Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 07-10-2015

Onsdag den 07-10-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
74 Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau
og nye veje i den socialpædagogiske støtte
75 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019
76 Tilsynsrapporter Aleris - Skipperstræde og Kirkeleddet 8, 2015


Efterretningssager
77 Årsplanlægning politiske udvalg: Januar - juni 2016

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
- Orientering om programmet for næste SSU møde den 4. nov. 2015
- Forespørgsel fra Betina Sølver vedr. takster fra Ellen Marie Hjemmet.
Åbne

74. Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau og nye veje i den socialpædagogiske støtte
27.00G00 - 2015/14344

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at tiltræde revideret og nye kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte den 18. marts 2015 administrationens oplæg til nye veje i socialpædagogisk støtte. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes tre nye ydelser:

 1. Korte ressourcefremmende forløb
 2. Gruppetilbud
 3. Visiteret/åbent støttetilbud


De tre ydelser skal indgå som del af den socialpædagogiske støtte til hjemmeboende borgere uden for botilbud.

Udvalget besluttede dertil den 22. april 2015 en ændring i serviceniveauet for den individuelle socialpædagogiske støtte. Der er ændret i tildelingskriterier og reduceret i gennemsnitlig ansigt-til-ansigts tid.

Tre nye kvalitetsstandarder
Administrationen har nu udarbejdet kvalitetsstandarder for de tre nye tiltag, som fremlægges til godkendelse. Kvalitetsstandarderne udgør som bekendt det politisk fastsatte serviceniveau for ydelserne.

Serviceniveauet gælder alle målgrupper, både borgere med udviklingshæmning, psykiske lidelser og socialt udsatte. De konkrete mål i arbejdet med den enkelte borger vil naturligvis være forskelligt - herunder vægtningen af det rehabiliterende sigte (indsats rettet mod at genvinde tabt mestringsevne) henholdsvis habiliterende sigte (indsats rettet mod at vedligeholde og udvikle nuværende funktionsniveau).

De vigtigste elementer i hver af de tre standarder er fremhævet i skemaet nedenfor. Kvalitetsstandarderne kan ses i sin fulde længe i bilag 1, 2 og 3.

Kvalitets-
standard
Vigtigste elementer
Gruppetilbud Formålet med gruppetilbud er at:
 • understøtte individuelle og kollektive recovery processer
 • danne netværk og etablere private relationer frem for professionelle – modvirke isolation
 • trække på de ressourcer, der er i gruppen – udnytte gruppens fællesskab og dynamik
 • den enkelte ikke oplever at være alene om problemstillingen – oplevelse af at ”være i samme båd”
 • træne målrettet i hjælp til selvhjælp – herunder understøtte, at den enkelte etablerer et selvstændigt liv, eksempelvis med tilknytning til arbejdsmarked/uddannelsessystem

Levering, omfang og varighed:
 • Et gruppetilbud omfatter 5-6 borgere halvanden time ugentligt med to medarbejdere pr. gruppe
 • Der er løbende tilgang af nye borgere
 • Borgeren kan deltage i gruppetilbud i op til 6 måneder, hvorefter støtten revurderes
 • Ved afslutning af forløb gennemføres en kort individuel samtale til evaluering af udbytte og forløb.
Korte ressource-
fremmende
forløb (fleksibel støtte)
Formålet med korte ressourcefremmende forløb er overordnet at sætte intensivt ind i en kortere periode. Borgeren støttes i at få struktur på sin tilværelse og bliver introduceret til tilbud, som borgeren selv kan opsøge - herunder kommunens åbne tilbud eller frivillige tilbud.

Formålet med korte ressourcefremmende forløb er at:
fokusere på enkelte, afgrænsede udfordringer
arbejde målrettet i en afgrænset periode
yde en tidlig indsats, der forebygger problemer på lang sigt
sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

Korte ressourcefremmende forløb har en varighed på 13 uger. Forløbene tilbydes på to forskellige intensitetsniveauer:
Mindre intensivt (gennemsnitligt 1 time pr. uge)
Mere intensivt (gennemsnitligt 3 timer pr. uge)

Den gennemsnitlige tid pr. uge skal forstås sådan, at tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i borgerens behov, og at indsatsen tilrettelægges fleksibelt over de 13 uger.
Åbent Støttetilbud
"Guideline"
Formålet med støttetilbuddet ”Guideline” er at forebygge sociale problemer og understøtte borgeren i at løse øjeblikkelige vanskeligheder. Tilbuddet skal sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

Tilbuddet er åbent 2 timer én dag om ugen i hhv. Helsinge og Gilleleje med to medarbejdere til stede i tidsrummet kl. 15-17. Placering meldes ud på kommunens hjemmeside.


Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både myndighed og leverandør til at udarbejde de nye kvalitetsstandarder. Arbejdsgruppen har vurderet, at der ikke er behov for at etablere både et åbent og et visiteret støttetilbud, fordi målgruppen for et visiteret tilbud kan rummes indenfor tilbudsviften, herunder aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet. Administrationen anbefaler derfor, at der alene oprettes et åbent tilbud uden visitation.

Administrationen foreslår samtidig, at de afsatte midler til et visiteret støttetilbud i stedet bruges til at udvide rammen for gruppetilbud. Dvs. at de 3 timer 1 dag om ugen med 1 medarbejder tilstede, i stedet anvendes til at udvide gruppetilbuddet fra 1 time til 1½ time ugentligt med 2 medarbejdere til stede pr. gruppe.

Dette vil være en betydelig styrkelse af gruppetilbuddet, da det giver bedre mulighed for at få ro omkring det enkelte møde, starte grupperne op og etablere fortrolighed, komme i dybden med det socialpædagogiske arbejde, der foregår i gruppen, og lukke arbejdet ned igen. Udviklingen følges tæt.

Administrationen understreger, at brugersynspunkter er inddraget i udviklingen af kvalitetsstandarderne i form af de evalueringer, som tidligere og nuværende brugere af gruppetilbud har udfyldt. Endvidere henvises til høringssvar fra Handicaprådet til implementering af budget 2015-18.

Administrationen vurderer samlet set, at der med udviklingen af disse tre nye veje er tale om en ændring af tilbudsviften til gavn for borgerne. Den enkelte borgers fortsatte udvikling understøttes f.eks. i form af glidende overgang mellem individuel støtte og gruppetilbud. Endvidere understøttes en tidlig forebyggende indsats med etableringen af både det åbne støttetilbud og korte ressourcefremmende forløb.

Tildeling af individuel støtte
Kvalitetsstandarden for individuel støtte jf. §85 er udelukkende justeret ud fra Udvalgets beslutning den 22. april 2015. Beslutningen indebærer, at borgeren nu som udgangspunkt skal have funktionsniveau D eller E for at få tildelt individuel støtte. Der henvises til bilag 4, hvori ændring i.f.t. tidligere version af standarden er fremhævet med rød skrift.

Den videre proces
Generelt falder implementeringen i 3 faser:

Fase 1: 4. kvartal 2015

 • orientering af borgere
 • revisitering
 • sikring af rutiner for løbende opfølgning og dokumentation
 • afklaring af placering af åbent støttetilbud (bibliotek, uddannelsescenter m.v.)
 • kompetenceudvikling af medarbejdere ift. nyt serviceniveau, rehabiliterende tilgang, metodeudvikling ift. at arbejde systematisk med opstilling af mål, opfølgning og afslutning af forløb


Fase 2: 1. halvår 2016
Implementering, løbende opfølgning og dokumentation.

Fase 3: 1. kvartal 2017
Evaluering herunder fremlæggelse af status for Social- og Sundhedsudvalget med fokus på den samlede implementering af det nye serviceniveau for levering af socialpædagogisk støtte. D.v.s. hvordan det ændrede serviceniveau for individuel støtte og implementering af nye typer af ydelser indgår i en samlet helhed til gavn for borgere.

Der vil være særlig opmærksomhed på, hvem der benytter det åbne støttetilbud, d.v.s. hvor de har hørt om tilbuddet/hvem har henvist, hvad henvendelsen drejer sig om m.v.

Generelt vil der ved visitation være stor opmærksomhed på, at den øgede mængde af tilbud også stiller skærpede krav til tydelighed i match af borger og tilbud.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den justerede kvalitetsstandard for individuel støtte jf. §85 samt kvalitetsstandarderne for de tre nye tilbud korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og åbent støttetilbud. I den forbindelse anbefales det, at den afsatte økonomiske ramme til at etablere et visiteret støttetilbud 3 timer 1 dag om ugen med 1 medarbejder tilstede i stedet anvendes til at udvide rammen afsat til etablering af gruppetilbud fra 1 til 1½ time ugentligt.

Lovgrundlag
Lov om social service, LBK 150 af 16.02.2015.

Økonomi
Beregnet besparelse med afsæt i justering i serviceniveau for individuel socialpædagogisk støtte og etablering af nye veje i social pædagogisk støtte, jvf §85 :

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Socialpædagogisk støtte (§85) - korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent støttetilbud
0,0
0,4
0,4
0,4
Socialpædagogisk støtte - ændring i serviceniveau
0,0
0,6
0,6
0,6


Det bemærkes, at beregningen af besparelsen bygger på en række antagelser, som ikke kan kvalificeres klart på det foreliggende grundlag, og for en stor del må følge videre analyse og omlægning af indsatsen med afsæt i de fremlagte kvalitetsstandarder, herunder de konkrete takster som forventes fremlagt i forbindelse med budgetopfølgningen i november (BO4).

Der arbejdes med at kvalificere behovet for kompetenceudvikling som forudsættes finansieret inden for rammen.

Det kan oplyses, at det visiterede tilbud 3 timer 1 dag om ugen med én medarbejder tilstede modsvarer en udgift på på ca. kr. 75.000/år.

Høring
Sagen har været i høring i Handicaprådet den 22. september 2015, i Lokaludvalget for CSS, i Lokaludvalget for Gribskov Bo- og Støtte den 16. september 2015 samt Voksenstøtte den 22. september 2015.

Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Generel bemærkning til alle kvalitetsstandarder
Punktet "Indsatsen kan omfatte" består af en generel definition af socialpædagogisk støtte og en konkret beskrivelse af, hvad den konkrete indsats skal omfatte.

Det er utydeligt, hvilken del af teksten er en definition, og hvilken del af teksten er en beskrivelse af den konkrete indsats. Det forvirrer, når man læser under "gruppetilbud" at "personlig ADL foregår i hjemmet".

Støttetilbuddet "Guideline"
Rådet anbefaler, at det står i teksten hvor og hvornår tilbuddet er åbent. Det vil se, at adressen, ugedage og tidsrummet står korrekt beskrevet. Dette vil fremme borgernes kendskab til tilbuddet.

Rådet anbefaler desuden, at information om tilbuddet skal være nem at finde på kommunens hjemmeside.

LU Center for Social og Sundhed har følgende bemærkninger:
Høringssvar eftersendes pr. mail til udvalget og vil fremgå af dagsordenen i forbindelse med protokollering.

LU Gribskov Bo og Støtte har følgende bemærkninger:
LU på GBS har forholdt sig til ændring af serviceniveau og nye veje i den socialpædagogiske støtte. I forhold til justering af den individuelle støtte har LU ingen bemærkninger. I forhold til implementering af nye veje i den socialpædagogiske støtte afventer vi de nærmere drøftelser i forhold til muligheder konkret indenfor vores målgruppe.

LU Voksenstøtte har følgende bemærkninger:
Målgruppen er blevet reduceret til kun at dække c og d. Hvis borgerne falder ud fra personkredsen, kan det give økonomisk bagslag på længere sigt. Det forudsætter kompetenceudvikling af medarbejderne, at skulle anvende forskellige fagligt anerkendte metoder målrettet de enkelte grupper.


Bilag
SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for Gruppetilbud (dok.nr. 2015/14344 017)

SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for Korte ressourcefremmende forløb (dok.nr. 2015/14344 018)

SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for Åbent støttetilbud ("Guidelines") (dok.nr. 2015/14344 023)

SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte tilpasset efter SSU beslutning marts 2015 (dok.nr. 2015/14344 020)


Bilag tilføjet i forbindelse med protokol:
SSU 07.10.2015: Høringssvar fra LU Center for Social og Sundhed (dok.nr. 2015/14344 028)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tiltræde, at der ikke etableres et visiteret støttetilbud
 2. tiltræde kvalitetsstandard for gruppetilbud
 3. tiltræde kvalitetsstandard for korte ressourcefremmende forløb
 4. tiltræde kvalitetsstandard for åbent støttetilbud
 5. tiltræde revideret kvalitetsstandard for individuel støtte
 6. beslutte, at evaluering af det ændrede serviceniveau forelægges udvalget i 1. kvartal 2017 m.h.p. eventuel revision af standarderneBeslutning
1.-5. Tiltrådt
6. Besluttet.
75. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019
30.00G00 - 2015/23121

Sagsfremstilling
Baggrund
Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi i Region Hovedstaden sender Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse i kommunerne, med frist den 16. oktober 2015. Praksisplanen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med indstilling om, at godkende planen.

Sagsfremstilling
Som konsekvens af fysioterapeuternes overenskomst, skal regionen og kommunerne i fællesskab udarbejde en plan - praksisplanen - for tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i regionen.

Indhold
Planen for 2015-2019 består af 3 kapitler, der omhandler:

 1. Grundlaget (overenskomstens bestemmelser m.v.).
 2. Kapacitet.
 3. Samarbejde og udvikling.


Kapacitet:
Der er kapacitetsmæssige forskelle mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden på området, og af særlig relevans for Gribskov Kommune er:

Område Planens anbefaling Fremtidige overvejelser
Den samlede kapacitet Kapaciteten fastholdes på det nuværende niveau, også for den ridefysioterapeutiske kapacitet, idet kapaciteten vurderes at være dækkende. Kapaciteten analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer. Kapaciteten bør analyseres løbende grundet en fortsat stigning i anvendelse af vederlagsfri fysioterapi, grundet den demografiske udvikling i kommunen/planområde Nord, med et større antal ældre borgere end i de øvrige planområder.
Ligelig fordeling af kapacitet Planen forholder sig ikke konkret til spørgsmålet om sikring af en mere ligelig fordeling af den fysioterapeutiske kapacitet mellem planområderne, bortset fra at det anføres at "tilgængeligheden til fysioterapipraksis bør forbedres i planperioden." Det anføres ikke konkret hvordan. Det bør afklares hvordan der sikres en ligelig fordeling af kapaciteten mellem planområderne, for at undgå over-/underkapacitet i enkelte planområder, og der bør gøres en indsats for at sikre en mere ligelig kapacitet imellem planområderne. Planområde Nord (som Gribskov er del af) er det planområde der har den højeste kapacitet pr. indbygger i regionen og dermed den bedste dækning.
Individuel -/holdtræning Planen forholder sig ikke konkret til spørgsmålet om tiltag til at imødegå stigningen i antallet af individuelle træningsforløb til fordel for flere holdtræningsforløb. Størstedelen af den vederlagsfri fysioterapi bliver gennemført som individuel træning, og ikke holdtræning, Da holdtræning er væsentligt billigere for kommunerne end individuel træning efterlyses tiltag for færre individuelle træningsforløb til fordel for holdtræning.
Almen -/vederlagsfri fysioterapi Planen forholder sig ikke konkret til spørgsmålet om at følge og imødegå stigningen i brugen af vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Udviklingen mellem brugen af almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi bør følges, da udgiftsudviklingen til vederlagsfri fysioterapi er steget voldsomt over en årrække. Det samme gælder udviklingen i forbruget af ridefysioterapi. Planområde Nord (som Gribskov er del af) er det planområde der har den højeste kapacitet pr. indbygger i regionen for ridefysioterapi og dermed den bedste dækning.Samarbejde og udvikling:
Kapitlet beskriver, hvordan de fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Af særlig relevans for Gribskov Kommune er:

Område Planens anbefaling Fremtidige overvejelser
Kommunikation Kommunikationen mellem sektorer (hospital, praksis og kommuner) skal styrkes, men det konkretiseres ikke nærmere hvordan i planen. Dette understøtter de fastsatte mål i Sundhedsaftale 3. Det bør dog tydeliggøres hvordan man ønsker at forbedre kommunikationen, herunder vedr. epikriser, i samarbejdet mellem fysioterapeutpraksis og den øvrige praksissektor.
"Gråzone-sager" "Gråzone-områder" (områder som ikke entydigt er defineret i lovgivningen, men vurderes skønsmæssigt fra sag til sag), drøftes i Samarbejdsudvalget mhp afklaring. "Gråzone-områder" bør drøftes i udviklingsgruppen for genoptræning i regi af sundhedsaftalen, fremfor i Samarbejdsudvalget, da opgaverne i høj grad involverer kommunerne.
Samarbejde med almen praksis Mulighederne for udvikling af samarbejde mellem fysioterapipraksis, borgere, kommuner, praktiserende læger, praktiserende speciallæger og hospitaler skal kortlægges. Dette understøtter de fastsatte mål i Sundhedsaftale 3. Praksissektoren skal bl.a. have kendskab til forløbsprogrammerne på området, men det fremgår ikke klart hvem, der skal sikre udbredelse af kendskabet til forløbsprogrammerne.
Samarbejde med plejemedarbejdere Mulighederne for udvikling af samarbejde mellem fysioterapipraksis, borgere, kommuner, praktiserende læger, praktiserende speciallæger og hospitaler skal kortlægges. De fysioterapeuter der leverer vederlagsfri fysioterapi, skal forpligtes til at samarbejde med de plejemedarbejdere, der kommer hos de borgere, der er bevilliget vederlagsfri fysioterapi. Endvidere skal fysioterapeuterne leve op til kravene om dokumentation af tilbud i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om journalforpligtigelsen.
Praksiskonsulentordning Muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i planperioden skal undersøges. Er det ikke muligt at opnå en fællesfinansieret ordning, bør øvrige muligheder for kvalitetsudvikling inden for vederlagsfri fysioterapi afdækkes. Dette er især interessant for kommunerne, da forbruget i og udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, som kommunerne finansierer, er støt stigende, og en fælles finansieret ordning formentlig vil sikre en større harmonisering af området mellem kommuner og region af anvendelsen af vederlagsfri fysioterapi.Forløb
Praksisplanen for fysioterapi er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd.
Når praksisplanen er godkendt i kommunerne i Region Hovedstaden sendes den til endelig godkendelse i regionen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender praksisplanen for fysioterapi på trods af at kommunerne ikke har fået alle deres ønsker indarbejdet. Det vurderes, at planen er udviklet så langt som muligt i forhold til forhandlingsparternes ønsker og krav i denne omgang og samtidig vurderes det, at planen trods alt åbner op for en opmærksomhed på en række områder som udvikler sig negativt (i merforbrug og merudgifter) i disse år i kommunerne. Forventningen er, at planen i næste periode vil blive yderligere ambitiøs og mere konkret i forhold til imødegåelse af de udfordringer der ses på området.


