Teknisk Udvalg

Publiceret 30-11-2015

Mandag den 30-11-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
135 Flextur - forslag ny starttakst
136 Fælleskommunalt udbud på vejområdet ; byveje

Medlemmer:

Knud Antonsen Bo Jul Nielsen
Brian Lyck Jørgensen Susan Kjeldgaard
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
Der blev kort orienteret om stormskader
Bo Jul Nielsen orienterede om dialog ml. Gribskov, Halsnæs og Frederikssund Kommuner vedr. fordelingsmodel for genbrugsstationerne, og et kommende møde i arbejdsudvalget.

Åbne

135. Flextur - forslag ny starttakst
13.05G00 - 2015/15751

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om at ændre starttaksten på Flextur fra 24 kr til 36 kr.

Sagen er udsat fra Teknisk Udvalgsmøde 25. november 2015. Udvalget ønskede at få belyst muligheder i budgettet mhp. at fastholde taksten. Nedenfor ses revideret sagsfremstilling.

Baggrund
Udgifterne til flextur er stigende og i 2015 forventes er merforbrug i Gribskov Kommune på 300.000 kr i forhold til de budgetterede 1,2 mio. kr.

Gribskov Kommune er ikke ene om denne udvikling og Movia har derfor sendt et forslag til beslutning i kommunerne, hvor der er mulighed for at begrænse de voksende udgifter ved at øge brugerbetalingen.

Flexturs passagertallet har de seneste år været stigende i alle kommuner og Movias passagerprognoser for 2016 forudser en generel stigning på 65%, hvorefter den forventes at stagnere.

Nye takster kan træde i kraft fra 16. januar 2016, hvor øvrige ændringer vedr. flextur træder i kraf. Kommunens eventuelle beslutning om ændringer i taksten skal meldes senest den 14 december 2015, hvis det skal træde i kraft fra januar. Den enkelte kommune kan til enhver tid træffe ny beslutning om takst for flextur.

Takstændringers betydning
I Gribskov har vi ind til videre kørt med såkaldt kommunetakst; det vil sige en startudgift på 24 kr incl. 10 km og 6 kr pr km derudover for ture inden for kommunen. Ture uden for kommunen har haft en startudgift på 36 kr. incl. 10 km og 6 kr. pr km derudover.

Det foreslås nu ændret til 36 kr for alle typer ture.

Der bliver fremadrettet altså ikke forskel på om man kører inden for eller uden for kommunegrænsen og forslaget vil derfor berøre de 93% af Gribskovs flextursbrugere, der kun kører inden for kommunegrænsen.

Hvis forslaget vedtages, vil kommunens udgifter til Flextur i 2016 kunne holdes på ca 1,3 mio. Movias prognoser tyder på, at passagertallet stagnerer på 2016 niveau.
Hvis man bevarer nuværende starttakst på 24 kr forventes udgifterne til flextur at stige til 1,5 mio i 2016.

Budget for kollektiv trafik
Der er i 2016 afsat 23,7 mio kr til kollektiv trafik, som omfatter busdrift, flextur, kampagner og stoppesteder.

Busdrift
Budget for busdrift er udarbejdet på baggrund af Movias beregning af de forventede udgifter.
Kommunens betaling til buskørsel er baseret på udgifter til busdrift, administrationsomkostninger og renter. Kommunens andel af udgifterne modregnes passagernes egenbetaling og bliver således reduceret, hvis der er mange passagerer.
Budgettet er reduceret i 2016 ift. 2015, da Region Hovedstaden har overtaget Linierne 380R og 380R samt natbusserne 90N, 94N.

Forventede udgifter 2016 : 23,7 mio kr
Buskørsel : 22,5 mio kr
Flextrafik : 1,3 mio kr
Kampagner : 0
Stoppesteder : 0
Buffer til oliepriser/efterregulering m.v. : 0

Overskuddet i budget 2015 på kollektivt trafik skyldes bl a. efterregulering.

Hvad gør andre kommuner
Der findes ingen samlet oversigt over hvilken takst den enkelte kommune vælger. Udgifterne til flextur belaster de enkelte kommuners budget i forskellig grad og ønskerne til udviklingen er derfor også forskellige.
I Halsnæs ønskes kommunetaksten fastholdt mens Hillerød, Herlev, Næstved og Lolland gennemfører forsøg med at begrænse brugen af Flextur i byområderne. I Vordingborg ønsker man at øge brugerbetaling yderligere for at dæmme op for de voksende udgifter.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at taktsten for flextur forhøjes fra 24 kr. til 36 kr. mhp. at sikre, at driften kan holdes indenfor eksisterende budget.

Høringssvar
Handicaprådet
Handicaprådet henstiller, at kommunen fastholder prisen på 24 kr.
Handicaprådet bemærker, at sagsfremstillingen tyder på, at takstændringen også omfatter den lukkede kørsel, herunder handicap kørsel. Dette er ikke er tilfældet.
Lukket kørsel er forudbestilt kørsel med kendte passagerer og hvor man ikke kan stå på undervejs, herunder handicapkørsel, skolebefordring og visiteret kørsel.
Takstændringen, der betyder øget brugerbetaling, behandles for at dæmme op for de stigende udgifter. Nedgangen i antal brugere er en forventet afledt effekt af en evt. takststigning.

Ældrerådet ønsker ligeledes at taksten fastholdes på 24 kr.

Lovgrundlag
Lov 582 af 24-06-2005 om trafikselskaber §3 og §5, jf lovbekendtgørelse 412 af 11.04.2010 med senere ændringer.

Økonomi

Flextur, Gribskov
 
Passagerer antal
Tilskudsbehov (1.000 kr.)
Estimat 2016 grundtakst 36 kr
8.887
1.296
Estimat 2016 kommunetakst 24 kr
9.680
1.515


Movia estimerer, at Flextursordningen bliver mindre attraktiv og dermed at antallet af passagerer falder, hvis prisen hæves.

Budgettet til Flextur er i 2015 på 1,2 mio og det forventes at blive overskredet med ca 300.000 kr.


Høring
Forslaget om ændret starttakst blev forelagt Teknisk Udvalgs forum for Kollektiv Trafik på deres møde den 29. oktober 2015.

Handicaprådet afgav d. 11. nov. følgende høringssvar
Handicaprådet bemærker, at udformning af sagsfremstillingen tyder på,
at prisen skal ændres både i forhold til åben og lukket flex (handicapkørsel).
Rådet finder det vigtigt, at ordningen med flexture findes, og at man finder ud af at sikre at ordningen fortsætter.
Rådet er generelt bekymret for prisstigningen. Rådet undrer sig over, hvorfor kommunen skulle være interesseret i, at færre bruger ordningen? Stor efterspørgsel tyder på, at ordningen udfylder et vigtigt behov i en geografisk stor kommune.
Derfor henstiller Rådet, at kommunen arbejder på at fastholde prisen.

Ældrerådet afgav d. 16. oktober følgende høringssvar
Ældrerådet gør opmærksom på, at flexturordningen blev oprettet for at betjene områder, hvor busruter var blevet sparet væk. Derfor er det vigtigt at fastholde ordningen samt at fastholde den nuværende starttakst på 24 kr., således at en endnu større del af ældregruppen kan benytte denne kollektive transportform.
Dette er i overensstemmelse med den af byrådet fastsatte ældrepolitik.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

  1. tiltræde at ændre taksten for Flextur fra 24 kr. til 36 kr.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 04-11-2015:
Taget af dagsordenen

Teknisk Udvalgs beslutning den 25-11-2015:

  1. Udsættes


Jørgen Emil Simonsen fraværendeBeslutning
1. For: A, V (4)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: O (1)

Fraværende: Anders Gerner Frost og Poul-Erik Høyer
136. Fælleskommunalt udbud på vejområdet ; byveje
05.00G00 - 2014/36872

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har den 25. november 2015 behandlet en sag om fælleskommunalt udbud på vejområdet.
Da der er kommet nye oplysninger i sagen, fremlægges spørgsmålet om kommunens deltagelse fsva. byveje igen.

7 Kommuner i Nordsjælland overvejer at indgå i et fælles udbud for h.h.v. landeveje og byveje. For landeveje foreslås et funktionsudbud med en periode på 10-15 år. For byveje foreslås et rammeudbud med en løbetid på 4 år.

Rapport fra KL
I økonomiaftalen for 2015 aftalte KL og regeringen at gennemføre en analyse af mulighederne for fælles løsninger om vedligeholdelsen af de kommunale veje. I den forbindelse har et konsortium bestående af McKinsey & Co. og Struensee & Co. udarbejdet en rapport om emnet. Hovedkonklusion fra rapporten er vedlagt som bilag.

Rapporten peger på et effektiviseringspotentiale på landsplan på ca. 17%. Potentialet er afhængig af den enkelte kommunes samlede vej og park driftsforhold. Rapporten peger på at en del af gevindsten kan realiseres ved intern effektivisering og stigende kommunal koordinering. Det fulde potentiale kan kun realiseres, hvis man danner nye kommunale enhedsorganisationer på vejvedligeholdelsesområdet.

Det skal her bemærkes at Gribskov Kommune har høstet en del af effekten idet hele vej og park i 2009 blev udbudt og den tilbageværende administration er trimmet i forhold til dette forhold.

Samarbejde med Vejdirektoratet
En anden mulighed for Gribskov Kommune er at deltage i udbud på vejvedligeholdelse sammen ved Vejdirektoratet, som har inviteret kommunerne til at deltage i et nyt udbud fra 2018.

Vurdering
Deltagelse i fælles udbud (uanset om det er med andre kommuner eller med Vejdirektoratet) forudsætter, at man forpligter sig på en kontraktsum eller et vej-volumen. Det betyder at kommunens frihed til at træffe beslutning om vejvedligehold det enkelte år reduceres.
Markedspriserne for asfalt varierer med olie-priserne og der kan således være stor forskel på priserne de enkelte år.

Rammeudbud af byveje
Den tværkommunale arbejdsgruppe vurderer, at rammeudbud af byveje vil skabe en stordriftsfordel i form af lavere priser. Det har dog ikke været muligt at skaffe tydelig dokumentation herfor.

Gribskovs byveje har fortsat et efterslæb på omkring 25 mio kr.
Budgettet på vedligehold af byveje er ca. 7 mio kr/år. Administrationen vurderer, at dette budget dækker vedligehold men ikke nævneværdig indhentning af efterslæb.

Gribskovs udbud af asfaltering i 2015 og 2016 har givet meget fordelagtige priser. Det skyldes dels olieprisen samt at udbudsmaterialet har været meget specifikt på de konkrete vejstrækninger. Derudover har entreprenøren udtrykt at muligheden for selv at planlægge arbejdet (tidsmæssigt og geografisk) har været medvirkende til den lave pris.
Da besparelsen ved et eventuelt rammeudbud er tvivlsom anbefaler administrationen, at Gribskov Kommune ikke deltager i et fælleskommunalt rammeudbud af byveje.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Bilag
Hovedkonklusion fra KL´s rapport Dokumentnummer 2014/36872 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

  1. at administrationen vurdere det økonomiske potentiale nærmere, og at administrationen bemyndiges til at indgå i udbuddet såfremt det vurderes økonomisk fordelagtigt.Beslutning

  1. Tiltrådt


Anders Gerner Frost og Poul-Erik Engel Høyer fraværende


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
03:50 PM