for inspirationsturen:

 • Tirsdag den 26. januar
 • Onsdag den 27. januar
 • Torsdag den 28. januar


Forslag til ture
Administrationen har sammensat 3 forslag til inspirationsture.
De angivne tider er vejledende, som endelig fastlægges under planlægning af eventuelt valgte tur.

 • Tur 1: Engholmskolen i Allerød, ca. kl. 14.00-16.00.
 • Tur 2: Engholmskolen i Allerød, Dyvekeskolen på Amager, Korsager Skole i Brønshøj, ca. kl. 9.00-14.00
 • Tur 3: Engholmskolen i Allerød, Vigerslev Alle Skole i Valby, Dyvekeskolen på Amager, Korsager Skole i Brønshøj, ca. kl. 9.00- 16.00


Engholmskolen i Allerød
På baggrund af den nye skolereform er Engholmskolen i Allerød istandsat og ombygget. Engholmskolen minder i type meget om Gilbjergskolen, Parkvej. Arbejdet på skolerne krævede stor fleksibilitet, da skolerne var i brug under ombygningen. Skolernes daglige gang med lærere, elever og andet personale skulle derfor tilgodeses, så deres dagligdag og undervisningen blev forstyrret mindst muligt af ombygningsarbejdet.

Korsager Skole i Brønshøj
Udbygningsprojektet har givet skolen chance for at gentænke hele sin fysiske organisering, og den transformeres fra at være en bygningsmæssigt meget traditionel skole til at blive ’fremtidens skole’. 0.-5. årgang er organiseret i årgangsopdelte hjemområder, og i 0.-3. årgang er fritidsordningen integreret i hjemområderne. I 6. til 9. årgang foregår undervisningen i fagligt tonede lokaler, der er organiseret omkring to centrale lounge-/arbejdsområder.

Dyvekeskolen på Amager
Er et eksempel på Købehavn Kommunes helhedsrenoveringer. I 2014 blev projekt kåret til årets skolebyggeri "som et eksempel på vellykket renovering og udvikling af 1970'er skole".
Ombygningen er blevet tilpasset alle faciliteterne til indskoling og mellemtrin, mens helhedsrenoveringen har omfattet en generel fornyelse af skolens undervisningsmiljøer med forbedring af akustik, lys, ventilation og it-installationer. Hertil kommer udskiftning af taget og nyanlægning af skolegården.

Vigerslev Alle Skole i Valby
Helhedsrenovering og sporudvidelse er samtænkt, så der opnås helt nye arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Der bliver skabt forskelligartede aktive uderum, for derved at skabe rammerne for en dynamisk sammenhæng mellem skolens områder. Midterkorridorstrukturen ombygges til et nyt sammenhængende fællesområde, så der skabes muligheder for differentieret undervisning og fleksible indretninger med stillezoner og aktive områder. Pædagogisk center indrettes i samspil med ressourcecenter som ’ skolens hjerte og hjerne’ i den gamle drengesal midt i skolegården. De kreative faglokaler samles i stueetagerne af den nye tilbygning og i den lange bygning fra 70´erne.Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at beslutte

 1. om administrationen skal planlægge en inspirationstur
 2. under forudsætning af at det besluttes at der skal planlægges en inspirationstur, at beslutte hvilken dato den skal ligge
 3. under forudsætning af at det besluttes at der skal planlægges en inspirationstur, at beslutte hvilken tur der skal planlæggesBeslutning

 1. Udvalget besluttede at der skal planlægges en inspirationstur.
 2. Inspirationsturen afholdes den 27. januar.
 3. Udvalget besluttede at det er tur 3 der planlægges. Følgegruppen skal inviteres til at deltage i inspirationsturen.
Efterretningssager

22. Gribskov på Facebook og ny hjemmeside
00.13G00 - 2015/03860

Sagsfremstilling
Vækst- og skoleudvalget får sagen til orientering. Kommunens nye hjemmeside og Facebook-side præsenteres og drøftes på mødet.

Det tidligere Vækstudvalg har efterspurgte mere brug af sociale medier. Hvor kommunen tidligere kun brugte Facebook og andre sociale medier i forbindelse med særlige projekter og temaer, er Gribskov Kommune nu kommet fast på Facebook. Facebook-siden præsenteres på mødet, således at udvalget kan drøfte, hvordan siden kan bruges i forhold til at brande kommunen og til at fortælle gode historier fra kommunen.

Kommunens hjemmeside er helt tilbage fra kommunesammenlægningen og har længe trængt til fornyelse. Ny hjemmeside var på budgettet i 2015/16 og er den nye hjemmeside på vej. Hjemmesidens strategi og design præsenteres på mødet, så udvalget er orienteret om den nye hjemmeside, hvordan den er bygget og hvordan den kan anvendes blandt andet i forhold til tiltrækning af nye borgere. Den nye hjemmeside forventes at være klar i løbet af februar 2016.

Brug af Facebook
SYNES GODT OM OS – VI ER PÅ FACEBOOK
Facebook er en ny vej til kommunikation med borgerne og en kanal til at fremhæve de mange små, gode historier fra kommunens arbejde.