Lovgrundlag
Overenskomst 2014 for almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi, § 18, stk. 1.

Økonomi
Det vurderes ikke, at praksisplanen vil medføre ændringer i udgiftsniveauet eller -udviklingen i Gribskov Kommune.

Høring
Ældrerådet har haft sagen til orientering den 31. august 2015:
Ældrerådet er enig i formålet med praksisplan for fysioterapi og tager praksisplanen med bilag til efterretning.

Handicaprådet har haft sagen til orientering den 26. august 2015:
Taget til efterretning.

Bilag
Vedhæftet herunder er bilagene følgebrev, praksisplan for fysioterapi samt bilag hertil, som alene er indsat af hensyn til interesserede, der ønsker at kende planens detaljer. Bilagene er ikke nødvendige at læse for sagens behandling, da sagsfremstillingen indeholder et resume af planens indhold.

Bilag til SSU den 9.9.15: Følgebrev vedr. praksisplan for fysioterapi (dok.id 2015/23121 003)

Bilag til SSU den 9.9.15: Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 (dok.id 2015/23121 005)

Bilag til SSU den 9.9.15: Bilag 1: Høringsliste vedr. praksisplan for fysioterapi (dok.id 2015/23121 004)

Bilag til SSU den 9.9.15: Bilag 2: Tilsyn med rideskoler (dok.id 2015/23121 006)

Bilag til SSU den 9.9.15: Bilag 3: Elektronisk tidsbestilling og anvendelse af email (dok.id 2015/23121 007)

Bilag til SSU den 9.9.15: Bilag 4: Aftaler og administrative retningslinjer (dok.id 2015/23121 008)

Bilag til SSU den 9.9.15: Bilag 5: Funktionsbeskrivelse for praksiskonsulenter (dok.id 2015/23121 009)

Bilag til SSU den 9.9.15: Bilag 6: Strategi for anvendelse af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje (dok.id 2015/23121 010)

Bilag til SSU den 9.9.15: Bilag 7: Grundbeskrivelse 2015-2019 (dok.id 2015/23121 011)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:
1. godkende praksisplan for fysioterapi 2015-2019.


Beslutning

 1. Godkendt med bemærkning om at de overvejelser om fremtiden, der fremgår af sagen, tilgår Region Hovedstaden.

76. Tilsynsrapporter Aleris - Skipperstræde og Kirkeleddet 8, 2015
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får i denne sag orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Aleris' to afdelinger Skipperstræde og Kirkeleddet 8. Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

De anmeldte tilsynsbesøg fandt sted hhv. den 23. februar 2015 og den 23. marts 2015.
Tilsynsbesøgenes formål var at regodkende begge tilbud, og begge tilbud blev regodkendt. Kommunen modtog tilsynsrapporterne den 15. september 2015.

Rapporterne indeholder en række opmærksomhedspunkter, og ledelsen af de to tilbud har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter. Social og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Regodkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel. Modellen indeholder syv temaer:

 1. uddannelse og beskæftigelse,
 2. selvstændighed og relationer,
 3. målgruppe, metoder og resultater,
 4. organisation og ledelse,
 5. kompetencer,
 6. økonomi og
 7. fysiske rammer.


Tilsynet vurderer, om tilbuddet har den fornødne kvalitet til at blive regodkendt. Indtil regodkendelsen er givet, fortsætter tilbuddet på sin oprindelige godkendelse.

I tilsynsrapporterne bedømmes de syv temaer ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporterne, samt beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.


Kirkeleddet 8:

Tilsynets overordnede vurderinger
Socialtilsynet konkluderer overordnet, at Kirkeleddet 8 er et velfungerende tilbud, hvor borgeren mødes med respekt og anerkendelse. Tilbuddet har en kompetent ledelse og erfarne medarbejdere, som motiverer borgerne til at deltage i sociale arrangementer og vedligeholde deres fysiske funktioner.

Nedenfor gennemgås Kirkeleddets score for hver af de 7 temaer i Kvalitetsmodellen, hvilket også vises i figuren.

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1 'Uddannelse og beskæftigelse' gives scoren 3, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder aktivt for at inkludere borgerne i samfundslivet ved at støtte op omkring deres dagtilbud og klubtilbud. Der samarbejdes med de respektive dagtilbud efter behov og tages hensyn til borgernes dagsrytmer, så øvrige aktiviteter koordineres.

Selvstændighed og relationer
Socialtilsynet giver tema 2 'Selvstændighed og relationer' scoren 4, da tilbuddet har fokus på borgernes selvstændighed og sociale relationer både i og udenfor tilbuddet. Der arbejdes med borgernes vedligeholdelse af fysiske funktioner, så borgerne kan bevare deres funktionsniveau. I projektet 'Almindelig Daglig Læring' inddrages borgerne i deres eget liv ved eksempelvis at deltage i madlavning. Der er fokus på borgernes sociale relationer og kompetencer, som udvikles gennem arrangementer i tilbuddet samt deltagelse i arrangementer i lokalmiljøet. Socialtilsynet roser desuden samarbejdet med de pårørende, samt tilbuddets respekt for borgernes ønsker og behov.

