Skoleudvalget

Publiceret 08-06-2015

Mandag den 08-06-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
19 Visionsseminar for Skoleudvalget


Efterretningssager
20 Overblik over intressentinddragelse

Medlemmer:

Sisse Krøll Willemoes Ulla Dræbye
Brian Lyck Jørgensen Jan Ferdinandsen
Trine Mette Egetved-Sørensen Birgit Roswall
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen

Meddelelser:
Sisse Krøll Willemoes deltog i mødet fra kl. 15.30
Åbne

19. Visionsseminar for Skoleudvalget
17.00G00 - 2015/18278

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Skoleudvalget med henblik på at udvalget drøfter politiske visioner for Gilleleje Læringsområde.

Seminariet vil faciliteres af projektets tekniske rådgiver Bascon, og vil have en varighed på 90 minutter.

På skoleudvalgsmødet den 27. august 2015 vil udvalget få forelagt opsamlinger fra de workshops, der er afholdt med medarbejdere, borgere, børn og elever samt opsamling fra eget visionsseminar, hvorefter den endelige vision for Gilleleje Læringsområde vil blive forelagt til beslutning.


Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Skoleudvalget at:

 1. drøfte de politiske visioner for Gilleleje Læringsområde med henblik på beslutning på udvalgets møde den 27.08.2015

  Beslutning
 2. Godkendt.


Fraværende: Brian Lyck Jørgensen.

Efterretningssager

20. Overblik over intressentinddragelse
17.00G00 - 2015/18275

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Skoleudvalget med henblik på orientering om interessentinddragelse i projektet Gilleleje Læringsområde.

Medarbejderinddragelse
Alle medarbejdere fra Gilbjergskolen og Gilleleje Børnehuse var den 11. maj 2015 inviteret til ideworkshop for Gilleleje Læringsområde. Medarbejdere var på workshoppen opdelt i 16 grupper af 8 personer sammensat på tværs af dagtilbud, indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver gruppe arbejde med visioner indenfor 2 ud af 9 følgende temaer

 • Pædagogik og læring (alle grupper)
 • Fællesskaber
 • Skolens udeareal
 • Basisområder, rumlig differentiering, funktionel fleksibilitet
 • Virtuel læring
 • Skolen som arbejdsplads
 • Bevægelse
 • Læringsreform
 • "Det vi ikke har tænkt på"


Lokalområdet og borgergruppe
Den 25. juni 2015 inviteres alle lokale borgere, foreninger, idræts- og kulturklubber og forældre til borgermøde. På mødet vil borgernes ideer og input til, hvad Gilleleje Læringsområde skal kunne, blive indsamlet og brugt i udarbejdelsen af funktionskravene. Workshoppen vil blive afholdt i samarbejde med kommunens tekniske rådgiver, Bascon.
Der vil på borgermødet blive dannet en brugergruppe. Brugergruppen søges bredt sammensat af aktører og interessenter som eksempelvis forældre, forældrebestyrelser, medarbejdere, idræts- og kulturbrugere, foreninger og grundejerforeninger. Brugergruppen vil blive inddraget i udbudsprocessen for dermed at få input til udbudsmaterialet. Brugergruppen har desuden en vigtig rolle i anlægsfasen i forhold til at give input til den entreprenørens konkrete udformning af de indholdsmæssige og bygningsmæssige krav.

Børn og elever
Inddragelsesprocesser for børn i børnehaven, samt alle skoleelever er ved at blive planlagt. Processerne vil for børnehavnebørn og indskolingselever ligge inden sommerferien 2015 og for mellemtrin og udskoling lige efter sommerferien 2015. Processerne bliver planlagt alderssvarende og vil derfor være forskellige for aldersgrupperne.

Skole- og dagtilbudsbestyrelser
Der vil i løbet at september 2015 blive afholdt et fælles temamøde for skole- og dagtilbudsbestyrelserne, hvor der bliver mulighed for kommentering af de foreløbige funktionskrav.

Elevrådet
Der vil i løbet at september blive afholdt et temamøde for elevrådet, hvor der bliver mulighed for kommentering af de foreløbige funktionskrav

Inddragelse af fagfaglige personer
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsen fra Gilbjergskolen og Gilleleje Børnehuse der i samarbejde med det tekniske rådgivningsfirma Bascon og det administrative niveau i Center for Børn og Unge, Center for Teknik og Miljø samt Center for Byer, Ejendomme og Erhverv arbejdes med at udforme de endelige funktionskrav for Gilleleje Læringsområde. Udformningen af funktionskravene sker bl.a. på baggrund af input fra det politiske niveau, borger, medarbejdere, børn og elever samt foreninger og klubber. Ydermere vil der løbende være inddragelse af specifikke fagpersoner som fx idrætslærere, fysiklærere, håndarbejde- og designlærere og engelsklærere.

Kommunikationsplan
Principper for kommunikationen omkring projektet er, at der vil være en åben og løbende kommunikation indenfor de rammer lovgivningen sætter. Der vil blandt andet være pressemeddelelser fra Skoleudvalget samtidig med at der etableres en temahjemmeside på Gribskov Kommunes hjemmeside, der formidler såvel relevant baggrundsmateriale som nyheder.

I bilaget ses en tidsplan over interessentinddragelse.


Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-


Bilag
BILAG SU 08-06-15 Interessentinddragelse Dok.nr: 2015/18275 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

 1. At tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 2. Taget til efterretning


Fraværende: Brian Lyck Jørgensen.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM