Teknisk Udvalg

Publiceret 22-09-2015

Tirsdag den 22-09-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
95 Behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019
96 Kontraktforlængelse på vejserviceentrepriserne
97 Erstatningsfastættelse for Græstedvej 31 og Græstedvej 51
98 Sand til Strandbakkerne
99 Evaluering af forsøg med udvidet åbningstid på Højelt Genbrugsstation


Efterretningssager
100 Naturstyrelsens svar på Gribskov Kommunes anmodninger om fritagelse for van
dplan-indsatser
101 Orientering om tiltag på vandløbsområdet.
102 Gribvand - Ejerrapport 2. kvartal 2015

Medlemmer:

Knud Antonsen Bo Jul Nielsen
Brian Lyck Jørgensen Mette Marianne Tolstrup
Flemming Valdemar Trojel Steen Pedersen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, idet pkt. 99 ændres til et beslutningspunkt

Fraværende:
Anders Gerner Frost

Meddelelser:
Status på arbejdet med kystsikring ved Klitgårdens Grundejerforening.
Kommunen er forpligtet til at afholde halvdelen af udgifterne til både etablering og drift af kystsikring foran ejendommene foran Klitgårdens område. Det fremgår af domsafsigelse truffet af byretten.
Administrationen og repræsentanter fra Klitgårdens Grundejerforening har siden domsafsigelsen i foråret 2015 arbejdet på igangsættelse af det kystsikringsprojekt, som Klitgårdens Grundejerforening har en tilladelse til at udføre. I den forbindelse er det aftalt, at Klitgårdens Grundejerforening nu indhenter tilbud på rådgivning hos 3 konsulentfirmaer, og at Gribskov Kommune og Klitgårdens Grundejerforening i fællesskab træffer afgørelse om valg af rådgiver, således at udbudsmateriale kan udarbejdes og entreprenører kan afgive bud på arbejdets udførelse.
Sideløbende er der dialog mellem administrationen og Klitgårdens Grundejerforening om andre emner i relation til projektet; herunder muligheden for at kommunen opkræver bidrag hos grundejerne, lånegaranti m.m.
En forudsætning for projektets gennemførelse er:
1. At de juridiske aspekter omkring betalingsforpligtelser og fordelingsnøgle er på plads.
2. At Gribskov Kommune i samarbejde med Klitgårdens Grundejerforening påtager sig projektejerskab.
Byrådet har afsat 250.000 til bygherrerådgivning.
Meddelelser:
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Jørgen Emil Simonsen (V), at Flemming Valdemar Trojel (V) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 22 september 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Socialdemokratiet-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Susan Kjeldgaard (A), at Mette Marianne Toltrup (A) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 22. september 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Meddelelse vedr. Klitgården mangler!
Movia har p.v.a. en række kommuner søgt puljemidler til støtte til Count-down-skilte på busstoppesteder. Ansøgningen er blevet afvist. Movia spørger om kommunen er interesseret i at købe et antal, som de efterfølgende vil drive. Prisen for et count-down er 16.000 kr. Administrationen arbejder p.t. ikke videre med emnet på baggrund af tidligere udmelding fra Teknisk Udvalg.
Bo Jul Nielsen orienterede om Byfornyelsesprojektet i Græsted og herunder arrangement i weekenden
Bo Jul Nielsen orienterede om møde med Gadekærsforeningen, og drøftelse af ændring af gågaderegulativ. Der lægges op til at tydeliggøre grundejerforpligtigeler
Bo Jul Nielsen orienterede om møde vedr. skiltning ifb. med loppemarked i Græsted.
Brian Lyck Jørgensen spurgte til status for hastighedsbegrænsing i Sletteltes
Brian Lyck Jørgensen spurgte til skiltning ifb. men vejarbejder. Der ønskes fokus på ophævelse af hastighedsbegrænsing.
Knud Antonsen efterspurgte sag vedr. parkering i forlængelse af det seneste møde i Grundejerkontatkudvalget.

Åbne

95. Behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019
00.30Ø00 - 2015/26064

Sagsfremstilling
Indledning
Det Tekniske Område behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019 og for at anbefale en beslutning om takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 10. september foretaget 1. behandling af budget 2016 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgettet for 2016-2019 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter. Derudover er der indarbejdet budget til de "iboende udfordringer", der har været i budgettet på børne- og social- og sundhedsområdet samt alle de fagudvalg der er berørt af flygtningeområdet, se bilag 1. Formålet med administrationens budgetoplæg er at fremlægge et retvisende og solidt budgetgrundlag.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set et merforbrug i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget være et underskud på det skattefinansierede område på ca. 20 mio. kr., men på grund af nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat et kassetræk på ca. 26 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

De årlige budgetter går fra et underskud i 2016 på 70 mio. kr. til et overskud i 2019 på 44 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. For det første er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte. Der er således budgetteret med udgifter i 2016 på 30 mio. kr. og indtægter herfra i 2019 på ligeledes 30 mio. kr. For det andet er der i budgetoplægget indlagt store besparelser, der først implementeres fra 2017, således der er tid til at arbejde med større tiltag på tværs af områder. Besparelserne er stigende over budgetperioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, dels på grund af kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de foreslåede besparelser slår igennem. Det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.

Budgetoplægget uddybes i bilag 1 "Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019" og i bilag 2 "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Budget på Det Tekniske Område
Nedenfor beskrives de ændringer, der er på Det Tekniske Område, dvs. hvor der er DUT ændringer, eller hvor der er taget hånd om iboende udfordringer. Ændringerne fremgår af det vedlagte bilag 2.

Regionens overtagelse af R- og natruter
Som følge af at Region Hovedstaden overtager R-busser og alle natruter, forventes der en besparelse for Gribskov Kommune på på 3,3 mio kr. årligt, hvilket er lagt ind i budget 2016-19

Ændringer i passagertællesystem
I budget 2016-19 er der indlagt en årlige omkostning på 0,2 mio. kr., til tilbage betaling af Gribskov Kommunes andel af omkostningerne til en voldgiftsag mellem DSB og Movia vedrørende ændringer i Movias passagertællesystem.

Vandhandleplaner,
Der er i budget 2016 lagt 0,7 mio. kr. ind i DUT midler til Natura 2000 og vandhandleplanerne, da disse er blevet forlænget med yderligere et år.

Takster for 2016
Administrationen har beregnet forslag til takster på Det Tekniske Område på baggrund af budgetoplægget for 2016. Taksterne for 2016 kan ses i bilag 3 "Takster byggesagsgebyr mv 2016" og bilag 4 "Takster Dagrenovation, genbrugstation, kørsel mv. 2016".

Byggesagsgebyr
Taksterne vedr. byggesagsbehandling for 2015 er opgivet som en timepris, som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10. I BR 10 indføres krav om at kommunerne pr. 1. januar 2015 opkræver byggesagsgebyrer på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Gebyret kan fastsættes så det helt eller delvist dækker kommunens omkostning.

På baggrund af de opnåede erfaringer i 2015 vurderes der samlet set at være 2000 timer, der kan gebyrfinansieres. Den øvrige sagsbehandling, f.eks. generel vejledning, landzonetilladelser og henvendelser om andres ejendomme kan ikke gebyrfinansieres. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byggesager er ca. 4 timer.

Den her fremlagte timepris baserer sig på Gribskov Kommunes timeafregningspris for specialister for 2016, med tillæg af omkostningerne til det digitale ansøgningssystem, der anvendes ved byggesager. Dette giver en samlet maksimal timepris for byggesagsbehandling på 712,58 kr.

Forsyningsområdet
For forsyningsområdet er taksterne beregnet så de er i overensstemmelse med budgetgrundlaget.

Overordnet set sker der et fald i den samlede takstopkrævning. Dette skyldes primært et fald for dagrenovation som følge af, at taksten for behandling af affald på Vestforbrænding er faldet, samtidig med at en billigere tømmepriser slår helt igennem i 2016. Ligeledes falder takst prisen for Mårum Losseplads, hvor der de sidste par år har været usikkerhed om størrelsen på beløbet af vandafledningsbidraget. Bidraget er nu fastlagt pbg. af måleropgørelse. Taksten på genbrugsstationerne stiger en anelse, primært som følge af et nyt opkrævningsgrundlag, hvor Vestforbrænding opkræver helårsbeboede sommerhuse med samme takst som helårshuse. Derudover foregår der pt. en dialog med Vestforbrænding og interessentkommuner med mange sommerhuse, om en mulig revision af den måde kommunerne afregner overfor Vestforbrænding.

Hidtil er der ikke foretaget en prisfremskrivning af forsyningsindtægterne, i denne dagsorden lægges der i indstillingen op til at forsyningsindtægterne fremover prisfremskrives, og at forsyningsindtægter og -udgifter balancerer.

Private fællesveje
I forbindelse med ikrafttræden af den ny Lov om Offentlige veje, med tilhørende ændringer i Lov om private fællesveje, er der ændringer i forhold til Vejmyndighedens mulighed for at pålægge administrative omkostninger ved behandling af vejsynssager på private fællesveje.

I forbindelse med behandling af sager om istandsættelse af private fællesveje, har vejmyndigheden tidligere kunne medregne op til 9% af istandsættelsesudgifterne til dækning af administrative omkostninger til sagsbehandling. Ved ændringen i loven pålægges grundejerne at afholde dokumenterede vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede administrative udgifter for kommunen. Dokumenterede administrative udgifter omhandler medgået tid. Det er derfor afgørende at timetaksten fastlægges under hensyn til de dokumenterede administrative omkostninger.

Idet der er tale om specialist-arbejde anbefales det, at Gribskov Kommune fastsætter en timepris der baserer sig på Gribskov Kommunes timeafregningspris for specialister der er 667,- kr/time for 2015 og 679,- kr/time for 2016.

Andet
Ved behandlingen af dette punkt er taksten fra Beredskabsstyrelsen vedr. blinde alarmer ikke kendt, hvorfor niveauet for 2015 er angivet. Taksten vil blive opdateret så snart det nye takst forligger.

Taksten for rottebekæmpelse udgør en procentmæssig andel af kommunens udgifter til bekæmpelsen beregnet som den aktuelle ejendomsværdis andel af den totale ejendomsværdi i kommunen. Kontraktsum afklares ifm. udbud.

Den videre proces i budgetarbejdet i 2015
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2016-2019 er der planlagt følgende politiske forløb:

1. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
8. oktober 2. behandling i Byrådet

Budget 2016-2019 har været i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 11. september-22. september. Høringssvarene samles og behandles direkte i Økonomiudvalget.Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.


Økonomi


Bilag

Bilag 1: ØU 10.09.2015: Kopi: Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019 - august 2015. Dok.nr. 2015/26064 004

Bilag 2: ØU 10.09.2015: Kopi: Budget 2016-2019 - taloversigter. Dok.nr. 2015/26064 003

De to dokumenter herover er udleverede ifm. budgetseminaret, og de bedes medbragt til mødet.

Bilag 3: TEK 22.09.15 & PMU 23.09.15 Takster byggesagsgebyr mv 2016 Dok.nr. 2015/26064 006

Bilag 4: TEK 22.09.15 & PMU 23.09.15 Takster Dagrenovation, genbrugstation, kørsel mv. 2016 Dok.nr. 2015/26064 007


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Det Tekniske Område
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Det Tekniske Område, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2. at godkende takster for Det Tekniske Område jf. bilag 3 og bilag 4.
3. at forsynings indtægterne fremover prisfremskrives og at forsynings indtægter og udgifter balancerer.


Beslutning

 1. Tiltråd
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Anbefalingen tiltrådt


Anders Gerner Frost fraværende
96. Kontraktforlængelse på vejserviceentrepriserne
05.00G00 - 2015/18412

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Teknisk udvalg med henblik på beslutning om forlængelse af 11 vejservicekontrakter for følgende fagområder:

 1. affald
 2. brolægning
 3. broreparation
 4. færdselstavler og vejinventar
 5. fejning af stier og kørebaner
 6. kørebaneafmærkning
 7. rabatgræs
 8. rabatregulering gruspladser og veje
 9. tømning af rendestensbrønde
 10. ukrudtsbekæmpelse
 11. trafiktælling.


Kommunens vejserviceopgaver blev i 2013 udbudt for en to årig kontraktperiode, med mulighed for yderligere forlængelse på to gange tolv måneder.

Entreprisernes kontraktperiode var fastlagt ud fra, at der er tale om Gribskov Kommunes første fast definerede fagudbud med entydige beskrivelser og faste mængder. Der var derved en usikkerhed omkring, hvorvidt alle opgaver var indeholdt og om mængderne passede. Kontraktperioden blev også fastlagt med henblik på at kommunen eventuelt skulle indgå i et større fælleskommunalt samarbejde omkring udbud af vejserviceopgaver.

På denne baggrund har administrationen evalueret entrepriserne herunder samarbejdet og serviceniveauet hos leverandørene. Det fremgår af dagsordenpunktet "Entreprisegennemgang 2015", som blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde d. 12 august 2015.

I tilfælde af at enkelte entrepriser ikke forlænges, vurderes det, at udarbejdelse af et nyt udbud jvf. kommunens udbudspolitik og udbudsreglerne vil være påkrævet. Det vurderes, at det ikke er muligt at indhente underhåndsbud hos enkelte entreprenører.

Vurdering
Derved vurderes at arbejdsopgaven med et eventuelt genudbud vil være uforholdsmæssig stor.
Administrationen vil i stedet arbejde på at eventuelle problemer i forhold til leveringstider mv. søges løst gennem videre dialog med entreprenørene og ikke ved at udarbejde enkeltstående udbud.


Lovgrundlag


Økonomi
Indeholdt i driftsbudget

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at forlænge alle 11 kontrakter 12 mdr. frem til d. 31 december 2016.Beslutning

 1. Tiltrådt


Anders Gerner Frost fraværende
97. Erstatningsfastættelse for Græstedvej 31 og Græstedvej 51
05.01G00 - 2012/63619

Sagsfremstilling
Denne sag om erstatningsfastlæggelse ifm. arealekspropriation forelægges Teknisk Udvalg til beslutning.

Administrationen forlægger her erstatningsfastsættelse for udestående arealerstatninger i forbindelse med arealekspropriation til cykelsti mellem Græsted og Helsinge. Erstatningsfastsættelsen gælder ejendommene Græstedvej 31 og Græstedvej 51, der ikke kunne medtages ved kommissionens første åstedsforretning den 18.03.2015, grundet udlandsrejse for Græstedvej 31 side og verserende retssag mellem Græstedvej 51 og Gribskov kommune.

Den 31. juli 2015 har Taksationskommissionen afholdt åstedsforretning for fastsættelse af arealerstatninger, for de to ejendomme.

Taksationskommissionen har den 30.08.2015 fremsendt notat fra retsbogen for åstedsforretningen med forligsforslag for erstatningsfastsættelsen. Notatet vedlægges i bilag. Taksationskommissionen har givet Gribskov kommune frist til den 10.09.2015, for ønske om en egentlig kendelse, såfremt kommunen ønsker sagerne videreført ved Overtaksation.

Taksationskommissionen tilkendegav i forlængelse af åstedsforretningen erstatningsudmålingen, hvilke begge grundejere accepterede. Grundejerne ønsker således ikke erstatningsforholdene videreført ved Overtaksation.

Der vil for erstatningsudbetalinger over 50.000,00 kr. blive foretaget panthaverhøring forud for udbetaling. Såfremt panthaver ønsker erstatningsudbetaling for nedbringelse af pant, foretages der udbetaling efter prioritetsrække.

Lovgrundlag
Lov nr. 312 Lov om offentligvej Kapitel 5 Ekspropriation og Taksation § 52 og § 53

Økonomi
Taksationskommissionens samlede erstatningsfastsættelse er incl. forrentning opgjort til kr. 111.348,26

Løbenr. og ejendomsadresse Navn på ejer Erstatningsudbetaling i kr.
Lb. nr. 19 matr.nr. 8r Nejlinge By, Helsinge Græstedvej 31, 3200 Helsinge Ole Sander Knudsen Erstatning 19.343,60
Forrentning 732,66
Til udbetaling 20.076,26
Lb. nr. 62 matr.nr. 4d og 4h Sletelte By Valby Græstedvej 51,3200 Helsinge Birgitte Hindborg
Bjarne Hindborg
Erstatning 91.272,00
Forrentning 0,00
Til udbetaling 91.272,00


Forrentning er beregnet jf. Nationalbankens diskonto fra gældende ekspropriationstidspunkt pr. 13.09.2010 på 0,75 % for Græstedvej 31, og pr. 29.09.2014 på 0,0 % for Græstedvej 51. Forrentning er beregnet frem til forventet udbetaling pr. 30.09.2015.

Gribskov kommunens forligstilbud for nævnte ejendomme er tidligere beregnet til kr. 41.460,60.

Finansieringen foreslås fra tildelte tillægsbevillingen af 22.06.2015

Tillægsbevilling pr. 22.06.2015 620.000,00 kr.
Forbrug pr. 08.09.2015 522.267,00 kr.
Rest 97.733,00 kr.

Erstatningsudbetaling Græstedvej 31 og 51 111.348,26 kr.

Manglende finansiering 13.615,26 kr.


Merforbruget på 13.615,26 kr. indstilles at blive dækket af vejområdets drift.


Høring
Taksationskommissionen erstatningsfastsættelse sendes ikke i høring hos lodsejere, da begge lodsejere, ved åstedsforretningen, har tiltrådt kommissionen tilkendegivelse for erstatningsfastsættelse.

Bilag
Bilag 1. Taksationskommissionens forligsforslag for Græstedvej 31 og 51 Dok. nr. 2012/63619 129


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. At tiltræde erstatningsfastsættelsen jf. Taksationskommissionens forligsforslag.
 2. At der foretages erstatningsudbetaling inden for det afsatte rådighedsbeløb og restbeløb på 13.615,56 kr. dækkes af vejområdets driftBeslutning
1.-2. Tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende
98. Sand til Strandbakkerne
04.18G00 - 2015/23859

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Teknisk Udvalg med henblik på beslutning om, hvorvidt administrationen skal ansøge Kystdirektoratet om fornyet tilladelse til at fortsætte den årlige tilførsel af sand til Strandbakkerne.

I lighed med de foregående år er der i 2015 tilført ca. 3.500 tons sand på Strandbakkestranden.
Der er anvendt kr 280.000,- til projektet.

Ny tilladelse
Kystdirektoratets tilladelse til at tilføre sand til Strandbakkerne udløber i år.
Der skal således søges om en ny tilladelse, hvis der fortsat skal tilføres sand til Strandbakkerne. Det er administrationens indtryk at det er til stor glæde for strandens brugere, at stranden bliver forbedret på denne måde, og i 2009, da der ikke blev tilført sand, kom der klager og avisskriverier. Det er desuden til stor gavn for kysten øst for Strandbakkerne ved at forbedre den kystnære havbund og strandene.

Lovgrundlag
Lov om kystbeskyttelse, LBK 267 af 11/3 2009

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at

 1. beslutte at ansøge om ny tilladelse til at tilføre sand til strandbakkerneBeslutning

 1. For stemte V og A (5)
  Imod stemte O (1)
  Indstillingen tiltrådt


Anders Gerner Frost fraværende
99. Evaluering af forsøg med udvidet åbningstid på Højelt Genbrugsstation
07.01G00 - 2014/34868

Sagsfremstilling
Denne sag om evaluering af forsøg med udvidet åbningstid på Højelt Genbrugsstation er til orientering til Teknisk Udvalg

Baggrund
Udvalget besluttede den 18. februar 2015

 1. At man som en forsøgsordning åbner Højelt genbrugsstation fra kl. 7 om morgenen på hverdage
 2. at ændret åbningstid annonceres via hjemmesiden samt annoncen i Ugeposten
 3. At forsøget evalueres og fremlægges for Teknisk Udvalg efter ½ år


Baggrunden for beslutningen var et ønske om at fremstå som en mere erhvervsvenlig Kommune.

Bemanding og drift
I forsøgsperioden har der ikke været tilført ekstra personaleressourcer. Det har betydet, at bemandingen i ydertimerne mellem kl. 7-9 og mellem kl. 16-18 har været mindre end normalt i pladsens åbningstid.
Den reducerede bemanding har konsekvenser for serviceniveauet på pladsen. Der har været problemer med at få klargjort pladsen om morgenen ved åbning. Personalet har observeret, at nogle kunder har benyttet den lavere bemanding om morgenen til at undgå at sortere affaldet. Dårlig sortering giver ekstra arbejde for personalet og bøder for svigtlæs til Vestforbrænding.
Andre benytter lejligheden til at skaffe sig af med dagrenovation i 'småt brændbart', som ikke er indrettet til at modtage dagrenovation. Det giver uhygiejniske forhold, lugt og rotter.
Det har desuden været vanskeligt sidst på eftermiddagen, hvor der er behov for ekstra opmærksomhed på kunderne, for at kunne overholde lukketiden. Samtidig skal pladsen ryddes op og de administrative opgaver skal afsluttes (bestilling af nye containere m.v.) Det har betydet, at man ikke altid har været færdige til afslutning af arbejdstiden.

Kunderne
De besøgende, som kommer om morgenen, udtrykker glæde for tidlige åbningstid.
Antal kundebesøg i den ekstra åbningstid er registreret i forsøgsperioden. Gennemsnittet er vist i nedenstående tabel. Der har været relativt mange private kunder men ikke så mange erhvervskunder i morgentimerne.

Tidsrum
Privat kunder
Erhvervskunder
kl. 7 - 8
4,7
1,3
kl. 8 - 9
6,7
1,9


Besøgsloggerne har ikke fungeret siden ombygningen af genbrugsstationen, så ovenstående besøgstal er registeret manuelt.

Besøgstallet for Genbrugsstationen i Højelt har tidligere år ligget på mellem 574 og 933 kunder pr dag - jf. nedenstående tabel med registreringer fra besøgstæller på Højelt Genbrugsstation.

Biler i alt
Gennemsnit pr dag
2007
247.801
688
2008
245.245
681
2009
232.371
645
2010
206.768
574
juni 2010
23.717
790
juli 2010
27.998
933
august 2010
22.430
747Vurdering
Administrationen vurderer, at forøget åbningstid om morgenen kun i meget begrænset omfang er blevet udnyttet af af kunderne. De kunder, som har benyttet sig af det, har primært været private kunder. Observationer tyder på, at håndværkere ikke benytter sig af åbningstiden om morgenen, men primært kommer om eftermiddagen, når de er færdige hos kunderne.