Målgruppe, metode og resultater
Socialtilsynet tildeler tema 3 'Målgruppe, metode og resultater' scoren 3,5. Det vurderes, at tilbuddet arbejder med en klar målgruppebeskrivelse, samt relevante tilgange og metoder. Borgerne mødes anerkendende med en positiv og aktiverende tilgang, og tilbuddet opstiller relevante mål, som dokumenteres i it-systemet Avaleo. Dog bemærker tilsynet, at mål med fordel kan konkretiseres yderligere og gives et udviklingsperspektiv.
Både borgerne og deres pårørende er tilfredse med borgernes trivsel, og Socialtilsynet roser tilbuddet for at forebygge magtanvendelser og overgreb.

Organisation og ledelse
Temaet 'Organisation og ledelse' giver Socialtilsynet en score på 3,4. Det vurderes, at tilbuddet har en kompetent ledelse, som er anerkendende, lyttende og inddragende, og med relevant uddannelse og erfaring. Dog mener Socialtilsynet, at ledelsen med fordel kan anvende ekstern supervision samt skemalægge faglige sparring, så medarbejderne kan forberede sig og dermed få større udbytte. Socialtilsynet roser tilbuddet for den lave personalegennemstrømning, som afspejler en kompetent drift.

Kompetencer
Temaet 'Kompetencer' belønnes med scoren 4, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe med relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Dog bemærkes det, at tilbuddet i fremtiden skal have fokus på at udvikle de sundhedsfaglige kompetencer i trit med borgernes behov.

Økonomi
Socialtilsynet giver temaet 'Økonomi' scoren 2,5. De vurderer, at tilbuddet har en gennemskuelig økonomi med et bæredygtigt budget, der tilgodeser den rette medarbejder-normering og borgernes behov for aktiviteter. Dog kritiseres det, at der er skåret ned på ferier og småture. Den relativt lave score forklares ved, at tilbuddet er privat drevet, og der ikke er aflagt særskilt revisorpåtegnet regnskab, selvom Kirkeleddet 8 er sammenligneligt med et offentligt tilbud. Der har altså ikke været tilstrækkeligt grundlag til at kunne bedømme tilbuddet.

Fysiske rammer
Temaet 'Fysiske rammer' gives scoren 4,7, idet Socialtilsynet vurderer, at borgernes lejligheder er tidssvarende og imødekommer deres særlige behov. Borgerne har indflydelse på indretningen, og der er god plads til kørestole og andre hjælpemidler.
Kirkeleddet 8 har fået nyt køkken, som borgerne har været med til at vælge, og det har givet bedre mulighed for deltagelse i tilberedning af mad.


Skipperstræde:

Tilsynets overordnede vurderinger
Socialtilsynet konkluderer samlet set at Skipperstræde er et velfungerende tilbud, hvor borgerne modtager støtte og omsorg med et højt plejefagligt niveau. Den enkelte borgers behov og udfordringer imødekommes, og der er fokus på en kompenserende tilgang. Socialtilsynet mener dog, at den pædagogiske referenceramme kan bruges mere tydeligt i praksis.

Nedenfor gennemgås Skipperstrædes score for hver af de 7 temaer i Kvalitetsmodellen, hvilket også vises i figuren.


Uddannelse og beskæftigelse
Under dette tema giver Socialtilsynet scoren 2. Den lave score gives, da Skipperstræde kun i lav grad understøtter borgernes beskæftigelse og dagtilbud, idet tilbuddet ikke opstiller konkrete mål for borgerne. Socialtilsynet anerkender dog, at ledelsen fremadrettet har fokus på at opstille mål, koblet til samarbejdet med dagtilbudene. Desuden mener Socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan udarbejde dagsstrukturer med udviklingsorienteret perspektiv.

Selvstændighed og relationer
Tema 2 'Selvstændighed og relationer' gives scoren 3,7. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes sociale relationer gennem arrangementer, hvor borgerne mødes. Lokalområdet anvendes i høj grad, og der lægges vægt på interne såvel som eksterne muligheder. Der arbejdes med borgernes selvstændighed, men Socialtilsynet ser, at tilbuddet bør rette yderligere fokus på at gøre borgerne mindre afhængige. Der er desuden god kontakt til pårørende.