Facebook-siden går i luften omkring 9. december. Vi giver siden en stille fødsel, uden at ledsage starten med en stor kampagne. Først i januar gør vi for alvor reklame for Facebook-siden i annoncen i Ugeposten samt via reklamer i selve Facebook.

Siden skal være med til at fortælle nogle af de gode historier fra kommunen.
Eksempler på gode historier og nyttig information til borgerne er:

Små succeshistorier fra vores hverdag
Vores arrangementer
Borgerrettede serviceoplysninger, fx om lukkedage, mulighed for at brevstemme ved valg, etc.
Fejringer, f.eks. 1. skoledag, nyt aktivitetscenter, uddeling af frivillighedspris, etc.


Facebook-siden er en ny kanal for kommunen, som kan noget mere og andet end de kanaler, vi i dag bruger til at kommunikere med borgerne. Facebook-siden rummer nye muligheder for dialog, for at servere både serviceinformation og for at markedsføre os med gode historier på en måde som de andre kanaler ikke kan. Nogle af de ressourcer organisationen i dag bruger på hjemmesiden, skal fremover bruges på Facebook. Samtidig har det nye Callcenter mulighed for mere effektivt at servere den samme information til mange borgere, frem for at gentage samme information over telefonen til hver enkelt borger.

Ny Hjemmeside
MARKANT NY OG ANDERLEDES HJEMMESIDE
Den nye hjemmeside har fokus på god brugeroplevelse, luft og lethed i designet samt fokus på, at mange borgere bruger mobile enheder til hjemmesiden. Hjemmesiden forventes at gå i luften med en offentlig testperiode i februar næste år. Lige nu er det tekniske system og designet ved at blive udviklet og mange medarbejdere i centrene medvirker til at skabe indholdet til den nye hjemmeside.

Der er har valgt et meget velafprøvet teknisk system, som mange andre kommuner også benytter. For at få en god brugeroplevelse kræver det, at vi prioriterer benhårdt i vores indhold. En borger besøger i gennemsnit kommunens hjemmeside én gang årligt. Derfor får nyheder og kampagner en mindre iøjefaldende plads på hjemmesiden – simpelt hen fordi, det er den forkerte kanal til den slags kommunikation. Hjemmesiden ses derfor i sammenhæng med kommunens nye Facebook-side, hvor vi i højere grad har mulighed for aktivt at levere vores nyheder og gode historier direkte til borgerne – på samme måde, som vi gør med vores annonce i Ugeposten. Hjemmesiden, derimod, er en kanal, hvor borgere og virksomhed kun kommer for at hente bestemte informationer – og hvor nyheder, kampagner og projektbeskrivelser i højere grad virker forstyrrende i forhold til brugernes ærinde på hjemmesiden.

Et kardinalpunkt for vores hjemmeside er, at vi anskuer indholdet ”ude fra og ind”. Udgangspunktet er, at vi kun opretter en side , hvis borgerne skal bruge siden til at udføre en handling/selvbetjening, eller hvis siden indeholder information, som efterspørges af et større antal borgere.


Lovgrundlag


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget:

 1. At tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning23. Strategisk Plan Gilleleje - orientering om projektet og status
01.00G00 - 2015/15357

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at afgive eventuelle inputs til det videre arbejde med Strategisk Plan Gilleleje.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. september 2014 at igangsætte arbejdet med en strategisk plan for Gilleleje.
Sagen blev præsenteret for Plan- og Miljøudvalget den 1 .juni 2015, hvor der blev orienteret om det foreløbige indhold samt vision.
Plan- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2015 en procesplan for arbejdet i efteråret 2015, og at afholde en kombineret byvandring og samtalesalon
Plan- og Miljøudvalget godkendte den 26. november 2015 status og procesplan for afslutningen af projektet, med den bemærkning at der skal tilrettelægges en borgerinddragelse i forbindelse med den offentlige høring i januar 2016.

Forløb i sagen
Vækst- og skoleudvalget orienteres om projektets status. Udvalget behandler sagen for at afgive eventuelle input til det videre arbejde med projektet.
Peter Frost Møller fra det rådgivende konsulentfirma Bascon, præsenterer projektets status og planerne for det videre arbejde på udvalgets møde.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget har besluttet at der skal udarbejdes en strategisk plan for Gilleleje. Planen skal opdatere og i nogen grad erstatte 'Planprincipperne for Gilleleje' fra 2006, som de sidste 10 år, bl.a. har dannet grundlag for dialog med investorer og udviklere, herunder aktører i Kulturhavnsprojektet.

I løbet af 2014 og 2015 er der udarbejdet en række undersøgelser og analyser i Gilleleje. Detailhandelsanalyse, rumlig analyse af Gilleleje, trafik- og parkeringsanalyse (endnu ikke helt afsluttet) og en række kvalitative interviews.