Administrationen vurderer at nedgangen i serviceniveau om eftermiddagen er en væsentlig forringelse for kunderne. Det giver desuden faldende trivsel for medarbejderne, når man forlader rod og ufærdigt arbejde på pladsen til de kolleger, som møder ind næste dag.

Administrationen vurderer, at såfremt kommunen ønsker at profilere sig med tidlig åbningstid, bør man afsætte fornøden personaleressource, da det ikke har fungeret tilfredsstillende i forsøgsperioden, hvor der ikke har været ekstra bemanding. Det kan i givet fald finansieres af taksten for genbrugsstationerne.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning, ønsker at tilbagerulle til de oprindelige åbningstider.


Anders Gerner Frost fraværende

Efterretningssager

100. Naturstyrelsens svar på Gribskov Kommunes anmodninger om fritagelse for vandplan-indsatser
06.02G00 - 2015/12754

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Ansøgning om indsatser er behandlet på møde i Teknisk Udvalg d. 22.04.2015.
Gribskov Kommunes Vandhandleplan er behandlet af Teknisk Udvalg d. 03.06.15 og Økonomiudvalget 15.06.15 og vedtaget på møde i Byrådet d. 22.06.15 med ændringsforslag vedr. Tinghuse å.

Gribskov Kommune har modtaget svar fra Naturstyrelsen på de såkaldte note 5-anmodninger, hvori kommunen har bedt Naturstyrelsen om fritagelse for nogle af de vandplan-indsatser, som ellers skulle have været realiseret i første vandplan-periode.
Kommunen har i alt anmodet om fritagelse for seks genåbningsindsatser og fire restaureringsindsatser.
Gribskov Kommune er blevet fritaget for alle seks genåbningsindsatser med følgende begrundelser:

Maglemose Å v. Græsted (to ud af tre indsatser): Manglende omkostningseffektivitet.
Keldsø Å (alle tre indsatser): Manglende forbedrende effekt.
Tinghuse Å (genåbningsindsatsen): Manglende omkostningseffektivitet.

Kommunens anmodning om fritagelse for indsatser i Tinghuse Å omfattede, ud over genåbningsindsatsen, fire mindre restaureringsindsatser, som ligger henholdsvis opstrøms og nedstrøms den rørlagte strækning. Disse indsatser har Naturstyrelsen imidlertid ikke imødekommet umiddelbart. Argumentationen som blev fremført overfor Naturstyrelsen var den samme som Byrådet på mødet d. 22-06-2015 besluttede:

"På baggrund af Miljøministerens beslutning om at skovvand fremover skal forblive i skovene, giver det ikke mening at åbne Tinghuse Å, da en meget stor del af vandet i åen kommer fra skoven. Vi skal derfor anmode Naturstyrelsen om at indsatsen i Tinghuse Å udtages".

Til dette svarer Naturstyrelsen:

"Naturstyrelsen har på bagrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at der ikke i
tilstrækkeligt omfang er redegjort for hvorfor restaurering ikke vil medføre den
forventede miljømæssige forbedrende effekt i Tinghuse Å. Inden Naturstyrelsen
kan træffe endelig afgørelse angående indsatserne, skal Naturstyrelsen derfor
anmode Gribskov Kommune om at fremsende en uddybende faglig vurdering af
ovennævnte indsatsers effekt ift. forbedring af de fysiske forhold i Tinghuse Å".

Naturstyrelsen har samtidig telefonisk overfor administrationen tilkendegivet, at man med stor sandsynlighed vil afvise anmodningen om fritagelse for restaureringsindsatserne med mindre der er tungtvejende faglige argumenter herfor. Administrationen har herefter valgt at trække anmodningen om fritagelse for restaureringsindsatserne i Tinghuse Å tilbage.

Indsatsernes omfang kan defineres af kommunen selv, og administrationen har været i god dialog med de berørte lodsejere omkring restaureringsindsatserne, hvorfor indsatserne ikke vurderes som problematiske.
Administrationen har derfor ansøgt Naturerhvervstyrelsen om midler til finansiering af både restaureringsindsatserne i Tinghuse Å samt de resterende genåbningsindsatser i henholdsvis Maglemose Å v. Græsted (én ud af tre indsatser), Kædebro Å (én indsats) og Essedalsrenden (én indsats). Ansøgningsfristen var d. 18-09-2015.
Behandlingstiden af ansøgningerne er fra Naturerhvervstyrelsen oplyst til ca. tre måneder.