Målgruppe, metode og resultater
Socialtilsynet giver tema 3 'Målgruppe, metode og resultater' scoren 3,7, idet tilbuddet har en klar målgruppe, der mødes med en anerkendende, sundhedsfaglig tilgang. Træning, ergoterapi og omsorg er blandt tilbuddets vigtigste metoder. Tilbuddet opstiller mål og laver statusbeskrivelser, men der dokumenteres ikke løbende. Ved implementering af nyt it-system Avaleo kan arbejdet med mål fremadrettet dokumenteres og kobles på de visiterende kommuners mål. Tilbuddet forebygger desuden magtanvendelser og overgreb med hensyntagen til målgruppen.

Organisation og ledelse
Temaet 'Organisation og ledelse' gives scoren 3,9, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes kompetent med den relevante ledelsesfaglige uddannelse og erfaring. Ledelsen er tværfaglig mellem det pædagogiske og det sygeplejefaglige, hvilket er en fordel for målgruppen. Ledelsesstilen er anerkendende, og medarbejderne inddrages og er delvist selvledende. Denne stil kombineret med trivselsundersøgelser og sociale arrangementer for medarbejderne forebygger sygefravær og personalegennemstrømning.

Kompetencer
Socialtilsynet giver tema 5 'Kompetencer', scoren 3, idet tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe med relevante uddannelser og kompetencer i forhold til målgruppen.
Socialtilsynet bemærker dog, at tilbuddet fremadrettet vil have brug for fokus på redskaber og metoder, der kan understøtte borgernes udfordringer, og de nuværende neuropædagogiske kompetencer kan foldes bedre ud og implementeres. I det hele taget kan det pædagogiske fundament med fordel vægtes yderligere.

Økonomi
Tema 6, 'Økonomi', gives scoren 2,5. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig og bæredygtig med et budget, der tilgodeser borgernes behov både i forhold til normering og aktiviteter. Når scoren alligevel ikke er højere, skyldes det, som i foregående rapport, at tilbuddet er privat drevet, og der mangler grundlag for at bedømme økonomien til bunds.

Fysiske rammer
Temaet 'Fysiske rammer' får scoren 3, da tilbuddets fysiske rammer imødekommer målgruppens behov for egne boliger samt fællesrum, hvor sociale relationer kan udvikles.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har fysiske rammer, der tilgodeser alle borgernes behov for faciliteter, kort gåafstand til indkøbsmuligheder og skøn natur.


Tilsynets opmærksomhedspunkter

Aleris Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
Kirke-
leddet 8


Status:
1. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan opstille konkrete mål i samarbejde med borgerne, der understøtter deres dagtilbud.


2. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel yderligere kan konkre- tisere målene og give dem et udviklingsorienteret fokus.

3. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan implementere målene i borgernes hverdag og dokumentere og evaluere
i samarbejde med borgerne.4. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan implementere ekstern supervision samt skema- lægge intern supervision
og sparring.

5. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel vil kunne profitere af en yderligere implementering af Kvalikombo i praksis, herunder videndeling og i forhold til konkrete redskaber og metoder.Regodkendt
1. I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner sammen med borgerne vil tilbuddet drøfte og opstille mål, der understøtter deltagelse på dagtilbuddet. Frist: 1/9-16

2. Medarbejderne vil fremover udarbejde indsatsplaner i Avaleo, hvor systemet er med til at underbygge at mål opsættes mere konkret. Gennem dialog i kontakt team og på personalemøder vil vi være opmærksomme på at målene har et udviklingsorienteret fokus. Frist: 1/9-16

3. Vi vil fremadrettet sikre, at målene vil være mere konkrete og relateret til borgernes hverdag. Avaleo som dokumentationssystem understøtter, at borgerne inddrages i evaluering af mål, hvorfor dette vil være sikret fremover. Frist: 1/9-16

4. Der vil fremadrettet være kontinuerlig og fastlagt supervision. Vi har kontakt til forskellige supervisorer for at afdække, hvem der kan tilbyde relevant supervision i forhold til målgruppen. Der vil efterfølgende planlægges et kontinuerligt forløb, hvor

personalegruppen får supervision 9 gange. Frist: 1/9-16.

5. Der er nedsat en arbejdsgruppe af medarbejdere, der har været på kvalikombo, og som har ansvar for, at kvalikombo bliver implementeret i praksis. Dette sker bl.a ved, at der bliver drøftet en problemstilling på personalemøder, hvor kvalikombo anvendes som referenceramme.
Desuden er 1-2 medarbejdere fortsat med i netværket Kvalikombo, hvor de mødes kontinuerligt omkring vidensdeling af redskaber og metoder.
Skipper-
strædeStatus:
1. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan opstille mål i den pædagogiske plan, der understøtter borgernes beskæftigelse eller vedrørende meningsfulde aktiviteter i hverdagen.
2. Skipperstræde kan inddrage borgerne yderligere ved at visualisere fokuspunkter for borgeren samt understøtte
borgernes hukommelse yderligere.


3. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan inddrage borgeren i den pædagogiske handleplan dels med borgerens
egne ønsker, men ligeledes i den løbende evaluering.4. Tilbuddet kan med fordel systematisere samt dokumentere løbende på dels borgerens egne mål og dels de pædagogiske
mål i handleplanen.


5. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan synliggøre den pædagogiske referenceramme og de underliggende
metoder yderligere, herunder strategisk ledelse i forhold til tilbuddets pædagogiske tilgang.6. Skipperstræde kan med fordel understøtte borgernes udvikling og skabe progression ved at etablere et mere visuelt understøttende miljø, hvor borgerne påmindes om opgaveløsning etc.

Regodkendt
1. I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner sammen med borgerne vil vi drøfte og opstille mål, der understøtter deltagelse på dagtilbuddet og meningsfulde aktiviteter i hverdagen. Der er udarbejdet et ugeskema for en hverdagsstruktur for huset og den enkelte borger, hvor der er fokus på aktiviteter. Frist: 1/9-16

2. Vi vil sikre, at medarbejderne kompetenceudvikles, så de får indsigt i, hvordan visualisering af hverdagsaktiviteter kan understøtte borgernes hukommelse. Det undersøges, om Kommunikationscenter i Hillerød kan bidrage med viden og kompetencer til medarbejderne i forhold kendskab til metoder med visualisering. Frist: 1/9-16

3. I den pædagogiske indsatsplan vil vi frem over beskrive, hvordan borgeren er blevet inddraget i fastsættelse af mål. Målene vil blive fastsat gennem dialog med borgerne og iagttagelse af deres interesser og ønsker.
Avaleo som dokumentationssystem understøtter, at borgerne inddrages i evaluering af mål, hvorfor dette vil være sikret fremover. Frist: 1/9-16.4. Avaleo som dokumentationssystem understøtter, at den daglige dokumentation systematiseres, hvorfor dette i højere grad vil være sikret fremover.
Igennem efteråret 2015 og foråret 2016 vil der ligeledes være undervisning i anvendelse af dokumentationssystemet og kvaliteten af, hvad der dokumenteres. Frist: 1/9-16.

5. Den pædagogiske reference ramme vil blive tydeliggjort kontinuerligt på personalemøder og pædagogiske temadage.
Der er igangsat et arbejde på botilbuddet, hvor strukturen og de forskellige fagkompetencer og ansvarsområder konkretiseres yderligere bl.a. med henblik at skabe mere rum for implementering af pædagogikken. Det sikres fremadrettet, at indsatsplaner udarbejdes i tæt samarbejde med en pædagogfaglig ressource person, så den pædagogiske referenceramme også styrkes i dette arbejde og samtidig er retningsgivende for det daglige arbejde. Frist: 1/9-16

6. Ledelsen vil sikre, at medarbejderne kompetenceudvikles, så de får indsigt i, hvordan visualisering af hverdagsaktiviteter kan understøtte borgernes hukommelse. Det undersøges, om Kommunikationscenter i Hillerød kan bidrage med viden og kompetencer til medarbejderne i forhold kendskab til metoder med visualisering. Frist: 1/9-16


Tilsynsrapporterne forelægges Handicaprådet på møde den 21.10.2015.

Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Økonomi


Bilag
SSU 07.10.2015: Tilsynsrapport Kirkeleddet 8, 2015 (dok. nr. 2014/38360 033)

SSU 07.10.2015: Tilsynsrapport Skipperstræde 2015 (dok. nr. 2014/38360 032)

Læsevejledning: Læs primært side 1-6 i de to rapporter. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten, der ikke udgør bilag til sagen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. tage orienteringen om de anmeldte tilsyn til efterretning
 2. godkende den planlagte opfølgningBeslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Godkendt


Efterretningssager

77. Årsplanlægning politiske udvalg: Januar - juni 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får plan for de politiske møder i 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 17. september 2015.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Planen følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i foråret 2016 lagt 5 forløb - fra fagudvalg til Byrådet. Sådan var det også i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt - enten ugen før eller uden efter.
 • Der er indarbejdet en foreløbig dato for budgetseminaret i foråret, men planlægning af budgetarbejdet for budget 2017-2020 kan påvirke datoen.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • Datoerne for KL's arrangementer (Kommunaløkonomisk Forum, Børn og Unge Topmøde, Politisk Forum, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang, KL kunne oplyse datoerne for disse arrangementer
 • Økonomiudvalget undersøger i øjeblikket forskellige modeller for planlægning og afholdelse af udvalgsmøder, derfor er planen udarbejdet for perioden januar - juni 2016.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Bilag
Bilag: ØU 10-09-15 Udkast til mødeplan januar - juni 2016 Dokumentnummer 2014/32692 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
Sager behandlet på lukket møde:
Bonderosen Pleje og Rengøring A/S under konkurs

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mødet startet:
04:05 PM

Mødet hævet:
05:30 PM