Nylig aktivitet
Lørdag den 7. november, afholdt Plan- og Miljøudvalget et større borgerinddragelsesarrangement under overskriften 'Lyst til Gilleleje'. Arrangementet blev afholdt som kombineret byvandring og samtalesalon. Forud for arrangementet var der tilmeldt 100 deltagere, mens der skønnes at have deltaget mere end 200 mennesker på selve dagen.
Dagen var tilrettelagt sådan, at deltagerne havde mulighed for at vælge imellem tre byvandringer med hver deres tema. Guiderne var politikere fra Plan- og Miljøudvalget. På hver tur deltog i øvrigt repræsentanter for administrationen, der efterfølgende har stået for opsamlingen fra arrangementet.

Formålet med byvandringerne var at indgå i dialog med borgerne om de ting, der ligger dem på sinde i Gilleleje - nu og i fremtiden. De primære samtaleemner varierede fra gruppe til gruppe. Hovedemnerne fra hver byvandring er listede herunder.

EN HEL BY BYMIDTEN HAVNEN
Bevaring
Trafik, parkering og forbindelser
Borgernes interesser
Ren og pæn by
Kvalitet
Roller
Sammenhæng
Vesterbrogade/ Torvet
Kanalen
Byrum
Beplantning
Trafik/ parkering
Havn
Kyst
Borgere
Byens identitet
Konkrete forslag


Deltagerne fik til opgave at skrive deres vigtigste input og pointer ned. Efter arrangementet er der indkommet flere mails med input og tilbagemeldinger om arrangementet. Alle bemærkninger er samlet af administrationen og indgår som grundlag for det videre arbejde med den strategiske plan.

Forslag til formål, indhold og tidsplan
Med afsæt i det hidtidige arbejde og aktiviteter på projektet, som skitseret ovenfor, er der udarbejdet et forslag til, hvad den strategiske plan for Gilleleje dels skal kunne og dels foreslås at indeholde.

Forslag til planens formål. Planen skal:

 • Pege på en klar retning for udviklingen af Gilleleje, med respekt for byens identitet.
 • Give et strategisk overblik over kommunens arealer og kendte projekter
 • Sikre synergi, styring og prioritering mellem projekter i byen.
 • Danne grundlag for dialog mellem kommune, interessenter, investorer osv.


Forslag til disposition/ indhold i planen:

 • Introduktion - Formål med og baggrund for planen
 • Gillelejes historie og udvikling
 • Visionen: Lyst til Gilleleje – Rammesætning af de tre temaer, fokus på Gillelejes stedskvalitet og unicitet.
 • Planprincipper- Få, centrale elementer fra Planprincipperne fra 2006, der videreføres i den strategiske plan
 • Projektoverblik - omdannelse af arealer og lokalisering af projekter (NNC, Museum...)
 • Tema 1: Gilleleje - Én hel by. Fællesskaber i Gilleleje, Gilleleje som moderne hverdagsby, kulturelle projekter, fysiske forbindelser, sammenhæng mellem projekter i byen.
 • Tema 2: Havnen og kysten. Havnens betydning og fremtidige udvikling, turisme, kysten som udviklingsprojekt (ref. til NNC).
 • Tema 3: Bymidten. Byliv året rundt, byrum og tilgængelighed, sæsonændringer, byomdannelse og forskønnelse, butikslivet, parkering.

De tre temaer beskrives i strategien ved: delvision, baggrund, mål og drivere for udvikling, anbefalinger/forslag/handlinger, roller og ansvar. Suppleret med kort og billeder.

Forslag til overordnet tidsplan:

November Plan- og Miljøudvalgsmøde: Beslutning om videre arbejde og proces.
December Vækst- og Skoleudvalget orienteres om sagen og inviteres til at komme med input til planen.
Administrationen og Bascon arbejder videre med planen.
Januar Forslag til Strategisk plan Gilleleje godkendes til offentlig fremlæggelse (Plan- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget/Byrådet).
Februar Planen sendes i fire ugers offentlig fremlæggelse, hvorefter den rettes til.
April Endelig vedtagelse (Plan- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget/Byrådet).Lovgrundlag


Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser

Den 8. september 2014 blev det på Plan- og Miljøudvalget vedtaget at igangsætte Strategisk Plan Gilleleje. Den 9. december 2014 tiltrådte ØU at bevillige 420.000 kroner til projektet, finansieret af ØUs pulje til Strategisk byudvikling for 2014. Beløbet er anvendt til formålet.

Plan- og Miljøudvalget anbefalede den 10. august 2015, Økonomiudvalget at bevillige yderligere et beløb på 100.000 kroner. Finansieringen skete via det allerede afsatte budget under Plan- og Miljøudvalgets pulje til strategisk byudvikling.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at Vækst- og Skoleudvalget

 1. afgiver eventuelle input til det videre arbejde med planen
 2. tager orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Vækst - og Skoleudvalget afgiver følgende input til det videre arbejde med planen:

En omlægning af trafikafviklingen må ikke bliver en barriere for handelslivet i Gilleleje.
Der mangler skiltning og viden om parkeringen i Gilleleje.
Vigtigt at planen forholder sig til det nye skoleprojekt i Gilleleje og den fremtidige anvendelse af "Pyramiden".
Vigtigt at planen forholder sig til kulturen og til bylivet.
Udvalget foreslår at der afholdes en fælles temadrøftelse eller workshop i Byrådet.

2. orienteringen taget til efterretningMødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:45 PM