Lovgrundlag
LBK nr 932 af 24/09/2009; Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).
Vandplanerne har ophæng i EU-vandrammedirektiv. I Danmark er direktivet omsat i Lov om Miljømål.
BEK nr 1219 af 15/12/2011; Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner.

Økonomi
Arbejdet med vandplanerne er 100 % finansieret af tilskudsmidler fra Naturerhvervsstyrelsens fiskeriudviklingspulje. Dog kan en del af et eventuelt erstatningskrav, afgjort ved taksationskommisionen, skulle egenfinansieres, forudsat erstatningskravet er større end statens takster for erstatning, beskrevet i Naturstyrelsens vejledning til "Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering" fra august 2013.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

 1. tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning


Anders Gerner Frost fraværende
101. Orientering om tiltag på vandløbsområdet.
01.00G00 - 2015/28993

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Udvalget med henblik på orientering om tiltag på vandløbsområdet.

Generelt er området under 'serviceeftersyn' med henblik på at tilpasse arbejdsgange og processer, med fokus på dels en optimering (effektivisering) af sagsbehandling, dels en tydelighed om roller i de enkelte faser f.eks. om der ageres som myndighed eller driftsherre.

Der arbejdes med at sikre overensstemmelse mellem vandløbsregulativer og 'virkeligheden'.
I den forbindelse sker der en gennemgang af regulativerne, med henblik på en vurdering af behov for revision af regulativerne. Nogle har ikke været revideret meget længe, enkelte vandløb mangler regulativteksten og i nogle vandløb er der er sket ændringer, som fordrer en revision af regulativet (eller en tilpasning af de fysiske forhold).

I forbindelse med revision af regulativerne vil det blive overvejet, hvorledes de kan justeres med henblik på en mere smidig drift af vandløbene, hvor kontrollen af vedligeholdelsen kan forenkles og gøres lettere forståelig.

Udover arbejdet med vandplanerne og de deraf følgende projekter arbejdes med følgende større emner:

 1. Nedklassificering af vandløb.
 2. Revision af regulativer for offentlige vandløb.
 3. Lovliggørelse af gennemførte reguleringer i offentlige vandløb.
 4. Forbedret dokumentation af vedligeholdelsen af offentlige vandløb.


Ad. 1: På TEK d. 25/11 2015 fremlægges en plan for hvilke offentlige vandløb eller delstrækninger af offentlige vandløb, der foreslås nedklassificeret. Samtidig præsenteres metoden, som ligger til grund for udpegningen. Ved nedklassificering skifter vandløbet status fra offentlig til privat vandløb. En beslutning om nedklassificering kan påklages.

Ad. 2: På TEK d. 25/11 2015 fremlægges en plan for revision af regulativerne for de offentlige vandløb. Samtidig præsenteres principperne som ligger til grund for valg af regulativtype for de enkelte vandløb. Der vil også blive redegjort for ressourcebehovet til udførelse af arbejdet.

Ad. 3: Arbejdet med lovliggørelse af udførte reguleringer fortsætter. En regulering er enhver menneskeskabt ændring af et vandløbs udseende.

Ad. 4: En plan for tilsyn med brønde på offentlige vandløb er under udarbejdelse. Dette skal være med til at styrke dokumentationen af vedligeholdelsen sammen med et elektronisk kontrolsystem, som er indkøbt men først implementeres til sæsonen 2016 (kontrol af entreprenører).

Der udarbejdes en plan for placering af skalapæle i vandløbene, som kan benyttes af bredejere og kommune som hjælp til kontrol af oprensningsbehov. Arbejdet med placering af skalapæle vil samtidig indgå i arbejdet med revision af regulativer for offentlige vandløb. Skalapæle er målestokke, som er placeret i vandløbene med nulpunkt i vandløbenes bundkote.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tages til efterretning


Anders Gerner Frost fraværende
102. Gribvand - Ejerrapport 2. kvartal 2015
88.16K00 - 2012/32393

Sagsfremstilling
Denne sag er til orientering for Teknisk Udvalg.

Hermed forelægges resultatstatus for 2. kvartal 2015 vedr. Gribvand. Ifølge ejerstrategien skal Gribvand rapportere kvartalsvist til kommunen. Ud over opfølgning på budget og regnskab rapporteres på de parametre, som indgår i selskabets egen strategi.
Gribvands rapportering for 2. kvartal er vedlagt som bilag. Nedenfor er en gennemgang af rapporten set i forhold til målene i ejerstrategien.

Ejerstrategiens mål for selskaberne

 • at Gribvands anlægsaktiver bevares
 • at Gribvands serviceniveau ift. borgere, lodsejere og kunder er i overensstemmelse med byrådets ønsker
 • at opgaveløsningen i både Gribvand og Kommunen sker optimalt og koordineret ift. borgernes interesser
 • at Gribvands aktiviteter og investeringsplaner løbende understøtter kommunens planer ift. miljøbeskyttelse; herunder beskyttelse af vandområder, grundvand, klimasikring og CO2-reduktion


I 2. kvartal har der ikke været utilsigtede overløb fra pumpestationer eller kloaksystemet i øvrigt, som følge af overbelastning eller driftsproblemer. I nogle udledninger fra et par af renseanlæggene har værdierne ligget over kravværdierne. Baggrunden herfor undersøges nærmere.

190 ejendomme i Rågeleje-Udsholdt vil blive påbegyndt kloakeret i 2015. Der har indledende været dialog med grundejere om mest hensigtsmæssig placering af skelbrønde og huspumper.

"Uvedkommende vand" et løbende projekt med SRO overvågning af data leveret fra pumpestationer og renseanlæg, skal gerne give overblik over alle fem renseanlægs oplande situation i forhold til uvedkommende vand. Det er hensigten at der i Q3-rapporten kan præsenteres et overblik.

Ejerstrategiens mål for udvikling af selskaberne

 • at Gribvand løbende skal kortlægge og analysere mulighederne for samarbejde/fusioner med andre forsyninger og/eller forsyningsarter.
 • at Gribvand løbende arbejder på at reducere CO2-udledningen - jf klimakommunekravene
 • at selskabet løbende skal honorere de generelle og individuelle effektiviseringsmål, som Forsyningssekretariatet melder ud og som i sidste ende medvirker til en kontrolleret udvikling i taksten


Analyse af samarbejdsmuligheder for forsyningselskaberne i Nordsjælland er igangsat.
Rapporten forventes politisk behandlet i september-oktober.

På bestyrelsesmøde 21. april 2015 blev det besluttet at ændre strategien til udbygning af Udsholt, Gilleleje og Helsinge renseanlæg samt at basere slambehandlingen på to slammineraliseringsanlæg, Helsinge og et nyt i Græsted. Strategien er endvidere godkendt på Generalforsamlingen og i Byrådet.

Ejerstrategiens mål for koordinering mellem selskab og kommune

 • at Gribvand giver besked inden budgetlægningen om aktiviteter i Gribvand, som kan føre til udgifter for kommunen
 • at planlægning i kommunen og Gribvand løbende koordineres
 • at Gribvand deltager i sagsforberedende arbejde og bidrager med aktive og konstruktive forslag til planlægningsarbejdet uanset, om det er initieret af kommunen eller af Gribvand
 • at interesser i køb og salg af arealer og ejendomme koordineres løbende
 • at der sker en smidig udveksling af informationer om spildevandsanlæggenes drifts- og miljømæssige tilstand m.h.p. at sikre miljøbeskyttelsen
 • at der sker en smidig udveksling af oplysninger om ændringer i spildevandsforhold på private ejendomme, som danner udgangspunkt for kundebetjening og sagsbehandling hos h.h.v. Gribvand og Kommunen
 • at der sker en koordinering af større informationstiltag


Registrering af regnvandsbassiner, spildevandsbassiner og overløbsbygværker er afsluttet. Vurdering af ca. 5 bassiners retslige status i forhold til om der er tale om sø eller bassin er på vej. Dette har betydning i forhold til om oprensning kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Oprensning af regnvandsbassiner er gennemført i tæt samarbejde med Gribskov Kommunen.

Ejerstrategiens mål for serviceniveau hos Gribvand

 • at serviceniveauet for kloakforsyningen i Gribskov lever op til normerne i Danmark
 • at variationen i taksterne for Gribvand minimeres i videst muligt omfang
 • at Gribvands egen strategi vedr. betjening af kunderne lægger sig tæt op ad Kommunens service- og kvalitetspolitik, således at borgerne sikres en ensartet service hos såvel Kommune som selskab
 • at Gribvand sørger for erfaringsopsamling og evaluering inden næste udbud af ordningerne m.h.p. at sikre at service og kvalitet afstemmes ift. kundernes ønsker og forventninger


Efter 2. kvartal har der været 2091 opkald (drift, kundeservice, tømningsordning) heraf er 87% i gennemsnit besvarede.
Under tømningsordningen er der i det første halvår tømt 1467 tanke, heraf 617 planlagte.
Selvbetjeningsløsning for flytteproces er godt i gang.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag TEK 22.09.15 Ejerrapport Q2 2015 Dok. Nr: 2012/32393 026

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde at tage "Resultatstatus for 2. kvartal 2015" til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning


Anders Gerner Frost fraværende


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:00 PM